Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1558. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – Rebalans I, stran 4323.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 16. redni seji dne 24. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – Rebalans I
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17), se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.931.138
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.096.502
70
DAVČNI PRIHODKI
2.474.937
700 Davki na dohodek in dobiček
2.176.022
703 Davki na premoženje
177.565
704 Domači davki na blago in storitve
121.250
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
621.565
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
438.215
711 Takse in pristojbine
2.000
712 Globe in druge denarne kazni
22.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
23.500
714 Drugi nedavčni prihodki
135.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
135.000
721 Prihodki od prodaje zalog
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
130.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
3.697.136
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
678.008
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
3.019.128
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
7.737.585
40
TEKOČI ODHODKI 
1.181.553
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
316.571
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
47.817
402 Izdatki za blago in storitve
787.166
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.142.341
410 Subvencije
71.199
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
749.450
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam 
97.923
413 Drugi tekoči domači transferi 
223.769
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.336.490
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
5.336.490
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
77.200
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
51.500
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
25.700
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–806.447
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
109.931
50
ZADOLŽEVANJE
109.931
500 Domače zadolževanje
109.931
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–806.447
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
109.931
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
916.378
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
707.888
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17), se dopolni 7. člen z naslednjim besedilom v novem, četrtem odstavku, ki se glasi:
»Akte ravnanja s stvarnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod zneskom 10.000 EUR sprejme župan.
Akti ravnanja s stvarnim premoženjem občine se lahko med letom spreminjajo in dopolnjujejo.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17) se spremeni prvi odstavek 11. člena, ki se tako glasi:
»Občina Dolenjske Toplice se lahko zadolži pri državnem proračunu do višine 109.931 EUR za sofinanciranje investicije v komunalno čistilno napravo za odpadne vode, ki je vključena v načrt razvojnih programov Občine Dolenjske Toplice. Moratorij na vračilo kredita je eno leto. Odplačilna doba kredita je deset let z možnostjo predčasnega vračila.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/2017
Dolenjske Toplice, dne 24. maja 2017
 
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti