Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1784. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju julij–september 2017, stran 4867.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki dne 23. 6. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju julij–september 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. julija do 30. septembra 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju julij–september 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15 in 80/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / Podskupina kontov
Proračun julij–september 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
567.459
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
561.259
70
DAVČNI PRIHODKI
499.843
700 Davki na dohodek in dobiček
398.983
703 Davki na premoženje
89.810
704 Domači davki na blago in storitve
10.050
706 Drugi davki
1.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
61.416
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
17.930
711 Takse in pristojbine
600
712 Globe in druge denarne kazni
700
714 Drugi nedavčni prihodki
42.186
73
PREJETE DONACIJE
700
730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
700
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.500
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
5.500
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
372.355
40
TEKOČI ODHODKI
150.140
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
30.750
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4.825
402 Izdatki za blago in storitve
112.965
403 Plačila domačih obresti
1.600
41
TEKOČI TRANSFERI
182.864
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
130.810
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4.100
413 Drugi tekoči domači transferi
47.954
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
37.651
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
37.651
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.700
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.700
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
195.104
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
20.724
55
ODPLAČILA DOLGA
20.724
550 Odplačila domačega dolga
20.724
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
174.380
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–20.724
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–195.104
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
+150.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu, razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik lahko odpre nove proračunske postavke.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2017 dalje.
Št. 410-6/2016-50
Kostanjevica na Krki, dne 23. junija 2017
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti