Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1708. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada, stran 4630.

  
Na podlagi tretjega odstavka 197. člena, četrtega odstavka 251. člena, četrtega odstavka 302. člena in 385. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada 
1. člen 
V 2. členu Sklepa o pravilih upravljanja in prospektu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če odprti investicijski sklad izvaja posle financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe mora prospekt vsebovati tudi informacije kot jih določa 14. člen Uredbe (EU) št. 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337 z dne 23. decembra 2015, str. 1).«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
2. člen 
V 5. členu se besedilo »Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16«.
3. člen 
V prilogi 1 k sklepu se v točki »1.2. NALOŽBENA PRAVILA« v oddelku A besedilo 5. točke spremeni tako, da se glasi:
»5. pojasnilo, da so borze in drugi organizirani trgi, na katerih so uvrščeni v trgovanje oziroma na katerih se trguje s temi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, opredeljeni v prilogi VII;«.
V oddelku »Posebnosti pravil za nekatere vrste vzajemnih skladov in strukturiran sklad« se v petem odstavku besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. pojasnilo, da so organizirani trgi, na katere so uvrščeni v trgovanje oziroma na katerih se trguje s temi instrumenti, navedeni v prilogi VII;«.
4. člen 
V prilogi 1 k sklepu se besedilo točke »6.2. STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA« spremeni tako, da se glasi:
»Informacije o stroških, ki nastanejo v zvezi z upravljanjem in poslovanjem vzajemnega sklada, ki si jih družba za upravljanje in skrbnik lahko povrneta iz sredstev vzajemnega sklada:
A. Navedba višine provizije za upravljanje vzajemnega sklada in če je relevantno, opis politike družbe za upravljanje glede začasnega znižanja višine provizije, pojasnilo o načinu izračuna provizije z navedbo obdobij, za katera se obračunava in plačuje, in navedba rokov, v katerih se izplačuje iz sredstev vzajemnega sklada.
B. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje vzajemnega sklada na podlagi opravljanja storitve upravljanja vzajemnega sklada; pojasnilo, da si družba za upravljanje iz sredstev vzajemnega sklada poleg navedenih provizij in stroškov lahko povrne tudi stroške, ki ji nastanejo v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost skrbnika oziroma katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje vzajemnega sklada.
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje, tudi:
1. pojasnilo, da družba za upravljanje izdaja investicijske kupone vzajemnega sklada različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje;
2. navedba oznake razreda;
3. opredelitev pristopnih pogojev;
4. navedba višine provizije za upravljanje vzajemnega sklada, do katere je upravičena družba za upravljanje, izražene v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
5. pojasnilo o vplivu različnih provizij za upravljanje na vrednosti enot premoženja razreda investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po tem, ali bodo imetnikom zagotavljali sprotno razdelitev in izplačilo čistega dobička oziroma prihodkov ali ne, opozorilo, da bodo stroški razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada bremenili izključno tisti del premoženja vzajemnega sklada, ki se nanaša na investicijske kupone razreda razdelitve.
C. Provizije v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev:
1. navedba najvišjega odstotka provizije za opravljanje skrbniških storitev z izjemo hrambe sredstev vzajemnega sklada; navedba splošnih pogojev morebitnega znižanja provizije;
2. navedba najvišjega odstotka ali zneska provizije za opravljanje skrbniških storitev v zvezi s hrambo sredstev vzajemnega sklada;
3. navedba najvišjega odstotka ali zneska provizije za vnašanje in izvrševanje nalogov v zvezi s sredstvi vzajemnega sklada v hrambi;
4. navedba obdobij in rokov v katerih se zgornje provizije izplačujejo iz sredstev vzajemnega sklada.
Č. Pojasnilo, da si skrbnik iz sredstev vzajemnega sklada poleg navedenih provizij lahko povrne tudi stroške, ki mu nastanejo v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost družbe za upravljanje oziroma katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje vzajemnega sklada.«.
5. člen 
V prilogi 1 k sklepu se besedilo točke »10.2.1. Vplačila« spremeni tako, da se glasi:
»Navedba, da se lahko investicijski kuponi vplačajo samo v denarju.
V primeru, če je mogoče investicijski kupon vplačati tudi s prenosljivimi vrednostnimi papirji, ki so dovoljena naložba vzajemnega sklada tudi opis vseh pogojev in omejitev tovrstnih vplačil ter postopka tovrstnih vplačil. Navedba morebitnega najnižjega zneska, ki ga je treba plačati pri prvem oziroma nadaljnjih vplačilih investicijskih kuponov.
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov navedba morebitnih različnih najnižjih zneskov vplačil investicijskih kuponov posameznih razredov.
Navedba, da je nakupna vrednost investicijskega kupona enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje.
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov in če je smiselno, navedba, da je nakupna vrednost investicijskega kupona posameznega razreda investicijskih kuponov enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja posameznega razreda investicijskih kuponov vzajemnega sklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje.
Navedba, da lahko vlagatelj postane imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada tako, da na vpisnih mestih družbe za upravljanje pristopi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada s pravilno izpolnjeno pristopno izjavo in vplača nakupno vrednost investicijskega kupona na denarni račun vzajemnega sklada (opis izjeme, ki velja pri vplačilih s prenosljivimi vrednostnimi papirji). V primeru, da si družba za upravljanje pridružuje pravico do zavrnitve vplačila oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije določenim kategorijam vlagateljev tudi navedba podrobnosti tovrstnih omejitev.
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada z uporabo sredstev elektronske identifikacije:
1. navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada tudi z uporabo sredstva elektronske identifikacije;
2. opredelitev splošnih pogojev za tovrsten pristop;
3. opis postopka pristopa ali navedba spletne povezave, kjer je ta opis vlagatelju dostopen;
4. glede na to, da pristop k pravilom upravljanja z uporabo sredstva elektronske identifikacije poteka brez osebne navzočnosti vlagatelja, navedba, da je družba za upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi;
5. pojasnilo, da lahko družba za upravljanje naknadno in v določenih primerih od izdajatelja sredstva elektronske identifikacije pridobi podatke o načinu preveritve istovetnosti vlagatelja.
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada z uporabo sredstva videoelektronske identifikacije:
1. navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada tudi z uporabo sredstva videoelektronske identifikacije;
2. opredelitev splošnih pogojev za tovrsten pristop;
3. opis postopka pristopa ali navedba spletne povezave, kjer je ta opis vlagatelju dostopen;
4. glede na to, da pristop k pravilom upravljanja z uporabo sredstva videoelektronske identifikacije poteka brez osebne navzočnosti vlagatelja, navedba, da je družba za upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi;
5. navedba, da je družba za upravljanje v primeru, da posamezna transakcija v zvezi z enoto investicijskega kupona preseže 15.000 eurov, dolžna ugotoviti in preveriti istovetnost vlagatelja ob njegovi osebni navzočnosti.
Opis načina in pogojev prvega in nadaljnjih vplačil nakupne vrednosti investicijskega kupona z navedbo, da se za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun vzajemnega sklada do presečne ure (navedba presečne ure) obračunskega dne T, pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T, ki bo javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje naslednji delovni dan T+1, za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun vzajemnega sklada po presečni uri (navedba presečne ure) obračunskega dne T, pa se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T+1, ki bo javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje na delovni dan T+2.
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada na podlagi naročila za nakup:
1. pojasnilo, da lahko vlagatelj pridobi investicijski kupon vzajemnega sklada tudi na podlagi naročila za nakup;
2. opis bistvenih elementov in načina oddaje naročila za nakup investicijskega kupona;
3. navedba roka (ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni po koncu obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo za nakup investicijskega kupona) v katerem mora biti vplačilo iz naslova naročila za nakup investicijskih kuponov najpozneje izvedeno;
4. navedba, da se investicijski kupon, izdan na podlagi naročila za nakup, glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni vrednosti enote premoženja, ki velja na zadnji dan obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo;
5. navedba, da se naročilo za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje prejme v določnem obračunskem obdobju do presečne ure (navedba presečne ure) obračunskega dne T, glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni vrednosti premoženja vzajemnega sklada na ta obračunski dan;
6. navedba morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi z vplačilom investicijskih kuponov iz naslova naročila za nakup.
Navedba, da mora družba za upravljanje ob vlagateljevem pristopu k pravilom upravljanja vzajemnega sklada in vplačilih investicijskih kuponov izvajati postopke, določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi predpisi.
Opis drugih pomembnih dejstev v zvezi z izdajo in hrambo investicijskih kuponov vzajemnega sklada ter navedba načina in časa, ko bo imetnik investicijskega kupona obveščen o njegovi izdaji.«.
6. člen 
V prilogi 1 k sklepu se v točki »10.2.3. Odkup investicijskih kuponov« doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da si družba za upravljanje pridružuje pravico do zavrnitve vplačila oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije določenim kategorijam vlagateljev pojasnilo, da lahko družba za upravljanje kadar koli ponovno odkupi enote premoženja imetnikov, ki so jih pridobili v nasprotju s to omejitvijo.«.
V dosedanjem zadnjem odstavku, ki postane predzadnji odstavek, se za besedo »Navedba« doda besedilo »roka izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona in«.
7. člen 
V prilogi 1 k sklepu se za točko »12.2. ORGANI VODENJA IN NADZORA« doda nova točka, ki se glasi:
»12.3. POLITIKA PREJEMKOV
Navedba, da je pojasnilo o politiki prejemkov družbe za upravljanje navedeno v prilogi VIII.«.
8. člen 
V prilogi 1 k sklepu se v točki »13.1. SKRBNIK PREMOŽENJA« črta drugi stavek in doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Navedba glavnih dolžnosti, ki jih ima skrbnik premoženja vzajemnega sklada in morebitnih navzkrižij interesov.
Opis funkcij hrambe, prenesenih s strani skrbnika, seznam oseb, na katere so te funkcije prenesene, in tretjih oseb, na katere so te funkcije nadalje prenesene, ter morebitna navzkrižja interesov, ki bi lahko bila posledica takšnega prenosa.
Navedba, da bodo vlagateljem na zahtevo zagotovljene najnovejše informacije v zvezi s prenosom hrambe s strani skrbnika na druge oziroma tretje osebe.«.
9. člen 
V prilogi 1 k sklepu se besedilo točke »VII. SEZNAM ORGANIZIRANIH TRGOV« spremeni tako, da se glasi:
»V tej prilogi se navedejo organizirani trgi, na katere so uvrščeni v trgovanje oziroma na katerih se trguje s posameznimi finančnimi instrumenti za račun vzajemnega sklada.
A. Navedba, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena le v prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga:
1. ki so uvrščeni v trgovanje oziroma s katerimi se trguje na organiziranih trgih držav članic. Zadostuje navedba, da je seznam organiziranih trgov držav članic objavljen na spletni strani ESMA, v rubriki Rules, Databases & Library v podrubriki Registers and Data;
2. s katerimi se trguje na drugih priznanih, redno delujočih in za javnost odprtih organiziranih trgih v državah članicah. Zadostuje navedba, da je seznam večstranskih sistemov trgovanja držav članic objavljen na spletni strani ESMA, v rubriki Rules, Databases & Library v podrubriki Registers and Data;
3. ki so uvrščeni v trgovanje oziroma s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih papirjev evropskih držav, ki niso države članice:
– seznam borz;
4. ki so uvrščeni v trgovanje oziroma s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih papirjev neevropskih držav:
– seznam borz;
5. s katerimi se trguje na drugih priznanih, redno delujočih in za javnost odprtih organiziranih trgih evropskih držav, ki niso države članice:
– seznam trgov;
6. s katerimi se trguje na drugih priznanih, redno delujočih in za javnost odprtih organiziranih trgih neevropskih držav:
– seznam trgov.
B. Navedba, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena le v tiste izvedene finančne instrumente:
1. s katerimi se trguje na organiziranem trgu oziroma trgu institucionalnih vlagateljev države članice;
2. s katerimi se trguje na naslednjih organiziranih trgih oziroma trgih institucionalnih vlagateljev tretjih držav:
– seznam trgov.«.
10. člen 
V prilogi 1 k sklepu se za točko »VII. SEZNAM ORGANIZIRANIH TRGOV« doda nova točka, ki se glasi:
»VIII. POLITIKA PREJEMKOV DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
Pojasnilo o politiki prejemkov družbe za upravljanje obsega ali podroben opis politike prejemkov ali kratek opis politike prejemkov.
Podroben opis politike prejemkov vključuje najmanj:
1. opis postopka izračunavanja prejemkov;
2. navedbo imen in priimkov oseb odgovornih za nagrajevanje;
3. če obstaja komisija za prejemke tudi navedbo imen in priimkov članov komisije za prejemke.
Kratek opis politike prejemkov vključuje:
1. kratek opis politike prejemkov;
2. izjavo, da so informacije o podrobnostih politike prejemkov, osebah odgovornih za nagrajevanje in sestavi komisije za prejemke (če le-ta obstaja) vlagateljem na voljo na spletni družbe za upravljanje (navedba spletne strani);
3. navedbo, da vlagatelj lahko zahteva izročitev brezplačnega tiskanega izvoda dokumenta z informacijami o podrobnostih prejemkov družbe za upravljanje.«.
Dosedanji točki VIII. in IX. postaneta točki IX. in X.
V dosedanji točki »IX. VZOREC OBRAZCA ZAHTEVE ZA IZPLAČILO INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA ZA IZPLAČILO INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA SKLADA«, ki postane točka »X. VZOREC OBRAZCA ZAHTEVE ZA IZPLAČILO INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA ZA IZPLAČILO INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA SKLADA« se besede »Prilogi VIII in IX« nadomestijo z besedami »Prilogi IX in X«.
11. člen 
V prilogi 2 k sklepu se v točki »1.2. DOPUSTNE NALOŽBE« v oddelku A besedilo 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»1. podrobnejša opredelitev prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga, ki so uvrščeni oziroma s katerimi se trguje na organiziranem trgu v državi članici ali tretji državi in v katere bodo naložena sredstva podskladov, ter pojasnilo, da so organizirani trgi, na katere so uvrščeni v trgovanje oziroma na katerih se trguje s temi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, opredeljeni v dodatku D;«.
12. člen 
V prilogi 2 k sklepu se besedilo točke »6.2. STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA KROVNEGA SKLADA« spremeni tako, da se glasi:
»6.2. STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA KROVNEGA SKLADA
Informacije o stroških, ki nastanejo v zvezi z upravljanjem in poslovanjem krovnega sklada, ki si jih družba za upravljanje in skrbnik lahko povrneta iz sredstev podskladov:
A. Pojasnilo o načinu izračuna provizije za upravljanje podskladov, z navedbo obdobij, za katera se obračunava in plačuje ter rokov v katerih se izplačuje iz sredstev podskladov; pojasnilo, da so višine provizij za upravljanje posameznih podskladov navedene v dodatku F;
B. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada, če je to relevantno, navedba, da so posebnosti glede stroškov, ki veljajo za posamezen podsklad, navedene v dodatku F; pojasnilo, da si družba za upravljanje iz sredstev enega ali več podskladov poleg navedenih provizij in stroškov lahko povrne tudi stroške, ki ji nastanejo v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost skrbnika oziroma katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje enega ali več podskladov.
R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje, tudi:
1. pojasnilo, da družba za upravljanje izdaja investicijske kupone podskladov različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje;
2. pojasnilo, da so višine provizij za upravljanje navedene za vsak razred investicijskih kuponov podskladov posebej v dodatku F;
3. pojasnilo vpliva različnih provizij za upravljanje na vrednosti enot premoženja posameznih razredov podskladov.
R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po tem, ali bodo imetnikom zagotavljali sprotno razdelitev in izplačilo čistega dobička oziroma prihodkov ali ne, opozorilo, da bodo stroški razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov posameznega podsklada bremenili izključno tisti del njihovega premoženja, ki se nanaša na investicijske kupone razreda razdelitve.
C. Provizije v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev:
1. navedba najvišjega odstotka provizije za opravljanje skrbniških storitev z izjemo hrambe sredstev podskladov (navede se le tisti najvišji odstotek, ki ne bo prekoračen pri nobenem podskladu oziroma njegovem razredu investicijskih kuponov); navedba splošnih pogojev njenega morebitnega znižanja;
2. navedba najvišjega odstotka ali zneska provizije za opravljanje skrbniških storitev v zvezi s hrambo sredstev podskladov;
3. navedba najvišjega odstotka ali zneska provizije za vnašanje in izvrševanje nalogov v zvezi s sredstvi podsklada v hrambi;
4. navedba obdobij in rokov v katerih se zgornje provizije izplačujejo iz sredstev podskladov.
Č. Pojasnilo, da si skrbnik iz sredstev enega ali več podskladov poleg navedenih provizij lahko povrne tudi stroške, ki mu nastanejo v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost družbe za upravljanje oziroma katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje enega ali več podskladov.
Opredelitev, kateri izmed zgoraj navedenih stroškov bodo bremenili krovni sklad v celoti (vse podsklade), z opisom načina oziroma metodologije delitve skupnih stroškov med podsklade.«.
13. člen 
V prilogi 2 k sklepu se besedilo točke »10.2.1. Vplačila« spremeni tako, da se glasi:
»10.2.1. Vplačila
Navedba, da se lahko investicijski kuponi vplačajo samo v denarju.
Če je pri enem ali več podskladih vplačilo v podsklad mogoče izvesti tudi s prenosljivimi vrednostnimi papirji, ki so dovoljena naložba posameznega podsklada, opis vseh pogojev in omejitev vplačil s prenosljivimi vrednostnimi papirji in podrobnosti glede postopka tovrstnega vplačila. Navedba, da je vplačilo s prenosljivimi vrednostnimi papirji mogoče samo pri podskladih, pri katerih je tako določeno v dodatku F.
Navedba, da je nakupna vrednost investicijskega kupona enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja podsklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje.
R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov in če je smiselno, navedba, da je nakupna vrednost investicijskega kupona posameznega razreda investicijskih kuponov enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja posameznega razreda investicijskih kuponov podsklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje.
Navedba, da lahko vlagatelj postane imetnik investicijskega kupona enega ali več podskladov, tako da na vpisnih mestih družbe za upravljanje pristopi k pravilom upravljanja krovnega sklada s pravilno izpolnjeno pristopno izjavo in vplača nakupno vrednost investicijskega kupona na denarni račun podsklada (opis izjeme, ki velja pri vplačilih s prenosljivimi vrednostnimi papirji). V primeru, da si družba za upravljanje pridružuje pravico do zavrnitve vplačila oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije določenim kategorijam vlagateljev tudi navedba podrobnosti tovrstnih omejitev.
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada z uporabo sredstev elektronske identifikacije:
1. navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja krovnega sklada tudi z uporabo sredstva elektronske identifikacije;
2. opredelitev splošnih pogojev za tovrsten pristop;
3. opis postopka pristopa ali navedba spletne povezave, kjer je ta opis vlagatelju dostopen;
4. glede na to, da pristop k pravilom upravljanja z uporabo sredstva elektronske identifikacije poteka brez osebne navzočnosti vlagatelja, navedba, da je družba za upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi;
5. pojasnilo, da lahko družba za upravljanje naknadno in v določenih primerih od izdajatelja sredstva elektronske identifikacije pridobi podatke o načinu preveritve istovetnosti vlagatelja.
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada z uporabo sredstva videoelektronske identifikacije:
1. navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja krovnega sklada tudi z uporabo sredstva videoelektronske identifikacije;
2. opredelitev splošnih pogojev za tovrsten pristop;
3. opis postopka pristopa ali navedba spletne povezave, kjer je ta opis vlagatelju dostopen;
4. glede na to, da pristop k pravilom upravljanja z uporabo sredstva videoelektronske identifikacije poteka brez osebne navzočnosti vlagatelja, navedba, da je družba za upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi;
5. navedba, da je družba za upravljanje v primeru, da posamezna transakcija v zvezi z enoto investicijskega kupona podsklada preseže 15.000 eurov, dolžna ugotoviti in preveriti istovetnost vlagatelja ob njegovi osebni navzočnosti.
Opis načina in pogojev prvega in nadaljnjih vplačil nakupne vrednosti investicijskega kupona z navedbo, da se za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada do presečne ure obračunskega dne T, pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T, ki bo javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje naslednji delovni dan T+1, za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada po presečni uri obračunskega dne T, pa se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T+1, ki bo javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje na delovni dan T+2.
Razen v primeru, ko je presečna ura pri vseh podskladih enaka in je zato navedena v tem oddelku, pojasnilo, da so presečne ure, upoštevaje naložbeno usmeritev podskladov, določene za vsak podsklad posebej in navedene v dodatku F.
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada na podlagi naročila za nakup:
1. pojasnilo, da lahko vlagatelj pridobi investicijski kupon podsklada tudi na podlagi naročila za nakup;
2. opis bistvenih elementov in načina oddaje naročila za nakup;
3. navedba roka (ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni po koncu obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo za nakup investicijskega kupona) v katerem mora biti vplačilo iz naslova naročila za nakup investicijskih kuponov najpozneje izvedeno;
4. navedba, da se investicijski kupon, izdan na podlagi naročila za nakup, glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni vrednosti enote premoženja, ki velja na zadnji dan obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo;
5. navedba, da se naročilo za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje prejme v določnem obračunskem obdobju do presečne ure (navedba presečne ure) obračunskega dne T, glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni vrednosti premoženja podsklada na ta obračunski dan;
6. navedba morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi z vplačilom investicijskih kuponov iz naslova naročila za nakup;
7. navedba, da je naročilo za nakup investicijskega kupona mogoče samo pri podskladih, pri katerih je tako določeno v dodatku F.
Navedba, da mora družba za upravljanje ob vlagateljevem pristopu k pravilom upravljanja krovnega sklada in vplačilih investicijskih kuponov podskladov izvajati postopke, določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi predpisi.
Opis drugih pomembnih dejstev v zvezi z izdajo in hrambo investicijskih kuponov ter navedba načina in časa, ko bo imetnik investicijskega kupona obveščen o njegovi izdaji.«.
14. člen 
V prilogi 2 k sklepu se v točki »10.2.3. Odkup investicijskih kuponov« doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da si družba za upravljanje pridružuje pravico do zavrnitve vplačila oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije določenim kategorijam vlagateljev pojasnilo, da lahko družba za upravljanje kadar koli ponovno odkupi enote premoženja imetnikov, ki so jih pridobili v nasprotju s to omejitvijo.«.
V dosedanjem zadnjem odstavku, ki postane predzadnji odstavek, se za besedo »Navedba« doda besedilo »roka izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona in«.
15. člen 
V prilogi 2 k sklepu se za točko »12.2. ORGANI VODENJA IN NADZORA« doda nova točka, ki se glasi:
»12.3. POLITIKA PREJEMKOV
Navedba, da je pojasnilo o politiki prejemkov družbe za upravljanje navedeno v dodatku H.«.
16. člen 
V prilogi 2 k sklepu se v točki »13.1. SKRBNIK PREMOŽENJA« črta drugi stavek in doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Navedba glavnih dolžnosti, ki jih ima skrbnik premoženja krovnega sklada in morebitnih navzkrižij interesov.
Opis funkcij hrambe, prenesenih s strani skrbnika, seznam oseb, na katere so te funkcije prenesene, in tretjih oseb, na katere so te funkcije nadalje prenesene, ter morebitna navzkrižja interesov, ki bi lahko bilo posledica takšnega prenosa.
Navedba, da bodo vlagateljem na zahtevo zagotovljene najnovejše informacije v zvezi s prenosom hrambe s strani skrbnika na druge oziroma tretje osebe.«.
17. člen 
V prilogi 2 k sklepu se besedilo v »DODATEK D – SEZNAM ORGANIZIRANIH TRGOV« spremeni tako, da se glasi:
»A. Navedba, da bodo sredstva podskladov v okvirih naložbenega cilja in politike vsakega podsklada naložena le v prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga:
1. ki so uvrščeni v trgovanje oziroma s katerimi se trguje na organiziranih trgih držav članic. Zadostuje navedba, da je seznam organiziranih trgov držav članic objavljen na spletni strani ESMA, v rubriki Rules, Databases & Library v podrubriki Registers and Data;
2. s katerimi se trguje na drugih priznanih, redno delujočih in za javnost odprtih organiziranih trgih v državah članicah. Zadostuje navedba, da je seznam večstranskih sistemov trgovanja držav članic objavljen na spletni strani ESMA, v rubriki Rules, Databases & Library v podrubriki Registers and Data;
3. ki so uvrščeni v trgovanje oziroma s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih papirjev evropskih držav, ki niso države članice:
– seznam borz;
4. ki so uvrščeni v trgovanje oziroma s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih papirjev neevropskih držav:
– seznam borz;
5. s katerimi se trguje na drugih priznanih, redno delujočih in za javnost odprtih organiziranih trgih evropskih držav, ki niso države članice:
– seznam trgov;
6. s katerimi se trguje na drugih priznanih, redno delujočih in za javnost odprtih organiziranih trgih neevropskih držav:
– seznam trgov.
B. Navedba, da so sredstva podskladov v okvirih naložbenega cilja in politike vsakega posameznega podsklada lahko naložena le v izvedene finančne instrumente:
1. s katerimi se trguje na organiziranem trgu oziroma trgu institucionalnih vlagateljev države članice;
2. s katerimi se trguje na naslednjih organiziranih trgih oziroma trgih institucionalnih vlagateljev tretjih držav:
– seznam trgov.«.
18. člen 
V prilogi 2 k sklepu se v »DODATEK F – PODROBNJEŠA PRAVILA UPRAVLJANJA PODSKLADOV« v točki »3. NALOŽBENA POLITIKA« v tretjem odstavku besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. navedba borz in drugih organiziranih trgov iz dodatka D, na katere so uvrščeni v trgovanje oziroma na katerih bo družba za upravljanje trgovala s temi finančnimi instrumenti (lahko tudi samo sklic na posamezne organizirane trge iz dodatka D);«.
V oddelku »Posebnosti pravil za nekatere vrste podskladov in strukturiran sklad« se v petem odstavku besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. pojasnilo, da so organizirani trgi, na katere so uvrščeni v trgovanje oziroma na katerih se trguje s temi instrumenti, navedeni v dodatku D;«.
V točki »5. DRUGE POSEBNOSTI PRAVIL UPRAVLJANJA PODSKLADA« se za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. pojasnilo, ali je mogoče pridobiti investicijski kupon podsklada na podlagi naročila za nakup;«.
Dosedanje 6. do 9. točka postanejo 7. do 10. točka.
19. člen 
V prilogi 2 k sklepu se za »DODATEK G – PODATKI O POSLOVANJU PODSKLADOV« doda nov oddelek, ki se glasi:
»DODATEK H – POLITIKA PREJEMKOV DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
Pojasnilo o politiki prejemkov družbe za upravljanje obsega ali podroben opis politike prejemkov ali kratek opis politike prejemkov.
Podroben opis politike prejemkov vključuje najmanj:
1. opis postopka izračunavanja prejemkov;
2. navedbo imen in priimkov oseb odgovornih za nagrajevanje;
3. če obstaja komisija za prejemke tudi navedbo imen in priimkov članov komisije za prejemke.
Kratek opis politike prejemkov vključuje:
1. kratek opis politike prejemkov;
2. izjavo, da so informacije o podrobnostih politike prejemkov, osebah odgovornih za nagrajevanje in sestavi komisije za prejemke (če le-ta obstaja) vlagateljem na voljo na spletni strani družbe za upravljanje (navedba spletne strani);
3. navedbo, da vlagatelj lahko zahteva izročitev brezplačnega tiskanega izvoda dokumenta z informacijami o podrobnostih prejemkov družbe za upravljanje.«.
KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-14/2017-6
Ljubljana, dne 14. junija 2017
EVA 2017-1611-0059
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti