Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1838. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor, stran 5040.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor (Uradni list RS, št. 46/03, 68/03, 98/08 in 59/10) se v tretjem odstavku 10. člena za besedilom »po predhodnem mnenju sveta« dodajo vejica in besedi »strokovnega sveta«.
2. člen 
V četrtem odstavku 15. člena se za besedilom »za pomočnika iz« dodata besedi »četrte in«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa in na predlog komisije za imenovanje pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja (v nadaljnjem besedilu: komisija za imenovanje). Komisijo za imenovanje sestavljajo trije člani, ki jih imenuje minister, in sicer dva člana izmed strokovnjakov za področje dramskih umetnosti, enega člana pa na predlog pristojnega organa lokalne skupnosti, kjer je sedež zavoda. Minister hkrati z objavo javnega razpisa pozove lokalno skupnost, kjer je sedež zavoda, da v 15 dneh predlaga člana komisije za imenovanje. Če lokalna skupnost, kjer je sedež zavoda, v roku iz prejšnjega stavka ne predlaga člana komisije za imenovanje, manjkajočega člana imenuje minister.«.
V osmem odstavku se besedilo »prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedama »prejšnjega odstavka«.
V devetem odstavku se številka »30« nadomesti s številko »45«.
Dvanajsti in trinajsti odstavek se črtata.
Dosedanji štirinajsti, petnajsti in šestnajsti odstavek postanejo dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek.
3. člen 
V 22. členu se v četrti alineji beseda »ustanovitelju« nadomesti z besedo »direktorju«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-6/2017
Ljubljana, dne 29. junija 2017
EVA 2017-3340-0013
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost