Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1750. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina, stran 4749.

  
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo, 80/10 – ZUPUDPP in 109/12) v zvezi s 63. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 23/04) se za tretjim odstavkom 1. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Grafični del, iz katerega je razvidno območje načrta, je v prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.«.
2. člen 
V drugem odstavku 2. člena se:
– prva alineja črta;
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– na območju k. o. Stomaž (2382):
676/5, 676/6, 676/152, 676/155, 676/156, 676/158, 676/175, 676/176, 676/177, 676/178, 676/186, 676/187, 676/190, 676/195, 676/197, 676/198, 676/202, 676/203, 676/209, 676/210, 676/215, 676/217, 676/218, 676/221, 676/222, 676/223, 676/224, 676/226, 676/227, 676/228, 676/230, 676/231, 676/232, 676/233, 676/243, 676/244, 676/245, 676/261, 676/266, 676/267, 676/268, 676/277, 676/278, 676/279, 676/369, 676/372, 676/374, 676/458, 676/459, 676/460, 676/461, 676/462, 676/216, 676/225, 676/234, 676/235, 676/236, 676/237, 676/238, 676/239, 676/240, 676/241, 676/242, 676/246, 676/247, 676/248, 676/249, 676/250, 676/251, 676/252, 676/253, 676/254, 676/255, 676/256, 676/257, 676/258, 676/259, 676/260, 676/280, 676/281, 676/282, 676/293, 676/294, 676/295, 676/296, 676/297, 676/298, 676/299, 676/300, 676/301, 676/302, 676/303, 676/304, 676/306, 676/307, 676/467, 676/483, 676/514, 676/515, 676/516, 676/517, 832, 845/1, 846, 847, 1338, 1342;«;
– tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– na območju k. o. Lokavec (2381):
2208/20, 2208/58, 2208/59, 211/5, 2229, 2232, 2239/2, 2240, 2241, 2243, 2952, 2262, 2268, 2269, 2279, 2282, 2283, 2285, 2276, 939/10, 2929, 1072/1, 1072/2, 2252/1, 3012, 3020/1, 2224/1, 2224/2, 2225, 2226, 2926, 2227, 2228, 2330/1, 2334/2, 234, 2242, 225/1, 225/2, 225/3, 226, 135/1, 137/3, 23/1, 22/3, 23/2, 2300, 2208/10, 2208/13, 2208/14, 2208/43, 2208/44, 2208/45, 2208/46, 2208/60, 2208/62, 2208/63, 2208/64, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2284, 2286, 2289/1, 2289/2, 2290, 2292/1, 2292/2, 2295/1, 2295/2, 2295/3, 2208/65, 2208/66, 2208/67, 2208/71, 2208/9, 3014/1, 3014/4, 3014/5, 2208/80, 2208/82, 2208/84, 2309, 2311, 2212/5, 2313, 2314, 2315, 2316, 211/5, 211/8, 2208/51, 135/3, 2208/47, 2208/61, 3015/1, 3098, 3109, 3110, 3111, 3131, 3133, 3145, 3146, 3157, 3274, 3275, 3276, 3277, 3282, 3283, 3285, 3289, 1072/2, 1993, 1994, 1996, 1998, 2002, 2739/1, 2745/4, 2957/1, 3020/1, 3021, 3022, 3057, 937/4, 939/10, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745/1, 2745/2, 2745/3, 2746, 2747/1, 2747/2, 1985/2, 21/1, 21/2, 2208/118, 2208/119, 2208/120, 2208/121, 2208/122, 2208/123, 2208/124, 2208/125, 2208/126, 2208/127, 2208/149, 2208/150, 2208/68, 2238, 2239/1, 2261, 2273, 23/6, 23/7, 232, 2329/6, 2333/1, 2738/1, 2740/1, 2740/2, 2951/2, 2987, 3014/6, 3084, 3132, 3271/1, 3271/2.«.
3. člen 
Doda se nova priloga 1, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-20/2017
Ljubljana, dne 21. junija 2017
EVA 2017-2550-0044
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik