Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1811. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A), stran 4915.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. junija 2017.
Št. 003-02-5/2017-4
Ljubljana, dne 30. junija 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2017 IN 2018 (ZIPRS1718-A) 
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) se v prvem odstavku 8. člena za besedilom »nakupe zakladnih menic« doda vejica in besedilo »neodplačne pridobitve nepremičnega in premičnega premoženja, povečanja oziroma zmanjšanja osnovnega kapitala v pravnih osebah zasebnega prava, dokapitalizacije ali povečanja oziroma zmanjšanja namenskega premoženja v pravnih osebah javnega prava s stvarnim vložkom«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prejemki oziroma izdatki za denarno pokritje pri posojanju lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki predstavlja vrednost lastnega dolžniškega papirja na trgu, povečano za natečene obresti in pribitek za zavarovanje tveganja se izkazujejo samo v bilanci stanja. Če izposojeni vrednostni papir v pogodbenem roku ni vrnjen, predstavlja prejeto denarno pokritje za ta vrednostni papir do višine nominalnega zneska tega vrednostnega papirja zadolževanje, razlika med prejetim denarnim pokritjem in nominalno vrednostjo pa je prejemek ali izdatek v bilanci prihodkov in odhodkov.«.
2. člen 
Za prvim odstavkom 21. člena se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ne glede na prvi odstavek 44. člena ZJF se namenska sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun za tekoče leto v obsegu, kot je določen v tretjem in četrtem odstavku tega člena.
(3) Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu države oziroma občine, neposredni uporabnik oziroma občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov.
(4) Če so namenski prejemki vplačani v proračun v večjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu države oziroma občine, neposredni uporabnik oziroma občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države oziroma občine.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države na podlagi soglasja vlade, če se s tem ne ogrozi doseganje ciljnega salda sektorja država.«.
3. člen 
V drugem odstavku 28. člena se v 6., 7. in 8. točki pred podpičjem doda besedilo »in z njih«.
9. točka se črta.
4. člen 
V prvem odstavku 33. člena se za 4. točko doda nova 4.a točka, ki se glasi:
»4.a do višine 70 % predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova, če pogodbena vrednost ne preseže 20.000,00 eurov in če se pogodbene obveznosti v celoti izvedejo v tekočem letu;«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Pri predplačilih iz 3. točke prvega odstavka tega člena mora neposredni uporabnik v pogodbi dogovoriti tudi, da bo prejemnik sredstev, najkasneje v 180 dneh po prejemu predplačila, neposrednemu uporabniku posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev in tudi, da se prejemniku sredstev do predložitve dokazil, ki izkazujejo upravičenost porabe sredstev, zadržijo nadaljnja izplačila iz proračuna.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek neposredni uporabnik v pogodbi dogovori, da bo prejemnik sredstev iz 4.a točke prvega odstavka tega člena posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev po zaključku izvedbe pogodbenih obveznostih in da bo neplačani del pogodbenih obveznosti prejemniku sredstev izplačan po prejemu dokazil o upravičeni porabi sredstev in v roku, ki ga določa ta zakon.«.
V petem odstavku se besedilo »1., 2. in 3. točke« nadomesti z besedilom »1., 2., 3., in 4.a točke«.
V sedmem odstavku se besedilo »3., 4. in 5. točke« nadomesti z besedilom »3., 4., 4.a in 5. točke«.
5. člen 
V drugem odstavku 54. člena se v prvi alineji znesek »530,00 eurov« nadomesti z zneskom »533,50 eura«.
6. člen 
Prvi in drugi odstavek 74. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Ne glede na prvi do tretji odstavek 95. člena ZPIZ-2 se letni dodatek v letu 2017 izplača uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v naslednjih zneskih:
1. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 430,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 400,00 eurov;
2. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 430,01 eurov do 530,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 260,00 eurov;
3. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 530,01 eurov do 630,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 200,00 eurov;
4. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 630,01 eurov do 760,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 150,00 eurov;
5. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku, višjem od 760,01 eurov, se letni dodatek izplača v višini 90,00 eurov;
6. uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 630,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 200,00 eurov;
7. uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od 630,01 eurov do 760,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 150,00 eurov;
8. uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku, višjem od 760,01 eurov, se letni dodatek izplača v višini 90,00 eurov.
(2) V znesku pokojnine iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.«.
V sedmem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Uživalcu pokojnine iz petega odstavka tega člena, ki do 30. septembra 2017 ne predloži dokazila o višini zneska tuje pokojnine, izplačane v januarju 2017, se letni dodatek izplača v višini 90,00 eurov.«.
7. člen 
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen 
(finančni instrumenti) 
(1) Finančni instrumenti so ukrepi v obliki finančne podpore, ki se financirajo s sredstvi EU iz finančne perspektive 2014–2020 in so namenjeni za uresničevanje enega ali več posameznih ciljev politike. Taki instrumenti imajo obliko kapitalske naložbe ali navideznega lastniškega kapitala, posojil ali poroštev ali drugih instrumentov delitve tveganja, in se lahko kombinirajo z nepovratnimi sredstvi.
(2) Ne glede na drugi odstavek 15. člena tega zakona se sredstva EU za izvajanje finančnih instrumentov ne pridobivajo kot povračila za predhodno plačane upravičene izdatke iz proračuna in se do zaključka izvedbe posameznega finančnega instrumenta izkazujejo samo v bilanci stanja.
(3) Sredstva za izvajanje nalog finančnih instrumentov se upravljavcu finančnih instrumentov dodelijo na način, kot določa Uredba (EU) št. 1303/2013/EU.
(4) Sredstva za izvajanje finančnih instrumentov se s podračunov za kohezijsko politiko v okviru EZR države prenesejo upravljavcu finančnih instrumentov na podlagi zahtevka za izplačilo, ki ga posredniški organ predloži organu za potrjevanje.
(5) Posredniški organ mora najmanj tri mesece pred predložitvijo zahtevka za izplačilo obvestiti organ za potrjevanje o višini sredstev, ki jih bo treba zagotoviti upravljavcu finančnih instrumentov.
(6) Sestavni del obrazložitve predloga proračunov za leti 2018 in 2019 je, poleg dokumentov iz drugega in tretjega odstavka 13.a člena ZJF, tudi načrt izvajanja finančnih instrumentov, ki ga pripravi pristojni posredniški organ in v katerem so določeni ukrepi, oblike, obseg sredstev ter terminski načrt izplačil sredstev upravljavcu finančnih instrumentov, s katerim je posredniški organ sklenil sporazum o izvajanju finančnih instrumentov za prihodnji dve leti.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(nakazilo razlike finančne izravnave in povprečnine) 
(1) Razlika med finančno izravnavo od 1. januarja 2017 do 31. maja 2017, ki je izračunana ob upoštevanju povprečnine v višini 533,50 eura in povprečnine v višini 530,00 eurov, se občinam nakaže skupaj z izplačilom finančne izravnave za mesec junij 2017.
(2) Razlika med prihodki iz 14. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) od 1. januarja 2017 do 31. maja 2017, ki je izračunana ob upoštevanju povprečnine v višini 533,50 eura in povprečnine v višini 530,00 eurov, se občinam nakaže v zadnjem tednu meseca junija 2017.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/17-1/31
Ljubljana, dne 22. junija 2017
EPA 1890-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti