Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1825. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Ureditev razpršenega hotela v Padni, stran 4999.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 11., 36 in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Piran na 21. redni seji dne 20. junija 2017 sprejel
A K T 
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Ureditev razpršenega hotela v Padni 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodne določbe) 
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Ureditev razpršenega hotela v Padni (v nadaljevanju projekt) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: ZJZP).
S tem aktom se določajo tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja, pravice uporabnikov in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner projekta je Občina Piran. Zasebni partner je pravna ali fizična oseba, ki bo izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
2. člen 
(javni interes) 
Občina Piran skladno z določilom enajste alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), prvega odstavka 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1) s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta. Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
3. člen 
(predmet) 
Predmet javno-zasebnega partnerstva Ureditev razpršenega hotela v Padni je rekonstrukcija objektov s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo ter ekonomsko izkoriščanje objektov na zemljiščih s parc. št. 364, 309, 304, 285, 398, 374, 375, 433, 437, 438/1 in 453, vse k.o. 2634 – Nova vas z namenom vzpostavitve celovite ponudbe turističnih storitev.
4. člen 
(izvedba projekta) 
Javni partner bo na enega ali več zasebnih partnerjev za čas rekonstrukcije objektov ter zunanje ureditve prenesel stavbno pravico. Obseg stavbne pravice in obdobje njenega trajanja bosta dogovorjena v postopku izbora zasebnega partnerja.
Posamezen zasebni partner bo zavezan objekte rekonstruirati v skladu z zahtevami javnega partnerja. Po zaključeni rekonstrukciji bo zasebnemu partnerju za čas do izteka pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu na zemljiščih iz prejšnjega člena podeljena stavbna pravica, na podlagi katere bo zasebni partner pridobil pravico, da ekonomsko koristi objekte.
Pogoji in omejitve ekonomskega koriščenja bodo opredeljeni s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu v skladu z namenom projekta.
5. člen 
(obveznosti javnega partnerja) 
V okviru javno-zasebnega partnerstva javni partner v projekt vloži stavbno pravico na zemljiščih s parc. št. 364, 309, 304, 285, 398, 374, 375, 433, 437, 438/1 in 453, vse k.o. 2634 – Nova vas, ki so potrebna za izvedbo projekta, osnovno projektno in investicijsko dokumentacijo ter zagotovi informiranje in obveščanje javnosti. Javni partner lahko projekt javno-zasebnega partnerstva sklene v enem ali več sklopih, ki se lahko oddajo z enim ali več različnimi zasebnimi partnerji.
Javni partner lahko brez podelitve stvarnih pravic v projekt vključi tudi druge nepremičnine, ki bi se izkazali kot potrebni za sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
Po izteku pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu bo javni partner prevzel v last in upravljanje objekte iz prejšnjega odstavka, brez kakršnegakoli nadomestila, dodatnih obveznosti ali omejitev uporabe.
Javni partner lahko v fazi priprave ali izvedbe izbora zasebnega partnerja do oddaje končnih ponudb nabor zemljišč in objektov iz prvega odstavka tega člena zmanjša. Nabor zemljišč je mogoče zmanjšati, če se bo za posamezne od objektov, ki so locirani na zemljiščih v fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, izkazalo, da je njihova vključitev v projekt z vidika koncedenta negospodarna ali da bi vključitev vseh objektov lahko ogrozilo uspešno izvedbo javno-zasebnega partnerstva.
6. člen 
(obveznosti zasebnega partnerja) 
Zasebni partner bo prevzel obveznost izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo in izvedbe vseh del v skladu projektno dokumentacijo ter zunanjo ureditvijo. Terminski plan rekonstrukcije bo dogovorjen s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
Zasebni partner bo moral zagotoviti tudi financiranje rekonstrukcije objektov, zunanje ureditve in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in delovanje rekonstruiranih objektov (npr. kulturnovarstvene pogoje in soglasje, uporabno dovoljenje).
Zasebni partner bo moral zagotavljati vzdrževanje in delovanje objektov za celotno obdobje trajanja javno-zasebnega partnestva.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
7. člen 
(oblika javno-zasebnega partnerstva) 
Večino poslovnega tveganja za izvajanje javno-zasebnega partnerstva prevzema zasebni partner, zato se javno-zasebno partnerstvo skladno s 27. členom ZJZP izvede v obliki koncesijskega razmerja, in sicer po modelu koncesije gradnje DFBOT (projektiraj – financiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last javnemu partnerju).
IV. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
8. člen 
(postopek izbire) 
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa v konkurenčnem postopku s pogajanji ob upoštevanju določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
9. člen 
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja) 
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Kandidati morajo v postopku izbire izkazati tudi, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
10. člen 
(merila za izbor zasebnega partnerja) 
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
11. člen 
(pooblastilo) 
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva, podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter druga dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
12. člen 
(strokovna komisija) 
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovnotehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno- zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
V. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
13. člen 
(trajanje) 
Trajanje začne teči z dnem sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, se izvedejo skladno s terminskim planom, ki bo opredeljen v pogodbi.
Pogodba se sklene za obdobje do največ petindvajset (25) let. Natančno trajanje javno-zasebnega partnerstva se določi v postopku izbora in opredeli s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha iz razlogov, navedenih v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
14. člen 
(vzpostavitev) 
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.
15. člen 
(prenehanje) 
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VI. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM 
16. člen 
(pravice in obveznosti partnerjev) 
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva, in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo predvsem prevzeti poslovno tveganje financiranja rekonstrukcije objektov, tveganje pridobitve uporabnega dovoljenja ter rekonstrukcije in iz njega izhajajoča tveganja. Zasebni partner mora prav tako prevzeti tveganje zagotavljanja delovanja objektov in tveganje vzdrževanja objektov ter tveganje rentabilnosti projekta kot celote.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvo vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
VII. NAČIN FINANCIRANJA 
17. člen 
(način financiranja) 
Vložek javnega partnerja v projekt predstavljajo zemljišča in objekti, navedeni v 5. členu tega akta, strošek informiranja in obveščanja, strošek priprave osnovne projektne dokumentacije (IDP), strošek priprave osnovne investicijske dokumentacije in stroške finančnega nadzora v obsegu, minimalno potrebnega za zagotavljanje javnega interesa.
Finančna sredstva za rekonstrukcijo objektov in zunanje ureditve v celoti zagotovi zasebni partner.
VIII. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU 
18. člen 
(enostranski ukrepi v javnem interesu) 
Javni partner ima pravico, ko je to neobhodno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno razmerje javno-zasebnega partnerstva in zavaruje javni interes.
Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko javni partner uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu,
– izdajo obveznih navodil zasebnemu partnerju,
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture,
– enostransko odpoved pogodbe.
Ukrep javnega partnerja mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati zasebnega partnerja.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu se podrobneje opredelijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
19. člen 
(nadzor nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu) 
Redni nadzor nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izvaja javni partner. Javni partner lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo občinske uprave ali zunanjega izvajalca.
Javni partner lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik zasebnega partnerja in predsednik nadzorne komisije.
20. člen 
(dolžnost poročanja) 
Zasebni partner mora na zahtevo javnega partnerja pripraviti pisno izredno poročilo o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja prevzetih obveznosti.
21. člen 
(nadzorni ukrepi) 
Če javni partner ugotovi, da zasebni partner ne izpolnjuje obveznosti iz tega akta ali sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu pravilno, mu lahko naloži izpolnitev teh obveznosti z izdajo obveznih navodil.
22. člen 
(prevzem infrastrukture in ukrepi za zavarovanje njene vrednosti) 
Javni partner ima pravico, ko je to neobhodno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, da izvede investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture.
23. člen 
(načini prenehanja koncesijskega razmerja) 
Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu praviloma redno preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena.
24. člen 
(enostranska odpoved pogodbe) 
Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu lahko z (enostransko) odpovedjo javnega partnerja predčasno preneha:
a) če je proti zasebnemu partnerju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
b) če zasebni partner pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu krši tako, da nastaja večja škoda javnemu partnerju ali uporabnikom vzpostavljene športne infrastrukture,
c) če obstaja utemeljen dvom, da zasebni partner v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
d) če zasebni partner kljub pisnemu opozorilu javnega partnerja ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, ki je določen s tem aktom in pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
Enostranska odpoved pogodbe ni dopustna v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Ob odpovedi pogodbe je javni partner dolžan zasebnemu partnerju v enem letu zagotoviti povrnitev največ 50 odstotkov morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni upravičeno brez posledic vrniti zasebnemu partnerju v naravi.
25. člen 
(evalvacija) 
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta, v okviru katere se preveri, ali so bili doseženi postavljeni cilji ter ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
26. člen 
(arbitražna klavzula) 
S pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med javnim in zasebnim partnerjem pristojna arbitraža.
27. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-151/2014
Piran, dne 20. junija 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visti gli artt. 21 e 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – dec. CC), gli artt. 11, 36 e 40 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 127/06) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale), il Consiglio Comunale del Comune di Pirano, nella 21ª seduta ordinaria del 20 giugno 2017 ha approvato il seguente
A T T O 
sul partenariato pubblico-privato per la realizzazione del progetto »Istituzione e disciplina dell'attività ricettiva dell’Albergo diffuso a Padna« 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
(Disposizioni introduttive) 
Il presente Atto costituisce decisione sull'individuazione dell'interesse pubblico per instaurare un partenariato pubblico-privato con l'obiettivo di realizzare il progetto »Istituzione e disciplina dell'attività ricettiva dell’Albergo diffuso a Padna« (nel testo a seguire: progetto) in una delle sue forme di partenariato pubblico-privato stabilite dalla Legge sul partenariato pubblico-privato (nel testo a seguire: ZJZP).
Con il presente Atto si determinano anche le finalità, i diritti e i doveri del partner pubblico e del partner privato, il procedimento di selezione del partner privato, i diritti degli utenti e le modalità di finanziamento e di realizzazione del progetto.
Il Comune di Pirano è il partner pubblico. Il partner privato può essere persona giuridica o persona fisica, che sarà selezionato tramite bando pubblico, quale esecutore del partenariato pubblico-privato.
II. CONTENUTO E OGGETTO DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 
Art. 2 
(Interesse pubblico) 
Il Comune di Pirano in conformità alla disposizione dell’undicesimo alinea, secondo comma, dell’articolo 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO), e al primo comma dell’articolo 2 della Legge sulla promozione dello sviluppo del turismo (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 2/04, 57/12, 17/15 e 52/16 – ZPPreb-1) con il presente Atto approva la decisione che sussiste l’interesse pubblico per la realizzazione del progetto. La stipula di un contratto di partenariato pubblico-privato è il modo più efficace ed economico per soddisfare l’interesse pubblico.
Art. 3 
(Oggetto) 
Il partenariato pubblico-privato »Istituzione e disciplina dell'attività ricettivadell’albergo diffuso a Padna« ha quale obiettivo la ricostruzione dei fabbricati con la corrispettiva infrastruttura e l’assetto esterno nonché lo sfruttamento economico dei fabbricati sui terreni con le particelle catastali n. 364, 309, 304, 285, 398, 374, 375, 433, 437, 438/1 e 453, tutte c.c. 2634 – Nova vas, con l’obiettivo di instaurare un’offerta completa di servizi turistici.
Art. 4 
(Attuazione del progetto) 
Il partner pubblico durante la ricostruzione dei fabbricati e dell’assetto esterno trasferirà il diritto di superficie a uno o più partner privati. Nel procedimento di selezione del partner privato saranno concordate la misura e la durata del diritto di superficie.
Il singolo partner privato avrà l’obbligo di ricostruire i fabbricati in conformità alle richieste del partner pubblico. Al partner privato sarà concesso, dopo la conclusione della ricostruzione, il diritto di superficie sui terreni di cui all’articolo precedente in base al quale il partner privato acquisirà il diritto di sfruttare economicamente i fabbricati per il periodo fino alla scadenza del contratto di partenariato pubblico-privato.
Le condizioni e le limitazioni di sfruttamento economico saranno definiti con il contratto di partenariato pubblico-privato in conformità alle finalità del progetto.
Art. 5 
(Obblighi del partner pubblico) 
Il partner pubblico nell’ambito del partenariato pubblico-privato fornirà nel progetto il diritto di superficie sui terreni con le particelle catastali n. 364, 309, 304, 285, 398, 374, 375, 433, 437, 438/1 e 453, tutte c.c. 2634 – Nova vas, necessarie per attuare il progetto, la documentazione base di progetto e di investimento nonché garantire di avvisare e informare il pubblico. Il partner pubblico può realizzare il progetto di partenariato pubblico-privato in una o più parti, che si possono suddividere tra uno o più differenti partner privati.
Il partner pubblico può includere anche altri beni immobili nel progetto, che potrebbero risultare necessari per instaurare il partenariato pubblico-privato, senza conferire diritti reali.
Il partner pubblico dopo la scadenza del contratto di partenariato pubblico-privato prenderà possesso e in gestione i fabbricati di cui al comma precedente senza qualsiasi tipo di indennizzo, altri obblighi o limitazioni d’uso.
Il partner pubblico nella fase di preparazione o di esecuzione della selezione del partner privato fino alla consegna delle offerte finali può diminuire il numero di terreni e fabbricati scelti di cui al primo comma del presente articolo. Il numero di terreni prescelti si può diminuire qualora risulti per i singoli fabbricati, situati sui terreni in fase di preparazione o di esecuzione, che la loro inclusione nel progetto sia dal punto di vista del concedente non economica o l’inclusione di tutti i fabbricati possa pregiudicare la realizzazione proficua del partenariato pubblico-privato.
Art. 6 
(Obblighi del partner privato) 
Il partner privato si assumerà l’obbligo della preparazione dei progetti per l’acquisizione del permesso di costruire, dei progetti per l’esecuzione e la realizzazione di tutti i lavori in conformità alla documentazione di progetto nonché l’assetto esterno. Il piano con i termini della ricostruzione sarà concordato con il contratto di partenariato pubblico-privato.
Il partner privato dovrà altresì garantire il finanziamento della ricostruzione dei fabbricati, l’assetto esterno e acquisire gli idonei permessi amministrativi, necessari per prendere in consegna e per l’attività dei fabbricati ricostruiti (ad es. i consensi e le condizioni di tutela culturale, il permesso di agibilità).
Il partner privato dovrà garantire la manutenzione e l’attività dei fabbricati per l’intero periodo di durata del partenariato pubblico-privato.
III. FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 
Art. 7 
(Forma di partenariato pubblico-privato) 
Il partner privato si assume la maggior parte dei rischi commerciali nell’eseguire il partenariato pubblico-privato, pertanto in conformità all’articolo 27 della ZJZP, il partenariato pubblico-privato si attua sotto forma di rapporto di concessione e precisamente in base al modello di concessione di costruzione DFBOT (progetta – finanzia – costruisci – gestisci – trasferisci la proprietà al partner pubblico).
IV. PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DELL’ESECUTORE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 
Art. 8 
(Procedimento di selezione) 
Il partner privato è selezionato tramite bando pubblico nella procedura competitiva con negoziazioni, considerando le disposizioni della Legge sugli appalti pubblici (Gazz. Uff. della RS, n. 91/15).
Il partner pubblico nel procedimento di selezione deve garantire un esame trasparente e di uguaglianza degli offerenti.
Art. 9 
(Condizioni per la selezione del partner privato) 
Il partner pubblico deve verificare nel procedimento di selezione del partner privato se questi ha le capacità economiche, finanziarie nonché tecniche e di risorse umane per assumere i compiti di esecutore del partenariato pubblico-privato.
I candidati devono dimostrare di avere l’accesso garantito ai fondi finanziari per la realizzazione dell’intero progetto di partenariato pubblico-privato.
Art. 10 
(Criteri per la selezione del partner privato) 
Il partner pubblico deve formulare criteri chiari e trasparenti per la selezione del partner privato con i quali permettere la scelta del candidato con l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 11 
(Autorizzazione) 
Si autorizza il Sindaco per la pubblicazione del bando pubblico, per la realizzazione del procedimento di selezione del partner privato, per la scelta dell’esecutore del partenariato pubblico-privato, per la firma del contratto di partenariato pubblico-privato nonché per altri atti nel procedimento della stipula del contratto e dell’esecuzione del partenariato pubblico-privato.
Art. 12 
(Commissione tecnica) 
Il Sindaco nomina una Commissione tecnica per la preparazione e l’esecuzione del bando pubblico, per l’esame e la valutazione delle domande pervenute ovvero delle adesioni nonché per la preparazione della relazione tecnica.
La Commissione tecnica è composta dal presidente e da almeno due membri. Tutti i membri devono essere in possesso di almeno un titolo di studio universitario superiore e almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore in modo tale da poter garantire una valutazione professionale delle domande ovvero adesioni.
Il presidente e tutti i membri della Commissione tecnica devono soddisfare le condizioni di cui al secondo comma dell’articolo 52 della ZJZP, che confermano con la sottoscrizione della dichiarazione. Il membro della Commissione tecnica per il quale è accertato che non soddisfi la condizione stabilita, come citato nella proposizione precedente, si esclude immediatamente dalla Commissione tecnica e si procede alla nomina di un membro sostituto.
Per la realizzazione dei singoli atti nel procedimento di esecuzione del bando pubblico devono essere presenti almeno tre membri della Commissione tecnica (ad es. apertura pubblica delle offerte). La relazione è preparata e sottoscritta da tutti i membri della Commissione tecnica.
La Commissione tecnica nel procedimento di preparazione ed esecuzione del bando pubblico si serve dei servizi professionali del partner pubblico o di esperti esterni per l’aiuto e la consulenza tecnico-professionale. I membri della Commissione tecnica possono essere anche esperti esterni indipendenti i quali hanno un sapere specifico necessario alla selezione efficace dell’esecutore del partenariato pubblico-privato.
La relazione è la base per la predisposizione dell’atto di selezione dell’esecutore del partenariato pubblico-privato che è rilasciato dal Sindaco.
V. INIZIO E CESSAZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 
Art. 13 
(Durata) 
Il partenariato inizia a decorrere dal giorno della stipula del contratto di partenariato pubblico-privato. Gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di partenariato pubblico-privato si eseguono in armonia con il piano dei termini, che sarà definito nel contratto.
Si stipula il contratto per un periodo massimo di 25 anni. La durata precisa del partenariato pubblico-privato si determina nel procedimento di selezione e si definisce con il contratto di partenariato pubblico-privato. Il rapporto di partenariato pubblico-privato cessa per i motivi specificati nel contratto di partenariato pubblico-privato.
Art. 14 
(Inizio) 
I diritti e doveri, che derivano dal rapporto di partenariato pubblico-privato, subentrano al momento della stipula del contratto di partenariato pubblico-privato. L’atto di selezione cessa di valere qualora il candidato prescelto non sottoscriva il contratto di partenariato pubblico-privato nel termine di 60 giorni dalla sua esecutività.
Art. 15 
(Cessazione) 
Il rapporto di partenariato pubblico-privato cessa con l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto da parte di entrambi i contraenti. Le condizioni e le modalità di cessazione del rapporto di partenariato pubblico-privato si definiscono nel contratto.
VI. RAPPORTI TRA IL PARTNER PUBBLICO E IL PARTNER PRIVATO 
Art. 16 
(Diritti e doveri dei partner) 
I diritti e doveri del partner pubblico e di quello privato si regolano tramite il contratto di partenariato pubblico-privato. Il contratto deve essere stipulato in modo tale da garantire un’esecuzione bilanciata del partenariato pubblico-privato e in modo da garantire che ognuno dei partner si assuma quei rischi commerciali che controllano più facilmente. Con il contratto il partner privato deve soprattutto assumere i rischi commerciali riguardanti il finanziamento della ricostruzione dei fabbricati, i rischi riguardanti l’acquisizione del permesso di agibilità nonché la ricostruzione e i rischi derivanti da essa. Il partner privato deve altrettanto assumere il rischio di garantire l’attività dei fabbricati e il rischio della manutenzione degli stessi nonché il rischio di rendimento dell’intero progetto.
Il partner pubblico deve instaurare tramite il contratto di partenariato pubblico-privato i meccanismi con i quali garantire un’assicurazione efficace dell’interesse pubblico.
VII. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 
Art. 17 
(Modalità di finanziamento) 
Il contributo del partner pubblico nel progetto è rappresentato dai terreni e fabbricati, citati nell’articolo 5 del presente Atto, le spese per l’informazione e la comunicazione, le spese di preparazione della documentazione fondamentale di progetto (IDP), le spese di preparazione della documentazione fondamentale di investimento e le spese della supervisione finanziaria nella misura minima necessaria per garantire l’interesse pubblico.
Il partner privato garantisce per intero i fondi finanziari per la ricostruzione dei fabbricati e l’assetto esterno.
VIII. MISURE UNILATERALI NELL’INTERESSE PUBBLICO 
Art. 18 
(Misure unilaterali nell’interesse pubblico) 
Ove sia assolutamente necessario, al fine di tutelare l'interesse pubblico e onde poter realizzare la finalità del contratto di partenariato pubblico-privato, il partner pubblico ha il diritto di intervenire con misure unilaterali nel partenariato pubblico-privato istituito, proteggendo in tal modo l’interesse pubblico.
Il partner pubblico può adoperare quale misura unilaterale nell’interesse pubblico quanto segue:
– l’introduzione del controllo straordinario sull’esecuzione del contratto di partenariato pubblico-privato;
– l’emissione di istruzioni obbligatorie al partner privato;
– l’attuazione di misure di investimento o di manutenzione per tutelare il valore delle infrastrutture istituite;
– la risoluzione unilaterale del contratto.
La misura del partner pubblico deve essere conforme al principio di proporzionalità e non deve gravare eccessivamente il partner privato.
Le modalità e le condizioni di applicare le misure unilaterali nell’interesse pubblico sono dettagliatamente determinate nel contratto di partenariato pubblico-privato.
Art. 19 
(Controllo sull’esecuzione del contratto di partenariato pubblico-privato) 
Il partner pubblico esegue il controllo ordinario sull’esecuzione del contratto di partenariato pubblico-privato. Il partner pubblico può autorizzare i servizi professionali competenti dell’Amministrazione comunale o un esecutore esterno per singoli incarichi tecnici.
Il partner pubblico può disporre anche di un controllo straordinario sull’esecuzione di attività concordate tramite contratto. Il Sindaco nomina una Commissione speciale di controllo per la realizzazione del controllo straordinario. Sul controllo straordinario eseguito si stilerà un verbale sottoscritto dal rappresentante del partner privato e dal presidente della Commissione di controllo.
Art. 20 
(Obbligo di relazione) 
Il partner privato deve redigere, su richiesta del partner pubblico, la relazione straordinaria scritta sulla situazione, sui lavori eseguiti e necessari, sugli investimenti da compiere e sulle misure organizzative e sulla qualità di esecuzione degli obblighi assunti.
Art. 21 
(Misure di controllo) 
Qualora il partner pubblico accerti, che il partner privato non adempia correttamente agli obblighi del presente Atto o del contratto stipulato di partenariato pubblico-privato, può imporgli di adempiere tali obblighi con il rilascio di istruzioni obbligatorie.
Art. 22 
(Presa in consegna dell’infrastruttura e misure per proteggere il suo valore) 
Il partner pubblico ha il diritto di attuare misure di investimento e di manutenzione per preservare il valore dell’infrastruttura istituita, ove sia assolutamente necessario per tutelare l’interesse pubblico e conseguire l’obiettivo del contratto di partenariato pubblico-privato stipulato.
Art. 23 
(Modalità di cessazione del rapporto di concessione) 
Normalmente il contratto di partenariato pubblico-privato cessa al termine del periodo per cui è stato stipulato.
Art. 24 
(Risoluzione unilaterale del contratto) 
La risoluzione anticipata del contratto di partenariato pubblico-privato può avvenire con il recesso (unilaterale) del contratto da parte del partner pubblico nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del partner privato sia stata avviata la procedura di concordato preventivo, fallimentare o di liquidazione,
b) qualora il partner privato violi il contratto di partenariato pubblico-privato in modo tale da provocare un danno maggiore nei confronti del partner pubblico o degli utenti dell’infrastruttura sportiva istituita,
c) qualora esista il dubbio fondato per cui il partner privato non porterà a termine i propri impegni nel lavoro essenziale,
d) qualora il partner privato nonostante intimazione formale del partner pubblico non adempia agli obblighi assunti nel modo prestabilito con il presente Atto e dal contratto di partenariato pubblico-privato.
La risoluzione unilaterale del contratto non è ammissibile nel caso in cui le circostanze per giustificare tale risoluzione siano sopravvenute a causa di forza maggiore o di circostanze imprevedibili e insormontabili.
Con la risoluzione del contratto il partner pubblico ha l’obbligo di garantire al partner privato in un anno il rimborso al massimo del 50 % degli eventuali investimenti rivalorizzati e non ammortizzati, i quali non si possono o non è legittimo senza conseguenze rendere al partner privato in natura.
Art. 25 
(Valutazione) 
Al termine del partenariato pubblico-privato si prepara la valutazione del progetto nell’ambito della quale si accerta se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati e se sono stati portati a termine e adempiuti gli obblighi del partner pubblico e privato, come derivato dal contratto di partenariato pubblico-privato.
Art. 26 
(Clausola di arbitrato) 
Con il contratto di partenariato pubblico-privato è ammesso concordare che a decidere in caso di controversie sia un collegio arbitrale competente.
Art. 27 
(Entrata in vigore del decreto) 
Il presente Atto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-151/2014
Pirano, 20. giugno 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti