Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1829. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje, stran 5013.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. redni seji dne 28. 6. 2017 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje 
1. člen 
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o..
2. člen 
Občinski svet določi in potrdi cene za obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in sicer:
– cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin 0,3392 EUR/m3;
– cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin 0,4912 EUR/m3;
– cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode DN 20 8,6774 EUR/mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12);
– cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode DN 20 3,8157 EUR/mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12).
3. člen 
Občinski svet določi in potrdi subvencijo za omrežnino obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v skupni višini 100.000,00 EUR. Skladno z Uredbo se subvencija prizna uporabnikom, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
Zaračunana cena omrežnine javne službe odvajanja in čiščenja je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo, in sicer:
– cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode DN 20 6,5303 EUR/mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12);
– cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode DN 20 2,6254 EUR/mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12).
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunava po predpisani stopnji. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 7. 2017.
Št. 007-17/2017
Trebnje, dne 28. junija 2017
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti