Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1658. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič, stran 4546.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 41/04, s spremembami), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami), 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1; Uradni list RS, št. 7/03, s spremembami), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, s spremembami) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 23. redni seji dne 25. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet in vsebina odloka) 
(1) Ta odlok ureja način, predmet in pogoje opravljanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju tudi: javna služba) na celotnem območju Občine Tržič (v nadaljevanju tudi: Občina).
(2) S tem odlokom se določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo storitev javne službe,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– obveznosti izvajalca v okviru izvajanja javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin in storitev javne službe,
– financiranje javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– varstvo uporabnikov javne službe,
– kazenske določbe,
– prehodne in končne določbe,
– druge elemente pomembne za izvajanje in razvoj javne službe.
2. člen 
(javne površine in objekti) 
(1) Javne površine in objekti, ki se urejajo po tem odloku so:
– sprehajalne poti,
– javne površine ob javnih parkiriščih ter ob spominskih, zgodovinskih turističnih in drugih javnih objektih,
– javne zelene površine, kot so javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih, brežine ali deli brežin ob cestah in vodotokih,
– otroška in športna igrišča,
– objekti in oprema na javnih površinah, kot so klopi, igrala, pitniki, cvetlična korita, stebriči in jambori, ograje, stojala za kolesa, koši za odpadke ob zelenih javnih površinah, spominska obeležja, skulpture,
– v času prireditve se izjemoma za javne površine po tem odloku štejejo tudi javne prometne površine, če je v namen izvedbe prireditve dovoljena drugačna raba kot je osnovna raba predmetne javne površine,
– ostale površine v lasti Občine, če so namenjene javni rabi.
(2) Javne površine in objekti iz tega člena so gospodarska javna infrastruktura.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(oblika izvajanja javne službe) 
Občina zagotavlja izvajanje javne službe, ki je predmet tega odloka, z neposredno podelitvijo koncesije podjetju v sto odstotni lasti Občine (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
4. člen 
(območje izvajanja javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe zagotavlja izvajanje javne službe na celotnem območju Občine, v skladu s predpisi Republike Slovenije in predpisi Občine, ki urejajo področje javne službe.
(2) Območje javnih površin, na katerih se izvaja javna služba, se določi s seznamom javnih površin, ki ga pripravi pristojni urad Občine v roku šestdeset dni po sprejetju tega odloka. Seznam javnih površin se lahko naknadno spreminja in dopolnjuje.
(3) Seznam javnih površin mora vsebovati:
– lokacijo javne površine,
– parcelno številko in k.o. zemljišča, na katerem se nahaja javna površina,
– velikost javne površine in
– obseg potrebnega urejanja javne površine.
III. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN 
5. člen 
(obseg javne službe) 
Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
– urejanje javnih površin in objektov in
– čiščenje javnih površin in objektov.
6. člen 
(urejanje in čiščenje javnih površin in objektov) 
(1) Urejanje javnih površin po tem odloku obsega urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih površin na območju Občine tako, da se ohrani zasnova in funkcionalnost javnih površin ter da se zagotavlja ustrezen estetski videz in nivo urejenosti javnih površin.
(2) Izjemoma urejanje javnih površin po tem odloku zajema tudi površine v zasebni lasti, ki mejijo na javne površine in javne ceste, če je to v javnem interesu zagotavljanja urejenosti in varnosti naselja.
(3) Vsakdo je dolžan s primernim vzdrževanjem svojih površin zagotavljati red in urejenost javnih površin.
(4) Na javnih površinah v naseljih se morajo redno in v skladu z namenom in zahtevnostjo teh površin, opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, zlasti pa:
– redno čiščenje javnih površin,
– redno vzdrževanje in nameščanje urbane opreme,
– redno vzdrževanje delov javnih zelenih površin, ki so v lasti Občine.
7. člen 
(letni program urejanja in čiščenja javnih površin) 
(1) Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se za posamezno koledarsko leto določi z Letnim program urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: letni program), ki ga izdela izvajalec javne službe na podlagi seznama javnih površin in ga posreduje Občini najkasneje do 31. oktobra tekočega leta za naslednje leto.
(2) Letni program sprejme občinski svet praviloma v okviru sprejemanja proračuna.
(3) Letni program izvajalca mora vsebovati:
– cenik del in materiala za vzdrževanje javnih površin v tekočem letu,
– redno vzdrževanje javnih površin, ki vsebuje seznam javnih površin, na katerih bo opravljeno redno vzdrževanje in navedba višine finančnih sredstev za redno vzdrževanje,
– investicijsko vzdrževanje javnih površin, ki vsebuje seznam javnih površin, na katerih bo opravljeno investicijsko vzdrževanje in navedbo višine potrebnih finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje,
– drugo potrebno, glede na zahteve Občine.
(4) Pri rednem in investicijskem vzdrževanju objektov in opreme na javnih površinah mora izvajalec javne službe upoštevati določila 74. in 75. člena veljavnega občinskega prostorskega načrta (OPN), ki določata pogoje za oblikovanje okolice objektov in pogoje zasaditve ter slediti usmeritvam iz Kataloga opreme javnega prostora.
(5) Letni program se lahko spreminja in dopolnjuje glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva v veljavnem občinskem proračunu. Spremembe in dopolnitve letnega programa, ki so vezane na zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev, se praviloma potrdi v okviru sprejemanja rebalansa proračuna.
8. člen 
(kataster javnih površin) 
(1) Izvajalec javne službe mora voditi kataster javnih površin in objektov določenih v 2. členu tega odloka. Kataster mora vsebovati podatke o vrsti javne površine, o njeni velikosti ter o pogostnosti čiščenja v skladu z letnim programom iz 7. člena tega odloka.
(2) V primeru dvoma o tem, ali posamezno zemljišče šteje za javno površino po tem odloku, odloči o tem pristojna služba Občine.
IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
9. člen 
(obveznosti izvajalca javne službe) 
Izvajalec javne službe ima naslednje obveznosti:
– redno, trajno, neprekinjeno in strokovno izvajati vse storitve javne službe,
– v sodelovanju z Občino skrbeti za načrtovanje in razvoj javne službe ter za dobro gospodarjenje z javnimi površinami in objekti, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– pripraviti letni program iz 7. člena tega odloka,
– voditi kataster javnih površin iz 8. člena odloka,
– skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti, ki bi jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni (pod)izvajalci tretjim osebam ali Občini,
– pripraviti letno poročilo o izvajanju javne službe do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNIH POVRŠIN IN STORITEV JAVNE SLUŽBE 
10. člen 
(zavarovanje javnih površin med gradnjo) 
(1) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje zavarovati javno površino pred poškodbami in onesnaženjem.
(2) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora preprečiti širjenje prahu z gradbišča, še posebej ob rušenju zgradb ali urejanju fasad, na vozila naložiti material tako, da se pri prevozu material ne stresa po javnih površinah, očistiti vozila pred odhodom z gradbišča tako, da vozilo ne pušča nesnage na javnih površinah.
(3) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora gradbeni material skladiščiti tako, da le-ta ne more onesnažiti javnih površin.
(4) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje postaviti lovilne odre, zaščitne ograje oziroma prehode, da se prepreči poškodovanje in onesnaženje mimoidočih ljudi in javnih površin. Če poškoduje ali uniči javno površino, jo je na svoje stroške dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.
11. člen 
(prevoz tovora) 
(1) Prevozniki morajo pri prevozu tovora preprečiti izpadanje le-tega na javne površine ter zagotoviti, da tovor ne povzroča prahu in smradu.
(2) V primeru, da se onesnaževanja javne površine pri prevozu ne more preprečiti, je prevoznik dolžan poskrbeti za odstranitev nesnage z javne površine v najkrajšem možnem času. Odstraniti je dolžan tudi nesnago, ki nastaja pri nakladanju in razkladanju tovora.
12. člen 
(ravnanje ob prireditvah) 
(1) Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah morajo skrbeti, da javne površine ne onesnažujejo, po uporabi pa so dolžni le-te takoj, ali najkasneje v šestih urah po končani prireditvi očistiti in po potrebi površine tudi razkužiti ter vzpostaviti v prvotno stanje.
(2) Kolikor povzročitelj onesnaževanja oziroma organizator prireditev na javnih površinah ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, mora to storiti izvajalec javne službe na stroške povzročitelja oziroma organizatorja.
13. člen 
(živalski iztrebki) 
(1) V primerih onesnaženja javnih površin z živalskimi iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki živali iztrebke na primeren način takoj odstraniti.
(2) Na javnih površinah, opremljenih z otroškimi igrali, se lahko na podlagi sklepa župana Občine prepove dostop za živali. Na teh javnih površinah se lahko izjemoma dovoli dostop za živali v času izvedbe javnih prireditev, v katerih živali aktivno sodelujejo.
14. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Na javnih zelenih površinah morajo biti nameščeni koši za odpadke. Koše namesti izvajalec javne službe. Njihovo obliko, barvo in mesto postavitve določi Občina v sodelovanju z izvajalcem javne službe.
(2) Koše za odpadke prazni in vzdržuje izvajalec javne službe.
15. člen 
(prepovedana ravnanja na javnih površinah) 
(1) Na javnih površinah je prepovedano:
– odmetavati papir, cigaretne ogorke, smeti in druge predmete,
– ustavljati, parkirati ali voziti z raznimi vozili po javnih površinah, ki niso prometne površine,
– trositi oziroma lepiti letake in plakate na mesta, ki niso posebej namenjena za plakatiranje,
– prati motorna vozila, druge stroje in naprave,
– uporabljati objekte, ki so sestavni del javnih površin, v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
– odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
– voditi pse ali druge domače živali brez vrvice in pribora za odstranjevanje njihovih iztrebkov, jih puščati brez ustreznega nadzora ter puščati njihove iztrebke na javnih površinah,
– organizirano hranjenje živali na istih mestih oziroma lokacijah,
– razsipati po prometni površini sipek material ali kako drugače onesnaževati te površine, razen v primeru vzdrževanja občinskih javnih cest,
– izvajati športno rekreativne aktivnosti na način, ki lahko poškoduje javne površine in objekte,
– trgati cvetje, obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade, žive meje ob javnih poteh, klopi, cvetlične posode, cvetlične ograje in druge objekte na teh površinah,
– postavljati šotore, bivalne prikolice ali avtodome,
– zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno,
– puščati kosovne odpadke,
– izlivati komunalno odpadno in padavinsko vodo in izlivati okolju nevarne snovi,
– deponirati gradbeni material in material od raznih izkopov ter drugih podobnih materialov in drv brez soglasja pristojne občinske službe,
– poškodovati, uničevati ali odstranjevati objekte, nameščene na javnih površinah,
– parkirati nevozna in neregistrirana vozila,
– poslikavati z grafiti,
– posegati v javno površino na kakršen koli način, ki spremeni njen namen ali izgled.
(2) Na javnih zelenih površinah je prepovedano tudi:
– ustavljati, parkirati ali se voziti z motornimi vozili in delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin,
– obešati ali pritrjevati kable, žice, obvestilne ali reklamne napise in druge predmete na drevesa in grmovnice, razen, če je to posebej začasno dovoljeno s strani Občine zaradi prireditev.
(3) Na javnih površinah, ki so v naravi otroška in športna igrišča, je prepovedano tudi kajenje.
16. člen 
(poseg v javne površine) 
Poseg v javne površine je dovoljen le v soglasju s pristojnim uradom Občine.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
17. člen 
(viri financiranja javne službe) 
Viri financiranja javne službe so:
– sredstva občinskega proračuna,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– drugi viri.
18. člen 
(plačilo stroškov urejanja in vzdrževanja)
Osnova za določitev vrednosti opravljenih storitev javne službe je letni program iz 7. člena tega odloka.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
19. člen 
(organi nadzora) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat v okviru svojih pristojnosti.
(2) Strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem javne službe na območju Občine opravlja pristojni urad Občine. Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma drugo institucijo.
(3) Podrobneje nadzor nad izvajanjem javne službe ureja Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Tržič.
20. člen 
(nadzorni ukrepi) 
Če pristojni organ Občine ugotovi, da izvajalec javne službe ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz tega odloka, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega odloka ali v zavarovanje izpolnitve obveznosti unovči menico ali bančno garancijo, če je to glede na obliko izvajanja javne službe mogoče.
VIII. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE 
21. člen 
(varstvo pravic uporabnikov javne službe) 
Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se zagotavlja z možnostjo vložitve ugovora na svet uporabnikov občine zaradi odločitev, dejanj ali opustitev izvajalca, ki so v nasprotju z določbami tega odloka in drugimi predpisi in izvedbenimi akti, ki urejajo to javno službo.
IX. KAZENSKE DOLOČBE 
22. člen 
(globe) 
(1) Z globo v višini 1.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z 10., 11., 12., 15. in 16. členom tega odloka.
(2) Z globo v višini 300,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju z 10., 11., 12., 15. in 16. členom tega odloka.
(3) Z globo v višini 150,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju z 10., 11., 12., 15. in 16. členom tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(razveljavitev veljavnega predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 22/08, 26/10 in 30/13).
24. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0001/2017(201)
Tržič, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost