Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

Št. 5442-93/2017 Ob-2536/17, Stran 1577
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 – ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1; Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12), Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 88/13), Pravilnika o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Uradni list RS, št. 22/16), Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami št. 0073-5/2015-1 (6100) z dne 30. 6. 2015 (http://www.zrss.si/?rub=9129) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori št. 8-2/1/MIZŠ/0 za javni razpis, z dne 20. 6. 2017 (št. 3032-62/2017/8), Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regije izvajanja
Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju OP 2014-2020), prednostne osi 8: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostne naložbe 8.2: »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1: »Znižanje brezposelnosti mladih«.
2.1. Cilj in predmet javnega razpisa
a) Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je zaposlitev brezposelnih mladih starih od 15 do vključno 29 let z namenom pridobivanja delovnih izkušenj, kompetenc in veščin za delo z otroki s posebnimi potrebami in s tem povečevanje njihove zaposljivosti.
Področja, ki jim je namenjena podpora, in njihov pričakovani prispevek k specifičnemu cilju so: spodbuda za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih, z namenom pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj. Na ta način sledimo priporočilom vrednotenj in Unije, vključno Evropske komisije za programiranje OP, ki je ocenila, da morajo biti ukrepi za zaposlovanje osredotočeni na potrebe posamezne ciljne skupine. Javni razpis predstavlja prav takšen ukrep, saj vključuje mlade brezposelne, ki bodo delovne izkušnje nabirali na področju posebnih potreb otrok s posebnimi potrebami, s čimer si bodo pridobili znanje in kompetence na tem specifičnem področju, s tem pa se bo povečala njihova zaposljivost in možnost zaposlitve v bodoče.
Z javnim razpisom bomo tako v okviru OP 2014-2020 prispevali k opolnomočenju ciljne skupine z namenom znižanja brezposelnosti mladih.
Rezultat, določen z OP 2014-2020, je povečanje deleža mladih, starih do vključno 29 let, ki so ob zaključku projekta zaposleni oziroma so si pridobili znanje in kompetence pri delu z otroki s posebnimi potrebami, kar povečuje njihovo zaposljivost.
b) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih, starih od 15 do vključno 29 let, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v obdobju, ko so vključeni v izobraževalni proces.
2.2. Namen javnega razpisa
Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim brezposelnim, starim do vključno 29 let, s katerimi bodo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, skozi pomoč otrokom in v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, usposobile nove mlade sodelavce in tako povečale možnosti za njihovo zaposljivost tako v nevladnih organizacijah, kot tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja.
V Sloveniji je bilo v šolskem letu 2015/16 nekaj več kot 1.300 otrok s posebnimi potrebami vključenih v vrtce, v redne osnovne šole 10.000 otrok, v šole s prilagojenim programom in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami nekaj več kot 4.000 učencev in v srednje šole 4.200 dijakov. Starši in otroci se velikokrat povezujejo z nevladnimi organizacijami, kjer poiščejo pomoč ali znanja in izkušnje sebi enakih.
Le-te bodo v času trajanja operacije lahko zaposlile sodelavce, brezposelne mlade, stare do vključno 29 let, ki bodo pridobili delovne izkušnje in kompetence za nadaljnje zaposlovanje.
V okviru projekta bo asistent lahko vključen v aktivnosti za povezovanje nevladne organizacije in vzgojno-izobraževalnega zavoda, predvsem v okviru programa, šole v naravi, nudenja različnih dodatnih obravnav, ki jih v okviru vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ne dobi, sodelovanja s strokovnimi delavci v vzgojno-izobraževalnem zavodu ter prenosu znanj in izkušenj.
Ključni pričakovani rezultat javnega razpisa je vključitev najmanj 50 mladih, starih od 15 do vključno 29 let, v projekte v okviru javnega razpisa.
– Kazalnik učinka:
ID
Kazalnik (naziv kazalnika) 
Merska enota 
Sklad 
Kategorija regije 
Ciljna vrednost 
8.19
Število mladih, starih od 15–29 let (spodbude za zaposlitev)
Število 
ESS 
21
8.19
Število mladih, starih od 15–29 let (spodbude za zaposlitev)
Število 
ESS 
29
– Kazalnik rezultata:
ID 
Kazalnik 
Kategorija regije 
Merska enota za kazalnik 
Izhodiščna vrednost 
Merska enota za izhodišče in cilj 
Ciljna vrednost (2018)
Vir podatkov 
Pogostost poročanja 
8.16
Delež mladih starih od 15–29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitve)
odstotek 
67
razmerje 
80
Spremljanje 
Enkrat letno 
odstotek 
70
razmerje 
80
Spremljanje 
Enkrat letno 
– Okvir uspešnosti:
ID
Vrsta kazalnika
Kazalnik
Merska enota
Regija
Mejnik 2018
Cilj 2023
8.19
Kazalnik učinka
Število mladih, starih od 15–29 let (spodbude za zaposlitev)
Število
Vzhod
21
21
8.19
Kazalnik učinka
Število mladih, starih od 15–29 let (spodbude za zaposlitev)
Število
Zahod
29
29
Ciljne skupine so brezposelne osebe, ki so stare do vključno 29 let.
Ob prijavi na razpisano prosto delovno mesto asistenta ne smejo biti v delovnem razmerju v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US).
V ciljno skupino spadajo naslednje kategorije mladih:
– mladi brezposelni (registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje),
– mladi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju,
– mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in aktivno iščejo zaposlitev v času trajanja projekta in
– druge kategorije mladih brez zaposlitve v skladu s predmetom in namenom javnega razpisa.
2.3. Prijavitelji
Prijavitelj so lahko nevladne organizacije, torej nepridobitne in neprofitne pravne osebe zasebnega prava, ki jih ustanovijo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava in niso organizirane kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica. Pogoji so opredeljeni v točki 3 javnega razpisa.
2.4. Regija izvajanja
Projekti se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah, in sicer v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS). Način delitve sredstev po regijah na ravni javnega razpisa je: 42,00 % KRVS in 58,00 % KRZS. Sredstva v skladu s 93. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Kriterij za določitev lokacije v skladu s 70. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 je lokacija izvajanja aktivnosti, ki je določena s sedežem prijavitelja.
2.5. Asistent
Mladi brezposelni bo v okviru projekta lahko zaposlen deset mesecev v šolskem letu 2017/18 (razen julija in avgusta). V tem času bo v nevladni organizaciji pridobil dodatne kompetence in izkušnje ter s tem več možnosti za nadaljnjo zaposlitev.
Asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami je oseba, ki je stara do vključno 29 let ob vključitvi v projekt (1. 9. 2017). Nevladne organizacije bodo v času trajanja projekta zaposlile asistente za pomoč otrokom s posebnimi potrebami in za sodelovanje z vzgojno-izobraževalnim zavodom, v katerem je vsaj en otrok s posebnimi potrebami. En zaposleni bo lahko nudil pomoč več otrokom.
Z ukrepom bodo nevladne organizacije pridobile usposobljene mlade ljudi, ki jih bodo, če bodo imele možnost, kasneje zaposlile same ali vključile v nadaljnje projekte.
Naloge asistenta glede na potrebe posameznega otroka, za katerega kandidira na razpisu, podrobneje opredeli prijavitelj.
Pri predlogu projekta izhajamo iz delovnega mesta spremljevalec, ki kot začetnik začne v 17. plačnem razredu in ki je po svoji naravi dela najbližje predlaganemu novemu delovnemu mestu asistenta. Višina mesečnih stroškov plače in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenega asistenta je določena v Metodologiji za določitev višine stroška na enoto zaposlitev asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami, številka 5442-92/2017, ki jo je dne 29. 5. 2017 sprejela ministrica za izobraževanje, znanost in šport, in za 9 mesecev znaša 8.100,00 EUR oziroma 900,00 EUR mesečno. Prijavitelj mora zaposliti asistenta v deležu 0,75 % od polne zaposlitve ali 30 ur na teden, kolikor imajo otroci povprečno ur pouka. V okviru javnega razpisa bo sofinancirana zaposlitev asistenta za obdobje od 1. septembra 2017 do 31. maja 2018 (največ 9 mesecev), pri čemer mora prijavitelj sam zagotoviti sredstva za plačo in druge prejemke še za en mesec ter pripadajočo odpravnino. Posamezni izbrani prijavitelj bo z asistentom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za čas 9 mesecev, za delovni čas v deležu 0,75 od polne zaposlitve (30 ur na teden), in sicer v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018, skladno s pogoji javnega razpisa pa bo po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj 1 mesec.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis kandidira za največ tri zaposlitve asistentov, pri čemer za vsako zaposlitev odda svojo vlogo.
Prijavitelj v času objave javnega razpisa objavi prosto projektno delovno mesto z odložnim pogojem, da bo delovno razmerje sklenjeno, če bo prijavitelj izbran na javnem razpisu.
V okviru javnega razpisa bodo izbrani prijavitelji, ki imajo v skladu z 2.5. točko razpisa izbranega ustreznega kandidata za asistenta in imajo izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami, pri čemer en in isti kandidat za asistenta ne sme nastopati v več prijavah.
Če en kandidat nastopa v več vlogah, se bo upoštevala prva prispela vloga na ministrstvo glede na datum in uro, druge kasnejše vloge bodo zavržene.
Če izbrani kandidat kadarkoli odstopi od kandidature, ne sklene pogodbe o zaposlitvi ali prekine delovno razmerje, je prijavitelj dolžan o tem obvestiti ministrstvo in v roku treh delovnih dni od dneva, ko je obvestil ministrstvo, objaviti novo prosto projektno delovno mesto.
V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi pred iztekom pogodbeno dogovorjenega obdobja sofinanciranja zaposlitve lahko izbrani prijavitelj zaposli drugo osebo, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa. Izbranemu prijavitelju sredstev ni potrebno vračati v primeru, ko izbrani kandidat za asistenta od pogodbe o zaposlitvi odstopi iz upravičenih razlogov oziroma prekinitev pogodbe o zaposlitvi ni krivda izbranega prijavitelja.
3.1. Obvezni pogoji
Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, mora izpolnjevati vse spodaj navedene obvezne pogoje.
Pogoji
Dokazila
1
je nevladna organizacija
– dokazilo o vpisu v ustrezen register (društev, zveze društev, ustanov, sodni register oziroma v drug register nevladnih organizacij)
– izpis AJPES*
2
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoji se bodo preverili v aplikaciji Erar
3
ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa
4
ima poravnane vse davke in prispevke
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni**
5
je pred prijavo v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja objavil prosto projektno delovno mesto asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami in opravil izbirni postopek, pri čemer je v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnesel razvezni pogoj, da se zaposlitev ustreznega delavca na projektnem delovnem mestu izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– dokazila o izobrazbi asistenta
– dokazilo Zavoda RS za zaposlovanje o statusu brezposelne osebe ali izpis Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje, da oseba ni v delovnem razmerju
6
se zavezuje, da bo po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu z asistentom sklenil delovno razmerje s trajanjem vsaj do 30. 6. 2018
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
* Če prijavitelj ne bo predložil dokazila o vpisu v register oziroma izpisa AJPES, ga bo ministrstvo pridobilo iz uradnih evidenc
**Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS-a, ga bo ministrstvo pridobilo iz uradnih evidenc.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev kateregakoli prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
3.2. Ostali pogoji
Pogoji
Dokazila
1.
Projekt je skladen s cilji/rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe.
Prijavnica: točka 3.1.
2.
Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin.
Prijavnica: točka 3.2.
3.
Upravičenec izkazuje ustreznost in sposobnost, saj ima reference na področju dela z otroki s posebnimi potrebami v zadnjih petih letih
Prijavnica: točka 3.3.
4.
Projekt izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora (predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem razpisom in razpisno dokumentacijo).
– Prijavnica: točka 3.4.
– Finančni načrt (predizpolnjen)
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po merilih za ocenjevanje prijav.
Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo izveden po naslednjih merilih:
Merilo
Vrednotenje
Točke
Največje možno število točk
1. VKLJUČEVANJE KLJUČNIH DELEŽNIKOV IN CILJNIH SKUPIN
24
1.1. Opis del in nalog asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami
 
 
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.
Opredeljene so konkretne naloge za delo z otroki s posebnimi potrebami glede na opravljeno analizo dela z otroki s posebnimi potrebami pri prijavitelju.
16 – povsem ustrezno
12 – v večji meri ustrezno
8 – v srednji meri ustrezno
4 – v manjši meri ustrezno
0 – povsem neustrezno
1.2. Izkušnje kandidata za asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami
Reference kandidata za zaposlitev na delovno mesto asistenta s posebnimi potrebami (izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami v družini, v okviru delovne prakse, prostovoljstva, študentskega dela, delovne in druge izkušnje).
8 – štiri ali več referenc
6 – tri reference
4 – dve referenci
2 – ena referenca
0 – nima referenc
2. INOVATIVNOST OZIROMA NADGRAJEVANJE OBSTOJEČIH UKREPOV
16
Načrt usposabljanja asistenta na delovnem mestu
Navedite in opišite aktivnosti, s katerimi bo mladi brezposelni kandidat pridobil kompetence, ki bodo povečale možnosti zaposlitve po izteku projekta.
16 – povsem ustrezno
12 – v večji meri ustrezno
8 – v srednji meri ustrezno
4 – v manjši meri ustrezno
0 – povsem neustrezno
3. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
6
Sedež prijavitelja glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih od 25–29 let1
KRVS
Pomurska
6
Podravska
5
Zasavska
5
Savinjska
5
Koroška
4
Posavska
4
Jugovzhodna Slovenija
4
Primorsko-notranjska
4
KRZS
Osrednjeslovenska
4
Goriška
3
Obalno-kraška
3
Gorenjska
3
Število točk – SKUPAJ
46
1 Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije za december 2016; Občina Litija se za namene izvajanja Operativnega programa 2014–2020 uvršča v KRZS (Osrednjeslovenska regija).
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje možno skupno število točk je 46 točk.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila po dva člana strokovne komisije. Če se bosta oceni razlikovali za 10 točk ali več, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec, član strokovne komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen.
Na podlagi meril bo izbrano tolikšno število prijaviteljev z najvišjim številom točk v KRVS, ki bodo v projekte vključili skupno 21 posameznikov iz ciljne skupine in tolikšno število prijaviteljev, ki bodo zbrali največje število točk v KRZS, ki bodo v projekte vključili skupno 29 posameznikov iz ciljne skupine.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, bo izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število točk pod merilom »Vključevanje ključnih deležnikov in ciljnih skupin«. Če dosegajo prijavitelji tudi pod merilom »Vključevanje ključnih deležnikov in ciljnih skupin« enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom »Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju«. V primeru, da je število še vedno enako, o izbiri odloči žreb. Podrobnejši opis postopka izvedbe žreba je naveden v 25. točki tega razpisa.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 405.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– v proračunskem letu 2017: 135.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 56.700,00 EUR, od tega:
– 45.360 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 11.340,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 78.300,00 EUR,
– 62.640,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 15.660,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– v proračunskem letu 2018: 270.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 113.400,00 EUR,
– 90.720,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 22.680,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 156.600,00 EUR
– 125.280,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 31.320,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 1. 9. 2017 do 5. 7. 2018.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor projektov Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami,
2. Obrazec za oddajo vloge,
3. Navodila za prijavo na javni razpis,
4. Prijavnica za projekt,
5. Priloge k prijavnici:
a) Finančni načrt (predizpolnjen), 
b) Izjava prijavitelja o izpolnjevanju obveznih pogojev,
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
7. Ocenjevalni list,
8. Seznam kazalnikov,
9. Kohezijske statistične občine,
10. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 s prilogami,
11. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020,
12. Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemu MFERAC, ISARR2 in RIS ECA,
13. Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
– Prijavnica za projekt (vključno s Finančnim načrtom in Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju obveznih pogojev).
– Fotokopije dokazil asistenta (dokazilo Zavoda RS za zaposlovanje o statusu brezposelne osebe ali izpis Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje, da oseba ni v delovnem razmerju).
– Dokazilo o statusu nevladne organizacije – točka 3.1. javnega razpisa.
– Izpis AJPES.
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike stroškov in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno s pravili evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških) objavljenimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je dne 29. 5. 2017 sprejela Metodologijo za določitev višine stroška na enoto zaposlitev asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami, številka 5442-92/2017. Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto na operaciji predstavlja pretežno strošek dela asistenta, zaposlenega v deležu 75 % polne zaposlitve. Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto na mesečni ravni je 900 EUR za asistenta. Za obdobje 9 mesecev bodo sofinancirani upravičeni stroški za asistenta skupaj največ v višini 8.100,00 EUR.
Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je časovnica asistenta in pogodba o zaposlitvi. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na podlagi izstavljenega obračuna stroška na enoto in zahtevka za izplačilo s prilogami. Način uveljavljanja upravičenih stroškov je podrobneje naveden v razpisni dokumentaciji (tč. 14 Navodil za prijavo na javni razpis, Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranjem določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje določeno s pogodbo o sofinanciranju.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za projekt na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezen projekt. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za projekt voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na projekt, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi).
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke projekta skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju projekta ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projekta, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem projekta, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 17 Navodil za prijavo na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb projekta v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 7. 2017 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo prispeti v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem za oddajo vloge, ki je del razpisne dokumentacije, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami««, ki je del razpisne dokumentacije, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 15. 7. 2017. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v 8. točki razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
V primeru, da bo o izbiri odločal žreb, mu lahko prisostvujejo tudi prijavitelji, o katerih se bo odločalo o pravici do sofinanciranja, in bodo o tem pisno obveščeni. Komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predsednik komisije izmed članov komisije. Žrebanje se opravi v prostorih ministrstva. Evidenčne številke prijav se izpiše na prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove izžrebano evidenčno številko vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napravi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prijavitelji, če so prisotni.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz javnega razpisa,
– tistih prijaviteljev, ki bodo pri podmerilu 1.1. v točki 4 javnega razpisa prejeli 0 točk,
– ki bodo v primeru, če bo v posamezni kohezijski regiji prijav več od razpisanega števila prostih delovnih mest, po številu točk uvrščene na nižje mesto na prednostnem vrstnem redu, ki več ne omogoča izbora projekta.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju projekta, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. V tem primeru se ostanek sredstev lahko dodeli prijavitelju, ki bi na podlagi doseženega števila točk bil na predlog komisije naslednji upravičen do dodelitve sredstev v okviru iste kohezijske regije v skladu s tem javnim razpisom. V primeru, da ima več prijaviteljev enako število točk, se lahko izvede ponovni žreb v skladu s to točko javnega razpisa.
Če se je projekt začel izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za projekt, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov urska.pancur@gov.si ali pokličete Urško Pančur (tel. 01/478-46-75).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti