Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1735. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug, stran 4703.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 
1. člen 
(Splošno) 
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug (v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve OLN).
V veljavi je Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug (Uradni list RS, št. 79/04, z dne 19. 7. 2004).
Spremembe in dopolnitve OLN se pripravijo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter ostalimi podzakonskimi predpisi.
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OLN) 
Območje OLN je namenjeno poslovni, trgovski, storitveni dejavnosti s pripadajočimi spremnimi objekti, infrastrukturo, dostopi, cestnimi povezavami, manipulativnimi površinami in parkirišči.
Pobudnik oziroma investitor sprememb in dopolnitev OLN, podjetje Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o., bi želel na območju poslovno trgovsko storitvenega centra AC izvoz Slovenska Bistrica jug umestiti dodatne objekte in naprave ter delno rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta.
Ker predviden poseg odstopa od obstoječih določil veljavnega odloka se pristopi k spremembi in dopolnitvi predmetnega odloka.
3. člen 
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OLN) 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OLN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in ostali podzakonski predpisi.
4. člen 
(Določitev območja) 
Spremembe in dopolnitve OLN obsegajo celotno območje, ki ga ureja veljavni akt, in sicer parc. št. 1696/12, 1696/13, 1696/14, 1696/15, 1696/16, 1696/18, 1696/19, 1697/28, 1697/29, 1697/30, 1697/31, 1697/32, 1697/33, 1697/34, 1697/23, 1696/6, 2567/2, 2508/3, 2695/2, 1696/5, 2564/3, 2564/4, vse v k. o. Slovenska Bistrica.
5. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Po vsebini, obliki in načinu se spremembe in dopolnitve OLN pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora in z že zastavljenimi strokovnimi rešitvami, ki se glede na predmet sprememb in dopolnitev akta smiselno dopolnijo in nadgradijo z dopustnimi posegi in ureditvami.
Izdelava posebnih strokovnih podlag s proučitvijo različnih strokovnih rešitev ni predvidena, ustrezne strokovne rešitve se oblikujejo znotraj priprave sprememb in dopolnitev akta.
6. člen 
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev OLN) 
Za pripravo sprememb in dopolnitev OLN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
AKTIVNOST
ROK IZDELAVE
1.
priprava osnutka 
20 dni po sprejemu sklepa 
o začetku postopka
2.
pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora 
30 dni 
3.
izdelava dopolnjenega osnutka 
30 dni po pridobitvi smernic
4.
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 
30 dni
5.
javna obravnava
v času javne razgrnitve
6.
predaja pripomb 
in predlogov načrtovalcu
7 dni po zaključeni javni razgrnitvi
7.
opredelitev načrtovalca 
do pripomb in predlogov
do 14 dni od predaje pripomb
8.
stališča do pripomb 
in predlogov, obravnava 
na občinskem svetu
30 dni od opredelitve načrtovalca
9.
izdelava predloga 
20 dni
10.
pridobitev mnenj 
na predlog 
30 dni
11.
sprejem usklajenega predloga 
na seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj
7. člen 
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN) 
V postopek priprave sprememb in dopolnitev OLN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC, Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana
– Telemach d.o.o., C. Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN izkazalo, da so tangirani.
Na podlagi določil zakona, ki ureja varstvo okolja in postopek celovite presoje vplivov na okolje, se v postopek vključi tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OLN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik
– pripravljavec sprememb in dopolnitev OLN: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
8. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OLN) 
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev OLN in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi investitor oziroma pobudnik.
9. člen 
(Veljavnost in objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2017-4-1032
Slovenska Bistrica, dne 8. junija 2017
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti