Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1734. Odlok o občinskih taksah v Občini Podčetrtek, stran 4698.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 17. redni seji dne 9. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o občinskih taksah v Občini Podčetrtek 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa obveznost plačila občinskih taks na območju Občine Podčetrtek, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse, postopek odmere, obračuna in plačila takse. Vrsta in višina takse je določena v tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka in se ne določi po vrednosti predmeta, dejanskem prometu ali dejanskem dohodku.
2. člen 
(1) V Občini Podčetrtek se plačuje občinska taksa za naslednje predmete in storitve:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in prireditev,
– oglaševanje na javnih površinah,
– parkiranje na javnih površinah (taksi postajališča),
– uporabo javnih površin za gostinske vrtove in druge dejavnosti ob obstoječih poslovnih prostorih,
– postavitev mobilnih objektov za namen prodaje, oglaševanja ipd., kot so gostinski vrtovi, prireditveni šotori, stojnice, vozički, motorna vozila, potujoče prodajalne ipd.,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon.
(2) Občinska taksa je opredeljena za posebno rabo:
– javnih površin v lasti občine, kot so javne ceste, ulice in trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno,
– nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb,
– stavb v lasti občine,
– in za druge zadeve, če tako določa zakon.
(3) Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen 
Za javna mesta in za javne površine se po tem odloku upoštevajo javne površine, na katerih ima Občina Podčetrtek lastninsko ali stvarno pravico in so namenjeni splošni javni rabi.
II. TAKSNI ZAVEZANCI 
4. člen 
(1) Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna osebe, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so določene občinske takse. Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek taksni zavezanci niso državni in občinski organi, krajevne skupnosti v Občini Podčetrtek ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Podčetrtek in društva, s sedežem v Občini Podčetrtek.
5. člen 
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, ki se odvijajo na območju Občine Podčetrtek in niso komercialnega značaja, za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru in za prodajo na kmečki tržnici. Občinske takse se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem in pred referendumskem obdobju.
III. ODMERA OBČINSKIH TAKS 
6. člen 
(1) Višina občinskih taks je izražena v točkah. Višina taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v posebnem delu – tarifni prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Za tiste taksne predmete/storitve, ki imajo izračun takse po dnevih, se upoštevajo koledarski dnevi, za izračun takse na leto, pa se v primeru časovno krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno preračuna na dneve.
(2) Vrednost točke na dan uveljavitve tega odloka znaša 0,87 EUR.
(3) Vrednost točke se letno uskladi z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o vrednosti točke v posameznem proračunskem letu sprejme Občinski svet Občine Podčetrtek ob predlogu proračuna.
7. člen 
(1) Takse so določene v dnevnih, mesečnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete in storitve.
(2) Taksna obveznost v primeru, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pred pričetkom njegove uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
(3) Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost. Taksa za uporabo javnih površin za namen postavitve letnih vrtov se odmeri ne glede na število dni slabega vremena.
8. člen 
(1) Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti občinski upravi pred pričetkom uporabe/namestitve taksnega predmete oziroma izvajanjem storitve ter prijaviti prenehanje le-tega.
Za prijavo taksne obveznosti šteje tudi vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javne površine.
(2) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitve višine občinske takse.
(3) Taksni zavezanec je občinski upravi Občine Podčetrtek dolžan v 8 dneh po nastanku spremembe prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun takse.
(4) Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih/storitvah, se odmeri občinska taksa po evidencah taksnih predmetov v istem koledarskem letu za tekoče leto ali podatkih, ugotovljenih s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
9. člen 
(1) Takso odmerja občinska uprava, izterjuje pa pristojni davčni organ po predpisih o izvršbi. Za zapadle in neplačane občinske takse se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
(2) Občinske takse plačujejo zavezanci v naprej, če ni v tem odloku ali v tarifnem delu odloka določeno drugače. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo/dovoljenjem, osnova za odmero so podatki pridobljeni na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter prijave Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
10. člen 
Občinske takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Podčetrtek.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka je medobčinski inšpektorat.
12. člen 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo nadzirata:
– ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena,
– resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti,
– skladnost izvajanja uporabe javnih površin v skladu s tem odlokom,
– izreka opozorila in izdaja odločbe v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor in s predpisi, ki urejajo prekrške,
– o ugotovitvah obvesti pristojni občinski organ.
(2) V primeru, ko taksna obveznost ni prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti ali občinska taksa ni plačana v celoti ali če se javne površine ne uporabljajo v skladu s tem odlokom, lahko pristojni občinski inšpektor z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep ali z odločbo na stroške taksnega zavezanca odredi:
– odstranitev taksnega predmeta z javne površine,
– prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok,
– da se javna površin uporablja v skladu s tem odlokom.
(3) Občinski redar ob ugotovljenih kršitvah iz prvega odstavka tega člena obvesti nemudoma medobčinski inšpektorat, kateremu posreduje tudi vse dokaze.
V. GLOBE 
13. člen 
(1) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– v prijavi nastanka taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– uporablja javno površino brez pridobitve dovoljenja pristojnega občinskega organa,
– uporablja javno površino v nasprotju s tem odlokom.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o komunalnih taksah v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 31/1997).
15. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0133/2017
Podčetrtek, dne 12. junija 2017
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti