Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1733. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017, stran 4697.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 17. redni seji dne 9. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2017 (Uradni list RS, št. 81/16) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2017 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.185.969
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.546.371
70
DAVČNI PRIHODKI 
3.061.533
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.415.000
703 Davki na premoženje 
227.800
704 Domači davki na blago in storitve 
418.733
706 Drugi davki 
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
484.838
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
313.600
711 Takse in pristojbine 
2.500
712 Denarne kazni 
3.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 
165.138
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premož.
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
639.598
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
639.598
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
4.232.667
40
TEKOČI ODHODKI 
1.314.640
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
176.710
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
27.183
402 Izdatki za blago in storitve 
1.038.487
403 Plačila domačih obresti 
22.260
409 Rezerve 
50.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.499.930
410 Subvencije 
15.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
806.750
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
143.330
413 Drugi tekoči domači transferi 
534.850
414 Tekoči transferi v tujino
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.301.917
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.301.917
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
116.180
430 Investicijski transferi 
116.180
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–46.698
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
C) 
RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.) 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
189.520
55
ODPLAČILA DOLGA 
550 Odplačila domačega dolga 
189.520
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
–236.218
X.
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 
236.218
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017.
Št. 032-0132/2017
Podčetrtek, dne 12. junija 2017
 
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost