Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1820. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 2, stran 4993.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 2 
1. člen
V 1. členu Odloka o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 1 (Uradni list RS, št. 18/17) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Rebalans št. 2 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
22.696.037,18
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.379.188,60
70
DAVČNI PRIHODKI
10.499.073,00
700 Davki na dohodek in dobiček
9.489.423,00
703 Davki na premoženje
752.150,00
704 Domači davki na blago in storitve 
257.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.880.115,60
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.571.078,00
711 Takse in pristojbine
12.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
19.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35.447,60
714 Drugi nedavčni prihodki
242.590,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.152.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
11.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.141.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.710.846,18
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.166.432,60
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
5.544.413,58
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
454.002,40
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
454.002,40
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
25.566.530,19
40
TEKOČI ODHODKI
4.527.059,13
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.213.606,55
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
184.359,45
402 Izdatki za blago in storitve
3.050.450,13
403 Plačila domačih obresti
65.643,00
409 Rezerve
13.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.547.694,70
410 Subvencije
535.130,81
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.383.856,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
504.055,40
413 Drugi tekoči domači transferi
3.124.652,49
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
13.270.288,36
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
13.270.288,36
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
221.488,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
178.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
43.488,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–2.870.493,01
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
3.403.725,96
50
ZADOLŽEVANJE
3.403.725,96
500 Domače zadolževanje
3.403.725,96
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
766.709,86
55
ODPLAČILA DOLGA
766.709,86
550 Odplačilo domačega dolga
766.709,86
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–233.476,91
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.637.016,10
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.870.493,01
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
233.476,91
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-20/2017-615/100
Kočevje, dne 28. junija 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti