Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1738. Navodilo za predstavnike v organih upravljanja javnih zavodov, stran 4721.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 19. redni seji dne 15. 6. 2017 sprejel
N A V O D I L O 
za predstavnike v organih upravljanja javnih zavodov 
1. člen 
(vsebina navodila) 
(1) S tem navodilom se določa sodelovanje med predstavniki Občine Turnišče v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Turnišče (v nadaljevanju: predstavnik) in Občino Turnišče (v nadaljevanju: občina).
(2) V tem navodilu uporabljeni izrazi za posameznike, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(kontaktna oseba in komunikacija) 
(1) Župan določi kontaktno osebo za sodelovanje s predstavnikom organa upravljanja javnega zavoda. Kontaktna oseba se za že imenovane predstavnike določi po uveljavitvi tega navodila, sicer pa ob izdaji sklepa o imenovanju predstavnika.
(2) Župan predstavnika pisno obvesti, katera kontaktna oseba mu je določena in kdo jo nadomešča v primeru njene odsotnosti ter na kakšen način bo potekala njihova medsebojna komunikacija. Komunikacija praviloma poteka preko elektronske pošte, lahko pa tudi po telefonu ali osebno.
(3) Kontaktna oseba sproti poroča županu.
3. člen 
(obveščanje predstavnika) 
(1) Predstavnik v organu upravljanja javnega zavoda je oseba, ki ima izkušnje s področja dejavnosti javnega zavoda in je ustrezno strokovno usposobljena.
(2) Predstavnik je dolžan občino preko kontaktne osebe sproti obveščati o sprejetih odločitvah v organu upravljanja javnega zavoda in pred sejo pridobiti pisno stališče občine, nujno pa v naslednjih primerih:
– sprejemanje statuta,
– sprejemanje akta o notranji organizaciji in sistemizaciji,
– programa dela, finančnega načrta ter poslovnega poročila,
– imenovanje ali razrešitev direktorja javnega zavoda,
– sprejemanje odločitev, pomembnih za finančno ali strokovno poslovanje zavoda, ki lahko pripeljejo do zahteve po povečanju proračunskih sredstev (izguba, prekoračitev planiranih sredstev za investicijo, povečan odliv kadrov, ko lahko bistveno oslabi strokovno dela in poslovanja zavoda idr.).
(3) Predstavnik je dolžan pristojni organ občine obvestiti o svoji odločitvi, da ne želi več opravljati funkcije predstavnika.
(4) Predstavnik je dolžan na konstitutivni seji organa upravljanja zahtevati, da se občini pošilja v vednost gradivo, ki je predvideno za obravnavo na seji organa upravljanja in to v istih rokih, kot ga prejmejo člani organa upravljanja.
4. člen 
(mnenje občine) 
(1) Občina zagotovi mnenje, ki je predmet tega navodila, vsaj en dan pred obravnavo na organu upravljanja.
(2) V primeru, da predstavnik ne dobi mnenja v zgoraj navedenem roku, se šteje, da občina k predlogu ali gradivu nima pripomb oziroma posebnega stališča, ki naj bi ga predstavnik zastopal na organu upravljanja.
(3) Kontaktna oseba je dolžna predstavnika pravočasno obveščati o zadevah, pomembnih za delo javnega zavoda (npr. o sprejetem planu investicij, ki se nanašajo na javni zavod, o novih programih in usmeritvah na področju dela zavoda itd.).
5. člen 
(poročanje občini) 
(1) Predstavnik je dolžan občini preko kontaktne osebe poročati o svojih odločitvah glede vprašanj iz 3. člena tega navodila.
(2) Predstavnik mora enkrat letno o svojem delu in odločanju v organu upravljanja seznaniti župana, s pisnim poročilom do 28. 2. za preteklo leto. Pisno poročilo mora vsebovati bistvene odločitve pri uveljavljanju interesov občine.
(3) Če je v istem organu upravljanja več predstavnikov, poročajo županu s skupnim pisnim poročilom.
6. člen 
(možnost razrešitve predstavnika zaradi neupoštevanja navodil) 
Mandat predstavnika je reprezentativen. Če pristojni organ občine presodi, da predstavnik ne zastopa stališč občine in da s svojim nespoštovanjem navodil občine prispeva k dodatni obremenitvi proračuna ali poslabšani kvaliteti storitev, ki jih izvaja zavod, lahko začne s postopkom njegove razrešitve.
7. člen 
(končna določba) 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-00019/2017
Turnišče, dne 15. junija 2017
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.