Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

Ob-2571/17, Stran 1689
Na podlagi:
– Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske sheme v Posavski regiji z dne 20. 6. 2017,
– Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih shem št. 012-15/2014-18 z dne 28. 12. 2016 s spremembami in dopolnitvami z dne 10. 3. 2017,
– Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami dne 2. 4. 2015, 12. 8. 2015, 14. 3. 2016, 2. 6. 2016, 28. 10. 2016 in 28. 12. 2016 (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12 in 46/16),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«),
Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter bankami NLB d.d., Delavsko hranilnico d.d., Banko Sparkasse d.d., Primorsko hranilnico Vipava d.d. in Novo KBM d.d. objavlja
javni razpis 
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Posavski regiji
1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so garancije regijske garancijske sheme v Posavski regiji (v nadaljevanju RGS Posavje) za bančne kredite, ki jih RRA Posavje kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regijsko garancijsko shemo v Posavski regiji v sodelovanju z bankami NLB d.d., Delavsko hranilnico d.d., Banko Sparkasse d.d., Primorsko hranilnico Vipava d.d. in Novo KBM d.d.
2. Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, povečanje investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje kreditov na območju regije Posavje.
3. Javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Posavje, in sicer v občinah Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
4. Skupen garancijski potencial je 2.560.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR.
5. Razpis se izvaja po shemi »de minimis« s št. priglasitve: M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne pomoči po shemi »de minimis« se uporabljajo določbe o »de minimis« pomoči iz poglavja III. Pravilnika o spodbudah ter Uredbe »de minimis«.
2. Razpisni pogoji
2.1. Pogoji prijave
2.1.1. Pogoji za vlagatelje
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču, samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v regiji Posavje in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 s spremembami) oziroma po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
2. Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede na določila Priloge I. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
3. Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja, so sledeča:
– v kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR;
– v kategoriji MSP se malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;
– v kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.
4. Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja do kreditov z garancijami niso upravičeni vlagatelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada ali RRA Posavje,
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije,
– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči,
– ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ali 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP),
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
– ki izvajajo ekološko sporne investicije,
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače.
Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama iz prejšnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.
2.1.2. Pogoji za vloge
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. V kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko RRA Posavje dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek vlagatelja.
2. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na vlagatelja ter na prijavljeni projekt.
3. Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku in na predpisan način iz poglavja 4 ter vsebuje izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan Prijavni list za pridobitev garancije RGS Posavje s prilogami, navedenimi v poglavju 6, pod točko 2. Obvezna vsebina vloge.
4. Prejemnik garancije je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
5. RRA Posavje sme ob pisnem soglasju vlagatelja popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
6. Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenirano v datoteki WORD in PDF na elektronskem mediju ter v enem listninskem izvodu. V primeru nebistvenih razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko, se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. V primeru bistvenih razlik bo to predmet dopolnitve vloge.
2.1.3. Pogoji za projekte
1. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
2. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
3. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta.
4. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.
5. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo RRA Posavje preverjala pri izvajanju rednih pregledov.
6. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila kredita) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
7. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
8. Investicija oziroma naložba, ki je predmet projekta, mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri obratnih sredstvih.
9. Upravičeni so projekti, za katere vlagatelji prikažejo doseganje vsaj 1 od naslednjih specifičnih ciljev:
a) ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih v podjetju,
b) povečanje prihodkov podjetja,
c) dvig dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju,
d) večanje deleža prodaje na tuje trge.
10. Učinke izvedenega projekta mora podjetje dosegati najkasneje v roku 2 let po končanju projekta in morajo biti izkazani v bilanci podjetja za to leto.
2.2. Finančni pogoji
1. Za pridobitev garancije za dolgoročni kredit se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
2. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR. Upravičeni stroški za obratna sredstva so lahko do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. V primeru, ko delež upravičenih stroškov za obratna sredstva presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se kredit odobri za največ 3 leta;
– kredit za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vrednosti projekta;
– garancija znaša od 50–80 % odobrenega kredita;
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi razpisa;
– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 15. 5. 2025;
– moratorij je možen do 12 mesecev oziroma do 6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita;
– vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RGS v višini 50–80 % odobrenega kredita ter z drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje tveganosti projekta in vlagatelja;
– črpanje kredita je namensko, v skladu z vlagateljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo;
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RRA Posavje;
– en vlagatelj ima lahko skupaj odobreno za največ 400.000,00 EUR garancij po Regijski garancijski shemi;
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite.
2.3. Pogoji po shemi »de minimis«
Kredit za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vrednosti projekta.
2.3.1. Neupravičeni vlagatelji
1. Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
2.3.2. Upravičeni projekti po shemi »de minimis«
1. Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. V primeru, ko delež obratnih sredstev presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se lahko kredit odobri za največ 3 leta, z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru, ko se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit v celoti za obratna sredstva, mora imeti podjetje sedež na upravičenem območju.
2. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.
3. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti RRA Posavje. Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej navedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
4. Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri obratnih sredstvih.
2.3.3. Upravičeni in neupravičeni stroški po shemi »de minimis«
1. Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 3 mesece od 1. 1. 2017 naprej,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
2. Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2017 naprej.
3. Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški deleži ali glasovalne pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
2.3.4. Neupravičeni stroški so:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– davek na dodano vrednost ter drugi davki in dajatve,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
2.4. Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja pogodbe
1. RRA Posavje za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma, pri čemer stroške notarja v celoti nosi vlagatelj; v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit ...).
2. Vlagatelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja v celoti nosi vlagatelj.
3. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega obroka kredita.
4. V primeru dodelitve garancije bodo upravičeni vlagatelji pozvani k sklenitvi sporazuma o zavarovanju garancije in pogodbe o izdaji garancije z vsebino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena.
5. Prejemniki garancije bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z RRA Posavje. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev garancije. V primeru, da prejemnik garancije odstopi od svoje zahteve za pridobitev garancije, mora pisno obvestiti RRA Posavje.
6. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša s soglasjem RRA Posavje, vendar za največ 10 dni.
7. Na osnovi pogodbe o izdaji garancije bo Sklad upravičencu izdal garancijo.
8. Vlagatelj mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
9. Vlagatelj mora imeti ob podpisu pogodbe vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe. Sklad lahko vlagatelja pozove na predložitev ustreznih dokazil.
2.5. Pogoji črpanja
1. Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih računov.
2. Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži v pregled RRA Posavje, ta pa v pregled in izplačilo banki kreditodajalki.
3. V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija plačanega računa na njegov transakcijski račun.
4. Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Posavje.
2.6. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. RRA Posavje bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci spremljal uresničevanje namenske rabe in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca in
– spremljanje učinkov projektov.
2. RRA Posavje bo spremljal in kontroliral izvajanje pogodbe s pomočjo pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti vlagatelj, s pomočjo informacij lokalnih in regionalnih institucij, poslovnih bank in drugih, ki lahko posredujejo relevantne informacije ter z ogledi na kraju samem.
2.7. Stroški povezani s kreditom in garancijo
RRA Posavje za izdano garancijo Sklada in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu z njeno poslovno politiko. S kreditom in garancijo so povezani tudi stroški zavarovanja kredita po pogojih banke in notarskega Sporazuma o zavarovanju garancije. Stroške zavarovanja garancije krije vlagatelj.
3. Merila za ocenjevanje vlog
1. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog).
2. Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij po tem razpisu je 80; pogoj za dodelitev garancije za kredite je poleg pozitivnega sklepa kreditno-garancijskega odbora, doseženih najmanj 35 točk.
3. Kriteriji za ocenjevanje projektov po tem razpisu so:
3.1. Kadar se vlagatelj prijavlja za kredit, ki je namenjen 60 % ali več za obratna sredstva
A: Ocena podjetja in varnost:
– velikost vlagatelja,
– socialno podjetje,
– bonitetna ocena,
– zaposleni podjetja.
B: Finančni kazalniki:
– kapital/obveznosti do virov sredstev x 100,
– kredit/čisti prihodki od prodaje,
– prosti kreditni limit/kredit,
– finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBIDTA).
3.2. Kadar se vlagatelj prijavlja za kredit, ki je namenjen 40 % ali več za investicijo v osnovna sredstva
A: Ocena podjetja in varnost:
– velikost vlagatelja,
– socialno podjetje,
– tržna naravnanost,
– razvojna naravnanost,
– usmerjenost v izvoz,
– premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije,
– bonitetna ocena.
B: Ocena projekta:
– namen in cilj projekta,
– vlaganje v tehnologijo,
– zaposleni podjetja.
4. Roki in način prijave
1. Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS, št. 32 z dne 30. 6. 2017 do porabe sredstev oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 15. 5. 2018.
2. Način prijave:
– Vlogo na javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, najkasneje do 15. 5. 2018 (poštni žig na ovojnici ne sme biti kasnejši od 15. 5. 2018) ali osebno dostaviti na isti naslov najkasneje do 15. 5. 2018 do 12. ure.
– Vloge, ki bodo prispele pred rokom za prijavo in po tem roku, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
– Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
– Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno:
– naslov vlagatelja, 
– datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če se dostavi osebno), 
– oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga RGS Posavje«. Na ovojnici je lahko namesto tega oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije. 
– Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni izračuni pa morajo biti v evrih.
– Vloga mora biti v skladu z zahtevami tega javnega poziva izpolnjena, podpisana in žigosana, kjer je to zahtevano.
– Šteje se, da je vloga pravočasna, če je po pošti oddana priporočeno najkasneje 15. 5. 2018.
– Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana osebno na zgoraj navedenem naslovu najkasneje 15. 5. 2018 do 12. ure.
5. Obravnava in postopek odobritve vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Pravilnikom o delovanju regijskih garancijskih shem in v skladu s Splošnimi pogoji delovanja Sklada.
2. Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Posavje in ne bo javno.
3. Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditno-garancijski odbor RGS Posavje najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do vključno 5. v mesecu bodo praviloma obravnavane in rešene do 5. v naslednjem mesecu.
4. V kolikor sklep banke o odobrenem kreditu vlogi ne bo priložen (v primeru prijave samo za garancijo), vlagatelj v vlogi opredeli banko, na katero bo RRA Posavje posredovala en izvod vloge za izdajo sklepa o odobritvi kredita. RRA Posavje bo dokončno popolnost vloge zahtevala po prejemu pozitivnega sklepa banke o odobrenem kreditu.
5. V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Vloge, ki jih vlagatelj v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi ne dopolni oziroma jih neustrezno dopolni, se kot nepopolne zavržejo.
6. Vloge, ki bodo prispele pred objavo razpisa ali po skrajnem roku za oddajo, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
7. Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev in zahtev razpisa iz razpisne dokumentacije ter niso v skladu s predmetom in cilji razpisa, se kot neutemeljene zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji sklepa o izdaji garancije, se pogodba ne podpiše, sklep pa razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. Vlagatelj mora poravnati zakonsko določene zamudne obresti za namensko vezan depozit za čas od datuma sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.
8. Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so skladne z namenom in predmetom tega javnega razpisa, bo strokovna služba RRA Posavje ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc. Poleg ocene in analize vloge strokovna služba RRA Posavje pripravi tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor.
9. Vlogo obravnava kreditno-garancijski odbor RGS Posavje, ki na osnovi pozitivnega sklepa banka, ocene projekta in predloga sklepa strokovne službe RRA Posavje, s sklepom odloči o odobritvi oziroma neodobritvi garancije po predpisanem postopku. Kreditno-garancijski odbor RGS Posavje se praviloma sestaja enkrat mesečno oziroma po potrebi.
10. Direktor RRA Posavje na podlagi sklepa kreditno-garancijskega odbora RGS Posavje izda odločbo o zavrženju ali zavrnitvi vloge oziroma odločbo o dodelitvi garancije najkasneje v roku 60 dni od datuma oddaje vloge.
11. Zoper odločbe RRA Posavje pritožba ni dovoljena. Zoper odločbo je možen upravni spor. Merila za ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet pritožbe.
12. V primeru dodelitve garancije bodo upravičeni vlagatelji pozvani k sklenitvi sporazuma o zavarovanju garancije in pogodbe o izdaji garancije z vsebino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Prejemniki garancije bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z RRA Posavje. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev garancije. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša s soglasjem RRA Posavje, vendar za največ 10 dni.
13. Na osnovi pogodbe o izdaji garancije bo Sklad upravičencu izdal garancijo.
14. Vlagatelj mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
6. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa,
– besedilo javnega razpisa,
– navodilo za izdelavo popolne vloge z merili za ocenjevanje vlog,
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Posavje,
– OBR št. 1: prijavni list za pridobitev garancije RGS Posavje, ki ga ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigosanega skupaj z zahtevanimi prilogami posredujete na RRA Posavje,
– priloge:
– OBR št. 2: izjava o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške,
– OBR št. 3: vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– OBR št. 4: vzorec besedila garancije,
– OBR št. 5: vzorec zahtevka za koriščenje kredita,
– OBR št. 6: vzorec vmesnih in končnih poročil o projektu,
– OBR št. 7: vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis,
– OBR št. 8: predstavitev podjetja in namena kredita.
2. Obvezna vsebina vloge:
– izpolnjen in podpisan OBR. št. 1: prijavni list za pridobitev garancije RGS Posavje z zahtevanimi prilogami,
– poslovni načrt ali predstavitev podjetja in namena kredita s prilogami,
– OBR št. 2: podpisana izjava o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške,
– OBR št. 3: parafiran vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– originalno potrdilo pristojnega davčnega urada (FURS) o poravnanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje vloge na javni razpis,
– bonitetna ocena AJPES-a (S.BON-1 za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge ter S.BON-1/K za skupino podjetij), ki ne sme biti starejša od 30 dni od datuma oddaje vloge na javni razpis,
– potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge.
3. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško in na spletni strani https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-2.html.
4. Dodatne informacije o javnem razpisu daje RRA Posavje, in sicer:
– po tel. 07/488-10-44, vsak delovnik med 9. in 14. uro,
– po elektronski pošti: danica.kramzar@rra-posavje.si in agencija@rra-posavje.si,
– osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.
7. Zaupna narava dokumentacije
1. Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, so javni, razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
2. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke, ki so potrebni za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
3. Člani kreditno-garancijskega odbora, strokovne službe RRA Posavje in druge pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.
4. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani RRA Posavje.
8. Obveznosti prejemnika garancije
Prejemnik garancije:
– je dolžan RRA Posavje posredovati pred podpisom pogodbe o izdaji garancije pisno izjavo o morebitnih že prejetih »de minimis« pomočeh (vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju vlagatelj še kandidiral za »de minimis« pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– se zavezuje prijavljen projekt izvesti po načelu ekonomičnosti in mora RRA Posavje oziroma s strani RRA Posavje pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe,
– mora RRA Posavje obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih …),
– mora zagotoviti, da terjatve do RRA Posavje ne bo odstopil tretji osebi,
– je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
9. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa se zapre Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/15 z dne 30. 10. 2015 in s spremembami v Uradnem listu RS, št. 22/16 z dne 25. 3. 2016.
Regionalna razvojna agencija Posavje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti