Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Št. 410-33/2017 Ob-2411/17, Stran 1479
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 98/15), Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) Občina Hrpelje - Kozina objavlja
javni razpis 
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2017
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči.
Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predpisov o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu (Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020) ter v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2017, ki je na razpolago na proračunski postavki 4102999 / 0420 01 – Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva znaša 20.000,00 EUR, od tega za:
Okvirna višina sredstev v EUR
UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
10.000
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
– Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
10.000
UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
10.000
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
7.000
– Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
1.000
– Nove investicije za delo v gozdu
2.000
Kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200,00 €, najvišji pa 7.500,00 € na gospodarstvo.
3. Merila za dodelitev sredstev in obdobje porabe
Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na podlagi vseh podanih vlog upravičencev na posamezen ukrep in razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep. Upoštevali se bodo upravičenci, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2017.
Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investicije oziroma naložbe se lahko začnejo že pred izdajo upravnega akta o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega akta do, 31. 10. 2017 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma naložbe, izvedene v letu 2017.
4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020.
2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let od datuma prejema sredstev.
4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih javnih sredstev (državnih ali evropskih).
5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vrednost.
6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Hrpelje - Kozina in do države.
7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.
8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sredstev šteje, da: so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020 za naslednji dve leti.
4.2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):
1. Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
2. Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
3. Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
4. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
5. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
6. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
7. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo »de minimis« v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
4.3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil cestni prevoz tovora.
6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka, preko enega ali več drugih 3 podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
7. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prve točke splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.
5. Ukrepi
5.A. Skupinske izjeme
5.A.1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
2. Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
3. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
– Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.
A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih kmetijskih priključkov;
– stroški ureditve trajnega nasada.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na območju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 0,5 ha kmetijskih površin v uporabi.
Določilo glede lastništva oziroma zakupa kmetijskega zemljišča, ki ležijo na območju občine, ne velja za čebelarje.
K prijavi za vse ukrepe pod točko A.1.1 je potrebno predložiti:
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– ustrezna dokazila za načrtovano naložbo (predračuni za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna dokazila o izvedenih delih),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi »ureditev trajnega nasada« je potrebno predložiti:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– upoštevati je potrebno državne predpise, ki določajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KSS,
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni (načrt postavitve pripravi pristojna institucija – Kmetijska svetovalna služba).
Pogoj za pridobitev sredstev – za vse ukrepe pod točko A.1.1.:
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.
Pogoj za pridobitev sredstev – nakup novih kmetijskih priključkov:
Pri izračunu pravice do dodelitev sredstev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka, se upošteva predračun priložen vlogi. V kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za nakup druge kmetijske mehanizacije oziroma račun, ki ne bo enak specifikaciji in predračunu, mu sredstva ne bodo nakazana.
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200,00 €, najvišji pa 5.000 € na gospodarstvo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
5.B. Pomoči »de minimis«
5.B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
Predmet podpore:
– turizem na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjala z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež kmetijskega gospodarstva na območju občine in bo naložba izvedena na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni registrirana;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih, izvedenih aktivnostih;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni naložbi;
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.);
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun, morajo do 31. 10. 2017 predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.).
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis – Ukrep B.2. 2017«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez DDV.
5.B.3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Predmet podpore:
– financiranje stroškov prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.
Upravičenci do pomoči:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega prometa;
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – Kmetijska svetovalna služba;
– dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj za obdobje od 1. 1. 2017 do oddaje vloge;
– oceno razdalj tovornih transportov za ostale mesece;
– do 5. 11. 2017 predložiti še dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih z navedbo razdalj od oddaje vloge do 31. 10. 2017;
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis – Ukrep B.3. 2017«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
5.B.4. Nove investicije za delo v gozdu
Predmet podpore:
– podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija, motorne žage, vitli in zaščitna oprema za delo v gozdu …).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju Občine Hrpelje - Kozina in imajo v lasti ali zakupu vsaj 3 ha gozdne površine na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (seznam parcel GURS, izpis iz zemljiške knjige oziroma zakupna pogodba),
– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev,
– dokazilo o opravljenem tečaju Varno delo z motorno žago,
– dokazilo o realiziranih odločbah Zavoda za gozdove za redno sečnjo v količini najmanj 5 m3 v zadnjih dveh koledarskih letih – izda Zavod za gozdove, OE Sežana, KE Kozina.
– z dodeljeno pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun, morajo do 31. 10. 2017 predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.).
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis – Ukrep B.4. 2017«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 5),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 400,00 EUR brez DDV.
6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2017.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Hrpelje - Kozina in do 31. 10. 2017. Računi za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.
7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – skupinske izjeme – Ukrep __ « ali vlogo prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo 2017– de minimis – Ukrep ___ « – vložijo prijavitelji na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6210 Kozina, v sprejemno pisarno ali priporočeno po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.
Rok za vložitev vlog je do vključno 19. 6. 2017, najkasneje do 9. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6210 Hrpelje - Kozina, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina ali ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom vrnjene. Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji razpisa.
8. Pregled in ocenitev vlog: komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Komisija se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v 90 dneh po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave.
9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina in na Kmetijski svetovalni službi, pisarna Kozina, Istrska 9, 6240 Kozina. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina: www.hrpelje-kozina.si, razpisi.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občinski upravi Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Kozina; kontaktna oseba je Robert Kastelic (na tel. 05/68-00-150), ali na Kmetijsko svetovalni službi Sežana.
Občina Hrpelje - Kozina 

AAA Zlata odličnost