Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1728. Sklep o potrditvi predloga Sklepa o spremembi ekonomske cene programov Vrtca Ledava, stran 4670.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr., 112/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Lendava na 15. redni seji dne 8. 6. 2017sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Občinski svet potrjuje predlog Sklepa o spremembi ekonomske cene programov Vrtca Lendava (Uradni list RS, št. 68/16) v delu obračunavanja odsotnosti otrok tako, da se prva in druga alineja 5. točke sklepa črtata, tretja in četrta alineja 5. točke, ki sedaj postaneta prva in druga alineja pa se spremenita tako, da se sedaj glasita:
– V primeru neprekinjene odsotnosti otroka zaradi bolezni 15 ali več delovnih dni, se staršem obračuna 50 % njim določenega mesečnega plačila. Če je odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov daljša od meseca dni, se starše za nadaljnje dneve plačila v celoti oprosti. Do znižanega oziroma do oprostitve plačila so starši upravičeni le ob predložitvi zdravniškega potrdila oziroma drugega zdravniškega dokumenta.
– Starši lahko v koledarskem letu uveljavijo rezervacijo za odsotnost otroka do 20 delovnih dni. Ob uveljavitvi rezervacije se starše plačila v celoti oprosti. Od septembra do junija lahko starši uveljavijo rezervacijo za največ 5 delovnih dni. Pravica do rezervacije se lahko uveljavi le na osnovi vnaprejšnje odjave otroka, ki jo med letom oddajo vrtcu vsaj sedem koledarskih dni pred prvim dnem odsotnosti, za julij in avgust pa najkasneje do 25. junija.
2. 
Če je v vrtec istočasno vključenih več otrok iz iste družine, navedene dodatne olajšave plačil staršev veljajo le za prvega otroka. Plačilo staršev za drugega in tretjega otroka je subvencionirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
3. 
Sklep velja z dnem sprejema.
Št. 014-0026/2017-4
Lendava, dne 9. junija 2017
Župan – Polgármester
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost