Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1826. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Pivka, stran 5005.

  
Na podlagi 7., 32., 33. in 39. člena Zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96, 28/05, 54/06, 1/10, 96/11, 18/17), 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 15. redni seji dne 22. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Pivka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Pivka (v nadaljevanju koncedent) določa način in pogoje opravljanja javne gospodarske službe na področju opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Pivka.
Za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti se razpiše ena koncesija na območju Občine Pivka.
II. PREDMET IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
Predmet izvajanja javne gospodarske službe na področju opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Pivka po tem odloku je:
1. 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti in
2. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje pokopališč.
3. člen 
24-urna dežurna služba za področje pogrebne dejavnosti je obvezna občinska gospodarska javna služba in obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
4. člen 
Občina pooblasti koncesionarja za izvajanje izbirne lokalne javne službe za pokopališko dejavnost – upravljanje pokopališč, ki obsega naslednje naloge:
1. zagotavljanje urejenosti pokopališč:
– vzdrževanje pokopališč, pokopaliških objektov in druge pokopališke infrastrukture (npr. čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpadkov, urejanje zelenic, urejanje in obrezovanje dreves, grmovnic in žive meje, vzdrževanje poti, skrb za red in čistočo na pokopališčih in v pokopaliških objektih, plačilo tekočih stroškov vzdrževanja – voda, elektrika, odpadki, vzdrževanje grobov posebnega pomena, vzdrževanje opuščenih grobov, nadzor nad izvajanjem kamnoseških in ostalih del na grobovih v skladu z najemo pogodbo in načrtom pokopališča, nadzor nad ustreznim in rednim vzdrževanjem grobov v skladu z najemno pogodbo …)
– storitev oddaje mrliških vežic v najem
– storitev grobarjev (služba za izkop in zasutje ter prvo ureditev groba, prekop/prenos posmrtnih ostankov, …)
2. oddaja grobov v najem (npr. sklepanje najemnih pogodb, zaračunavanje grobnine …)
3. vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč (npr. vodenje trajne evidence o pokopanih, trajne evidence grobov – kataster, evidence najemnikov grobov za obdobje zadnjih 10 let, vodenje katastra komunalnih naprav na pokopališčih, izdelava programa vzdrževanja pokopališč, pokopaliških objektov in druge pokopališke infrastrukture, izdajanje soglasij za postavitev, spreminjanje, obnovo, odstranitev spomenikov soglasij za prekop in pokop zunaj pokopališča ter soglasij za vsak drug poseg v prostor na pokopališčih …)
4. sprejem prijave, uskladitev časa in načina pogrebne slovesnosti/pokopa/prekopa.
5. člen 
Koncesionar mora poleg storitev, ki so predmet izvajanja javne gospodarske službe po tem odloku, zagotavljati tudi storitve povezane s pogrebno dejavnostjo, pa niso predmet javne gospodarske službe, in sicer:
– službo za pripravo in izvedbo pogreba, ki obsega prijavo pokopa, pogrebno slovesnost in pokop
– prevoz pokojnika, ki ni 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti
– pripravo pokojnika
– upepelitev pokojnika.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE 
6. člen 
Območje izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku je območje Občine Pivka, na katerem so pokopališča v krajih:
– Dolnja Košana
– Jurišče
– Palčje
– Pivka (novo in staro pokopališče)
– Suhorje
– Šmihel
– Trnje
– Šilentabor in
– Zagorje.
Namenjena so pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, kraj bivanja, državljanstvo, narodnost in raso.
IV. POGOJI IN MERILO ZA IZVAJANJE IN PODELITEV KONCESIJE 
7. člen 
Opravljanje koncesijske dejavnosti po tem odloku se podeli na podlagi javnega razpisa za koncesijsko obdobje do 10 let. Rok iz prejšnjega stavka prične teči z dnem pravnomočnosti koncesijske odločbe.
Podelitev koncesije se izvede v skladu z predpisi, ki urejajo podelitev koncesij.
8. člen 
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba.
Interesenti za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt
– da ima zaposleni najmanj dve osebi
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene
– da zagotavlja najmanj en hladilni prostor za pokojnika
– da ima najmanj eno transportno krsto
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki
– da zagotavlja prostore za poslovanje s strankami v Pivki
– da zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov
– da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZPPDej
– da poda izjavo, da bo v roku enega leta od uveljavitve koncesije označil kataster grobov na terenu
– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe
– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev, usposobljenih za opravljanje službe
– da predloži ustrezno garancijo za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in za morebitno povračilo škode koncedentu
– da ima poravnane davke in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa
– da zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti v okviru standardov in normativov.
Interesenti lahko predložijo ustrezna jamstva, da bo ustrezna oprema, prostori in kader na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Koncedent podrobneje opredeli dokazila v razpisni dokumentaciji za razpis koncesije, v kateri določi še druge pogoje za izbor koncesionarja.
Merilo za izbor koncesionarja je višina koncesijske dajatve.
9. člen 
Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, s katero se uredijo vse medsebojne obveznosti med koncesionarjem in koncedentom in mora vsebovati vse sestavine iz 39. člena Zakona o javnih gospodarskih službah. Obrazec koncesijske pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije za izbor koncesionarja.
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo ali del storitev po koncesijski pogodbi na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
10. člen 
Koncedent lahko podaljša koncesijo za polovico koncesijskega obdobja, če koncesionar v roku šestih mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod katerimi je bila podeljena.
Koncedent ob predlogu za podaljšanje koncesijske pogodbe ponovno preveri izpolnjevanje pogojev.
11. člen 
Koncesionar, kot izvajalec javne gospodarske službe po tem odloku mora na podlagi tega odloka in sklenjene pogodbe o koncesiji najmanj:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje javne gospodarske službe
– pri izvajanju dejavnosti upoštevati vso veljavno zakonodajo, sprejete predpise, standarde in normative ter kodekse za opravljanje predmetnih dejavnosti, kot tudi v okviru teh krajevne običaje
– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji
– koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne službe
– za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune
– po preteku koncesijske pogodbe koncendentu predati zakonsko določene evidence in soglasja
– uporabljati vse s strani koncedenta predane objekte in naprave s področja infrastrukture le za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
Koncedent bo predal koncesionarju po podpisu koncesijske pogodbe v upravljanje vse objekte in naprave s področja infrastrukture, ki sodijo v posamezni funkcionalni kompleks posameznega pokopališča, z vsemi pritiklinami in morebitnimi bremeni ter dokumentacijo, ki jo ime koncedent in jo koncesionar potrebuje za opravljanje predmetne dejavnosti. O prevzemu se izdela prevzemni zapisnik.
Vrsta in obseg javnih pooblastil se podrobno opredelita v koncesijski pogodbi.
12. člen 
Koncedent ima pravico:
– določiti splošne pogoje opravljanja gospodarske javne službe s svojimi predpisi
– nadzirati cene pogodbenih storitev na pokopališčih
– nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe, finančnega nadzora in nadzora upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih objektov in naprav
– druge pravice določene z zakonom in koncesijsko pogodbo.
13. člen 
Uporabniki storitev gospodarske javne službe imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do uporabe storitev javne službe pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ...)
– pravico opozoriti na nepravilno ali neustrezno izvajanje javne službe ter oblikovati pobude in predloge za boljše izvajanje
– obveznost ureditve najema grobov z najemno pogodbo
– obveznost spoštovanja pokopališkega reda in navodil, ki jih izda skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo koncesionar
– obveznost upoštevanja predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
14. člen 
Razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe
– z odvzemom koncesije
– z odkupom koncesije
– s prevzemom koncesionirane javne službe v drugo obliko organiziranosti
– z odpovedjo koncesionarja z rokom 1 leta po pisni odpovedi s strani koncesionarja.
V primeru, da pride do prenehanja z odkupom koncedent odkupi od koncesionarja vsa javna sredstva. Pogoji se določijo s koncesijsko pogodbo.
Če s prenehanjem opravljanja koncesijske dejavnosti koncesionar koncedentu povzroči stroške jih mora poravnati.
V primeru prenehanja koncesije mora na zahtevo koncedenta koncesionar še nadalje izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, pod pogoji iz koncesijske pogodbe, do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje te dejavnosti v okviru javnega zavoda ali novega koncesionarja, vendar največ dve leti. V tem primeru mora koncedent nemudoma pričeti s postopki za prevzem dejavnosti ali podelitev koncesije.
Če koncesija preneha zaradi odvzema je koncesionar dolžan pod pogoji v pogodbi zagotoviti koncedentu oziroma po njem določeni tretji osebi, opravljanje dejavnosti v prostorih, kjer se je opravljala do sedaj.
Če se pogoji opravljanja dejavnosti zaradi spremenjene zakonodaje ali razmer na trgu v času trajanja te pogodbe spremenijo, je koncesionar dolžan o tem pisno obvestiti koncedenta in predlagati ukrepe za nadaljnje izvajanje dejavnosti ter dejavnost dalje izvajati v skladu s to koncesijsko pogodbo in predpisi. Spremenjene okoliščine iz tega odstavka niso razlog za enostransko prekinitev pogodbe.
15. člen 
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem dejavnosti v določenem roku
– zaradi izvajanja gospodarske javne službe v nasprotju s koncesijsko pogodbo
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha opravljati kot koncesija
– če gre za kršitev s strani koncedenta potrjenih cen za opravljanje storitev
– v primeru reorganizacije ali stečaja koncesionarja ali če koncesionar izgubi pogoje za opravljanje dejavnosti
– če ne podpiše pogodbe v roku najkasneje 30 dni po izdaji odločbe o podelitvi koncesije
– v primerih podrobneje določenih v koncesijski pogodbi.
V primeru odvzema koncesije po tretji alineji mora koncedent koncesionarju povrniti neamortizirana vložena sredstva.
16. člen 
Koncesionar mora v roku 15 dni po podpisu koncesijske pogodbe in pred pričetkom opravljanja dejavnosti zavarovati odgovornost za škodo, ki bi jo povzročil z nevestnim opravljanjem javne službe in za škodo, ki bi jo povzročile pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam in predložiti koncedentu v vednost kopijo zavarovalne police.
17. člen 
Za izvajanje dejavnosti koncesionar pridobiva sredstva iz:
– prihodkov iz naslova 24-urne dežurne službe za pogrebno dejavnost
– prihodkov iz naslova pokopališke dejavnosti – upravljanje pokopališč
– prihodkov iz naslova raznih dotacij in donacij ter drugih virov.
Na predlog koncesionarja cene koncesioniranih storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti s sklepom določi Občinski svet Občine Pivka.
Cene tržnih storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti, ki jih mora zagotavljati koncesionar določa koncesionar sam. Cene morajo biti tržno primerljive.
18. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta. Koncesionar je dolžan strokovni službi na njeno zahtevo kadarkoli posredovati informacije o poslovanju, izvajanju storitev in omogočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo ter evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan in stalen. Izvajalec nadzora se mora izkazati s pooblastilom koncedenta. Nadzor se praviloma vrši v delovnem času koncesionarja. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga morata podpisati pooblaščenca koncedenta in koncesionarja.
Podatki pridobljeni pri nadzoru so poslovna tajnost.
V. KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in predaje kopije zavarovalnih polic s strani koncesionarja koncedentu.
V primeru, da koncesijska pogodba ni skladna s tem odlokom veljajo določila tega odloka.
20. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč (Uradni list RS, št. 70/06, 19/09, 51/09).
21. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-15/2017
Pivka, dne 22. junija 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti