Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1824. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra, stran 4998.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10 (62/10 popr.), 20/11, 57/12 in 101/13, 22/14) in 17. člena v zvezi s 102. členom Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Piran na 21. redni seji dne 20. 6. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Nepremičnini, parc. št. 300/2, k.o. 2630 Piran, se odvzame status grajenega javnega dobra občinskega pomena.
Delu nepremičnine s parc. št. 1587, k.o. 2630 Piran v izmeri 1.404 m2 (po grafični prilogi, ki je priloga tega sklepa), se odvzame status grajenega javnega dobra občinskega pomena.
2. 
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
3. 
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi druge točke tega sklepa v skladu z ZGO-1 in po izvedeni parcelaciji parc. št. 1587, k.o. 2630 Piran izdala odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena za nepremičnino s parc. št. 300/2, k.o. Piran in za novonastale parcele, ki bodo nastale po pravnomočnosti odločbe o parcelacije iz dosedanje parc. št. 1587, k.o. 2630 Piran in bodo ustrezale delom, ki so v grafični prilogi tega sklepa obarvane z rožnato barvo.
Št. 478-233/2010
Piran, dne 20. junija 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 23 della Legge in materia edilizia (ZGO-1, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 102/04 – testo consolidato ufficiale 1 (14/05 – corr.), 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10 (62/10 – corr.), 20/11, 57/12 e 101/13, 22/14) e l’articolo 17 in relazione all'articolo 102 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale) e il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 21ª seduta ordinaria del 20 giugno 2017 ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
1. 
Alla particella catastale n. 300/2 c.c. 2630 Pirano, è abolito lo status di demanio pubblico edificato di rilevanza comunale.
Ad una frazione della particella catastale n. 1587 c.c. 2630 Pirano, con una superficie di 1404 m2 (in base al grafico accluso, quale allegato della presente Delibera), è abolito lo status di demanio pubblico edificato di rilevanza comunale.
2. 
La Delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
3. 
L’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, in base al punto 2 della presente Delibera e in virtù della Legge in materia edilizia (ZGO-1) e dopo l’esecuzione del frazionamento della particella catastale n. 1587 c.c. 2630 Pirano, rilascerà la Decisione di abolizione dello status di demanio pubblico edificato di rilevanza comunale per l'immobile con particella catastale n. 300/2 c.c. 2630 Pirano e per le nuove particelle catastali, che sorgeranno dopo la definitività della Decisione relativa al frazionamento dell’attuale particella catastale n. 1587 c.c. 2630 Pirano, e coincideranno con le frazioni che sono colorate di rosa nell’allegato grafico della presente Delibera.
N. 478-233/2010
Pirano, 20. giugno 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti