Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

VL 117333/2016 Os-2451/17, Stran 1614
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa zak. zast. Boštjan Trilar, Slovenski trg 1, Kranj, proti dolžnici Dušici Stevanović, Koroška cesta 19, Kranj, ki jo zastopa zak. zast. Sajovic Jelka – odvetnica, Jezerska cesta 41, Kranj, zaradi izterjave 110,09 EUR, sklenilo:
Dolžnici Dušici Stevanović, Koroška cesta 19, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Jelka Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2017