Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1709. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah investicijskega sklada, stran 4635.

  
Na podlagi tretjega odstavka 183. člena, 5. točke 206. člena, prvega odstavka 244. člena in 369. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah investicijskega sklada 
1. člen 
V prvi alineji 1.a) točke 1. člena Sklepa o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16) se besedilo »31/15 in 81/15« nadomesti z besedilom »31/15, 81/15 in 77/16«.
Šesta alineja 1.a) točke se spremeni tako, da se glasi:
»– pogoje, ki jih mora izpolnjevati finančni instrument, da se šteje za prenosljiv vrednostni papirji oziroma instrument denarnega trga iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3«.
2. člen 
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za prenosljive vrednostne papirje štejejo tudi:
1. enote zaprtih investicijskih skladov, ustanovljenih v obliki gospodarske družbe ali v obliki fiduciarnega sklada, pri čemer:
a) enote zaprtih investicijskih skladov izpolnjujejo merila iz 3. člena tega sklepa;
b) za zaprti investicijski sklad veljajo mehanizmi upravljanja gospodarskih družb;
c) če upravljanje premoženja v imenu zaprtega investicijskega sklada izvaja druga oseba, morajo za to osebo veljati predpisi, ki ščitijo interese vlagateljev;
d) je premoženje investicijskega sklada zaupano v hrambo skrbniku z ustreznimi dolžnostmi in odgovornostmi, tako pri opravljanju storitve hrambe premoženja investicijskega sklada, kot pri opravljanju nadzora nad upravljanjem premoženja investicijskega sklada, ki so najmanj primerljivi določbam v zvezi s skrbnikom, ki jih vsebuje zakon, ki ureja poslovanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov;
2. enote zaprtih investicijskih skladov, oblikovanih v skladu s pogodbenim pravom, pri čemer:
a) enote zaprtih investicijskih skladov izpolnjujejo merila iz 3. člena tega sklepa;
b) za zaprti investicijski sklad veljajo mehanizmi upravljanja družb, enakovredni tistim iz 1.b) točke tega odstavka, pri čemer se šteje, da so ti mehanizmi zagotovljeni, če imajo imetniki enot teh skladov v okviru pogodbe:
– pravico glasovanja o bistvenih odločitvah v zvezi s skladom (vključno z odločanjem o sklenitvi ali prenehanju pogodbe o upravljanju oziroma o imenovanju in razrešitvi upravljavca, sklenitvi dodatkov k pogodbi o ustanovitvi, spremembi naložbene politike, preoblikovanju in likvidaciji investicijskega sklada);
– pravico nadzora nad izvajanjem naložbene politike s pomočjo ustreznih mehanizmov, ter če so sredstva investicijskega sklada ločena od sredstev upravljavca in če pravila o likvidaciji investicijskega sklada zagotavljajo primerno zaščito imetnikov enot ali delnic investicijskega sklada;
c) zaprt investicijski sklad upravlja oseba, za katero veljajo predpisi, ki ščitijo interes imetnikov enot;
d) je premoženje investicijskega sklada zaupano v hrambo skrbniku z ustreznimi dolžnostmi in odgovornostmi, tako pri opravljanju storitve hrambe premoženja investicijskega sklada, kot pri opravljanju nadzora nad upravljanjem premoženja investicijskega sklada, ki so najmanj primerljivi določbam v zvezi s skrbnikom, ki jih vsebuje zakon, ki ureja poslovanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov;
3. finančni instrumenti, ki:
a) izpolnjujejo merila iz 3. člena tega sklepa;
b) so kriti z drugim premoženjem ali vezani na donosnost drugih naložb, pri čemer se takšno premoženje oziroma naložbe lahko razlikujejo od finančnih instrumentov iz prvega odstavka 237. člena ZISDU-3.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za predpise, ki ščitijo interese imetnikov enot iz 1.c) in 2.c) točke prejšnjega odstavka štejejo predpisi glede uporabe finančnega vzvoda, ki so najmanj primerljivi določbam v zvezi s finančnim vzvodom, ki jih vsebuje zakon, ki ureja poslovanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen 
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K« nadomesti z besedilom »108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17«.
Drugi odstavek se črta.
4. člen 
V tretjem odstavku 7. člena se za besedo »Agencija« doda besedilo »za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija)«.
5. člen 
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za namen prejšnjega odstavka se šteje, da je javno zbiranje sredstev vsako zbiranje sredstev, ki ne pomeni zbiranja sredstev izključno od profesionalnih strank kot jih opredeljuje zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
6. člen 
V 30. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Šteje se, da je posamezna nepremičnina v izključni lasti AJIS kot to določa 4. točka prvega odstavka 367. člen ZISDU-3, tudi v primeru etažne lastnine.«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-13/2017-3
Ljubljana, dne 14. junija 2017
EVA 2017-1611-0060
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti