Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

Ob-2593/17, Stran 1629
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15),
– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 – v nadaljevanju: ZUP),
– Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/12, 55/15 in 15/17),
– memoranduma št. 4301-10/2017/1 med Slovenijo in Eureko z dne 16. 6. 1994,
– Frascati priročnika 2015 (Frascati Manual 2015; Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en),
– Slovenske strategije pametne specializacije S4 (objavljena tu),
– Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A),
– Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, UL C z dne 27. 6. 2014),
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 1-2/1/MGRT/0 »Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017« z dne 28. 6. 2017,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017 (v nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.
Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno – razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti katerim se dodelijo sredstva morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.
Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.
Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja.
V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polnopravnih članic (28 EU držav, Ciper, Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina), sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami ter Kanada, Koreja in Južna Afrika kot pridružene članice.
V tem razpisu imata izraz projekt in operacija enak pomen, pri čemer po tem razpisu oba termina obsegata le slovenski del projekta, ki je edini, ki se ureja s pravili tega razpisa, razen kjer je izrecno določeno drugače.
3. Regija izvajanja in delitev sredstev
Slovenski del projektov se bo izvajal v dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Sredstva se bodo na Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija in Kohezijsko regijo zahodna Slovenija delila glede na regijo izvajanja aktivnosti sofinanciranega EUREKA projekta posameznega upravičenca. Za regijo izvajanja aktivnosti šteje regija v kateri ima upravičenec sedež oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice, kjer je predvideno izvajanje aktivnosti ob oddaji vloge. Sprememba regije izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena, posledica spremembe regije pa predstavlja upravičen razlog za odstop pogodbe o sofinanciranju. Za vsakega upravičenca mora biti v vlogi na javni razpis in pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v katerem od obeh programskih območij (V ali Z) se bodo v celoti izvajale aktivnosti.
Za vsako programsko območje posebej bo sestavljena lista izbranih projektov.
4. Upravičenci/ciljna skupina
Upravičenci/ciljna skupina (v nadaljevanju: upravičenci) so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa.
Upravičenci bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis opredeljeno, ter najkasneje do dneve sklenitve pogodbe v Poslovnem registru Slovenije/Sodnem registru vpisan sedež ali podružnico.
Upravičenci, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in ustanovili podružnico.
Tak upravičenec mora v vlogi posebej opredeliti, da bo zahtevan vpis izvršil najkasneje do sklenitve pogodbe, ter nedvoumno opredeliti v kateri regiji bo v celoti izvajal svojo dejavnost (točka N.1.4 obrazca B). V kolikor izbrani upravičenec do sklenitve pogodbe ne izvrši zahtevanega vpisa, ne more biti prejemnik sredstev. Sprememba regije izvajanja, glede na napovedano regijo v vlogi je upravičen razlog za odstop od pogodbe o sofinanciranju.
Upravičenec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ni upravičen do sofinanciranja, če ima sedež v državi iz katere prihaja katerikoli drug partner v projektu. Navedena omejitev zagotavlja, da ima prijavljen EUREKA projekt osnovno značilnost mednarodnega projekta, tj. da ga izvajata vsaj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav.
Upravičenec je upravičen le do sofinanciranja aktivnosti, ki so se izvajale v programskem območju opredeljenem v vlogi.
Velikost upravičenca se ugotavlja v skladu z merili iz Priloge I, Uredbe 651/2014.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci in njihovi projekti morajo izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Izpolnjevanje pogojev se preverja pred začetkom ocenjevanja posamezne vloge in mora biti zagotovljeno na dan oddaje vloge in tudi ves čas izvajanja postopka javnega razpisa in veljavnosti pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da kateri koli od v nadaljevanju navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje vloge ne izvede, projekt pa se zavrne. V primeru, če se ugotovi, da je upravičenec navedel napačen/ne podatek/e, se vloga zavrne. V kolikor ministrstvo kadarkoli v času postopka javnega razpisa, ali kasneje ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje več pogojev, pogodbe z upravičencem ne sklene, sklep o izboru pa razveljavi, v primeru, da je bila pogodba že sklenjena pa od nje odstopi in od upravičenca zahteva vračilo morebiti že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun do vračila.
5.1 Mednarodni pogoji za projekt
Da projekt lahko pridobi EUREKA oznako mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– imeti mora civilni namen,
– projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eureka-faq),
– končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali storitev,
– projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora predstavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim ciljem.
5.2 Nacionalni pogoji za projekt
Da projekt lahko prejme sofinanciranje, mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– delež enega partnerja in delež vrednosti projekta iz ene države ne sme presegati 75 % celotne vrednosti projekta,
– načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja je lahko največ 36 mesecev,
– cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta,
– prijava in poročanje morata biti izvedena v slovenskem jeziku razen, kjer je izrecno navedeno drugače,
– EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
– EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na ta javni razpis,
– Operacija / EUREKA projekt naslavlja ustrezne ciljne skupine,
– v primeru EUREKA grozdov mora biti projekt na ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebitnimi spremembami) že pred prijavo na ta javni razpis.
5.3 Pogoji za upravičence/ciljna skupina
Poleg pogojev za projekt mora vsak upravičenec, ki se prijavi na ta javni razpis, izpolnjevati sledeče pogoje:
– izpolnjuje formalne pogoje za upravičenca, kot so določeni v točki 4. javnega razpisa;
– v kolikor je upravičenec podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar mora dokazovati z izpiskom iz Sodnega registra;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C);
– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014;
– da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil in ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega financiranja in prepoved kumulacije sofinanciranja));
– da nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
– da nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge;
– da niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let;
– glede upravičenca ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– v koledarskem letu ima lahko aktivne (veljavno pogodbo) največ 3 različne EUREKA projekte, kar velja tudi za primere, ko ena ali več pogodb niso veljavne celotno leto, ne pa za primere projektov, za katere upravičenec ne prejema sofinanciranja;
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– EUREKA projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014;
– skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali 
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primerne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24);
– da ne bo v nasprotju z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljenih sredstev namenil za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanje distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način preverjanja in izbora
Odpiranje vlog zaradi predvidenega večjega števila vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), s katero lahko kot ocenjevalci sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki (v nadaljevanju: ocenjevalci), ki se izberejo za vsako prednostno področje S4 posebej. Predlog ocenjevalcev za posamezne vloge pripravi strokovna komisija, potrdi pa ga minister.
Posamezno merilo se ocenjuje s celim številom točk od 0–10. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti utemeljene s komentarjem za vsako posamezno merilo. Ocenjevalni list mora biti podpisan, na njem mora biti naveden datum ocenjevanja. Skupno možno število točk je 190. Minimalno število točk potrebnih za sofinanciranje vlog je najmanj 140. Izjemoma lahko vloga upravičenca iz Kohezijske regije vzhodna Slovenija prejme sredstva tudi za projekt, ki je prejel manj kot 140 točk, vendar ne manj kot 130 točk, s pogojem, da je pri merilih 1, 7, 8, 12 in 13, vloga prejela 5 točk ali več. Navedena izjema velja le v primeru, da s potrditvijo projektov, ki so v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija prejeli 140 ali več točk, niso bila porabljena vsa razpoložljiva sredstva.
Prispele vloge se ocenjuje v skladu s predpisano EUREKA Metodologijo ocenjevanja projekta (PAM) po spodnjih merilih:
1. Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju
2. Formalni sporazum med partnerji
3. Stopnja uravnoteženosti partnerjev v projektu
4. Dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja v projektu
5. Tehnološka sposobnost partnerjev
6. Upravljavska sposobnost partnerjev
7. Metodologija in planiranje projekta
8. Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni cilji projekta
9. Finančna konstrukcija projekta
10. Finančna soudeležba partnerjev v projektu
11. Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
12. Predviden tehnološki napredek projekta
13. Stopnja inovativnosti projekta
14. Geografski/sektorski vpliv projekta
15. Velikost potencialnega trga za partnerje
16. Dostop do trga in potencialni riziko projekta
17. Povračilo investicije glede na vložek v projekt
18. Strateška pomembnost projekta za partnerje
19. Povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi projekta.
Projekti, ki so bili za sofinanciranje izbrani v okviru grozdov, se ne ocenjujejo po metodologiji ocenjevanja projekta (PAM). Za te projekte se preveri le izpolnjevanje pogojev in razpoložljivost sredstev.
Postopek izbora se deli na postopek preverjanja pogojev, postopek preverjanja skladnosti vloge s predmetom, namenom in ciljem razpisa, ter postopek ocenjevanja.
V primeru, da bo več vlog prejelo enako število točk, pa za sofinanciranje vseh ne bo zagotovljenih dovolj sredstev, bodo imele prednost vloge po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 – Uradni list RS, št. 34/14) glede na sedež podjetja upravičenca oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice, kot je podrobneje določeno v razpisni dokumentaciji.
Dokončno odločitev o sofinanciranju dela posameznega projekta iz proračuna Republike Slovenije sprejme odgovorna oseba ministrstva.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov EUREKA projektov po tem javnem razpisu, znaša skupaj 5.282.528,69 EUR, in sicer:
Proračunska postavka
Regija
Vir
 %
Leto 2018
Leto 2019
Leto 2020
Leto 2021
SKUPAJ
PP 160253
V
EU
49,60
1.114.140,55
695.160,00
695.160,00
115.860,00
2.620.320,55
PP 160254
Z
EU
30,40
511.882,40
504.840,00
504.840,00
84.140,00
1.605.702,40
PP 160255
V
SLO
12,40
278.535,14
173.790,00
173.790,00
28.965,00
655.080,14
PP 160256
Z
SLO
7,60
127.970,60
126.210,00
126.210,00
21.035,00
401.425,60
Skupaj
100
2.032.528,69
1.500.000,00
1.500.000,00
250.000,00
5.282.528,69
Skupna razpisana sredstva za projekte iz Kohezijske regije vzhodna Slovenija znašajo 3.275.400,69 EUR (62 %), za projekte iz Kohezijska regija zahodna Slovenija pa 2.007.128,00 EUR (38 %).
Sredstva med programskimi območjih niso prenosljiva. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razmerje med sredstvi EU in slovensko udeležbo je 80 % / 20 %.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2018, 2019, 2020 in 2021. Predvideno koriščenje sredstev po posameznih letih je:
– 2.032.528,69 EUR v letu 2018,
– 1.500.000,00 EUR v letu 2019,
– 1.500.000,00 EUR v letu 2020 in
– 250.000,00 EUR v letu 2021.
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni glede na število, vrednost in letno finančno dinamiko izbranih projektov.
Sofinancira se projekte v višini:
– 40 % upravičenih stroškov za velika in
– 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja.
Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji zahodna Slovenija velja omejitev sofinanciranja, in sicer največ 100.000,00 EUR na leto (12 mesecev izvajanja projekta) oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši in več, v kolikor je daljši. Navedena omejitev za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija, ne velja.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe izboru ali spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se upravičenec ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS pred izdajo sklepov o (ne)izboru.
Razpis bo odprt do porabe sredstev. V kolikor v okviru razpisnega roka za oddajo vlog in potrjevanje projektov ne bi bila porabljena vsa sredstva, lahko ministrstvo določi dodatne roke za oddajo vlog. Sprememba razpisa z določitvijo novih rokov se objavi na spletni strani ministrstva. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
8. Skladnost s pravili državnih pomoči
Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016); trajanje sheme: do 31. 12. 2020).
Upravičeni so stroški za izvajanje industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, kot jih opredeljuje navedena shema.
9. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način sofinanciranja
Financiranje bo potekalo skladno s pravili Evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2010 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.
Upravičenec je seznanjen in se strinja, da potrditev projekta še ne pomeni tudi odobritve sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov, ki jih je navedel v svoji vlogi. Upravičenost sofinanciranja bo ministrstvo preverjalo v okviru presoje zahtevkov za izplačilo, na način in z dinamiko, opredeljeno v javnem razpisu in sklenjeni pogodbi o sofinanciranju.
Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni stroški, če bodo neposredno povezani z izvedbo projekta, in bodo nastali najprej prvi dan v naslednjem mesecu od potrditve projekta na zasedanju Odbora Visokih predstavnikov EUREKA (razen v primeru grozdov, kjer se obdobje upravičenih stroškov šteje od datuma izdaje sklepa o izboru ali datuma začetka projekta, če je ta kasnejši od datuma izdaje sklepa o izboru) oziroma od v vlogi napovedanega datuma začetka izvajanja projekta, če je ta kasnejši od dneva potrditve projekta na zasedanju Odbora visokih predstavnikov EUREKA, navedeni v nadaljevanju:
– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (raziskovalcev, tehnikov in drugega podpornega osebja zaposlenega pri upravičencu, v obsegu, kot izvaja raziskave in eksperimentalni razvoj za projekt);
– Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo;
– Stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme);
– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (najem opreme in neposredni stroški materiala na področju raziskav in inovacij);
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev uporabljenih izključno za raziskovalno dejavnost;
– Investicije v neopredmetena osnovna sredstva, ki so ali bodo sestavni del razvojnega produkta;
– Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja v posameznem obdobju poročanja.
Nobena vrsta davkov in dajatev ni upravičen strošek, razen v primeru stroškov za plače (bruto 2)! DDV ni upravičen strošek!
Višina sofinanciranja se določi glede na podatke v vlogi ob upoštevanju omejitve največ do višine 100.000,00 EUR za posameznega upravičenca za 12 mesecev izvajanja EUREKA projekta v primeru projektov, ki se izvajajo v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predviden datum začetka in konca črpanja sredstev)
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov na javnem razpisu se prične najprej od prvega dneva v mesecu, ki sledi datumu potrditve projekta na zasedanju Odbora visokih predstavnikov EUREKA (razen v primeru grozdov, kjer se obdobje upravičenih stroškov šteje od datuma izdaje sklepa o izboru ali datuma začetka projekta, če je ta kasnejši od datuma izdaje sklepa o izboru) oziroma od dneva napovedanega začetka projekta, če je ta kasnejši od dneva potrditve.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški posameznega projekta, ki so nastali najkasneje do datuma predvidenega zaključka projekta, vendar ne več kot 36 mesecev po datumu začetka projekta.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni izdatki posameznega projekta, ki so nastali (bili plačani) najkasneje v mesecu dni od datuma zaključka aktivnosti projekta.
11. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Za oddajo vloge na ta razpis se sestavita dva izvoda popolne vloge in en elektronski izvod, kot je opisano v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, razen tam, kjer je navedeno drugače.
Vloga velja za popolno, če upravičenec, do predpisanega roka za oddajo vlog, v zaprti ovojnici predloži dokumente po naslednjem vrstnem redu:
– OBRAZEC A – Obrazec za prijavo projekta,
– OBRAZEC B – Opis projekta,
– OBRAZEC C – PDF Obrazec za prijavo projekta na EUREKA Sekretariat (elektronska oblika v PDF (podpis ni potreben), ne skeniran obrazec) – obrazec je napisan v angleškem jeziku,
– OBRAZEC D – Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
– OBRAZEC E – Na vsaki strani parafirana vzorčna pogodba,
– Izjava o samofinanciranju projekta, v kolikor upravičenec projekt želi izvajati tudi brez sofinanciranja.
Pismo o nameri oziroma pogodba o medsebojnih razmerjih med partnerji za prijavljen projekt (ni predpisanega obrazca, ustrezen primer pa je dostopen na https://www.eurostars-eureka.eu/content/skeleton-consortium-agreement), ni obvezna sestavina vloge, je pa predmet ocenjevanja, zato jo je priporočeno predložiti (glej ocenjevalna merila v točki 6.3 Razpisne dokumentacije). Pripravljena je lahko v angleškem jeziku.
12. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80 %.
Sredstva na postavkah namenskih sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20 %.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU, veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnik celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
Sprejetje sofinanciranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec je dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 1303/2013/EU.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi javnega razpisa. Nadzor bo izvajalo ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi pristojni slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu opraviti brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral pri izvajanju predmeta razpisa zagotoviti enake možnosti moškim in ženskam ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki ureja področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov in tistih, ki jih upravičenci posebej označijo kot poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Upravičenci morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če upravičenec ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču upravičenca ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, bodo javno objavljeni. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operacijah in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih je potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje EUREKA projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag točk potrebnih za sofinanciranje EUREKA projektov, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, vključno z vstopom glavnega proizvoda, procesa ali storitve na trg v 24 mesecih po zaključku projekta, ministrstvo lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
Upravičenec je po končanih razvojno-raziskovalnih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njega zahtevalo ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ali drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi, vključno z EUREKA Sekretariatom. V primeru, da upravičenec in posamezen partner v konzorciju takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko ministrstvo zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
19. Omejitev glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila pri upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja; ali
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso izpolnjene.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitev obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Evropske unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 1303/2013/EU, skladne s pravom Evropske unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Na ta javni razpis se prijavljajo slovenski partnerji v projektu. Vsak slovenski partner se prijavi s svojo vlogo.
Oddaja vloge pomeni, da se je upravičenec seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2017 je 9. 10. 2017. Rok se navezuje na zasedanje Odbora Visokih predstavnikov Eureka, ki bo v januarju 2018, kar je potrebno upoštevati pri določanju začetka trajanja projekta oziroma načrtovanju finančne konstrukcije projekta.
Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis EUREKA« ter navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje po pošti, mora biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se šteje, če je bila oddana na pošto do roka 9. 10. 2017.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. Rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa
Končno odločitev o dodelitvi sredstev sprejme odgovorna oseba ministrstva s sklepom o (ne)izboru.
Upravičenci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od potrjevanja projektov na zasedanju Odbora Visokih predstavnikov EUREKA z vročitvijo sklepa o (ne)izboru.
Upravičenci, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
Izbrani upravičenci bodo pozvani k podpisu pogodbe.
25. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si, pod razdelkom Kako do sredstev.
Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano najkasneje tri delovne dni pred rokom za oddajo vlog. Ministrstvo ne more zagotoviti, da bodo interesenti, ki bodo vprašanja posredovali v zadnjih treh dneh pred iztekom roka za oddajo vlog, prejeli odgovor nanje. V primeru prevelikega števila vprašanj se lahko zgodi, da odgovor na vsa ne bo mogoč. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi odgovori na vprašanja bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav/vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so interesentom dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov eureka-eurostars.mgrt@gov.si. Zaradi javne objave bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni upravičenci bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti