Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1758. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, stran 4758.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) kot pristojnemu organu za sprejemanje in analiziranje sporočil o sumljivih transakcijah ter drugih podatkov, informacij in dokumentacije o morebitnem pranju denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanjih ali financiranju terorizma.
2. člen 
(sporočanje podatkov) 
(1) Zavezanci iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), v skladu z 68. in 69. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-1) sporočajo uradu podatke o:
– gotovinskih transakcijah nad 15.000 EUR (v nadaljnjem besedilu: gotovinske transakcije),
– nakazilih v države iz tretjega odstavka 50. člena ZPPDFT-1 oziroma pravnim in fizičnim osebam iz teh držav nad 15.000 EUR (v nadaljnjem besedilu: nakazila v tvegane države),
– transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (v nadaljnjem besedilu: sumljive transakcije).
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se sporočijo na enotnem informatiziranem obrazcu po zaščiteni elektronski poti:
– prek aplikacijskega vmesnika ali
– prek spletnega obrazca.
(3) V tem pravilniku uporabljen pojem »sredstvo elektronske identifikacije« ima enak pomen, kot v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73). Sredstvo elektronske identifikacije mora ustrezati pogojem, ki so določeni v prvem odstavku 26. člena ZPPDFT-1.
3. člen 
(sporočanje podatkov in dokumentacije na zahtevo urada) 
Zavezanci na enotnem informatiziranem obrazcu uradu posredujejo tudi podatke in dokumentacijo, ki se nanašajo na zahtevo urada za sporočanje podatkov ali na tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke.
4. člen 
(obrazec v fizični obliki) 
Izjemoma, kot to dopušča ZPPDFT-1 v tretjem odstavku 68. in drugem odstavku 69. člena, zavezanci sporočajo uradu podatke v fizični obliki na obrazcu, določenem v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(enotni informatizirani obrazec) 
(1) Zavezanci pošiljajo podatke uradu po zaščiteni elektronski poti na enotnem informatiziranem obrazcu, katerega struktura je zapisana v XML-datoteki, ki je javno objavljena na spletnih straneh urada. Izmenjava podatkov se izvaja skladno s specifikacijo ZBS_B2B 2.0., in sicer v obliki XML-datotek kodiranih z GPG-ključem.
(2) Zavezanci, ki podatke sporočajo prek aplikacijskega vmesnika, morajo pred začetkom uporabe aplikacijskega vmesnika uradu poslati serijsko številko sredstva elektronske identifikacije, podatke pa šifrirati s šifrirnim ključem urada.
(3) Zavezanci, ki podatke sporočajo prek spletnega obrazca, morajo pred začetkom uporabe spletnega obrazca uradu za potrebe registracije poslati serijsko številko sredstva elektronske identifikacije. Spletni obrazec ima enako XML-strukturo kot obrazec iz prvega odstavka tega člena in je dostopen na spletni strani urada.
6. člen 
(dopolnitev in poprava sporočenih podatkov) 
Kadar se pri elektronskem prenosu podatkov po zaščiteni elektronski poti prek aplikacijskega vmesnika ali spletnega obrazca posredujejo nepopolni oziroma napačni podatki, se dopolnitve in popravki podatkov pošljejo na obrazcu z enako identifikacijsko številko, kot je bila določena prvotnemu obrazcu. Pri tem mora zavezanec znova poslati celoten obrazec z vsemi podatki, skupaj z morebitnimi popravki.
7. člen 
(dokumentacija) 
Zavezanec pri sporočanju podatkov o sumljivih transakcijah obrazcu pripne dokumentacijo, na katero se nanašajo ugotovljeni sumi. Pri pošiljanju prek aplikacijskega vmesnika je priponka v XML-datoteki. Pri pošiljanju podatkov prek spletnega obrazca se dokumentacija pripne kot elektronska priponka k spletnemu obrazcu.
8. člen 
(XSD-obrazec in navodila)
Strukturirana oblika obrazca v XSD-obliki je skupaj z navodilom o načinu izpolnjevanja določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 90/11) in Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 10/08).
10. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2017.
Št. 007-60/2017
Ljubljana, dne 22. junija 2017
EVA 2017-1611-0011
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost