Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1759. Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji, stran 4816.

  
Na podlagi petega odstavka 101. člena in za izvrševanje 107. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o rudarski tehnični dokumentaciji 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vrsto, vsebino, obliko, zaporedje, vezanje in pečatenje, posamezne sestavne dele, način izdelave in spreminjanje ter način vodenja revizije rudarske tehnične dokumentacije.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »biološka sanacija« je nadaljevanje tehnične sanacije in pomeni pripravo tal za ozelenitev – prekritje s plastjo kamnolomske jalovine, zemlje in humusa in zasaditev avtohtonih grmovnic in dreves;
2. »geodetski načrt« je prikaz dejanskega stanja na terenu;
3. »spremljanje pridobivalnega prostora« je spremljanje in nadzorovanje pridobivalnega prostora s sistematičnimi meritvami ali metodami in z njimi povezanimi postopki;
4. »rekultivacija«je biološka sanacija pridobivalnega prostora;
5. »sanacija«so vsa dela, potrebna po pridobivanju mineralnih surovin do vrnitve degradiranih površin v prvotno namensko rabo, in vključuje tehnično in biološko sanacijo;
6. »stratigrafija«jeraziskovanje geoloških slojev in proučevanje njihovega nastanka ter v njih prisotnih fosilnih rastlin in živali;
7. »tehnična sanacija« je oblikovanje končnih brežin etaž z ublažitvijo naklonov, delnim zasutjem izkoriščenih delov in primernim oblikovanjem novo nastalih površin tako, da se čim manj moteče vklopijo v prvotno okolje.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako, kakor je opredeljeno v pravilniku, ki ureja zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter določa tehnične ukrepe za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo.
3. člen 
(vrste rudarske tehnične dokumentacije) 
Glede na namen uporabe se rudarska tehnična dokumentacija po tem pravilniku razvršča na:
– rudarske projekte in
– drugo rudarsko dokumentacijo.
4. člen 
(vrste rudarskih projektov) 
Glede na namen in način izvajanja rudarskih del se rudarski projekti razvrščajo na:
– rudarski projekt za pridobitev dovoljenja za raziskovanje;
– rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
– rudarski projekt za izvedbo;
– rudarski projekt izvedene sanacije.
5. člen 
(druga rudarska dokumentacija) 
Druga rudarska dokumentacija je dokumentacija, na podlagi katere je mogoča izdelava rudarskih projektov, ter ki zagotavlja varno in zanesljivo izvajanje rudarskih del, in sicer:
– načrt rudniškega prostora;
– geološka dokumentacija v rudarstvu;
– dokumentacija o kategorizaciji glede na nevarne pojave;
– načrti rudarskih merjenj;
– dokumentacija o zalogah ali virih mineralnih surovin;
– dokumentacija o vplivih na okolje.
II. RUDARSKI PROJEKT 
1. Splošne določbe
6. člen 
(vsebina rudarskega projekta) 
(1) Rudarski projekt je sestavljen iz treh delov, in sicer iz splošnega, tehničnega in ekonomskega dela.
(2) Splošni in ekonomski del sta enaka za vse vrste rudarskih projektov.
(3) S tehničnim delom se določajo tehnične rešitve za posamezne vrste rudarskih projektov.
(4) Tehnični del rudarskega projekta je sestavljen iz pisnega in grafičnega dela. S pisnim delom se določijo tehnične rešitve za izvajanje rudarskih del, z grafičnim delom pa se prikaže njihova prostorska umestitev.
(5) V rudarskem projektu za pridobitev dovoljenja za raziskovanje in v rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje mora tehnični del vsebovati tudi podatke o raziskovalnem ali pridobivalnem prostoru lokacije.
(6) Rudarski projekt se predloži upravnemu organu v papirni obliki.
7. člen 
(podatki o raziskovalnem in pridobivalnem prostoru lokacije) 
(1) Rudarski projekt za pridobitev dovoljenja za raziskovanje in rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje vsebujeta:
a) navedbo veljavnega prostorskega akta in rudarskega prostora v javno korist, če je razglašen kot tak, ki določa rešitve in pogoje za izkoriščanje mineralnih surovin, z opisom usklajenosti z njim;
b) opis pričakovanih vplivov raziskovalnega ali pridobivalnega prostora na neposredno okolico glede morebitnega prekomernega hrupa, vibracij (potres), ugreznin, sprememb vodnega režima in emisij plina z navedbo ustreznih ukrepov, če raziskovalni ali pridobivalni prostor dosega ali presega vplive na okolje, kot jih predvideva zakon, ki ureja varstvo okolja;
c) naslednje grafične prikaze:
– lege, velikosti in oblike zemljiške parcele ali zemljiških parcel, na katerih naj bi se izvajalo raziskovanje ali izkoriščanje, s seznamom teh parcel in prikazom oboda raziskovalnega ali pridobivalnega prostora (koordinate lomnih točk poligona), če gre za raziskovanje ali izkoriščanje trdnih mineralnih surovin, ali lege in velikosti območja, na katerem naj bi se izvajalo raziskovanje ali izkoriščanje, s prikazom oboda raziskovalnega ali pridobivalnega prostora (koordinate lomnih točk poligona), če gre za raziskovanje ali izkoriščanje ogljikovodikov;
– lege nameravanega raziskovalnega ali pridobivalnega prostora na zemljišču z značilnimi absolutnimi in relativnimi višinskimi kotami, odmiki od sosednjih zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območij in varovalnih pasov, če gre za raziskovanje ali izkoriščanje trdnih mineralnih surovin, ali s prikazom varovanih območij in varovalnih pasov znotraj ali v neposredni bližini nameravanega raziskovalnega ali pridobivalnega prostora, če gre za raziskovanje ali izkoriščanje ogljikovodikov;
– značilnih prerezov (profilov) terena in globine pod njim, do katere se naj bi opravilo raziskovanje ali izkoriščanje mineralnih surovin;
– priključkov rudarske infrastrukture na objekte gospodarske javne infrastrukture s traso poteka priključkov, prek katerih se raziskovalni ali pridobivalni prostor nanjo priključuje;
– zasnove predvidenih rudniških gradenj s prikazom njihove etapnosti izvajanja, če so že predvidene.
(2) Grafični prikazi iz točke c) prejšnjega odstavka se izdelajo na geodetskem načrtu.
8. člen 
(vezanje in pečatenje rudarskega projekta) 
(1) Vezanje rudarskega projekta z državno vrvico izvede rudarski projektant. Konca vrvice morata biti dovolj dolga za pečatenje iz drugega odstavka tega člena in pregledovanje rudarskega projekta.
(2) Vsak rudarski projekt se zapečati. Pečatenje se izvede tako, da se konca vrvice prekrijeta z nalepko tako, da vrvice ni mogoče izvleči brez poškodovanja nalepke. Nalepka se opremi z datumom ter žigom in podpisom potrjevalca rudarskega projekta.
2. Splošni del rudarskega projekta
9. člen 
(vsebina splošnega dela) 
(1) Splošni del rudarskega projekta vsebuje:
a) naslovno stran z naslednjimi podatki:
– naslov rudarskega projekta s krajem in imenom raziskovalnega ali pridobivalnega prostora;
– ime naročnika;
– ime rudarskega projektanta;
– vrsta rudarskega projekta;
– številka rudarskega projekta;
– kraj in datum izdelave rudarskega projekta;
– žig in podpis rudarskega projektanta;
b) stran z imeni izdelovalcev rudarskega projekta (odgovorni vodja rudarskega projekta, odgovorni rudarski projektanti in sodelavci) in njihovimi podpisi;
c) izjavo investitorja o strinjanju s tehničnimi rešitvami;
č) seznam uporabljenih predpisov;
d) seznam uporabljene literature;
e) seznam pisnih in grafičnih prilog;
f) dokazila o rudarskem projektantu:
– potrdilo rudarske inšpekcije, da rudarski projektant v času izdelave rudarskega projekta izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti izdelovanja rudarskih projektov, kot določa zakon, ki ureja rudarstvo;
– dokazilo o registraciji rudarskega projektanta za opravljanje dejavnosti (izpis iz Poslovnega registra Slovenije);
– dokazilo o zavarovanju projektantove odgovornosti;
g) imena odgovornih rudarskih projektantov in odgovornega vodje rudarskega projekta;
h) izjavo projektanta, da odgovorni vodja rudarskega projekta in odgovorni rudarski projektanti, ki so sodelovali pri izdelavi rudarskega projekta, izpolnjujejo pogoje za izdelovanje rudarskih projektov, skupaj z navedbo imena in priimka ter identifikacijske številke posamezne osebe;
i) izjavo odgovornih rudarskih projektantov, da so v rudarskem projektu upoštevane določbe 101. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1);
j) izjavo odgovornega vodje rudarskega projekta o upoštevanju določb 104. člena ZRud-1;
k) mnenje službe za varstvo pri delu izvajalca rudarskih del glede upoštevanja predpisov o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu;
l) dokazila o rudarskem revidentu:
– potrdilo rudarske inšpekcije, da rudarski revident izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti revidiranja rudarskih projektov, kot določa zakon, ki ureja rudarstvo;
– dokazilo o registraciji rudarskega revidenta za opravljanje dejavnosti (izpis iz Poslovnega registra Slovenije);
– dokazilo o zavarovanju revidentove odgovornosti;
m) imena odgovornih rudarskih revidentov in odgovornega vodje rudarskega revidiranja;
n) izjavo revidenta, da odgovorni vodja revidiranja in odgovorni rudarski revidenti, ki so sodelovali pri reviziji rudarskega projekta, izpolnjujejo pogoje za revidiranje rudarskih projektov, z navedbo imena in priimka ter identifikacijske številke posamezne osebe;
o) poročila posameznih revidentov o opravljeni reviziji;
p) skupno revizijsko poročilo;
r) morebitne odgovore, pripombe, pojasnila ali tehnične rešitve odgovornega vodje rudarskega projekta in odgovornih rudarskih projektantov;
s) revizijsko določbo.
(2) Če je za izvajanje rudarskih del ali rudniških gradenj potrebna tudi tehnična dokumentacija, kakor jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: gradbena tehnična dokumentacija), vsebuje splošni del tudi podatek o odgovornih projektantih, ki so izdelali takšno gradbeno tehnično dokumentacijo, ter dokazila, da takšna oseba izpolnjuje pogoje za odgovorne projektante po predpisih, ki urejajo graditev objektov.
(3) Če je rudarski projekt izdelan za zahtevna rudarska dela, je izjava osebe, ki jo za to pooblasti nosilec rudarske pravice za izkoriščanje, o strinjanju s tehničnimi rešitvami sestavni del rudarskega projekta. Izjava se vloži v rudarski projekt.
3. Tehnični del rudarskega projekta
3.1 Tehnični del rudarskega projekta za raziskovanje
10. člen 
(vsebina tehničnega dela rudarskega projekta za pridobitev dovoljenja za raziskovanje) 
Tehnični del rudarskega projekta za pridobitev dovoljenja za raziskovanje vsebuje:
a) projektno nalogo;
b) vrsto mineralnih surovin in podatke z opisom strukture zemljišča, naseljenosti ter drugimi značilnostmi območja;
c) lokacijo in navedbo varovanih območij narave, območij nepremične kulturne dediščine ter vrednot po drugih predpisih;
č) pogoje pristojnih soglasodajalcev;
d) predvidene tehnološke rešitve, ki vsebujejo:
– način vzorčenja in analiziranja vzorcev, ki so potrebni pred začetkom raziskovanja;
– količine mineralne surovine, ki se lahko izkoplje ali izčrpa iz ležišča za namen geoloških in tehnoloških raziskav ter ugotavljanja pogojev za morebitno poznejše izkoriščanje;
– zakonske pogoje in omejitve, ki jih je treba upoštevati pri raziskovanju mineralnih surovin, in način izvajanja raziskovalnih rudarskih del (raziskovalni izkop, raziskovalni jašek ali raziskovalna vrtina);
– opredelitev preskrbe z energetskimi viri;
– opredelitev potrebne infrastrukture;
e) morebitne vplive na okolje, ki bi lahko bili posledica izvajanja raziskovalnih del, oceno teh vplivov na okolje in popis morebitnih obveznosti, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo varstvo okolja, narave in voda;
f) ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
g) način sanacije (sprotna ali končna) po posameznih lokacijah raziskovalnega prostora, na katerih se bodo izvajala raziskovalna dela, če se na njih z raziskovanjem ne bi ugotovile ustrezne zaloge in viri mineralnih surovin in se zato po prenehanju raziskovanja te zaloge in viri mineralnih surovin ne bi izkoriščali;
h) grafične priloge, situacijske načrte, profile in načrte tehničnih rešitev.
11. člen 
(vsebina tehničnega dela rudarskega projekta za izvedbo del pri raziskovanju) 
Tehnični del rudarskega projekta za izvedbo del pri raziskovanju vsebuje:
a) projektno nalogo;
b) podatke o odobrenem raziskovalnem prostoru s številko in datumom izdaje dovoljenja za raziskovanje;
c) navedbo pogojev za izvajanje del, določene z dovoljenjem za raziskovanje in z rudarskim projektom za pridobitev dovoljenja za raziskovanje;
č) navedbo postopkov in uporabljene opreme pri raziskovanju;
d) opredelitev lokacije in načrte za tehnično izvedbo posameznih objektov in del;
e) opredelitev sistematike vzorčenja, mesta, načina jemanja in shranjevanja vzorcev;
f) opredelitev načina analize vzorcev z navedbo standardov za pripravo in izvedbo preizkusov;
g) opredelitev načina prikazovanja in shranjevanja rezultatov raziskovanja;
h) opredelitev števila zaposlenih pri izvajanju raziskovalnih del;
i) oceno vplivov raziskovalnih del na okolje in ukrepe, s katerimi se zagotovi, da ne bo preseženo dopustno tveganje za okolje v skladu s projektnimi pogoji;
j) navedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
k) navedbo dokazil o certificirani strojni in električni opremi v skladu z veljavnimi domačimi in tujimi standardi;
l) grafične priloge, situacijske načrte, profile, načrte tehničnih rešitev in certifikate.
3.2 Tehnični del rudarskega projekta za izkoriščanje mineralnih surovin
12. člen 
(vsebina tehničnega dela rudarskega projekta za pridobitev koncesije za izkoriščanje) 
Tehnični del rudarskega projekta za pridobitev koncesije za izkoriščanje vsebuje:
a) projektno nalogo;
b) opredelitev mineralne surovine in pridobivalnega prostora;
c) lokacijo in navedbo varovanih območij narave in območij nepremične kulturne dediščine;
č) podrobni opis geoloških, geomehanskih in hidroloških značilnosti ležišča mineralne surovine s podatki o vrsti, kakovosti in rezervah mineralne surovine;
d) navedbo pogojev pristojnih soglasodajalcev;
e) navedbo pogojev iz prostorskih aktov;
f) predvidene tehnološke rešitve, ki morajo vsebovati:
– način odpiranja in priprave nahajališča mineralne surovine;
– lokacije in konstrukcije odlagališč jalovine;
– oceno stabilnosti brežin površinskega kopa in odlagališča;
– način pridobivanja mineralne surovine;
– način prevoza izkopanine in materialov s podatki o količinah in vrstah materialov;
– način vzdrževanja prometnih poti na površinskih kopih;
– postopke bogatenja in predelave mineralne surovine;
– način prezračevanja;
– način odvodnjavanja;
– način preskrbe z energetskimi viri, opremo, razsvetljavo in delovno silo;
– oceno potrebne infrastrukture;
– način ravnanja z odpadki;
– način spremljanja (monitoring) vplivov izvajanja del na okolje;
g) navedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
h) navedbo načina sanacije (sprotna ali končna) in rekultivacije ter ureditev prostora med izvajanjem pridobivalnih del in po njem ter opis morebitnih dodatnih geoloških raziskav;
i) grafične priloge, situacijske načrte, profile in načrte tehničnih rešitev.
13. člen 
(vsebina tehničnega dela rudarskega projekta za izvedbo del pri izkoriščanju trdnih mineralnih surovin) 
(1) Tehnični del rudarskega projekta za izvedbo del pri površinskem izkoriščanju trdnih mineralnih surovin vsebuje:
a) projektno nalogo;
b) navedbo pogojev za izvajanje del, določenih s koncesijsko pogodbo in rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
c) opredelitev načina vključitve tehnološkega procesa v zasnovo izkoriščanja, določeno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin;
č) navedbo naslednjih podatkov o mineralni surovini:
– lokacija mineralne surovine;
– vrsta, kakovost in količina mineralne surovine;
– način in stopnja raziskanosti;
– geološki, hidrogeološki in geomehanski podatki o mineralni surovini;
– lastnosti prahu mineralne surovine in hribine, če se rudarska dela izvajajo v nahajališču silikatnih kamnin ali premoga;
– navedba količin mineralnih surovin in odkopnih izgub;
– opis in obseg dodatnih raziskovalnih del, ki se bodo izvajala med izkoriščanjem;
d) opredelitev tehnološkega procesa pridobivanja mineralne surovine, ki vsebuje:
– način odpiranja in priprave nahajališča mineralne surovine;
– način pridobivanja mineralne surovine;
– lokacijo in konstrukcijo odlagališč jalovine;
– oceno stabilnosti brežin površinskega kopa in odlagališča;
– prevoz izkopanine in materialov s podatki o količinah in vrstah materialov;
– način vzdrževanja prometnih poti na površinskih kopih;
– postopek bogatenja in predelave mineralne surovine;
– način prezračevanja;
– način odvodnjavanja;
– oceno potrebne infrastrukture;
– način ravnanja z odpadki;
e) opredelitev preskrbe predvidenih naprav z energetskimi viri, ki vsebuje:
– specifikacijo električne in strojne opreme;
– izračun porabe vseh vrst energije;
– opredelitev preskrbe z vsemi vrstami energije;
– opredelitev preskrbe s tehnološko vodo;
– situacijski načrt vgradnje strojev in naprav ter lokacij rudniških gradenj;
– opredelitev telefonskih zvez za sporazumevanje, avtomatizacijo, signalizacijo in informacijske sisteme;
f) opredelitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
g) opredelitev vplivov na okolje in načina varstva okolja;
h) opredelitev načina sanacije in prostorske ureditve degradiranega zemljišča, ki vsebuje:
– omejitev zemljišča, na katerem bo prišlo do poškodb zaradi rudarskih del,
– zavarovanje in sanacijo dela zemljišča, na katerega vpliva odkopavanje;
– tehnično in biološko sanacijo zemljišča v skladu s prostorskimi akti in projektom za izkoriščanje;
i) navedbo dokazil o certificirani strojni in električni opremi v skladu z veljavnimi domačimi in tujimi standardi;
j) navedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
k) grafične priloge, situacijske načrte, profile, načrte tehničnih rešitev in certifikate.
(2) Tehnični del rudarskega projekta za izvedbo del pri podzemnem izkoriščanju mineralnih surovin vsebuje vse dokumente in priloge, ki so navedeni v prejšnjem odstavku, razen iz točke e), poleg teh pa vsebuje tudi opredelitev tehnološkega procesa pridobivanja mineralne surovine, ki vsebuje:
– način izdelave jamskih prostorov in podgrajevanja;
– način odkopavanja z dimenzijami in položajem odkopov;
– način prevoza izkopanine in materialov s podatki o količinah in vrstah materialov;
– navedbo škodljivih plinov, par in ionizirajočega sevanja;
– način prezračevanje s potrebnimi izračuni in shemami;
– nadzor geoloških in geofizikalnih pojavov;
– način odvodnjavanja, potrebne naprave za varovanje pred površinskimi in podzemnimi vodami;
– način opustitve in zapolnjevanja jamskih prostorov;
– način vzdrževanja jamskih prostorov.
14. člen 
(vsebina tehničnega dela rudarskega projekta za izvedbo del pri izkoriščanju nafte in zemeljskega plina iz globokih vrtin) 
Tehnični del rudarskega projekta za izvedbo del pri izkoriščanju nafte in plina vsebuje:
a) projektno nalogo;
b) navedbo pogojev za izvajanje del, določenih s koncesijsko pogodbo in rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
c) opredelitev vključitve tehnološkega procesa v zasnovo izkoriščanja, določeno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje nafte in zemeljskega plina iz globokih vrtin;
č) podatke o nahajališču nafte in zemeljskega plina, ki vsebujejo prikaz:
– geografskega položaja nahajališča in obstoječe prometne infrastrukture;
– stopnje in načina raziskanosti nahajališč;
– geoloških podatkov s poudarkom na stratigrafiji in tektoniki;
– fizikalnih in destilacijskih lastnosti nafte in zemeljskega plina;
– mrež in števila obstoječih in projektiranih vrtin z napovedjo največjih zmogljivosti vrtin ali poteka proizvodnje iz posameznih vrtin v skladu s pravilnikom, ki določa zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter tehnične ukrepe za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem;
– rezerv nafte in zemeljskega plina z načrtovano stopnjo izkoriščanja;
d) tehnični opis tehnologije proizvodnje, zbiranja in prevoza nafte in zemeljskega plina, ki obsega prikaz:
– tehnološkega procesa proizvodnje iz vrtin;
– tehnološkega procesa zbiranja, prevoza in oplemenitenja nafte in zemeljskega plina;
– delovnih mest in potrebnega števila zaposlenih;
e) tehnični opis naprav in rudniške gradnje, namenjene za izkoriščanje, ki vsebuje:
– objekte in naprave za izkoriščanje nafte in plina ter spremljajočih objektov, kot so stavbe, vodovodi, energetski vodi in prometna infrastruktura;
– preskrbo naftnega in vodnega polja z energetskimi viri;
– sisteme zvez;
f) situacijski načrt razmestitve objektov in naprav glede na stanje na terenu;
g) tehnologije vrtanja, izgradnje in tehnične opremljenosti vrtin ter potrebno število zaposlenih pri izvajanju teh del;
h) shematski prikaz tehnološkega procesa zbiranja, prevoza in oplemenitenja nafte in zemeljskega plina;
i) strukturno karto produktivne plasti z vrisanimi vrtinami;
j) navedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
k) navedbo ukrepov za preprečitev preseganja dopustnih obremenitev okolja;
l) navedbo dokazil o certificirani strojni in električni opremi v skladu z veljavnimi domačimi in tujimi standardi;
m) grafične priloge, situacijske načrte, profile, načrte tehničnih rešitev in certifikate.
15. člen 
(vsebina tehničnega dela rudarskega projekta za izvedbo del pri izkoriščanju geotermičnega energetskega vira) 
Tehnični del rudarskega projekta za izvedbo del pri izkoriščanju geotermičnega energetskega vira vsebuje:
a) projektno nalogo;
b) navedbo pogojev za izvajanje del, določenih s koncesijsko pogodbo in rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
c) opredelitev vključitve tehnološkega procesa v zasnovo izkoriščanja, določeno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje geotermičnega energetskega vira;
č) navedbo podatkov o nahajališču geotermičnega energetskega vira:
– geografski položaj nahajališča;
– stopnjo in način raziskanosti nahajališča;
– geološke podatke;
– fizikalne in kemične lastnosti geotermalne vode (ali vode v primarnem tokokrogu) in morebitno prisotnost plinov;
– prikaz mreže in število obstoječih in projektiranih vrtin z napovedjo njihovih največjih zmogljivosti ali dinamike proizvodnje iz posameznih vrtin;
– prikaz statičnih in dinamičnih rezerv geotermalnega energetskega vira z načrtovano stopnjo izkoriščanja;
– temperaturne karte v statičnih in dinamičnih razmerah na površini celotnega geotermalnega polja;
d) tehnični opis tehnologije, ki zajema prikaz:
– tehnološkega procesa izkoriščanja geotermičnega energetskega vira iz vrtine;
– tehnološkega procesa zbiranja geotermičnega energetskega vira;
e) navedbo naprav, namenjenih izkoriščanju geotermičnega energetskega vira;
f) opredelitev tehnologije vrtanja, opreme vrtin, izgradnje, tehnične opremljenosti vrtin in potrebno število zaposlenih pri izvajanju teh del;
g) shematski prikaz tehnološkega procesa prenosa energije, pridobljene iz geotermičnih energetskih virov, do odjemalcev;
h) navedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
i) navedbo dokazil o certificirani strojni in električni opremi v skladu z veljavnimi domačimi in tujimi standardi;
j) grafične priloge, situacijske načrte, profile, načrte tehničnih rešitev in certifikate.
16. člen 
(vsebina tehničnega dela rudarskega projekta za izvedbo del pri bogatenju in skladiščenju trdnih mineralnih surovin) 
Tehnični del rudarskega projekta za izvedbo del pri bogatenju in skladiščenju trdnih mineralnih surovin vsebuje:
a) projektno nalogo;
b) navedbo pogojev za izvajanje del, določenih s koncesijsko pogodbo in rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
c) vključitev objekta in dela tehnološkega procesa v zasnovo izkoriščanja, določeno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
č) navedbo lokacije objektov priprave in bogatenja mineralne surovine s prikazom medsebojne povezanosti in povezanosti z objekti za pridobivanje mineralne surovine ter z javnimi prometnicami;
d) navedbo podatkov o fizikalnih in kemičnih lastnostih mineralne surovine, ki so odločilne za izbiro procesa priprave in bogatenja, če nastajajo med izkoriščanjem mineralne surovine snovi, ki so po zakonu, ki ureja varstvo okolja, škodljive zdravju in okolju;
e) tehnološko rešitev priprave, bogatenja in skladiščenja mineralne surovine, ki zajema navedbo in opredelitev načina:
– dovoza in prevoza mineralne surovine;
– priprave in skladiščenja pred bogatenjem;
– procesa bogatenja in skladiščenja med fazami procesa bogatenja;
– skladiščenja, odvoza in prevoza proizvodov bogatenja;
– odvoza, prevoza in odlaganja jalovine;
– preskrbe z vsemi vrstami energije, vključno s shemami in izračuni;
– preskrbe s tehnološko vodo, reciklaže vode in čiščenja vode;
– skladiščenja, razvoda in reciklaže reagentov;
– varnostnih ukrepov proti škodljivim emisijam, samovžigu in eksploziji;
f) navedbo izbrane in dimenzionirane opreme z izračunom storilnosti;
g) opredelitev izbranega prostora za odlaganje jalovine, konstrukcijo in izračun stabilnosti sistema jalovišč;
h) navedbo načina prezračevanja zaprtih objektov za bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin;
i) dimenzioniranje objektov in obtežb na temelje;
j) situacijski načrt vgradnje električne/strojne in vodovodne opreme, naprav ali napeljave;
k) prikaze objektov in naprav, s katerimi se izvaja tehnologija bogatenja in skladiščenja trdnih mineralnih surovin;
l) navodila za zagon in poskusno obratovanje;
m) navedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
n) navedbo dokazil o certificirani strojni in električni opremi v skladu z veljavnimi domačimi in tujimi standardi;
o) grafične priloge, situacijski načrte, profile, načrte tehničnih rešitev in certifikate.
3.3 Tehnični del rudarskega projekta za trajno opustitev izkoriščanja mineralnih surovin
17. člen 
(vsebina tehničnega dela rudarskega projekta za izvedbo sanacije po končanem izkoriščanju mineralne surovine) 
Tehnični del rudarskega projekta za izvedbo sanacije po končanem dovoljenem izkoriščanju vsebuje:
a) projektno nalogo;
b) navedbo pogojev za izvajanje del, določenih s koncesijsko pogodbo in rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
c) opredelitev vplivov na okolje, če je pričakovati, da dela povzročijo večji vpliv na okolje, kakor je določen s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
č) možne rešitve tehnične izvedbe sanacijskih in z njimi povezanih zapiralnih del, ki zajemajo:
– predvidene načine izvedbe zapiralnih del;
– tehnične rešitve za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti površine na vplivnem območju izkoriščanja mineralne surovine;
– določitev nove namembnosti za podzemne in površinske objekte, kakor izhaja iz veljavnega občinskega prostorskega načrta, in ob upoštevanju določil glede popolne in trajne opustitve izvajanja rudarskih del v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo;
– idejne rešitve rekonstrukcije podzemnih in površinskih objektov za nove namembnosti;
– predvidene in obstoječe povezave z javno infrastrukturo;
d) tehnični opis ukrepov za zagotovitev javne varnosti in odpravo virov prekomerne obremenitve okolja, ki zajema:
– navedbo ukrepov za zagotavljanje stabilnosti površinskih objektov;
– odstranjevanje škodljivih snovi iz rudarskih prostorov;
– odstranjevanje opreme in napeljave iz rudarskih prostorov;
– način zapiranja rudarskih objektov;
– navedbo ukrepov za preprečevanje onesnaževanja okolja;
– navedbo ukrepov za preprečevanje dostopa do nevarnih območij;
e) navedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
f) časovni načrt izvajanja zapiralnih del;
g) opredelitev potrebnih meritev vplivov na okolje v pridobivalnem prostoru po koncu izvajanja zapiralnih del;
h) grafične priloge, situacijske načrte, profile in načrte tehničnih rešitev.
18. člen 
(vsebina tehničnega dela rudarskega projekta za sanacijo nezakonitega kopa) 
Tehnični del rudarskega projekta za izvedbo sanacije nezakonitega izkoriščanja mineralne surovine vsebuje:
– projektno nalogo;
– prikaz stanja območja, kjer so se izvajala nezakonita rudarska dela, z izračunom stabilnosti območja;
– tehnične rešitve sanacije nezakonitega kopa brez izkoriščanja mineralne surovine;
– navedbo ukrepov za varnost in zdravje pri delu ter tehnične ukrepe za preprečitev preseganja dopustnih obremenitev okolja.
19. člen 
(vsebina tehničnega dela rudarskega projekta izvedene sanacije) 
Tehnični del rudarskega projekta za pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje vsebuje:
a) projektno nalogo;
b) navedbo pogojev za izvajanje del, določenih s koncesijsko pogodbo in rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
c) predlog omejitve pridobivalnega prostora, v katerem se trajno opusti izkoriščanje mineralne surovine, in omejitev poškodovanih območij zaradi izkoriščanja;
č) podrobni opis geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških značilnosti ležišča pred prenehanjem izkoriščanja, s podatki o vrsti, kakovosti in količini preostale mineralne surovine;
d) navedbo izvedenih rudarskih del v času izkoriščanja mineralne surovine, ki se nanašajo na izkoriščanje in sanacijo površin;
e) navedbo strukture in značilnosti zemljišča v pridobivalnem prostoru z opisom posledic izkoriščanja mineralnih surovin za naseljenost in infrastrukturo;
f) navedbo vpliva izkoriščanja in opustitve izkoriščanja na kulturnozgodovinske spomenike in naravo;
g) analizo vplivov na okolje, ki vsebuje preveritev:
– stabilnosti podzemnih in površinskih prostorov;
– vplivov rudarskih del na režim podzemnih in površinskih voda ter emisijo škodljivih snovi v njih;
– vplivov rudarskih del na ozračje;
– prisotnosti škodljivih snovi v tleh na območju izvajanja rudarskih del;
h) geodetski načrt novega stanja zemljišča po končanih zapiralnih delih;
i) grafične priloge, situacijske načrte, profile in načrte tehničnih rešitev.
4. Ekonomski del rudarskega projekta
20. člen 
(vsebina ekonomskega dela) 
(1) Ekonomski del rudarskega projekta vsebuje finančno ovrednotenje projekta s popisom, predizmerami in stroški dela, materiala, opreme, rudarskih postrojev ter strojnih in električnih napeljav.
(2) Ekonomski del rudarskega projekta vsebuje dejanski predračun stroškov na enoto posameznih vrst rudarskih del in proizvoda ter oceno stroškov, ki jih bo treba plačati in rezervirati za sanacijo ob pridobivanju mineralnih surovin in po končanem izkoriščanju.
(3) Pri izračunu stroška končne sanacije je treba upoštevati tržne vrednosti stroškov dela, materiala, opreme, napeljav in vzdrževanja na dan izdelave izračuna ter predvideno inflacijo v obdobju do izteka rudarske pravice. Strošek končne sanacije vključuje tudi strošek rekultivacije in vzpostavitev ter nadomestitev prejšnjega stanja v pridobivalnem prostoru po končanem izkoriščanju.
III. DRUGA RUDARSKA DOKUMENTACIJA 
1. Načrt rudniškega prostora
21. člen 
(vsebina načrta rudniškega prostora) 
Načrt rudniškega prostora vsebuje grafični prikaz raziskovalnega ali pridobivalnega prostora.
22. člen 
(način izdelave načrta rudniškega prostora) 
(1) Grafični prikaz načrta rudniškega prostora iz prejšnjega člena se izdela na katastrski karti s topografsko vsebino v merilu najmanj 1:5000 z označeno mejo rudniškega prostora in mejami posameznih odkopnih polj in revirjev ter parcelnimi številkami, ki ob začetku odkopavanja ne smejo biti starejše kot šest mesecev.
(2) Načrt rudniškega prostora se mora dopolnjevati vsako leto, in sicer najpozneje do 31. januarja tekočega leta.
2. Geološka dokumentacija v rudarstvu
23. člen 
(pojem in vsebina geološke dokumentacije v rudarstvu) 
(1) Geološka dokumentacija v rudarstvu se uporablja kot podlaga za izdelavo geoloških kart in rudarskega projekta (v nadaljnjem besedilu: rudarsko projektiranje).
(2) Geološka dokumentacija v rudarstvu je prikaz geoloških in geomehanskih struktur na določenem raziskovalnem (dokumentacija za potrebe raziskovanja mineralnih surovin) ali pridobivalnem prostoru (dokumentacija za potrebe izkoriščanja mineralnih surovin). Izdela se na podlagi geoloških raziskav v rudarstvu, ki obsegajo:
– ugotavljanje geološke zgradbe in z njo povezano odkrivanje nahajališč mineralnih surovin;
– določanje zalog ali virov mineralnih surovin;
– ugotavljanje fizikalno-mehanskih in geoloških parametrov kamnin, v katerih so zaloge in viri mineralnih surovin;
– ugotavljanje geoloških razmer za pridobivanje mineralnih surovin;
– ugotavljanje geoloških razmer za izvedbo podzemnih in površinskih rudniških gradenj.
(3) Geološka dokumentacija za raziskovanje ali izkoriščanje mineralnih surovin vsebuje geološko karto v merilu od 1:5000 do 1:25000 z značilnimi profili.
(4) Geološka dokumentacija za izkoriščanje mineralnih surovin vsebuje elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov mineralnih surovin.
(5) Del geološke dokumentacije v rudarstvu je geomehanska dokumentacija, ki vsebuje podatke o inženirsko-geoloških ter geomehanskih lastnostih hribin.
24. člen 
(kartografske podlage za rudarsko projektiranje) 
(1) Kartografske podlage geološke dokumentacije v rudarstvu za rudarsko projektiranje se izdelajo na podlagi rudarske in geodetske dokumentacije.
(2) Temeljne kartografske podlage za rudarsko projektiranje so osnovne rudarske karte in tematske rudarske karte, izdelane v skladu z določbami iz 27. do 31. člena tega pravilnika.
3. Dokumentacija o kategorizaciji glede na nevarne pojave
25. člen 
(vsebina dokumentacije o kategorizaciji glede na nevarne pojave) 
(1) Z dokumentacijo o kategorizaciji glede na nevarne pojave se glede na predhodno evidentirane obstoječe nevarnosti na določenem pridobivalnem prostoru določijo stopnje nevarnosti zaradi škodljivih pojavov plina in vode, kot je vnetljivost, eksplozivnost ali drugačna zdravju nevarna lastnost mineralnih surovin.
(2) Dokumentacija o kategorizaciji glede na nevarne pojave se izdela po opravljenih meritvah, na podlagi tematskih kart tehnoloških procesov.
(3) Z dokumentacijo o kategorizaciji glede na nevarne pojave se tematske karte tehnoloških procesov razvrstijo glede na stopnjo obstoječe in mogoče nevarnosti, ki jo določi strokovna oseba, pooblaščena za posamezno področje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, na določenem pridobivalnem prostoru, ki lahko nastane ob izvajanju rudarskih del.
(4) Pri pripravi dokumentacije o kategorizaciji nevarnih pojavov je treba upoštevati enak postopek, kot pri izdelavi rudarskega projekta, ki je določen v II. poglavju tega pravilnika.
4. Načrt rudarskega merjenja
26. člen 
(pojem) 
(1) Načrt rudarskega merjenja je na podlagi meritev izdelana karta, ki prikazuje stanje rudarskih del, njihov medsebojni položaj in položaj glede na stara rudarska dela, objekte in vodotoke na površini.
(2) Načrt ali zemljevid je numerični in grafični merski dokument. Izdela se ročno ali z računalniškimi grafičnimi programi v skladu z določbami tega pravilnika.
(3) Pri izdelavi načrta rudarskega merjenja se uporabijo podatki prostorske izmere, izdelane v skladu s pravilnikom, ki ureja rudarsko merjenje, mersko dokumentacijo in rudarske karte in upoštevajo geodetski predpisi in norme, kartografski in topografski ključ, rudarske konvencionalne oznake ali lastne oznake in simboli, katerih uporaba mora biti navedena v evidenci uporabljenih oznak in simbolov v načrtu rudarskega merjenja.
27. člen 
(vrste rudarskih kart) 
(1) Za prikaz stanja in projektiranja rudarskega objekta in rudarskih del se uporabljajo:
a) temeljne rudarske karte;
b) tematske rudarske karte, ki so:
– karte naravnih danosti;
– karte tehnoloških procesov;
c) kartografske podlage za rudarsko projektiranje.
(2) Rudarske karte iz prejšnjega odstavka se izdelajo na podlagi opravljenih meritev.
28. člen 
(temeljne rudarske karte) 
(1) Temeljne rudarske karte so:
– situacijski načrt raziskovalnega prostora;
– situacijski načrt pridobivalnega prostora;
– temeljna jamska karta;
– temeljna karta rudniških gradenj;
– odkopna jamska karta.
(2) Situacijski načrt raziskovalnega prostora se izdela na topografski podlagi in obsega površine tudi izven vrisanih mej raziskovalnega prostora. Merilo prikaza se določi glede na velikost raziskovalnega ali pridobivalnega prostora.
(3) Situacijski načrt pridobivalnega prostora je lahko:
– situacijski načrt pridobivalnega prostora s podzemnim pridobivanjem, ki se izdela na topografski podlagi v merilu od 1:1000 do 1:5000 in prikazuje pridobivalni prostor, vse rudniške objekte na površini, jaške, osnovne jamske zgradbe, odkopna polja in cone vplivov odkopavanja na površino;
– situacijski načrt pridobivalnega prostora s površinskim pridobivanjem, ki se izdela na topografski podlagi v merilu od 1:1000 do 1:5000 in prikazuje pridobivalni prostor, vse rudniške objekte, odkopna polja, rudniške komunikacije, predelovalne obrate, odlagališča in skladišča;
– situacijski načrt območja pridobivanja nafte in plina, ki se izdela na topografski podlagi v merilu od 1:250 do 1:2500 in prikazuje pridobivalni prostor, proizvodne in tehnološke objekte, proizvodne in raziskovalne vrtine, skladiščne in komunikacijske objekte ter objekte za varovanje okolja.
(4) Temeljna jamska karta se izdela na podlagi podatkov izmere in prikazuje vse aktivne jamske prostore, odkope in stara rudarska dela, tehnološke objekte in postroje, nevarna območja, lokacije zruškov, pojavov vode in plina, odkopne meje, varnostne stebre, geološke, strukturne in geomehanske posebnosti, meje pridobivalnega prostora in sosednjih pridobivalnih in raziskovalnih prostorov, jamske in površinske raziskovalne, odvodnjevalne in globoke vrtine. Temeljna jamska karta zajema ves rudniški prostor, lahko pa se izdela tudi za posamezno jamo ali jamski obrat, pri čemer se izdela še pregledna jamska karta, ki združuje temeljne jamske karte posameznih jam in obratov. Temeljna jamska karta se izdela v merilu 1:500 do 1:2500, pregledna jamska karta pa v merilu od 1:500 do 1:1000.
(5) Temeljna karta rudniških gradenj se izdela na podlagi podatkov izmere in temeljne jamske karte in prikazuje podzemne prostore, novo zgrajena jamska skladišča in odlagališča, jamska skladišča in odlagališča v opuščenih rudniških prostorih, podatke o količini, vrsti in lokaciji skladiščenega in odloženega materiala. Temeljna karta rudniških gradenj zajema ves rudniški prostor, lahko pa se izdela tudi za posamezno rudniško gradnjo, kot so stavbe, pri čemer je treba izdelati še pregledno karto vseh rudniških gradenj, ki združuje temeljne karte posameznih rudniških gradenj. Temeljna karta rudniških gradenj se izdela v merilu 1:500 do 1:2500, pregledna karta rudniških gradenj pa v merilu 1:500 do 1:1000.
(6) Odkopna jamska karta se izdela na podlagi temeljne jamske karte in prikazuje odkopna dela, njihovo časovno zaporedje, tehnološke podatke, ki so potrebni za sprotno in varno vodenje ter pravilnost procesa odkopavanja. Odkopne jamske karte se izdelajo v merilu 1:500 do 1:2500, ob vsaki večji spremembi projektnih pogojev pa v merilu 1:5000.
(7) Za potrebe rudarjenja se lahko izdelajo tudi kombinacije temeljnih rudarskih kart v različnih merilih.
(8) Situacijski načrti raziskovalnega ali pridobivalnega prostora se dopolnijo ob vsaki večji spremembi projektnih pogojev. Temeljne jamske karte in karte rudniških gradenj se dopolnjujejo enkrat mesečno in po vsaki večji spremembi stanja v jami (konec odkopavanja, pojav plina in vode) ali na površini rudniškega območja. Odkopne jamske karte se dopolnijo enkrat mesečno.
29. člen 
(tematske karte naravnih danosti) 
(1) Tematske karte naravnih danosti so geološke karte in iz njih izhajajoče specializirane karte ter drugi geološki prikazi in izvlečki.
(2) Tematske karte naravnih danosti so:
– temeljna geološka karta;
– specializirana geološka karta;
– hidrološka karta.
(3) Temeljna geološka karta prikazuje nahajališče mineralne surovine z vsemi prostorskimi, stratigrafskimi, litološkimi, strukturnimi, hidrološkimi in geomehanskimi podatki ter načinom njihovega zbiranja in razlage. Površinska geološka karta se izdela na topografski podlagi, jamska geološka karta pa na podlagi jamske karte. Tlorisni prikazi se dopolnijo z geološkimi profili, izdelanimi v enakih merilih kakor karte.
(4) Specializirane geološke karte so inženirsko-geološka, tektonska, hidrogeološka in geomehanska karta ter karte geofizikalnih, geokemičnih in geoloških raziskav. Specializirane geološke karte se štejejo za sestavni del temeljne geološke karte in se izdelajo na podlagi posnetkov in podatkov iz strukturnih in raziskovalnih vrtin ter geoloških študij.
(5) Hidrogeološka karta rudnika prikazuje površinske in podzemne vode, vodonosnike in hidrološke objekte ter se izdela na podlagi topografske in temeljne jamske karte. Hidrogeološka karta je sestavni del temeljne geološke karte, kot samostojni dokument pa se izdela v primerih, ko voda ali tekoče mase ogrožajo rudniške gradnje. Hidrogeološka karta se dopolnjuje enkrat letno in ob večjih spremembah v vodnem režimu (spremembe količin padavin in podnebne spremembe).
30. člen 
(tematske karte tehnoloških procesov) 
(1) Tematske karte tehnoloških procesov se izdelajo na podlagi temeljne jamske karte. Tematske karte tehnoloških procesov so:
– karta zračenja jame;
– karta odvodnjavanja jame;
– karta odvodnjavanja površinskega kopa;
– karta energetske mreže jame;
– karta energetske mreže površinskega kopa;
– načrt obrambe in reševanja.
(2) Karta zračenja jame prikazuje zračilni sistem z vsemi glavnimi, pomožnimi in separatnimi ventilacijskimi postajami, merskimi postajami za nadzor zračenja, alarmnimi sistemi, smerjo in količinskimi pretoki svežega in izrabljenega zraka, zračilnimi in protipožarnimi pregradami ter možnimi viri onesnaževanja zraka. Karta zračenja jame se izdela za celotno jamo, po potrebi pa se izdelajo še karte zračenja posameznih obratov in odkopnih polj. Karta zračenja jame se dopolni enkrat mesečno in v primeru odstopanj od projektnih zahtev.
(3) Karta odvodnjavanja jame prikazuje podzemne vode, postroje in cevovode za odvodnjevanje. Na karti odvodnjavanja jame se posebej označijo vse morebitne nevarnosti in izvedeni ukrepi za zaščito podzemnih prostorov pred vodnimi vdori. Karta odvodnjavanja jame se dopolni ob vseh večjih dotokih podzemne vode in odstopanjih od projektnih zahtev, sicer pa vsaj enkrat letno.
(4) Karta odvodnjavanja površinskega kopa prikazuje pojave vode na površinskem kopu, padavinsko vplivno površino, odvodnjevalne objekte in zaščitne ukrepe. Karta odvodnjevanja površinskega kopa se dopolni ob spremembah odvodnjevalnega sistema in odstopanjih od projektnih zahtev, sicer pa vsaj enkrat letno.
(5) Karta energetske mreže jame prikazuje oskrbo jame z električno energijo, vodo in stisnjenim zrakom, pripadajoče postroje in energetske vodnike. Karta energetske mreže jame se dopolni ob odstopanjih od projektnih zahtev, sicer pa vsaj enkrat letno.
(6) Karta energetske mreže za površinske kope in pridobivanje nafte in zemeljskega plina prikazuje oskrbo kopa ali vrtine z električno energijo, vodo in stisnjenim zrakom, pripadajoče postroje in energetske vodnike. Karta energetske mreže za površinske kope se dopolni ob večjih spremembah oskrbe z energijo in ob odstopanjih od projektnih zahtev, sicer pa vsaj enkrat letno.
(7) Načrt obrambe in reševanja je grafični prikaz ukrepov, ki so predvideni v splošnem aktu o varnosti in zdravju pri delu izvajalcev rudarskih del ob morebitnih nevarnostih večjega obsega v jami. Načrt obrambe in reševanja se dopolni ob vsaki spremembi zračenja v jami in ob odstopanjih od projektnih zahtev, ob spremembah podzemnih rudniških gradenj in vseh spremembah tehnologije odkopavanja.
(8) Podlage za projektiranje se izdelajo na osnovi rudniške merske numerične in grafične dokumentacije. Temeljna podlaga za projektiranje so rudarske karte iz 27. člena tega pravilnika.
31. člen 
(tematske karte pri pridobivanju nafte in plina ter geotermalne energije) 
Tematske karte pri pridobivanju nafte in plina ter geotermalne energije so strukturne karte efektivnih debelin posameznih ležišč in povprečni geološki profili čez proizvodno polje.
32. člen 
(pomen in hramba rudarskih kart) 
(1) Izvirnik rudarske karte je uradni dokument.
(2) Izdelajo se lahko kopije izvirnika kart rudarskih del na površini ali pod zemljo za uporabo pri izdelavi tematskih kart ter rudarskih projektov in rudarske dokumentacije, določene s tem pravilnikom.
(3) Izvirniki rudarskih kart se trajno hranijo v prostorih in razmerah, ki preprečujejo preoblikovanje, poškodovanje ali uničenje kart.
(4) Formati listov rudarskih kart so osnovni ali sestavljeni A-formati. Uporabijo se lahko tudi nestandardizirani formati za prilagoditev posebnim potrebam prikazov konkretnih nahajališč mineralnih surovin.
5. Dokumentacija o zalogah in virih mineralnih surovin
33. člen 
(pojem) 
(1) Dokumentacija o zalogah in virih mineralnih surovin prikazuje raziskane ter klasificirane in kategorizirane zaloge in vire mineralnih surovin na določenem pridobivalnem prostoru ter opredeljuje njihovo ekonomsko oceno.
(2) Dokumentacija o zalogah in virih mineralnih surovin se izdela kot izvleček elaborata, izdelanega v skladu s predpisom, ki ureja klasificiranje in kategoriziranje zalog in virov mineralnih surovin.
34. člen 
(vsebina dokumentacije o zalogah in virih mineralnih surovin) 
(1) Dokumentacija o zalogah in virih mineralnih surovin obsega pisni in kartografski del.
(2) V pisnem delu se povzamejo sklepne ugotovitve elaborata o klasifikaciji in kategorizaciji.
(3) Kartografski del se izdela kot situacijski načrt z lokacijo rudniškega prostora.
6. Dokumentacija o vplivih na okolje
35. člen 
(nadzor geoloških in geofizikalnih pojavov ter ravni hrupa) 
(1) Dokumentacija o vplivih na okolje se izdela kot načrt za spremljanje in nadzorovanje geoloških, geofizikalnih pojavov in ravni hrupa, ki nastanejo zaradi izvajanja rudarskih del na določenem raziskovalnem ali pridobivalnem prostoru.
(2) Dokumentacija o vplivih na okolje se mora sproti dopolnjevati in shranjevati v merskem arhivu izvajalca rudarskih del do izročitve dokumentacije Geološkemu zavodu Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
IV. VODENJE REVIZIJE RUDARSKEGA PROJEKTA 
36. člen 
(način vodenja revizije rudarskega projekta) 
Odgovorni vodja rudarskega revidiranja vodi postopek revizije tako, da:
– preveri usklajenost rešitev v posameznih delih rudarskega projekta;
– pred izdelavo skupnega revizijskega poročila uskladi pripombe in tehnične rešitve odgovornih rudarskih revidentov;
– preveri skladnost rešitev z zahtevami projektne naloge;
– izdela skupno poročilo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
(prenehanje uporabe) 
(1) Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha uporabljati:
– Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov (Uradni list RS, št. 68/03, 83/03 – popr. in 61/10 – ZRud-1);
– določbe 35. do 59. člena Pravilnika o rudarskem merjenju, merski dokumentaciji in rudarskih kartah (Uradni list RS, št. 68/03, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-21-0090 in 61/10 – ZRud-1).
38. člen 
(dokončanje rudarskih projektov in elaboratov o zalogah in virih) 
(1) Rudarski projekt ter elaborat o zalogah in virih, ki je v izdelavi na dan začetka veljavnosti tega pravilnika, se lahko izdeluje in prilaga vlogam v upravnih postopkih po doslej veljavnih predpisih in predpisih iz prejšnjega člena do 31. decembra 2018, vendar samo, če vložnik ali projektant dokaže, da je bila pogodba za njihovo izdelavo sklenjena pred začetkom veljavnosti tega pravilnika in če se takšnim vlogam priloži tudi geodetski načrt, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo izdelavo geodetskega načrta, namenjenim za pripravo prostorskih aktov, z vrisano mejo območja raziskovalnega ali pridobivalnega prostora.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti po začetku veljavnosti tega pravilnika rudarski projekt vezan in pečaten, kot to določa 8. člen tega pravilnika.
39. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-200/2016/20
Ljubljana, dne 7. junija 2017
EVA 2016-2430-0056
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti