Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1813. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, stran 4917.

  
Na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa izbor in sofinanciranje programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, pogoje, način in postopek nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in ravnateljev v vzgoji in izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci), ponudbo in financiranje programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: programi) ter vsebino, obliko in način vodenja dokumentacije o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev.
2. člen 
(cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja) 
Cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja oziroma opravljanje določenega strokovnega dela, spodbujanje profesionalnega in strokovnega razvoja ter krepitev splošnih in specializiranih kompetenc vsakega strokovnega delavca ter razvoja celotnega sistema vzgoje in izobraževanja in s tem povečanja njegove kvalitete in učinkovitosti.
II. PROGRAMI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
3. člen 
(vrste programov) 
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev se v skladu s tem pravilnikom izvaja po:
– programih za izpopolnjevanje izobrazbe, ki nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo izobrazbo pridobljeno s študijskim programom za pridobitev izobrazbe ali z izobraževalnim programom ter so z zakonom ali podzakonskimi predpisi določeni kot izobrazbeni pogoj za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela posameznega strokovnega delavca,
– programih kariernega razvoja, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev, usposabljanje za izvajanje novih javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev novih učnih načrtov oziroma katalogov znanj in izpitnih katalogov, nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti.
4. člen 
(programi za izpopolnjevanje izobrazbe) 
Programi za izpopolnjevanje izobrazbe so:
– javnoveljavni študijski programi za izpopolnjevanje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– programi za izpopolnjevanje, v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
– program za izobraževanje in usposabljanje za ravnateljski izpit, v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.
5. člen 
(programi kariernega razvoja) 
(1) Programi kariernega razvoja so:
– programi profesionalnega usposabljanja,
– tematske konference,
– izredni programi in
– projektni programi.
(2) Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva, in so izbrani na javnem razpisu.
(3) Tematske konference so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene vzgojiteljskemu, učiteljskemu, predavateljskemu oziroma andragoškemu zboru posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: vrtec oziroma šola). V dogovoru s šolo oziroma vrtcem, ki organizira tematsko konferenco, se vanjo lahko vključijo tudi strokovni delavci drugih vrtcev oziroma šol.
(4) Izredni programi so, zaradi nepredvidljivih okoliščin, zaradi katerih nastane potreba po posameznem programu, organizirani kot hiter, konkreten in operativen odziv na nenadno ali nepredvidljivo problematiko vzgoje in izobraževanja. Vsebino in organizacijo izrednega programa s sklepom določi minister.
(5) Projektni programi so programi kariernega razvoja, namenjeni implementaciji novih pedagoških praks in se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike.
III. OBJAVA IN JAVNI RAZPIS 
6. člen 
(katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja) 
(1) Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: katalog) je informacija ministrstva, pristojnega za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o ponudbi programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter o njihovih osnovnih organizacijskih in vsebinskih značilnostih, namenjena strokovnim delavcem in organom vzgojno-izobraževalnih zavodov.
(2) Katalog se objavi na spletni strani ministrstva praviloma najkasneje do konca tekočega šolskega leta za naslednje šolsko leto, po izteku tega roka pa se lahko dopolni s podatki o programih iz tretjega, četrtega in petega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(3) V katalogu se za vsak program navede:
– ime in sedež izvajalca,
– ime programa,
– predvideno število udeležencev, vključenih v izvedbo programa,
– število točk, pridobljenih s programom,
– koordinator programa,
– ciljno skupino,
– cilje programa,
– vsebine in predavatelje,
– obseg in strukturo programa,
– pogoje za udeležbo,
– obveznosti udeležencev,
– rok prijave in kraj izvedbe,
– ceno programa in višino kotizacije za posameznega udeleženca,
– vrednosti evalvacije izvajalca.
7. člen 
(javni razpis) 
(1) Z javnim razpisom za izbor programov profesionalnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) ministrstvo izbere programe profesionalnega usposabljanja za objavo v katalogu ter določi pogoje za njihovo sofinanciranje.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ministrstva, in sicer do konca junija tekočega šolskega leta za programe, ki se bodo izvajali v naslednjem šolskem letu.
8. člen 
(osnovni pogoji) 
(1) Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so zlasti:
– da ima prijavitelj v poslovnem registru vpisano dejavnost izobraževanja,
– da so prijavljeni programi usklajeni s cilji vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja in s tem pravilnikom,
– da so prijavljeni programi pripravljeni v skladu z določili javnega razpisa.
(2) Osnovni pogoji za sofinanciranje izbranih programov profesionalnega usposabljanja so določeni na podlagi:
– prednostnih tem, ki jih na predlog ministrstva, oblikovan v sodelovanju z razvojnimi in svetovalnimi zavodi iz 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje za posamezno šolsko leto določi največ sedem, od tega vsaj dve za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja ter vsaj eno za področje izobraževanja odraslih in
– evalvacije izvajalcev programov na podlagi povprečne ocene iz evalvacij programov v koledarskem letu pred objavo razpisa.
9. člen 
(izbira programov) 
(1) Minister s sklepom izbere programe profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in izmed njih tiste, ki so sofinancirani.
(2) Sklep o izbiri vsebuje zlasti:
– programe profesionalnega usposabljanja in njihove izvajalce,
– ceno posameznega programa,
– delež sofinanciranja posameznega programa.
(3) Programe, ki glede na določene pogoje in merila javnega razpisa niso izbrani, minister s sklepom zavrne.
IV. TOČKOVANJE PROGRAMOV 
10. člen 
(pravica do točk za napredovanje v naziv) 
(1) Z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem lahko strokovni delavci pridobijo točke, ki se upoštevajo v sistemu napredovanja strokovnih delavcev v nazive.
(2) Pravico do točk pridobi za posamezen program strokovni delavec, ki:
– opravi vse obveznosti, določene s programom za izpopolnjevanje izobrazbe, s katerim pridobi poklicno kvalifikacijo na področju vzgoje in izobraževanja, ki ni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, ki ga zaseda, ali
– opravi vse obveznosti, določene s programom kariernega razvoja.
11. člen 
(točkovanje programov kariernega razvoja) 
Programi kariernega razvoja se točkujejo glede na število ur:
Število ur
Število točk
8–15 ur
0,5 točke
16–23 ur
1 točka
24–29 ur
1,5 točke
30–46 ur
2 točki
47–63 ur
2,5 točke
64–79 ur
3 točke
80 in več ur
3,5 točke
12. člen 
(točkovanje programov za izpopolnjevanja izobrazbe) 
Programi za izpopolnjevanje izobrazbe so ovrednoteni s štirimi točkami za posamezni program.
V. SOFINACIRANJE PROGRAMOV 
13. člen 
(sofinanciranje programov za izpopolnjevanje izobrazbe) 
Programi za izpopolnjevanje izobrazbe so sofinancirani v skladu z določili pravilnika, ki ureja dodeljevanje študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja.
14. člen 
(sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja) 
(1) Delež sofinanciranja je odvisen od vrednosti evalvacije izvajalca, vendar ni nižji od 50 odstotkov cene programa.
(2) Program ni sofinanciran, če je izvajalec z evalvacijo v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 8. člena tega pravilnika dosegel povprečno oceno, ki je nižja od srednje vrednosti na lestvici vrednotenja programov v evalvacijskem vprašalniku. Opredeljeno povprečno vrednost na lestvici vrednotenja programov, mora izvajalec doseči pri vseh kategorijah evalvacije v koledarskem letu pred objavo razpisa.
15. člen 
(sestavine pogodbe) 
Za sofinanciranje programov se sklene pogodba med ministrstvom in izvajalcem programa. Pogodba mora vsebovati zlasti:
– naziv in naslov pogodbenih strank,
– predmet pogodbe oziroma namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– rok za izvedbo predmeta pogodbe,
– višino dodeljenih sredstev,
– navedbo dokazil, ki jih mora predložiti izvajalec za izplačilo dodeljenih sredstev,
– skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
– način nadzora nad izvajanjem programa in namensko porabo sredstev,
– pravne posledice kršitve pogodbe s strani izvajalca,
– pristojno sodišče za reševanje sporov,
– protikorupcijska klavzula,
– podpis in žig pogodbenih strank,
– datum sklenitve pogodbe.
VI. EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK IN POTRDILA 
16. člen 
(evalvacijski vprašalnik) 
Evalvacijski vprašalnik, s katerim se vrednoti program in izvajalca programa nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
17. člen 
(potrdila) 
(1) Vrste potrdil, ki se izdajo v skladu s tem pravilnikom so:
– potrdilo o udeležbi v programu kariernega razvoja,
– potrdilo o opravljenem programu kariernega razvoja,
– potrdilo o izvajanju programa, ki se izda predavatelju programa.
(2) Potrdila iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena vsebujejo tudi podatek o pridobljenem številu točk za napredovanje strokovnega delavca v naziv.
(3) Za izvedeni program izda izvajalec programa ustrezno potrdilo iz druge alineje prvega odstavka tega člena najkasneje v 45-ih dneh po tem, ko je udeleženec oddal evalvacijski vprašalnik. Udeležencu, ki ne odda izpolnjenega evalvacijskega vprašalnika, se potrdilo ne izda.
(4) Potrdilo iz prve oziroma tretje alineje prvega odstavka tega člena izda izvajalec programa kariernega razvoja udeležencu oziroma predavatelju na njegovo željo.
(5) Vsebina potrdil iz prvega odstavka tega člena je določena v prilogah 2, 3 in 4 in so sestavni del tega pravilnika.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(prednostne teme v prehodnem obdobju) 
Ne glede na 8. člen tega pravilnika bo prednostne teme za šolsko leto 2017/2018 določil s sklepom minister.
19. člen 
(sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja v šolskem letu 2017/18)
Ne glede na 8. člen tega pravilnika bodo za šolsko leto 2017/18 sofinancirani programi profesionalnega usposabljanja izvajalcev, ki se bodo na podlagi javnega razpisa v skladu s tem pravilnikom uvrstili med izvajalce programov profesionalnega usposabljanja, in so bili v šolskem letu 2016/17 izbrani s sklepom ministrice št. 1103-12/2016/3 z dne 6. junija 2016.
20. člen 
(študijske skupine in mreže) 
Programi profesionalnega usposabljanja, ki se izvajajo kot izobraževanje strokovnih delavcev v študijskih skupinah in mrežah, so od šolskega leta 2017/18 dalje organizirani in financirani v skladu z letnimi delovnimi načrti razvojnih in svetovalnih zavodov iz 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
21. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 64/04, 83/05, 27/07, 123/08 in 42/09).
22. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-9/2017
Ljubljana, dne 28. junija 2017
EVA 2017-3330-0009
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost