Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

Št. 170012 Ob-2551/17, Stran 1679
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 /ZIPRS 1718/ (Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica, z dne 24. 6. 2009, Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica, z dne 19. 11. 2013, in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 9-1/3/MIZŠ/0, Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2017–2018«
1. Ime oziroma sedež naročnika, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev za šolsko leto 2017/2018 v okviru podaljšanja programa Zdrav življenjski slog 2015–2018 (v nadaljnjem besedilu: program).
Javni razpis za izbor izvajalcev programa delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz ESS sklada. Javni razpis za izbor izvajalcev programa se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.1. Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeleže, ter povečanje zaposljivosti in specifičnega cilja 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
Program se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah, in sicer v KRVS (vzhodna kohezijska regija) in KRZS (zahodna kohezijska regija).
Način delitve sredstev po regijah:
– Za leto 2017: KRVS (88,96 %) in KRZS (11,04 %), in sicer glede na lokacijo izvajanja aktivnosti posameznega izvajalca,
– Za leto 2018: KRVS (67 %) in KRZS (33 %), in sicer glede na lokacijo izvajanja aktivnosti posameznega izvajalca.
Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti več kot 30 % osnovnošolske populacije na OŠ vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden (športna vzgoja in 2 uri športne aktivnosti v okviru programa ZŽS), odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program (ciljna skupina), priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok, hkrati pa jih spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenjskega sloga. V skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 in Izvedbenim načrtom Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 bo cilj programa povečati gibalno zmogljivost otrok vključenih v program ter oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega življenjskega sloga.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.
Splošni pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, so:
– ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije,
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU,
– je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje programa, torej ne nastopa kot posrednik,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo programa,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče,
– prijavitelj in odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2 in 54/15) in v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1):
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1) ter
– kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (od 170. do 176. člena KZ-1).
Na javni razpis se lahko prijavi:
– osnovna šola,
– zavod, registriran za dejavnost v športu,
– športno društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športni klub idr.).
Prijavitelj (ne velja za osnovno šolo) mora ob prijavi na javni razpis priložiti sklep o sodelovanju (obrazec 2) z osnovno šolo za izvedbo programa in zagotavljanju prostorskih pogojev.
Prijavitelj lahko prijavi več programov, ki jih bo izvajal na isti osnovni šoli, vendar pa istega učenca lahko šteje samo k enemu programu. Strokovni delavec lahko kandidira samo s programom enega prijavitelja.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis kandidirati s strokovnim delavcem, ki:
– ima ustrezno zahtevano izobrazbo športne smeri:
– (VII/2) za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, če je prijavitelj šola (v skladu s področnimi veljavnimi predpisi) ali
– najmanj (VII/1) za strokovne delavce v športu, če je prijavitelj zavod ali društvo v javnem interesu (v skladu s področnimi veljavnimi predpisi) in
– bo za čas izvajanja programa sklenil s prijaviteljem pogodbo o zaposlitvi na programu (z nastopom dela predvidoma s 1. 9. 2017).
in hkrati izpolnjuje še enega izmed naslednjih pogojev:
– je zaposlen pri prijavitelju za izvajanje vsebin programa Zdrav življenjski slog in z nadaljnjim opravljanjem aktivnosti v okviru programa ne bo presegel z zakonom in drugimi predpisi določene polne delovne obveznosti;
– je že zaposlen (ne za izvajanje vsebin programa Zdrav življenjski slog) in z opravljanjem aktivnosti v okviru programa Zdrav življenjski slog ne bo presegel z zakonom in drugimi predpisi določene polne delovne obveznosti;
– je brezposeln ali bi bil brezposeln na dan pričetka izvajanja programa.
Dokazila, na podlagi katerih se bo preverjalo izpolnjevanje pogojev, bodo natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani naročnika z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavljeni program za izvedbo programa (v nadaljnjem besedilu: program) mora vsebovati elemente, navedene v naslednji točki.
4. Elementi programa
Obvezni elementi programa so:
– Letni obseg programa: program mora biti pripravljen v obsegu najmanj 145 ur in največ 723 ur letno na vsakega strokovnega delavca.
– Ciljna skupina: program mora biti namenjen osnovnošolskim otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole, ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
– Vsebinski obseg:
a. Podrobna predstavitev vsaj 12 športnih panog, ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah ali v naravnem okolju.
b. Predstavitev urbanih športov.
c. Podrobna predstavitev vsaj 3 športnih panog iz športnega okoliša, v katerem se nahaja osnovna šola, v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi.
d. Organizacija športnega dogodka na lokalnem nivoju.
– Čas izvedbe: Program se mora odvijati v času dni pouka (od ponedeljka do petka) in v času pouka prostih dni.
Program ne posega v izvajanje obveznega vzgojno-izobraževalnega programa šole razen izjemoma, v primeru izvajanja vsebin programa Šolska športna tekmovanja (v času razpisanih šolskih športnih tekmovanj in prireditev). Program se praviloma izvaja po pouku od ponedeljka do petka najmanj 2 uri na teden na otroka (blok ura se šteje kot ena ura na otroka). Program je lahko zasnovan tako, da se posamezne aktivnosti lahko izvajajo tudi ob pouka prostih dnevih in tudi med počitnicami.
– Kraj izvedbe: program se praviloma izvaja v šolski telovadnici in drugih šolskih športnih površinah, lahko pa tudi v javno dostopnih športnih objektih in naravnem okolju.
Podrobnejša izhodišča in navodila za pripravo programa so del razpisne dokumentacije, ki bo objavljena na spletni strani naročnika z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 2.490.803,10 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 1.065.854,30 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 948.202,60 EUR, od tega:
– 758.562,08 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 189.640,52 EUR s PP 150062 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 117.651,70 EUR, od tega:
– 94.121,36 EUR s PP 150061 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 23.530,34 EUR s PP 150063 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2018: 1.424.948,80 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 954.715,70 EUR, od tega:
– 763.772,56 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 190.943,14 EUR s PP 150062 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 470.233,10 EUR, od tega:
– 376.186,48 EUR s PP 150061 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 94.046,62 EUR s PP 150063 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: vsem izbranim prijaviteljem na tem javnem razpisu, bo naročnik sofinanciral le upravičene stroške (datum opravljene storitve), nastale od dne 1. 9. 2017 do dne 31. 8. 2018. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) pa bo od dne 1. 9. 2017 do dne 30. 9. 2018.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka EU je 80,00 %.
9. Upravičeni stroški in metoda za njihov izračun, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izvajalec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja programa.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– stroški izvedbe športnih programov (standardni stroški na enoto).
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so:
– zahtevek za sofinanciranje s poročilom o izvedbi programa, ki bo vseboval število izvedenih ur programa, število vključenih otrok, vsebino izvedenega programa ter druge zahtevane elemente.
– pri prvem zahtevku za sofinanciranje tudi pogodbo o zaposlitvi ter morebitne spremembe k pogodbi, ki se priložijo pri prvem naslednjem zahtevku za sofinanciranje.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 16. 11. 2015 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto izvedbe programa Zdrav življenjski slog 2015–2017 št. 5440-10/2015/3. Z metodologijo se glede na stopnjo izobrazbe in dosežen naziv stroški na enoto izvedbe programa gibljejo med 16,40 in 24,00 EUR. Enoto izvedbe programa predstavlja 72 minut (45 minut neposrednega dela z učenci in 27 minut za pripravo).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji, Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopnih na spletnih straneh ministrstva) in Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Zavod in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
10. Merila za izbor izvajalcev programa
Merilo
Vrednost merila
Vrednotenje
Število točk
1
Dosedanje izvajanje programa Zdrav življenjski slog (ZŽS)
10 %
Prijavitelj je izvajal program ZŽS kadarkoli v obdobju 2010–2015:
– da: 10 točk
– ne: 5 točk
5 ali 10
2
Vključenost učencev 
v program: 
predviden odstotek vključenih otrok 
(število vključenih otrok * 100 / število vpisanih otrok v šolo)
25 %
25 % otrok in več je 25 točk. Pri manj kot 25 % vključenih je število točk enako  % vključenih otrok.
do 25
3
Zaposlitveni status kandidata za strokovnega delavca
15 %
– je brezposeln ali bo to njegova prva zaposlitev ali je trenutno zaposlen le za izvajaje vsebin ZŽS: 15 točk
– trenutna delovna obveznost (ne za izvajaje vsebin ZŽS) do 50 %: 7 točk
– trenutna delovna obveznost (ne za izvajaje vsebin ZŽS) nad 50 % do 60 %: 5 točk
– trenutna delovna obveznost (ne za izvajaje vsebin ZŽS) nad 60 % do 70 %: 3 točke
– trenutna delovna obveznost (ne za izvajaje vsebin ZŽS) nad 70 % do 80 %: 2 točki
– trenutna delovna obveznost nad 80 %: 0 točk
do 15
4
Celovitost programa
40 %
program se izvaja od 1. do vključno 9. razreda:
– da: 10 točk
– ne: 0 točk
0 ali 10
program vsebuje vsebine za odpravljanje posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja: 
– da: 6 točk
– ne: 0 točk
0 ali 6
dodatne ure s teoretičnimi vsebinami o zdravem načinu življenja:
– da: 5 točk
– ne: 0 točk
0 ali 5
prilagojene vsebine za učence, ki tvegajo socialno izključenost: 
– da: 5 točk
– ne: 0 točk
0 ali 5
program vsebuje število športnih panog: 
– 19 in več: 8 točk
– 17–18: 6 točk
– 15–16: 4 točke
– 13–14: 2 točki
– 12: 0 točk
0–8
sodelovanje športnih društev pri programu: 
– prijavitelj bo pri programu sodeloval z 80 % ali 8 športnimi društvi različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 6 točk
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 60 % ali 6 športnimi društvi različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 4 točke
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 40 % ali 4 športnimi društvi različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 2 točki
– prijavitelj bo pri programu sodeloval z manj kot 40 % ali
3 športnimi društvi različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 0 točk
0–6
5
Obseg ur programa
10 %
od 650 do 723 ur programa
10
od 578 do 649 ur programa
7
od 435 do 577 ur programa
5
od 145 do 434 ur programa
2
manj kot 145 ur programa
0
Pojasnili k merilu 3:
– Osebe, ki so v času prijave na porodniškem dopustu ali bolniški odsotnosti, se razvršča glede na stanje zaposlitve pred začetkom porodniškega dopusta ali bolniške odsotnosti.
– Pri dosedanji delovni obveznosti (od druge do šeste alineje) se ne upošteva deleža trenutne zaposlitve za izvajanje vsebin ZŽS (skladno s 6. točko drugim odstavkom razpisa), na dan oddaje vlog. Naročnik bo preveril trenutno zaposlitev, za izvajanje vsebin ZŽS, na podlagi oddanih mesečnih poročil v spletni aplikaciji ZŽS. Za delež zaposlitve se bo upošteval delež, ki ga prijavitelj prijavlja v prijavi.
Pojasnilo k merilu 4:
– Pri kriteriju »Prilagojene vsebine za učence, ki tvegajo socialno izključenost« so mišljeni predvsem osnovnošolski učenci, ki tvegajo socialno izključenost (od 1. do 9. razreda), kot so predvsem otroci s podpovprečnimi gibalnimi sposobnostmi, otroci s prekomerno telesno težo in otroci s posebnimi potrebami.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni izvajalca posameznega programa, je 100. Izbere in sofinancira se lahko samo tiste izvajalce, katerih program je pri ocenjevanju po zgornjih merilih prejel najmanj 50 točk.
Izvajalce programa se ovrednoti in razvršča glede na skupno število točk v skladu z vsemi merili na dan oddaje vlog za vzhodno in zahodno regijo posebej. Za vse razvrščene izvajalce se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja. Izbere in sofinancira se tiste prijavljene izvajalce s programi, ki so pri vrednotenju zbrali višje število točk. Število izbranih in sofinanciranih izvajalcev je omejeno z obsegom sredstev (določenim s predpisanim razmerjem med vzhodno in zahodno regijo), določenih s tem razpisom za vzhodno in zahodno regijo posebej.
V primeru, da bosta dva ali več prijaviteljev dosegla enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva seštevek točk iz merila »Celovitost programa«. Izbran bo prijavitelj, ki bo pri tem merilu dosegel večje število točk.
V primeru, da zadnje uvrščeni prijavitelji tudi po uporabi dodatnega merila iz prejšnjega odstavka dosežejo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva večje število prijavljenih ur iz merila »Obseg ur programa«. Kolikor je tudi v tem primeru več prijaviteljev doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo upošteva doseženo število točk iz merila »Zaposlitveni status kandidata za strokovnega delavca«.
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Izvajalec mora hraniti vso dokumentacijo o programu najmanj do 31. 12. 2028.
Izvajalec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na program ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral izvajalec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije.
Izvajalec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za program računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s programom in za vsak program posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo izvajalec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
12. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Kazalnik rezultata za program Zdrav življenjski slog 2015–2018 je:
– povprečna motorična zmogljivost (indeks XT; delež): 50.
V nacionalni sistem spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, ki ga poznamo pod imenom Športnovzgojni karton (ŠVK), so vključene vse slovenske osnovne šole. Šole zbirajo podatke za podatkovno evidenco športnovzgojni karton vsako leto meseca aprila za tiste učence in učenke, za katere pridobijo pisno soglasje staršev. Meritve na podlagi enotnih merskih postopkov opravi šola pod vodstvom športnih pedagogov.
Vsak izvajalec mora zato poskrbeti, da bodo vsi udeleženci programa Zdrav življenjski slog v mesecu aprilu opravili Športnovzgojni karton (ŠVK), saj se bo na podlagi pridobljenih podatkov izračunala povprečna motorična zmogljivost in izvedla evalvacija programa.
Vsak izvajalec mora tudi poskrbeti, da bodo vsi udeleženci programa Zdrav življenjski slog enkrat letno izpolnili anketni vprašalnik o življenjskem slogu in zdravju. Vsak izvajalec nato pošlje izpolnjene anketne vprašalnike nazaj na Zavod za šport Republike Slovenije Planica.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Izvajalec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani naročnika, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo izvajalec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Izvajalec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, naročnik pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izvajalec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati naročnika o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, izvajalec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izvajalci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Izvajalec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani izvajalca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam izvajalcev, ki bo javno objavljen.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU. Izvajalci morajo, pri izbiri strokovnega delavca, vključenega v program Zdrav življenjski slog 2017–2018, upoštevati in zagotavljati enakost med spoloma.
Podprte aktivnosti bodo prispevale k trajnosti rezultatov. Projekt bo prispeval k boljši delovni sposobnosti otrok, trajni ozaveščenosti otrok o zdravi prehrani, aktivnem načinu življenja in na splošno o zdravem načinu življenja.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo naročnik lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
17. Zahteve glede spremljanja programa izvajalcev: izvajalec bo moral zagotoviti evidentiranje in spremljanje programov na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku izbora programa ali izvrševanja programa prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da izvajalec naročnika ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev naročnika o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izvajalec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izvajalec do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun izvajalca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izvajalca izgubljeni.
20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 14. 7. 2017 do 12. ure.
Vloga mora biti dostavljena na naslov naročnika: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici tudi osebno v vložišču naročnika vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila osebno oddana na naslovu naročnika najkasneje do 12. ure zadnji dan roka za oddajo vlog.
Vloga z vsemi prilogami mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis – Zdrav življenjski slog 2017–2018«. V primeru poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le-te označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis – Zdrav življenjski slog 2017–2018«.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge na predpisanih obrazcih in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog se bo pričelo 17. 7. 2017 v prostorih naročnika. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija je najmanj štiričlanska v sestavi: predsednik in najmanj trije člani.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni od prejema poziva.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih delov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
V primeru, da bo prijavitelj izvajal vsebine programa še pred vročitvijo sklepa o sofinanciranju programa, lahko naročnik kadarkoli pred podpisom pogodbe o sofinanciranju, izvede preverjanje skladnosti poročil v spletni aplikaciji Zdrav življenjski slog ter dokumentacije pri izvajalcu.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpis
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po preteku roka, ki je določen za pričetek odpiranja vlog. Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh naročnika.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo pri naročniku. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
23. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za oddajo vloge dobite na spletnih straneh: http://www.zsrs-planica.si.
Če katerikoli prijavitelj želi dodatna pojasnila ali informacije v zvezi z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo ali pripravo vloge, mora zahtevo posredovati na elektronski naslov: zzs@sport.si najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.
Zavod za šport RS Planica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti