Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1808. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2017, stran 4909.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 21. redni seji dne 22. junija 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šalovci za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Šalovci za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
skupina/podskupina kontov
Proračun za leto 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.317.243
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.901.028
70
DAVČNI PRIHODKI
1.603.693
700 Davki na dohodek in dobiček
1.125.324
703 Davki na premoženje
83.608
704 Domači davki na blago in storitve
394.761
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
297.335
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
240.844
711 Takse in pristojbine
1.500
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
27.491
714 Drugi nedavčni prihodki
27.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
37.160
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
16.018
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prod. zemlj. in neopred. sredstev
21.142
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
379.055
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
207.959
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije
171.096
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.283.954
40
TEKOČI ODHODKI
916.733
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
182.365
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
26.483
402 Izdatki za blago in storitve
652.092
403 Plačila domačih obresti
12.500
409 Rezerve
43.293
41
TEKOČI TRANSFERI
595.080
410 Subvencije
44.390
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
298.142
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
99.022
413 Drugi tekoči domači transferi
153.526
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
750.170
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
750.170
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
21.971
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. uporabniki
8.049
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
13.922
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
33.289
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)–(II.+V.)
33.289
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
136.910
500 Domače zadolževanje
136.910
IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
178.910
550 Odplačila domačega dolga
178.910
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
–42.000
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
–8.711
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
8.711
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šalovci.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požari (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12)
– prihodki turistične takse
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest
– prejemki iz državnega proračuna in iz drugih virov za določene namene
– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture
– zbrana sredstva iz naslova reklam in drugih sporočil v glasilu Občine Šalovci.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen 
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in o tem obvesti občinski svet. Župan odloča o likvidnostnem zadolževanju po predhodni odobritvi občinskega sveta.
5. člen 
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo.
Proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske transfere ne sme presega 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
6. člen 
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Izločanje sredstev v proračunsko rezervo preneha, ko višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže 1,5 % vseh prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah odloča župan in o porabi obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
7. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja se pooblašča župana. Za pridobitev in odtujitev nepremičnega premoženja, v skladu s sprejetim programom, se pooblašča župana s predhodnim soglasjem občinskega sveta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
8. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šalovci, v letu 2017 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
9. člen 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občine) se lahko v letu 2017 zadolžijo v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin s soglasjem ustanovitelja. Poroštvene pogodbe v imenu občine sklepa župan s soglasjem občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šalovci v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-71/2017-3
Šalovci, dne 22. junija 2017
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti