Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1821. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2018, stran 4994.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/19) je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kočevje za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za proračun Občine Kočevje za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov/konto
Proračun 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
21.451.892,92
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.357.158,63
70
DAVČNI PRIHODKI
10.609.615,00
700 Davki na dohodek in dobiček
9.629.505,00
703 Davki na premoženje
737.110,00
704 Domači davki na blago 
in storitve 
243.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.747.543,63
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.447.663,00
711 Takse in pristojbine
13.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
19.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
38.280,63
714 Drugi nedavčni prihodki
229.600,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
563.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
55.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
508.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.531.734,29
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.220.423,36
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Proračuna Evropske unije
5.311.310,93
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
23.916.989,59
40
TEKOČI ODHODKI
4.597.027,23
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.244.933,52
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
186.403,11
402 Izdatki za blago in storitve
3.008.661,11
403 Plačila domačih obresti
77.029,49
409 Rezerve
80.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.199.950,30
410 Subvencije
494.230,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.390.956,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
500.209,02
413 Drugi tekoči domači transferi
2.814.555,28
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.880.712,06
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.880.712,06
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
239.300,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
197.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
41.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–2.465.096,67
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
3.526.149,60
50
ZADOLŽEVANJE
3.526.149,60
500 Domače zadolževanje
3.526.149,60
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.061.052,93
55
ODPLAČILA DOLGA
1.061.052,93
550 Odplačilo domačega dolga
1.061.052,93
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.465.096,67
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+ VII.-VIII.-IX.)
2.465.096,67
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/.
Proračun Občine Kočevje za leto 2018 se določa v višini 24.978.042,52 EUR.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
2. prihodki ožjih delov občine,
3. prihodki od kupnin in najemnin za stanovanja,
4. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,
5. prihodki od podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov,
6. prihodki od turistične takse.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračun.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen 
(prerazporejanje proračunskih sredstev) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.
O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 20 % obsega področja proračunske porabe.
V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije.
O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta, ter se o tem poroča na seji občinskega sveta.
Med izvrševanjem proračuna Občine Kočevje se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v okviru iste proračunske postavke.
6. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekti, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
7. člen 
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna) 
Na predlog Oddelka za proračun, finance in gospodarstvo župan v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma jih sofinancira država.
8. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
9. člen 
(proračunska rezerva) 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20.000,00 EUR odloča župan, na predlog Oddelka za proračun, finance in gospodarstvo. Župan o uporabi sredstev proračunske rezerve s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet s posebnim odlokom. Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 10.000,00 EUR.
10. člen 
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna) 
Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za preostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upoštevata zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje, ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni in cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredelita s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan, ali z javnim razpisom.
11. člen 
(prevzemanje obveznosti) 
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere (podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2019 70 % navedenih pravic uporabe in
2. v prihodnjih letih 10 % navedenih pravic uporabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2019, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami ter pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
12. člen 
(določbe, vezane na zakon, ki ureja javna naročila) 
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
13. člen
(upravljanje s premoženjem) 
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja Občine Kočevje, kadar to ni opredeljeno s proračunom, odloča župan do višine 5.000,00 EUR, o čemer polletno pisno poroča občinskemu svetu.
14. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
15. člen 
Župan je pooblaščen, da se v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov lahko odloči za kratkoročno zadolžitev, največ do 5 % sprejetega proračuna.
16. člen 
(poročanje) 
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2018, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za proračun, finance in gospodarstvo ali nadzorni odbor.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, predložiti oddelku za proračun, finance in gospodarstvo gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
17. člen 
(pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe.
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren direktor oziroma predstojnik in računovodja pri posrednem proračunskem uporabniku.
18. člen 
(krajevne skupnosti) 
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo 5.000,00 EUR, veljajo le ob poprejšnjem soglasju sveta krajevne skupnosti in župana.
Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko odobri prerazporeditev pravic porabe med področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja ne sme presegati 100 % obsega področja proračunske porabe.
19. člen 
(dolgoročno zadolževanje in poroštva) 
Posredni proračunski uporabniki, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Posredni proračunski uporabniki proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 300.000,00 EUR.
Soglasje izda občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanovitelj je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kočevje v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-18/2017/615/75
Kočevje, dne 28. junija 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti