Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1785. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško (območje CKŽ 59), stran 4869.

  
Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US RS, 76/14 – odločba US RS in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 23. seji, dne 15. 6. 2017, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško (območje CKŽ 59) 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/86 in Uradni list RS, št. 63/93, 62/01, 84/09 – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice) in 23/15) za območje CKŽ 59, ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško pod št.15317-00.
2. člen 
V 2. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško za območje zemljišč s parcelnimi številkami 3051/32, 3099/1, 3051/14, 2918/14, 2918/1, 2918/12, 3085/3, 3085/6, 3051/24, 3051/30, 3051/31, 3098, 2918/13, 3085/5, 3099/2 in 3051/29, k.o. Krško (območje CKŽ 59) (v nadaljnjem besedilu: območje CKŽ 59) vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1 Izsek iz kartografskega dela občinskega prostorskega načrta
M 1:2 000
B2 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:2 000
B3 Območje sprememb in dopolnitev z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:500
B4 Ureditvena situacija
M 1:500
B5 Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
M 1:500
B6 Načrt parcelacije
M 1:500
C) PRILOGE
C1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
C2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
C3 Strokovne podlage
C4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
C5 Obrazložitev in utemeljitev
C6 Povzetek za javnost«.
3. člen 
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Območje CKŽ 59 se nahaja v južnem delu starega mestnega jedra Krškega, med Cesto krških žrtev na zahodni strani in Dalmatinovo ulico na vzhodni. Severno meji na zemljišče poslovnih stavb CKŽ 55 in 55A, južno pa na zemljišče stanovanjske stavbe CKŽ 61.«.
4. člen 
V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Območje CKŽ 59 zajema zemljišča s parcelnimi številkami 3051/32, 3099/1, 3051/14, 2918/14, 2918/1, 2918/12, 3085/3, 3085/6, 3051/24, 3051/30, 3051/31, 3098, 2918/13, 3085/5, 3099/2 in 3051/29, k.o. Krško in je velikosti 1399 m2. Meja območja je prikazana na grafičnih načrtih. Na parceli 2919/1, k.o. Krško, ki se nahaja izven meje, je dopustna izvedba rekonstrukcije dostopa do pritlične etaže objekta z vzhodne strani (stopnišče), pod pogoji, ki so navedeni v tem odloku.«.
5. člen 
Za 6.a členom se doda nov 6.b člen, ki se glasi:
»6.b člen 
(1) Na območju CKŽ 59 so dopustne naslednje vrste gradenj, objektov ter dejavnosti:
1. vrste dopustnih gradenj:
– gradnja novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v skladu z dopustnimi dejavnostmi po tem odloku,
– vzdrževanje objektov.
2. vrste dopustnih objektov:
– stanovanjske stavbe, od teh: (11220) tri in večstanovanjske stavbe,
– nestanovanjske stavbe, od teh: (12111) hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev; (12112) gostilne, restavracije in točilnice; (122) poslovne in upravne stavbe; (12301) trgovske stavbe; (12304) stavbe za storitvene dejavnosti; (12420) garažne stavbe; (126) stavbe splošnega družbenega pomena; (12730) kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene; (12740) druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.
– gradbeni inženirski objekti: (21) objekti prometne infrastrukture; (222) lokalni cevovodi, elektroenergetski vodi in komunikacijska omrežja; (24122) drugi gradbeni inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas (od tega le otroška in druga javna igrišča); (24205) drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (od teh le ograje, oporni zid, škarpa).
– nezahtevni in enostavni objekti:
– majhna stavba, od teh: nadstrešek, senčnica, vetrolov, 
– pomožni objekt v javni rabi, od teh: objekt za javno razsvetljavo, drog, grajeno igralo, grajen gostinski vrt, 
– podporni zid, 
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, 
– samostojno parkirišče in 
– pomožni komunalni objekt; 
3. vrste dopustnih dejavnosti, ki se lahko opravljajo v okviru dopustnih objektov po tem odloku, glede na standardno klasifikacijo dejavnosti:
– (G) trgovina, vzdrževanje in popravila vozil, od tega le:
– G45.4 trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo 
– G47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 
– (H) promet in skladiščenje, od tega le:
– H53 poštna in kurirska dejavnost 
– (I) gostinstvo, od tega le:
– I55.1 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih objektov 
– I56 dejavnosti strežbe jedi in pijač 
– (J) informacijske in komunikacijske dejavnosti
– (K) finančne in zavarovalniške dejavnosti
– (L) poslovanje z nepremičninami
– (M) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
– (N) druge raznovrstne poslovne dejavnosti
– (O) dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
– (P) izobraževanje
– (Q) zdravstvo in socialno varstvo, od tega le:
– Q86 zdravstvo 
– Q88 socialno varstvo brez nastanitve 
– (R) kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, od tega le:
– R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti 
– R91 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
– R93 Športne dejavnost za prosti čas 
– (S) druge dejavnosti.
(2) Navedene dejavnosti so dopustne, v kolikor njihovo izvajanje ne posega na javne površine ali na kakršen koli način omejuje dostop do njih.
(3) V stanovanjskih delih objektov so dejavnosti dopustne le kot samozaposlitev.
(4) Izven območja CKŽ 59 so za potrebe funkcioniranja stavbe in ureditev dopustne rekonstrukcije obstoječih infrastrukturnih priključkov ter gradnja novih.«.
6. člen 
V 9. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena odloka se na območju CKŽ 59 upoštevajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
1. Dozidave osnovnega objekta so dopustne znotraj okvirjev gradbenih meja, določenih v grafičnem načrtu B4; rekonstrukcija stopnišča, ki omogoča dostop v pritličje objekta z vzhodne strani, lahko sega v delu izven določenih gradbenih meja. Nadzidave osnovnega objekta so dopustne do višine obstoječe stavbe oziroma do največ 25 m od kote terena pritličja, do najvišje točke objekta. Dozidave in nadzidave naj se oblikovno poenotijo z osnovnim objektom.
2. Nezahtevni in enostavni objekti, ki spadajo med majhne stavbe, se lahko umeščajo le ob osnovno stavbo, znotraj določenih gradbenih meja. Ostali dopustni nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo izven le teh. Oblikovanje le teh naj se poenoti z osnovno stavbo glede na materiale, barvo ter druge značilnosti.
3. Minimalni delež zelenih površin na parceli, namenjeni gradnji, znaša 10 %. Faktor zazidanosti na parceli, namenjeni gradnji, znaša 75 %.
4. Vse dozidave in rekonstrukcije, ter vsi nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni na način, ki ne ovira funkcioniranja obstoječega objekta ter dostopa in uporabe javnih površin na podlagi celovite rešitve oblikovanja fasadnega plašča po vzoru prvotne rešitve.«.
7. člen 
V 9.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na območju CKŽ 59 se upoštevajo naslednji pogoji glede gradnje in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro:
1. Gradnja GJI, priključevanje nanjo, osvetljevanje objekta ter zasaditve se izvaja skladno z veljavnimi predpisi in pod pogoji upravljavcev, podanimi s smernicami na prostorski akt. Pri posegih v varovalnem pasu državne ceste se upošteva omejena raba prostora, v skladu predpisi s področja cest;
2. V primeru križanja ureditev z vodi ali objekti gospodarske javne infrastrukture, se ti ustrezno prestavijo oziroma se izvedejo drugi ustrezni ukrepi, skladno z zahtevami izvajalca javne službe;
3. Pri rekonstrukcijah dozidavah objekta, ki so predvidene v varovalnem pasu plinovodnega omrežja R205-PE160 in priključka na objekt, mora investitor naročiti nadzor gradbišča pri pooblaščenem upravljalcu plinovodnega omrežja in o tem obvestiti sistemskega operaterja;
4. Parkirne površine za potrebe poslovno stanovanjskega objekta se zagotavljajo v sklopu obstoječih parkirišč na parceli, namenjeni gradnji ter obstoječih javnih parkirišč vzdolž Dalmatinove ulice;
5. Dozidave in rekonstrukcije se izvedejo na način, da je zagotovljena oziroma ohranjena nemotena uporaba javnih površin.«.
8. člen 
(1) V 9.b členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine na območju CKŽ 59:
1. pri posegih se upošteva varstvene režime za območja in objekte registrirane kulturne dediščine, ki se nahajajo na obravnavanem območju:
– naselbinska dediščina: Krško – Mestno jedro (EŠD 15931),
– arheološka dediščina: Krško – Arheološko najdišče Mesto (EŠD 16574),
– vplivno območje kulturnega spomenika: objekt sakralne stavbne dediščine Krško – Cerkev sv. Rozalije (EŠD 1951);
2. pri vseh posegih v zemeljske plasti je potrebno omogočiti arheološke raziskave (nadzor) ob gradnji;
3. v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba za načrtovane posege pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.«.
(2) Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
(3) V petem odstavku se doda nova peta točka, ki se glasi:
»5. navedeni ukrepi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, veljajo za območje celotnega Ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško.«.
9. člen 
V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na območju CKŽ 59 je dopustno fazno izvajanje ureditev.«.
10. člen 
(1) V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V nadaljnjih fazah načrtovanja in gradnje je treba upoštevati tudi projektne pogoje in druga določila, podana s smernicami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.«.
(2) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
11. člen 
(1) V 12.a členu se besedilo »Na območju nekdanje Železnine so dopustna odstopanja:« nadomesti z besedilom: »Na območju nekdanje Železnine in CKŽ 59 so dopustna odstopanja:«.
(2) Doda se nova četrta točka, ki se glasi:
»4. od možnih rešitev, ki so prikazane na grafičnih prilogah za območje CKŽ 59, v kolikor obseg načrtovanih ureditev ostaja znotraj definirane gradbene meje.«.
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2015-O502
Krško, dne 15. junija 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti