Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

V P 1227/2017 Os-2517/17, Stran 1620
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 7. 6. 2017 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 1227/2017.
2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnina – zemljišče, ki leži v k.o.: Umag, k.č. 875/1, ul. br. 1086 in k.č. 875/2, ul. br. 5590, do celote,
– OA Chevrolet Aveo 1.4, št. šasije: KL1S697J6B011185,
– vrednostni papirji pri banki BKS d.d., in sicer 472 delnic družbe Dunav osiguranje z oznako DNOS, 300 delnic družbe Agrobanka a.d. Beograd z oznako AGBN in 490 delnic družbe Politika a.d. Beograd z oznako PLTK,
– denarna sredstva na TR računu št.: SI56 03-100-10022948-92 pri banki SKB d.d. v višini 1.535,75 EUR,
– drugo premoženje prvo tožene stranke Perana Boškovića v vrednosti 441.789,37 EUR,
– drugo premoženje drugo tožene stranke Gorana Boškovića v vrednosti 138.353,07 EUR.
3. Tožena stranka: 1. Peran Bošković, Gruberjevo nabrežje 20, Ljubljana, 2. Goran Bošković, Gruberjevo nabrežje 20, Ljubljana, in 3. Gordana Vasić, Gruberjevo nabrežje 20, Ljubljana.
4. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. V P 1227/2017 z dne 19. 6. 2017 se glasi:
„1. Ugodi se predlogu tožeče stranke za začasno zavarovanje v pravdnem postopku z dne 24. 5. 2017 in se odredi začasno zavarovanje premoženja tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku:
– odredi banki BKS d.d., Verovškova ulica 55a, Ljubljana, pri kateri ima prvo tožena stranka Peran Bošković odprt trgovalni račun za tuje vrednostne papirje, da prvo toženi stranki ali komu drugemu po njegovem nalogu ali pooblastilu odreče razpolaganje z vrednostnimi papirji, v lasti prvo tožene stranke, in sicer izplačilo, prenos, odtujitev ali obremenitev:
– 472 delnic družbe Dunav osiguranje z oznako DNOS,
– 300 delnic družbe Agrobanka a.d. Beograd, z oznako AGBN,
– 490 delnic družbe Politika a.d. Beograd, z oznako PLTK.
– odredi banki SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, pri kateri ima prvo tožena stranka Peran Bošković odprt TR račun s št.: SI56 03-100-10022948-92, da prvo toženi stranki odreče izplačilo, prenos, odtujitev ali obremenitev denarnih sredstev do višine 441.789,37 EUR.
Banki BKS d.d. in SKB d.d. morata takoj pisno obvestiti sodišče o izvršitvi tega sklepa o zavarovanju ali morebitnih ovirah, zaradi katerih izvršitev ni mogoča.
in
– tretje toženi stranki Gordani Vasić, Grubarjevo nabrežje 20, Ljubljana, prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino – zemljišče, ki leži v k.o.: Umag, k.č. 875/1, ul. br. 1086 in k.č. 875/2, ul. br. 5590, v lasti Gordane Vasić, Grubarjevo nabrežje 20, Ljubljana, do celote, v vrednosti 85.000,00 EUR,
z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Bujah.
2. Ugovor zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.“
5. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
6. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
7. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
8. Dan objave oklica: 23. 6. 2017.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2017

AAA Zlata odličnost