Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

Ob-2559/17, Stran 1702
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS in 3/13) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020 (MUV, št. 12/15, 9/17) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 (MUV, št. 7 /17) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis 
za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2017
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast mikro in malih podjetij.
II. Ukrep
Sofinanciranje materialnih investicij – nakup nove opreme.
V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8).
III. Upravičenci in pogoji
Upravičenci so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
– podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik ter pravne osebe s statusom socialnega podjetja iz 5. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020 (MUV št. 12/15), ki imajo sedež v občini ter delujejo na območju občine,
– podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov nakupa opreme. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Kupljena oprema mora ostati v lasti in uporabi prejemnika sredstev na območju Mestne občine Maribor najmanj tri leta.
Upravičeni stroški nakupa nove opreme so stroški, ki so nastali in bili plačani v času od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017.
IV. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2017 v okvirni višini 40.000 EUR, na proračunski postavki 742014 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva. Pomoči iz tega razpisa se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Višina pomoči, dodeljene posameznemu upravičencu, lahko znaša do 75 % upravičenih stroškov oziroma največ do 2.000 EUR na posameznega upravičenca.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 31. 8. 2017.
Vlogo z zgoraj predpisanimi obrazci in prilogami v predpisanem vrstnem redu je potrebno dostaviti v zaprti in zapečateni kuverti z nalepljenim in izpolnjenim Obrazcem 6 (podatki pošiljatelja-vlagatelja, naslov in naziv razpisa) na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, do vključno 31. 8. 2017 do 12. ure oziroma vloge, poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 31. 8. 2017.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo odpirala in obravnavala vloge najkasneje do 20. 9. 2017. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prispetja. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija s sklepom zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 15. 10. 2017.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov sasa.rihtar@maribor.si z navedbo »razpis de minimis-oprema«.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti