Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1811. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1835. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
1836. Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Sklepi

1837. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2017
1838. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor

MINISTRSTVA

1812. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1813. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
1814. Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva

BANKA SLOVENIJE

1815. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1816. Poročilo o gibanju plač za april 2017
1817. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice

OBČINE

Celje

1818. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Celje

Kočevje

1819. Spremembe in dopolnitve Statuta »Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje«
1820. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 2
1821. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2018
1822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA«
1823. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin

Piran

1824. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
1825. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Ureditev razpršenega hotela v Padni

Pivka

1826. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Pivka
1827. Odlok o pokopališkem redu v Občini Pivka

Trebnje

1828. Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2017
1829. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje

Zagorje ob Savi

1830. Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi
1831. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
1832. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«
1833. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
1834. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

1839. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti