Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1810. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017, stran 4912.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF,14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 8. seji dne 18. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 (Uradni list RS, št. 1/15) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans 1 za leto 2017
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
5.586.317
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.807.746
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.429.436
700 Davki na dohodek in dobiček
2.184.276
703 Davki na premoženje
159.160
704 Domači davki na blago in storitve
74.800
706 Drugi davki
11.200
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
378.310
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
192.010
711 Takse in pristojbine
3.000
712 Globe in druge denarne kazni
15.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000
714 Drugi nedavčni prihodki
118.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
825.368
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
30.576
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
794.792
73
PREJETE DONACIJE
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.952.203
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
386.840
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
1.565.363
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.436.146
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.140.115
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
331.100
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.525
402 Izdatki za blago in storitve
732.490
409 Rezerve
25.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.139.084
410 Subvencije
55.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
731.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
76.400
413 Drugi domači transferi
275.284
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.136.447
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.136.447
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)
20.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
20.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–849.829
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
94.940
500 Domače zadolževanje
94.940
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–754.889
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
94.940
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
849.829
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
754.889,12
« 
2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2017 sta sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2016
Škocjan, dne 15. junija 2017
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti