Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1818. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Celje, stran 4989.

  
Na podlagi 21., 49. in 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 10., 19., 57. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 20. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Celje 
TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok določa organizacijo in delovno področje Občinske uprave Mestne občine Celje (v nadaljevanju: občinska uprava), ki je bila ustanovljena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 3/04).
(2) S tem odlokom se ustanovijo organi občinske uprave ter določi njihovo delovno Slika 1področje (v nadaljevanju: organi občinske uprave).
(3) Organi občinske uprave neposredno izvajajo upravne in druge naloge občine.
2. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne, ali s strani države prenesene naloge.
– Občinska uprava: vsi organi občinske uprave, ustanovljeni za opravljanje upravnih in drugih nalog na posameznih področjih iz pristojnosti občinske uprave.
– Organ občinske uprave: najvišja, temeljna organizacijska enota, ki se s tem odlokom ustanovi za opravljanje upravnih in drugih nalog na enem ali več upravnih področjih iz pristojnosti občinske uprave.
– Organi občinske uprave so: Kabinet župana, Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Oddelek za družbene dejavnosti in Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
– Notranja organizacijska enota v občinski upravi: organizacijska enota, ki se ustanovi znotraj organa občinske uprave z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
– Notranja organizacijska enota (NOE) je lahko:
 sektor
 center
 služba
 glavna pisarna
 referat
 režijski obrat.
– Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in nadzira delo občinske uprave.
– Direktor občinske uprave je javni uslužbenec, ki kot uradnik na položaju neposredno vodi delo občinske uprave.
– Vodja organa občinske uprave je javni uslužbenec, ki kot uradnik na položaju neposredno vodi delo posameznega organa občinske uprave.
– Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je splošni akt, ki ga sprejme župan.
3. člen 
Organi občinske uprave opravljajo upravne, strokovne, pospeševalne, razvojne in druge naloge ter izvršujejo pristojnosti na področjih, za katera so ustanovljeni:
– spremljajo zakonodajo ter pripravljajo in sodelujejo pri pripravi predpisov in drugih aktov,
– pripravljajo predloge razvojnih in drugih programov ter finančnih načrtov in skrbijo za izvrševanje sprejetih programov in načrtov.
4. člen 
(1) Za učinkovitejše izvajanje nalog z delovnega področja organa občinske uprave, se z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, lahko znotraj organa občinske uprave ustanovijo notranje organizacijske enote. Notranje organizacijske enote občinske uprave so: sektor, center, služba, glavna pisarna, referat in režijski obrat, lahko pa se oblikujejo notranje organizacijske enote tudi z drugačnimi nazivi, če to bolj ustreza naravi njihovih nalog.
(2) Način vodenja posameznih notranjih organizacijskih enot se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(3) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sprejme župan.
OBČINSKA UPRAVA 
5. člen 
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave.
(2) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.
(3) Organ občinske uprave vodi vodja organa občinske uprave.
(4) Notranjo organizacijsko enoto vodi vodja notranje organizacijske enote.
6. člen 
(1) Občinska uprava oziroma organi občinske uprave izvršujejo predpise, ki jih sprejemata mestni svet in župan ter druge predpise. Občinska uprava oziroma organi občinske uprave izvršujejo zakone in druge predpise ter v skladu z zakonom odločajo o upravnih zadevah iz državne pristojnosti.
(2) Organi občinske uprave odgovarjajo županu za stanje na področju, za katerega so ustanovljeni, spremljajo stanje in razvoj na svojih področjih, pravočasno opozarjajo na pojave, ki jih ugotovijo pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, dajejo pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravljajo druge strokovne zadeve.
7. člen 
(1) Župan in občinska uprava obveščata javnost o delu občinske uprave.
(2) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
(3) Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
8. člen 
(1) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
JAVNI USLUŽBENCI 
9. člen 
(1) V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, naloge občinske uprave opravljajo javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o inšpekcijskem nadzoru.
10. člen 
Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge določene z zakoni in drugimi predpisi s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih ima.
11. člen 
Uradniška delovna mesta na položaju so:
– direktor občinske uprave,
– vodja organa občinske uprave ter
– vodja notranje organizacijske enote, razen vodje, ki zaseda strokovno tehnično delovno mesto.
12. člen 
(1) Pravice in dolžnosti delodajalca v občinski upravi izvršuje župan, oziroma javni uslužbenec po pooblastilu župana.
(2) Direktorja občinske uprave na položaj imenuje župan.
13. člen 
(1) Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog lokalne skupnosti.
(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za odgovornost vodij organov občinske uprave, vodij notranjih organizacijskih enot in drugih javnih uslužbencev z vodstvenimi pooblastili in odgovornostmi.
14. člen 
(1) Direktor občinske uprave je za svoje delo in za delo občinske uprave odgovoren županu.
(2) Vodje organov občinske uprave so za svoje delo in delo organa občinske uprave, ki ga vodijo, odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
(3) Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo in za delo notranje organizacijske enote, ki jo vodijo, odgovorni vodji organa občinske uprave, direktorju občinske uprave in županu.
15. člen 
Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodje posameznih organov občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi Mestne občine Celje ter po odredbah župana.
ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE IN DELOVNO PODROČJE POSAMEZNIH ORGANOV OBČINSKE UPRAVE 
16. člen 
(1) Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki potekajo v občinski upravi.
(2) Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog,
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
– koordinirano opravljanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
17. člen 
(1) Za izvajanje upravnih in drugih nalog se ustanovijo naslednji organi občinske uprave:
– Kabinet župana,
– Oddelek za splošne zadeve,
– Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
– Oddelek za družbene dejavnosti,
– Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec.
(2) V okviru organov občinske uprave se lahko z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo notranje organizacijske enote, kot so opredeljene v šesti alineji 2. člena in v 4. členu tega odloka.
(3) V Kabinetu župana lahko župan v skladu z veljavno zakonodajo v okviru kadrovskega načrta določi največ osem delovnih mest, z delovnim razmerjem za določen čas, vezano na osebno zaupanje župana.
18. člen 
Organi občinske uprave:
– pripravljajo predloge razvojnih ter drugih programov in načrtov s svojega področja dela in jih izvršujejo,
– pripravljajo predloge programov in finančnih načrtov za proračun,
– izvršujejo proračun,
– opravljajo nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih dejavnosti, in sicer po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter pripravljajo poročila in predloge iz svojega delovnega področja ter
– upravljajo s premoženjem občine in opravljajo nadzor nad upravljanjem premoženja občine, ki je preneseno v upravljanje posameznim drugim upravljavcem.
19. člen 
(1) Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev različnih organov občinske uprave, oziroma notranjih organizacijskih enot, se lahko oblikujejo projektne skupine ali druge oblike sodelovanja.
(2) Projektno skupino ali drugo obliko sodelovanja lahko določi župan ali direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine ali druge oblike sodelovanja se določi sestavo in vodjo projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva, čas trajanja in druge pogoje za delo projektne skupine.
20. člen 
(1) Za usklajevanje dela organov občinske uprave se ustanovi kolegij občinske uprave, ki ga sestavljajo direktor občinske uprave in vodje organov občinske uprave. Delo kolegija občinske uprave vodi direktor.
(2) Kolegij občinske uprave zlasti:
– obravnava vprašanja organizacije dela in učinkovitosti poslovanja ter usklajuje delo organov občinske uprave,
– obravnava, usklajuje in sprejema izhodišča za pripravo programov dela občinske uprave,
– obravnava vprašanja iz delovnega področja organov občinske uprave, ki mu jih v obravnavo posredujejo vodje posameznih organov in sprejema stališča ter strokovna mnenja v zvezi z njimi,
– na predlog pripravljavcev odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema mestni svet, obravnava njihove delovne osnutke ter po potrebi predlaga določene spremembe in dopolnitve teh ali sprejema določena strokovna mnenja, oziroma stališča v zvezi z njimi,
– oblikuje in sprejema strokovna mnenja o vprašanjih, ki mu jih posreduje direktor občinske uprave, mestni svet ali drugi organi občine,
– opravlja druge naloge na predlog direktorja občinske uprave, mestnega sveta ali drugih organov Mestne občine Celje.
PRISTOJNOSTI ORGANOV OBČINSKE UPRAVE 
21. člen 
Organi Občinske uprave Mestne občine Celje opravljajo upravne in druge naloge ter izvršujejo pristojnosti, za katere so bili ustanovljeni, na naslednjih področjih:
1. Kabinet župana opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana in vodstva Mestne občine Celje,
– delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles,
– delovanje Nadzornega odbora Mestne občine Celje,
– delovanje Občinske volilne komisije,
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev mestnega značaja,
– upravljanje z dvoranami Narodnega doma,
– zagotavljanje celostne grafične podobe Mestne občine Celje,
– medmestno in mednarodno sodelovanje,
– odnose z javnostmi, načrtovanje in koordiniranje promocijske politike mestne občine,
– načrtovanje in koordinacijo EU projektov znotraj Mestne občine Celje, koordinacijo s pristojnim ministrstvom in sodelovanje pri nastajanju strateških razvojnih dokumentov na ravni regije,
– pripravo in upravljanje s projekti regionalne politike EU,
– koordinacijo z domačimi in mednarodnimi združenji, katerih članica je Mestne občine Celje,
– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s svojega delovnega področja.
2. Oddelek za okolje in prostor ter komunalo opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo in usklajevaje strokovnih osnov celovitega razvoja Mestne občine Celje za obravnavo in odločanje na mestnem svetu,
– prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
– pripravo strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine,
– izdajanje informacij in mnenj v zvezi z urejanjem prostora,
– koordinacijo in zagotavljanje varstva okolja in ohranjanja narave ter razvoja kmetijstva,
– gospodarjenje z zemljišči,
– gospodarjenje s poslovnimi objekti in prostori Mestne občine Celje,
– sodelovanje pri usklajevanju postopkov in ukrepov s pristojnimi organi pri upravljanju z občinskim premoženjem,
– pospeševanje razvoja gospodarstva, trgovine ter gostinstva in turizma,
– pospeševanje razvoja obrti in podjetništva, organiziranje in izvajanje sistema podjetniškega svetovanja v sodelovanju s pristojnimi državnimi institucijami,
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter strategij Mestne občine Celje,
– koordiniranje dela, načrtovanje in vodenje investicij ter projektov občinskega pomena,
– zagotavljanje izvajanja investicij in nalog investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja občine, za katerega drug predpis ne določa drugače,
– urejanje in razvoj prometa ter upravljanje z občinskimi cestami,
– naloge na področju izvajanja gospodarskih javnih služb in spremljanje poslovanja javnih podjetij in podjetij, ki izvajajo gospodarske javne službe,
– gospodarjenje s komunalno infrastrukturo,
– izračun in odmera komunalnega prispevka z izdajo odločbe v upravnem postopku,
– izdaja dovoljenj za postavitev objektov za oglaševanje in izdaja odločb za odmero komunalne takse za oglaševanje v upravnem postopku,
– izdaja dovoljenj za uporabo javnih površin in izdaja odločb za odmero komunalne takse za uporabo javnih površin,
– izdaja pogojev, soglasij in mnenj za posege in gradnje objektov,
– priprava strokovnih podlag za izdajo odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– koordinacijo javnih del s področja pristojnosti oddelka ter opravljanje administrativno tehničnih in organizacijskih del zanje,
– druge upravne ter strokovno tehnične naloge s področja oddelka.
3. Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti, delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Celje in delovanje ter razvoj naslednjih področij:
– izobraževanje in predšolska vzgoja,
– kultura in varstvo kulturne dediščine,
– socialno varstvo,
– zdravstveno varstvo,
– šport,
– dejavnost mladih in mladinska raziskovalna dejavnost,
– sodelovanje pri načrtovanju in vodenju investicij ter projektov,
– sodelovanje pri pospeševanju razvoja turizma in podeželja,
– področje posebnih skupin,
– koordinacijo javnih del s področja pristojnosti oddelka ter opravljanje administrativno tehničnih in organizacijskih del zanje,
– druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja oddelka.
4. Oddelek za splošne zadeve opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– strokovne naloge pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna,
– finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov občinske uprave,
– spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter obveščanje župana in direktorja občinske uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaganje ustreznih ukrepov,
– koordinacija nalog s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki,
– vodenje proračunskega računovodstva in računovodstva drugih neposrednih uporabnikov proračuna,
– neposredno upravljanje finančnega premoženja občine,
– obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,
– delovanje mestne blagajne,
– vodenje centralne evidence premoženja Mestne občine Celje in v pravnih osebah v lasti Mestne občine Celje,
– splošne pravne zadeve, svetovanje ostalim organom občinske uprave ter javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je Mestne občine Celje,
– zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi,
– vodenje upravnega postopka na prvi in drugi stopnji,
– sodelovanje in pomoč pri pripravi občinskih predpisov,
– kadrovske zadeve in organizacijo dela v občinski upravi,
– pripravo in izvajanje s proračunom sprejetega kadrovskega načrta,
– izobraževanje in strokovno usposabljanje zaposlenih v občinski upravi,
– organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva,
– naloge sprejemne in informacijske pisarne,
– koordinacija in posredovanje informacij javnega značaja,
– izvajanje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije (KPK),
– vzdrževanje in zagotavljanje nemotenega delovanja ter načrtovanje širitve sistema informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT),
– naloge v zvezi z informatizacijo dela občinske uprave,
– vzpostavljanje, organiziranje, vodenje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema ter zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o obstoječi in predvideni rabi prostora in posegih v prostor,
– vzdrževanje prostorov občinske uprave, poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje, objektov za počitek in rekreacijo ter službenih vozil,
– sodelovanje pri načrtovanju in vodenju investicij in projektov,
– nabava opreme ter pisarniškega in drugega materiala za delo občinske uprave,
– zavarovanje premoženja Mestne občine Celje,
– operativno usklajevanje organizacijskega delovanja in pripravo dokumentov za delo ožjih delov Mestne občine Celje,
– druge upravne in strokovne naloge s področja oddelka.
5. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec opravlja naloge na naslednjih področjih:
– nadzira izvajanje veljavne zakonodaje in vseh drugih predpisov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora s področja občinskega redarstva in inšpekcije,
– vodenje prekrškovnih postopkov v skladu z veljavno zakonodajo s področja občinskega redarstva in inšpekcije v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov iz svoje pristojnosti,
– odločanje o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svoje pristojnosti,
– vodenje inšpekcijskih in redarskih postopkov v skladu z veljavno zakonodajo,
– nadzor nad izvajanjem veljavne zakonodaje na področju varnosti cestnega prometa ter vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora,
– vodenje upravnih postopkov,
– opravljanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občine urejajo zadeve iz svoje pristojnosti,
– sodelovanje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov,
– opravljanje drugih nalog s področja občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
NOTRANJA REVIZIJA 
22. člen 
(1) Notranja revizija je samostojna, neodvisna organizacijska enota občinske uprave, podrejena neposredno županu.
(2) Naloge notranje revizije se izvajajo izven organov občinske uprave.
(3) Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.
(4) Poglavitna naloga notranje revizije je izvajanje notranjih revizij in dajanje zagotovil o uspešnosti in učinkovitosti notranjega kontrolnega sistema proračunskega uporabnika, predvsem z vidika:
– jasne določitve in spremljanja doseganja ciljev,
– ugotavljanja, ocenjevanja in obvladovanja tveganj pri doseganju ciljev,
– smotrne uporabe virov,
– spoštovanja sprejetih usmeritev, postopkov, predpisov,
– varovanja premoženja in interesov pred izgubami,
– obdelave, vodenja in shranjevanja zanesljivih računovodskih in drugih podatkov ter točnega in preglednega poročanja.
(5) Pravilnik, ki ureja dejavnost notranjega revidiranja, sprejme župan.
(6) Javni uslužbenci, ki izvajajo naloge iz tega člena, so za zakonitost in kakovost svojega dela odgovorni neposredno županu.
(7) Notranja revizija smiselno uporablja predpise, ki veljajo za državno notranjo revizijo.
23. člen 
(1) Notranja revizija se lahko organizira tudi kot skupna notranje revizijska služba, ki je organizirana na nivoju neposrednega proračunskega uporabnika občinskega proračuna, v katero so vključeni tudi njeni posredni proračunski uporabniki.
(2) Pravilnik, ki ureja dejavnost notranjega revidiranja, sprejme župan občine, na nivoju katere je organizirana skupna notranje revizijska služba. V pravilniku o notranjem revidiranju se uredi dejavnost notranjega revidiranja, opredeljuje odgovornost in pristojnost notranje revizijske službe do neposrednega proračunskega uporabnika in do vseh posrednih proračunskih uporabnikov, vključenih v skupno notranje revizijsko službo.
(3) Predstojnik posameznega posrednega proračunskega uporabnika v skladu s pravno podlago, ki opredeljuje njegove pristojnosti, poveri funkcijo notranjega revidiranja skupni notranje revizijski službi na podlagi posebnega dogovora, ki ga sklene z županom občine, na nivoju katere je organizirana skupna notranje revizijska služba.
24. člen 
(1) Notranja revizija se lahko organizira tudi kot skupna notranje revizijska služba, organizirana za več neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna, v katero so lahko vključeni tudi posredni proračunski uporabniki občin ustanoviteljic skupne notranje revizijske službe.
(2) Skupna notranje revizijska služba se ustanovi z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, ki ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin, ki ustanavljajo organ skupne občinske uprave.
(3) Pravilnik, ki ureja dejavnost notranjega revidiranja sprejmejo župani občin ustanoviteljic skupne notranje revizijske službe kot organa skupne občinske uprave.
(4) Predstojniki posrednih proračunskih uporabnikov funkcijo notranjega revidiranja v svojem okolju poverijo skupni notranje revizijski službi na podlagi dogovora, ki ga sklene župan občine ustanoviteljice posameznega posrednega proračunskega uporabnika, vodja skupne notranje revizijske službe ter predstojnik posameznega posrednega proračunskega uporabnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
25. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 3/04, 8/04, 91/05, 12/07, 103/11, 22/12 in 25/13).
26. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2017
Celje, dne 27. junija 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost