Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

Ob-2560/17, Stran 1705
Družba Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ter z matično številko 5075076000 (v nadaljnjem besedilu: zastavni upnik), na podlagi 167. člena v zvezi s 175. členom Stvarnopravnega zakonika razpisuje
javno dražbo 
za prodajo 463 premičnin, ki predstavljajo celotno opremo gostinskega lokala in se nahajajo v poslovnih prostorih v stavbi na naslovu Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, z identifikacijsko številko stavbe 3068, ki stoji na parceli št. 1865/1 v katastrski občini 2636 Bežigrad.
1. Dejstva, vezana na prodajo
1.1. Zastavni upnik ima v zavarovanje svojih denarnih terjatev, izvirajočih iz gospodarske pogodbe (Najemne pogodbe, sklenjene v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar opr. št. SV-110/2016 z dne 27. 1. 2016, in Dodatka k najemni pogodbi opr. št. SV-110/2016 z dne 27. 1. 2016, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-435/2017 z dne 10. 4. 2017), v Registru zastavnih pravic na premičninah (številka zadeve: 81846.1, dostopno na elektronskem naslovu https://www.ajpes.si/rzpp/) vpisano zastavno pravico na 483 premičninah. Ker zavarovane terjatve zastavnega upnika do vključno dne 29. 6. 2017 niso bile poravnane, zastavni upnik na podlagi 167. člena v zvezi s 175. členom Stvarnopravnega zakonika objavlja razpis javne dražbe za prodajo vseh zastavljenih premičnin.
2. Omejitev pravice zastavnega upnika do izvedbe javne dražbe
2.1. Zastavni upnik ni dolžan opraviti javne dražbe:
– če dolžnik ali tretja oseba do začetka javne dražbe v celoti plača zavarovano terjatev zastavnega upnika,
– če tretja oseba do začetka javne dražbe od zastavnega upnika odkupi celotno terjatev, zaradi poplačila katere se vodi javna dražba,
– v primeru iz 7. točke te objave.
3. Predmet prodaje
3.1. Seznam premičnin (opreme gostinskega lokala), ki so predmet prodaje, bo na voljo za vpogled od dne 3. 7. 2017 do dne 26. 7. 2017 na sedežu zastavnega upnika na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Po predhodnem dogovoru z zastavnim upnikom preko elektronskega naslova grega.plantan@triglav.si bo v istem obdobju mogoč tudi ogled premičnin v naravi na naslovu Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.
3.2. Na javni dražbi se prodaja samo celoten paket premičnin, opisanih v tej objavi. Prodaja poteka po principu »vse ali nič«, kar pomeni, da se vse premičnine prodajajo izključno kot paket v celoti.
4. Pravila javne dražbe
4.1. Javno dražbo vodi zastavni upnik oziroma njegov pooblaščenec, ki ga določi zastavni upnik. Javna dražba poteka v slovenskem jeziku.
4.2. Začetna izklicna cena za paket vseh premičnin, ki so predmet prodaje, je 93.410,91 EUR.
4.3. Opredeljeno začetno izklicno ceno je zastavni upnik določil izključno za potrebe izvedbe javne dražbe in je v nobenem primeru ni dopustno uporabiti za kakršnekoli druge namene oziroma šteti kot informacijo o tem, po kakšni ceni se trenutno sklepajo posli s takšnimi oziroma primerljivimi premičninami med tretjimi osebami, saj zastavni upnik o tem nima podatkov.
4.4. Javna dražba se začne z izklicem začetne izklicne cene. Dražitelj sprejme izklicno ceno z besedo »sprejmem«. Pri tem se šteje, da je dražitelj, ki je sprejel izklicno ceno, sprejel izklicno ceno za paket vseh premičnin, ki so predmet prodaje.
4.5. Javna dražba bo opravljena sprva kot dražba z zniževanjem začetne izklicne cene, ko pa bo izklicna cena prvič sprejeta se javna dražba nadaljuje kot dražba z zviševanjem izklicne cene. Izklicna in prodajna cena za premičnine, ki so predmet prodaje, v nobenem primeru ne more biti nižja od 1/3 izklicne cene.
4.6. V primeru, da noben dražitelj na javni dražbi ne sprejme začetne izklicne cene, se dražba nadaljuje na način, da se izklicna cena znižuje za znesek, ki ga določi vodja dražbe po svoji presoji. Nadaljnja izklicna cena se niža v več korakih dokler:
– bodisi nekdo od dražiteljev ne izjavi, da sprejme zadnjo izklicno ceno,
– bodisi zastavni upnik izjavi, da odstopa od nadaljnje dražbe in se javna dražba s tem zaključi.
4.7. V primeru, da eden ali več dražiteljev sprejme/jo začetno izklicno ceno ali v kateremkoli koraku javne dražbe znižano izklicno ceno, se dražba nadaljuje na način, da vodja javne dražbe v naslednjem koraku izkliče novo ceno, ki je za 1.000,00 EUR višja od prejšnje izklicne cene. Nadaljnja izklicna cena se zvišuje v enakih korakih vse dokler, tudi po tretjem izklicu cene v posameznem koraku, le-te ne sprejme nihče od dražiteljev. Če cene, izklicane v posameznem koraku javne dražbe, tudi po tretjem izklicu cene ne sprejme nihče od dražiteljev, na javni dražbi uspe dražitelj, ki je sprejel izklicno ceno v enem koraku prej. V primeru, da je v predzadnjem koraku izklicno ceno sprejelo več dražiteljev, ima zastavni upnik pravico, da po lastni presoji in brez obrazložitve izmed njih izbere tistega, s katerim bo sklenil pogodbo o prodaji.
4.8. Javna dražba se vodi tako, da vodja javne dražbe v vsakem koraku javne dražbe izkliče ceno z besedami: »Izklicujem ceno v …. koraku dražbe v višini …. eurov«.
4.9. Javne dražbe se lahko udeležijo in na njej sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki veljavno izkažejo svojo identiteto, vplačajo varščino in predložijo pisno izjavo o soglasju z vsemi objavljenimi pogoji javne dražbe in osnutkom prodajne pogodbe, na način, določen v točkah 4.10., 4.11. in 4.12. te objave.
4.10. Udeleženec (dražitelj) mora pred začetkom javne dražbe in vpogledom v osnutek prodajne pogodbe svojo identiteto izkazati z naslednjimi listinami: (i) domača pravna oseba z originalnim izpiskom iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 7 dni; (ii) tuja pravna oseba z overjenim prevodom originalnega izpiska iz uradnega registra svojega sedeža, ki ni starejši od 7 dni in iz katerega je razviden zakoniti zastopnik družbe; (iii) domača fizična oseba z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom; (iv) tuja fizična oseba z veljavnim potnim listom; (v) zastopnik ali pooblaščenec dražitelja mora svojo identiteto izkazati na enega izmed v tej točki predhodno naštetih načinov. Pooblaščenec dražitelja mora pred začetkom javne dražbe oziroma pred vpogledom v osnutek prodajne pogodbe predložiti tudi overjeno pooblastilo, sestavljeno v slovenskem jeziku, ali prevedeno v ta jezik skupaj z izvirnikom, pri čemer mora pooblastilo obsegati tudi neomejeno upravičenje pooblaščenca, da v primeru uspeha na javni dražbi v imenu pooblastitelja sklene prodajno pogodbo z zastavnim upnikom za nakup premičnin, ki so predmet dražbe.
4.11. Javne dražbe se lahko udeležijo in na njej sodelujejo le tiste osebe, ki so pravočasno vplačale varščino. Varščina za udeležbo in sodelovanje na javni dražbi znaša 46.705,46 EUR, kar predstavlja 50 % začetne izklicne cene, in mora prispeti na transakcijski račun zastavnega upnika odprt pri NLB d.d., IBAN SI56 0292 2026 0707 477, z navedbo sklica oziroma namena plačila: »javna dražba SLOLOG d.o.o.«, najkasneje do 12. ure predzadnjega delovnega dne pred dražbo, tj. do 12. ure dne 25. 7. 2017. Dražitelji morajo na dan javne dražbe pred njenim začetkom vodji javne dražbe predložiti dokazilo o plačilu varščine.
4.12. Dražitelji morajo na dan javne dražbe pred njenim začetkom podpisati pisno izjavo o soglasju s pravili in pogoji javne dražbe, ki so določeni v tej objavi, ter osnutkom prodajne pogodbe, ki jim je dan na vpogled v skladu s točko 5.2. te objave, ter podpisano izjavo izročiti vodji javne dražbe. Izjava jim bo predložena v podpis s strani vodje javne dražbe pred začetkom javne dražbe, na vpogled pa jim bo dana istočasno in na enak način kot osnutek prodajne pogodbe.
4.13. Dražitelj, ki na javni dražbi uspe, mora skleniti prodajno pogodbo z zastavnim upnikom takoj po koncu javne dražbe, sicer z njegove strani vplačana varščina pripada in v celoti zapade v korist zastavnega upnika, obenem pa se šteje, da je dražitelj umaknil ponudbo. Zastavni upnik je v tem primeru upravičen, ni pa dolžan, takoj skleniti prodajno pogodbo z drugim po vrstnem redu najboljšim ponudnikom. Če tudi drugi po vrstnem redu najboljši ponudnik ne sklene prodajne pogodbe, tudi z njegove strani vplačana varščina pripada in v celoti zapade v korist zastavnega upnika, zastavni upnik pa je upravičen, ni pa dolžan, takoj skleniti pogodbo z naslednjimi po vrstnem redu najboljšimi ponudniki, vse dokler pogodba ni sklenjena. Vsak od naslednjih ponudnikov, ki je pozvan na sklenitev pogodbe, pa je ne sklene takoj po pozivu, ni upravičen do vračila varščine in slednja pripada zastavnemu upniku.
4.14. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, se vplačana varščina vrne brezobrestno do 3. 8. 2017. Enako velja tudi, če se javna dražba zaradi odstopa ali preklica ne opravi. Varščina se vrne na transakcijski račun, s katerega je bila nakazana na transakcijski račun zastavnega upnika, razen če dražitelj takoj po javni dražbi pisno sporoči zastavnemu upniku drug transakcijski račun, na katerega naj se vrne varščina.
4.15. Pristop na javno dražbo po njenem začetku, tj. po 10. uri, ni več mogoč, ne glede na izpolnjevanje pogojev za udeležbo.
4.16. V primeru nepristopa na javno dražbo se eventualno že vplačana varščina vrne plačniku brezobrestno do 3. 8. 2017, in sicer na račun, s katerega je bila varščina nakazana na transakcijski račun zastavnega upnika, razen če plačnik v treh dneh po javni dražbi pisno sporoči zastavnemu upniku drug transakcijski račun, na katerega naj se vrne varščina.
5. Prodajna pogodba
5.1. Sklenitev pogodbe o prodaji, katere predmet so vse premičnine, ki so predmet prodaje, se bo opravila takoj po končani javni dražbi na kraju samem. Zastavni upnik bo dražitelju, ki je na javni dražbi uspel, po koncu javne dražbe v prostorih, kjer se je opravila javna dražba, takoj izročil v podpis prodajno pogodbo v dveh izvodih.
5.2. Osnutek prodajne pogodbe bo vsem udeležencem, ki so pravočasno vplačali varščino in se identificirajo na način, določen v točki 4.10. te objave, na vpogled dne 26. 7. 2017 na sedežu zastavnega upnika na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, v času od 9. do 15. ure.
5.3. Bistvene sestavine prodajne pogodbe so: (i) plačilo celotne kupnine, ki je enaka izklicni ceni, ki jo je sprejel dražitelj, v fiksnem roku 3 delovnih dni od dneva javne dražbe, pri čemer se vplačana varščina všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe naravo are; (ii) izročitev premičnin v posest se opravi naslednji delovni dan po prejemu celotne kupnine; (iii) premičnine se kupujejo po načelu videno-kupljeno; (iv) kupec krije vse davke in stroške v zvezi s prenosom predmeta prodaje.
5.4. V primeru, da kupec ne plača pravočasno celotne kupnine in je pogodba razvezana po samem zakonu, ima zastavni upnik pravico (ne pa dolžnost) skleniti prodajno pogodbo z dražiteljem, ki je podal naslednjo po vrstnem redu najugodnejšo ponudbo, brez ponovitve dražbe.
6. Kraj in čas javne dražbe
6.1. Javna dražba bo potekala dne 27. 7. 2017, s pričetkom ob 10. uri, na poslovnem naslovu zastavnega upnika na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 9. nadstropju.
7. Pravica do preklica in odstopa
7.1. Zastavni upnik si pridržuje pravico javno dražbo kadarkoli preklicati oziroma od nje odstopiti, kar lahko stori kadarkoli od datuma te objave dalje vse do trenutka podpisa prodajne pogodbe. Dražitelji se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do zastavnega upnika, ki bi jim nastali zaradi odstopa oziroma preklica javne dražbe oziroma zaradi nesklenitve prodajne pogodbe s strani zastavnega upnika. Zastavni upnik ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji niti z dražiteljem, ki je na dražbi uspel, pri čemer mora svojo odločitev sprejeti in sporočiti dražiteljem takoj po zaključku javne dražbe.
8. Dodatne informacije
8.1. Potencialni dražitelji lahko dodatne informacije dobijo pri zastavnem upniku, in sicer na elektronskem naslovu grega.plantan@triglav.si.
9. Pravo in pristojnost
9.1. Za objavo dražbe, z njeno izvedbo povezane postopke in za pogodbo o prodaji se uporablja slovensko pravo. V primeru kakršnihkoli sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti