Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1701. Pravilnik o izobrazbi učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov, stran 4586.

  
Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o izobrazbi učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji v izobraževalnem programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16; v nadaljnjem besedilu: ZViS).
3. člen 
(izobrazba) 
V tem pravilniku izobrazba pomeni zaključen študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06 in 87/11 – ZVPI) in pa tudi študijski program za izpopolnjevanje v skladu s 33.a členom ZViS.
4. člen 
(posebnosti študijskih programov) 
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
5. člen 
(učitelj) 
Učitelj v izobraževalnem programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka,
– univerzitetni študijski program slovenskega jezika ali slovenskega jezika s književnostjo,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenistika ali slovenski jezik in književnost.
6. člen 
(pedagoško-andragoška izobrazba) 
Učitelj v izobraževalnem programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov mora imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
7. člen 
(magisterij znanosti in doktorat znanosti) 
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja v izobraževalnem programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po doktorskem študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
8. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-78/2016
Ljubljana, dne 15. junij 2017
EVA 2016-3330-0057
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport