Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1799. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje EUP ME58-OPPN* (Stoparjevi travniki) v Občini Mežica, stran 4902.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 35/13 – sklep US, 86/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 17. seji dne 20. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje EUP ME58-OPPN* (Stoparjevi travniki) v Občini Mežica
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ME58-OPPN* (Stoparjevi travniki) (v nadaljevanju: OPPN ST).
(2) Odlok določa:
– vrste načrtovane komunalne opreme in druge infrastrukture, s katero se opremlja obravnavano območje;
– roke za izgradnjo načrtovane komunalne opreme;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posamezne vrste komunalne opreme na enoto mere;
– podrobnejša merila in druga ustrezna določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
(3) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje EUP ME58-OPPN* (Stoparjevi travniki), (v nadaljevanju: POSZ za OPPN ST), ki ga je izdelala služba za gospodarstvo Občine Mežica in je na ogled v prostorih občinske uprave Občine Mežica v času uradnih ur.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– načrtovana komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je predvidena z OPPN ST na območju dela naselja Mežica in s katero upravlja oziroma bo upravljala občina Mežica oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu,
– obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture na območju Občine Mežica, ki je obravnavana v veljavnem odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Mežica,
– obračunsko območje posamezne vrste načrtovane komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na določeno vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe,
– skupni stroški posamezne vrste načrtovane komunalne opreme so stroški, vezani na zagotavljane zemljišča, projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju,
– obračunski stroški posamezne vrste načrtovane komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov načrtovane komunalne opreme, ki se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka,
– komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Mežica, je plačilo dela stroškov načrtovane in obstoječe komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal,
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa ta odlok,
– objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
– neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836,
– parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na kateri je možno zgraditi objekt in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek; v skladu z OPPN ST se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: PGD) za posamezni objekt.
II. OBSTOJEČA IN NAČRTOVANA KOMUNALNA OPREMA 
3. člen
(1) Za gradnjo objektov, načrtovanih z OPPN ST, je dopuščena oziroma načrtovana novogradnja ali rekonstrukcija naslednje infrastrukture:
– prometne infrastrukture: dostop in dovoz k objektu na GP (hišni priključki) iz obstoječih kategoriziranih cest,
– objektov in omrežij za oskrbo s pitno vodo in požarno vodo (javni vodovod),
– objektov in omrežij za odvajanje odpadnih voda (javna kanalizacija),
– objektov in omrežij za odvajanje padavinskih in zalednih voda (javna kanalizacija),
– objektov in omrežij za oskrbo z električno energijo (kabelska kanalizacija za nizkonapetostno elektro omrežje),
– objektov in omrežja zunanje razsvetljave ob občinski cesti JP757791 (Ulica Kralja Matjaža in JP757661 (Šolska ulica),
– telekomunikacijsko omrežje.
(2) Obstoječa in načrtovana infrastruktura je opredeljena in prikazana v POSZ za OPPN ST.
(3) Načrtovana komunalna oprema, za katero se v tem odloku določijo osnove za odmero komunalnega prispevka, je:
– javni vodovod;
– javna kanalizacija.
(4) Poleg načrtovane komunalne opreme je na območju, skladno OPPN ST potrebno zgraditi še druge vrste gospodarske javne infrastrukture, in sicer:
– objekti in omrežja za oskrbo z električno energijo (kabelska kanalizacija za nizkonapetostno elektro omrežje),
– telekomunikacijsko omrežje.
(5) Za realizacijo programa opremljanja po tem odloku so predvideni posegi tudi izven ureditvenega območja OPPN ST, natančneje določeni v OPPN ST.
III. ROKI IZGRADNJE NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME 
4. člen
(1) Gradnja načrtovane komunalne opreme na območju OPPN ST se izvede v rokih določenih v 41. členu OPPN ST.
(2) Vsi deli prve etape izvedbe (razen prvega dela: parcelacija) OPPN ST, opredeljeni v 41. členu le-tega se lahko izvajajo sočasno, pri čemer je priključitev objektov v sklopih A1, A2, B in C na obstoječo komunalno infrastrukturo možna po pridobitvi uporabnega dovoljenja za vso novozgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljevanju: GJI), predvideno v tem odloku.
IV. OBRAČUNSKO OBMOČJE 
5. člen
(1) Za načrtovano, novozgrajeno komunalno opremo znotraj ureditvenega območja OPPN ST je določeno eno obračunsko območje, ki obsega sklope A1, A2, B in C v velikosti 4.616,26 m2, razvidnem na listu št. 8, kartografskega dela projekta št. 16/2016. (Načrt parcelacije).
(2) Za načrtovane objekte v sklopu E in F na parcelah št. 619/1 in delno na parceli št. 617 in delno na parc. št. 618 vse k.o. Mežica znotraj ureditvenega območja OPPN ST je predvidena priključitev neposredno na obstoječo komunalno infrastrukturo.
(3) Obstoječi objekt v sklopu D, na parceli št. 634/4, k.o. Mežica, znotraj ureditvenega območja OPPN ST je že priključen na obstoječo komunalno infrastrukturo.
(4) Obračunsko območje je razvidno iz grafične priloge POSZ za OPPN ST.
V. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME 
6. člen
(1) Skupni stroški za posamezno vrsto načrtovane komunalne opreme so določeni na osnovi projekta na ravni idejne zasnove (IDZ). Upoštevano je povprečje projektantskih predračunov po popisu del.
(2) Skupni stroški posameznih vrst načrtovane komunalne opreme na obračunskem območju so enaki obračunskim stroškom posameznih vrst načrtovane komunalne opreme na obračunskem območju in po cenah na dan 30. 4. 2017 znašajo:
Vrsta načrtovane komunalne opreme na OO
Skupni stroški (€)
Obračunski stroški (€)
Javni vodovod
11.146,06
11.146,06
Javna kanalizacija 
17.216,86
17.216,86
SKUPAJ
28.362,92
28.362,92
– vrednosti so brez DDV
VI. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA TER IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO OPREMO 
7. člen
(1) Obračunski stroški posameznih vrst načrtovane komunalne opreme na obračunskem območju so preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)) in znašajo:
Vrsta načrtovane komunalne opreme na OO
Obračunski stroški na enoto (€/m2)
parcele – Cp(i)
NTPO – Ct(i)
Javni vodovod
2,41
11,15
javna kanalizacija 
3,73
17,22
SKUPAJ
6,24
28,37
8. člen
(1) Komunalni prispevek za načrtovano komunalno opremo se zavezancu odmeri po postopku in na način, kot je določen za obstoječo komunalno opremo z veljavnim odlokom, na podlagi katerega Občina Mežica odmerja komunalni prispevek.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za načrtovano komunalno opremo po tem odloku se upoštevajo merila za odmero komunalnega prispevka, določena z veljavnim Odlokom o komunalnem prispevku v Občini Mežica.
9. člen 
Podatki o površini parcele in o neto tlorisni površini objekta se povzamejo iz PGD, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami iz veljavnih predpisov o graditvi objektov. Če za načrtovan objekt ni možno pridobiti podatka o neto tlorisni površini objekta, se za le-to upošteva velikost 250 m2, skladno 4. tč. 5. člena veljavnega odloka o komunalnem prispevku v Občini Mežica.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI INVESTITORJA 
10. člen 
(1) Investitor in Občina Mežica lahko pred pričetkom gradnje načrtovane komunalne opreme skleneta pogodbo o medsebojnih obveznostih pri izgradnji le-te.
(2) Šteje se, da je investitor, potem ko je za zgrajeno načrtovano komunalno opremo pridobil uporabno dovoljenje in jo predal Občini Mežica, v naravi plačal del komunalnega prispevka.
VII. KOMUNALNI PRISPEVEK ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
11. člen
(1) Poleg komunalnega prispevka za načrtovano komunalno opremo (določila 10. člena) je zavezanec dolžan plačati tudi preostali del komunalnega prispevka, ki izhaja iz uporabe oziroma priključevanja območja na javni vodovod in javno kanalizacijo
(2) Zaradi priključevanja oziroma uporabe obstoječega javnega vodovoda in javne kanalizacije plača zavezanec preostali del komunalnega prispevka, za odmero katerega se upoštevajo naslednji stroški na enoto mere:
Vrsta obstoječe komunalne opreme
Stroški na enoto (€)
parcele Cp(i)
NTPO Ct(i)
Javni vodovod
0,20
0,0
Javna kanalizacija 
1,93
0,0
(3) Za ostale vrste komunalne opreme se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva odlok o komunalnem prispevku v Občini Mežica.
(4) Skupni oziroma celotni komunalni prispevek se določi na naslednji način:
KPS = KP + KPO
Oznake pomenijo:
KPS
celotni komunalni prispevek;
KP –
izračunani komunalni prispevek za načrtovano komunalno opremo
KPO
komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst načrtovane komunalne opreme so izraženi v evrih (EUR) in so obračunani na dan 30. 4. 2017.
(2) Obračunski stroški posamezne vrste načrtovane komunalne opreme iz 6. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se objavi na spletni strani občine.
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2017
Mežica, dne 20. junija 2017
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti