Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

Ob-2523/17, Stran 1602
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projektov »Celovita in delna energetska prenova javnih objektov v Občini Slovenska Bistrica«
1 Povabilo k oddaji prijave
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: koncedent) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projektov »Celovita in delna energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica«.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta https://www.slovenska-bistrica.si.
2 Splošne informacije o javnem razpisu
Naslov: Celovita in delna energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica
Številka javnega razpisa: 478-47/2017
Koncesijski akt: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/17)
Predmet koncesije: Izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v javnih objektih, ki so v lasti Občine Slovenska Bistrica.
Predmet javnega razpisa je razdeljen na dva sklopa:
– sklop 1: Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica,
– sklop 2: Delna energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica.
Gospodarski subjekti lahko podajo prijavo za oba sklopa skupaj ali le za posamezni sklop ločeno. Predmet javnega razpisa za sklop 1 in sklop 2 je natančneje razviden iz prilog razpisne dokumentacije.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami koncesijskega akta. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z njenimi določbami.
2.1 Sklop 1 – Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica
Območje izvajanja koncesije: Izvajanje koncesije zajema sledeče objekte:
OBJEKT
NASLOV
Občina Slovenska Bistrica – dvoriščna stavba
Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica
OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
Spodnja Polskava 240, Spodnja Polskava
OŠ Antona Ingoliča PŠ – Zgornja Polskava
Ingoličeva ulica 6, Zgornja Polskava
OŠ Dr. Jožeta Pučnika
Črešnjevec 47, Črešnjevec
OŠ Gustava Šiliha Laporje
Laporje 31, Laporje
OŠ Pohorskega bataljona PŠ Kebelj
Kebelj 17/b, Kebelj
OŠ Pohorskega Odreda PŠ Zgornja Ložnica
Zgornja Ložnica 43, Zgornja Ložnica
Vrtec Otona Župančiča PE Sonček
Zidanškova ulica 1, Slovenska Bistrica
Večnamenski objekt Vošnjakova
Vošnjakova ulica 10, Slovenska Bistrica
OŠ Minke Namestnik Sonje
Partizanska ulica 20, Slovenska Bistrica
Dom Minke Namestnik Sonje
Partizanska ulica 9, Slovenska Bistrica
Do oddaje končnih ponudb lahko koncedent nabor objektov in/ali ukrepov, ki bodo vključeni v projekt, zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
2.2 Sklop 2 – Delna energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica
Območje izvajanja koncesije: Izvajanje koncesije zajema sledeče objekte:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
UPORABNIKI OBJEKTOV
Dvorana za zimski trening
Partizanska ulica 35, Slovenska Bistrica
parc. št. 750/9, k.o. Slovenska Bistrica
Občina Slovenska Bistrica
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Trg svobode 16, Slovenska Bistrica
parc. št. 753, k.o. Slovenska Bistrica
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
OŠ Antona Ingoliča 
PŠ Pragersko
Pionirska ulica 13, Pragersko
parc. št. 1012/18 in 1012/17,
k.o. Spodnja Polskava
OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
Vrtec Otona Župančiča 
PE Ciciban
Tomšičeva ulica 1, Slovenska Bistrica
parc. št. 763/2, k.o. Slovenska Bistrica
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
OŠ, vrtec in knjižnica Tinje
Veliko Tinje 29, Veliko Tinje
parc. št. 142, k.o. Tinjska Gora
OŠ Tinje
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica
parc. št. 700, k.o. Slovenska Bistrica
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Do oddaje končnih ponudb lahko koncedent nabor objektov in/ali ukrepov, ki bodo vključeni v projekt, zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
2.3 Sofinanciranje
Koncedent bo koncesijsko pogodbo za sklop 1 – Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Slovenska podpisal zgolj v primeru pridobitve sredstev, kot so opredeljena spodaj, za celovito energetsko prenovo objektov, ki bo predmet končne rešitve.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3 Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Končni rok za oddajo prijav je 7. 8. 2017 do 8:30.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, dne 7. 8. 2017 ob 9. uri.
4 Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: prijavo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina prijaviteljev. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5 Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6 Merila
Strokovna komisija bo po končanem postopku konkurenčnega dialoga med popolnimi končnimi ponudbami izbrala tisto končno ponudbo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša.
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so zlasti:
– višina zajamčenih prihrankov,
– udeležba na prihrankih,
– trajanje koncesije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Vsebina meril in ponderiranje bosta podrobneje opredeljena v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7 Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 31. 10. 2017.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8 Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte branko.znidar@slov-bistrica.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 27. 7. 2017 do 8.30. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.
9 Ogled
Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti poslana na naslov branko.znidar@slov-bistrica.si do 24. 7. 2017 do 9. ure.
Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim prijaviteljem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu prijavitelju, ki bo zaprosil za ogled.
Občina Slovenska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti