Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1781. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017, stran 4865.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 21. seji dne 21. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17 in 17/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
29.549.182
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.968.477
70
DAVČNI PRIHODKI
17.974.869
700 Davki na dohodek in dobiček
15.321.869
703 Davki na premoženje
2.280.000
704 Domači davki na blago in storitve
373.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.993.608
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.392.295
711 Takse in pristojbine
20.000
712 Globe in druge denarne kazni
90.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
78.900
714 Drugi nedavčni prihodki
412.413
72
KAPITALSKI PRIHODKI
51.940
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
1.940
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
50.000
73
PREJETE DONACIJE
3.300
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.300
74
TRANSFERNI PRIHODKI
8.505.465
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.871.159
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
6.634.306
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVR. UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
20.000
787 Prejeta sredstva od drugih evr. institucij in iz drugih držav
20.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
37.981.941
40
TEKOČI ODHODKI
14.714.785
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.669.600
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
264.600
402 Izdatki za blago in storitve
4.208.485
403 Plačila domačih obresti
30.000
409 Rezerve
8.542.100
41
TEKOČI TRANSFERI
10.947.809
410 Subvencije
181.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.315.451
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.095.895
413 Drugi tekoči domači transferi
3.355.463
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.299.997
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.299.997
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.019.350
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
335.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
683.850
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–8.432.759
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
391.500
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
391.500
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
391.500
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–391.500
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
7.500.000
50
ZADOLŽEVANJE
7.500.000
500 Domače zadolževanje
7.500.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
889.000
55
ODPLAČILA DOLGA
889.000
550 Odplačila domačega dolga
889.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.213.259
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
6.611.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
8.432.759
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.213.259
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V petem odstavku 9. člena se znesek »7.500.000 €« nadomesti z zneskom »7.800.000 €«.
V 9. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi: »V sklad za pokriti bazen se v letu 2017 izloči 350.000 €.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 410-0057/2016
Kamnik, dne 21. junija 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti