Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1774. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2017, stran 4852.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4, 14/13 – popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 14. redni seji dne 19. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/ Podskupina kontov/Konto
v eurih Rebalans I. 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
1.874.742
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.629.441
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.207.260
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.084.441
703 Davki na premoženje 
81.105
704 Domači davki na blago in storitve 
41.714
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
422.181
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
165.164
711 Takse in pristojbine 
895
712 Denarne kazni 
4.973
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
109.609
714 Drugi nedavčni prihodki 
141.540
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
478
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 
478
73
PREJETE DONACIJE 
1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
1.500
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
243.323
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
231.730
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
11.593
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1.889.942
40
TEKOČI ODHODKI 
832.151
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
268.954
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
41.864
402 Izdatki za blago in storitve 
489.163
403 Plačila domačih obresti 
25.670
409 Rezerve 
6.500
41
TEKOČI TRANSFERI 
665.072
410 Subvencije 
43.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
417.822
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
70.137
413 Drugi tekoči domači transferi 
134.113
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
380.618
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
380.618
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
12.101
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
5.000
432 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
7.101
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–15.200
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
1.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.000
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–1.000
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
229.822
50
ZADOLŽEVANJE
229.822
500 Domače zadolževanje 
229.822
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550) 
46.931
55
ODPLAČILO DOLGA
46.931
550 Odplačilo domačega dolga 
46.931
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
166.691
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
182.891
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) (VI.+X.-IX.)
15.200
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
–166.691
« 
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se spremeni 11. člen in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 229.822 evrov.
Občina Cankova se lahko na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin zadolži v letu 2017 do višine 60.240,00 evrov in se nameni za financiranje investicijskega projekta.«
4. člen 
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se spremeni 14. člen in se glasi:
»14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2017 zadolži do višine 229.822 evrov.«
5. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
6. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-09/2017
Cankova, dne 19. junija 2017
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti