Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt), stran 4904.

  
Na podlagi 11., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14. odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 79/16 – odl. US) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 20. redni seji dne 2. marca 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt) 
1. člen 
V Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/97, 41/04, 62/04 – popr., 29/05, 39/15 in 63/16) se doda novi 1.b člen, ki se glasi:
1.b člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno-trgovski objekt), ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Murska Sobota, v januarju 2017, pod št. U12-16.
2. člen 
Za 2.a členom se doda novi 2.b člen, ki se glasi:
2.b člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo:
1. Tekstualni del vsebuje besedilo odloka.
2. Grafični del vsebuje:
1. Prikaz območja v širšem prostoru (izsek iz občinskega prostorskega načrta) 
2. Prikaz območja v širšem prostoru (na zemljiškem katastru) 
3. Ureditvena situacija 
4. Komunalna ureditev 
3. Priloge:
1. Obrazložitev 
2. Smernice in mnenja. 
KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se hranijo in so na vpogled na sedežu Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.
4. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se po ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0012/2016-18(740)
Murska Sobota, dne 2. marca 2017
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti