Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

Ob-2573/17, Stran 1695
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju: BSC Kranj) na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske sheme v gorenjski regiji z dne 24. 5. 2017, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta 012-15/2014-18 z dne 28. 12. 2016 s spremembami in dopolnitvami z dne 10. 3. 2017), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015, 12. 8. 2015, 4. 3. 2016, 2. 6. 2016, 28. 10. 2016 in 28. 12. 2016 (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), objavlja
drugi javni razpis 
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v gorenjski regiji (RGS Gorenjska) za bančne kredite, ki jih BSC Kranj kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju gorenjske regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Gorenjska.
2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v gorenjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.
3. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Gorenjska (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
4. Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska znaša 1.869.600,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 584.250,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.
5. Državna pomoč po tem javnem razpisu se izvaja po državnih pomočeh »de minimis« po prijavljeni shemi M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne pomoči se uporabljajo Določbe o »de minimis« pomoči iz poglavja III. navedenega pravilnika.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa
– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Gorenjska, katerega ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigosanega, skupaj z zahtevanimi prilogami posredujete na BSC Kranj.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Gorenjska,
– merila za ocenjevanje vlog in navodilo, 
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške,
– Razpisni obrazec št. 3: vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– Razpisni obrazec št. 4: vzorec besedila garancije,
– Razpisni obrazec št. 5: vzorec vmesnih in končnih poročil o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga v roku 30 dni po zaključku projekta posredovati na BSC Kranj. Dosegljiv bo na spletni strani BSC Kranj www.bsc-kranj.si ter
– Razpisni obrazec št. 6: vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Obvezna vsebina vloge:
– Izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Gorenjska z zahtevanimi prilogami.
– Poslovni načrt ali Predstavitev podjetja in namena kredita s prilogami.
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške.
– Razpisni obrazec št. 3: parafiran vzorec pogodbe o izdaji garancije.
– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države.
– Bonitetna ocena AJPES-a: S.BON-1 za družbe, samostojne podjetnike in zadruge, ter S.BON-1/K za skupino podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje vloge. K vlogam, oddanim v letu 2017, mora biti priložena bonitetna ocena na podlagi podatkov o poslovanju za leto 2016.
– Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge.
3. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani BSC Kranj www.bsc-kranj.si. Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 9. do 14. ure na tel. 04/28-17-247 oziroma na e-naslov: lidija.zeme@bsc-kranj.si ali nives.justin@bsc-kranj.si.
3. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 16. 5. 2018.
2. Rok za oddajo prijav je najkasneje do 16. 5. 2018.
3. Način prijave:
– Vlagatelj pošlje vlogo na naslov: BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj. Vloga se lahko odda tudi osebno v vložišču BSC Kranj.
4. Vlagatelj lahko vlogo (obrazci in priloge) pošlje od ponedeljka, 3. 7. 2017 dalje, s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici oziroma datum in podpis prejemnika v vložišču BSC Kranj, ki ne sme biti kasnejši od 16. 5. 2018. Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.
5. Vlagatelj poda vlogo na javni razpis, v vlogi opredeli banko, na katero posreduje BSC Kranj vlogo za izdajo sklepa o odobritvi kredita, v kolikor sklep banke še ni priložen vlogi. Za odločanje o izdaji garancije mora biti izdan pozitiven sklep banke o odobritvi kredita.
6. Vloge, ki bodo prispele pred rokom za prijavo in po tem roku, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
7. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom vlagateljem za izdelavo vloge na javni razpis, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – RGS Gorenjska« in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice).
8. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
9. Če na ovojnici pošiljatelj (vlagatelj) ne bo naveden, bo vodja RGS pri izvajalcu vlogo odprla, s sklepom vlogo zavrgla in jo vrnila vlagatelju, če bo iz vsebine mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.
4. Razpisni pogoji
4.1. Pogoji prijave
Pogoji za vlagatelje:
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni vlagatelji). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
2. Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
3. Ne glede na določila 1. točke pogojev prijave do garancij niso upravičeni vlagatelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada ali BSC Kranj;
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti po odobrenem kreditu iz 1. javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS Gorenjska;
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči;
– ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ali 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
– ki izvajajo ekološko sporne investicije;
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.
Pogoji za vloge:
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. V kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko BSC Kranj dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek vlagatelja.
2. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na vlagatelja ter na prijavljeni projekt.
3. Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku in na predpisan način iz poglavja 3 ter vsebuje izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Gorenjska s prilogami, navedenimi v poglavju 2 z naslovom Obvezna vsebina vloge.
4. Prejemnik garancije je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
5. BSC Kranj sme ob pisnem soglasju vlagatelja popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
6. Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenirano v datoteki WORD in PDF na elektronskem mediju ter v enem listinskem izvodu v kolikor kandidira zgolj za garancijo oziroma dveh listinskih izvodih v primeru, da sklep banke ni priložen. V primeru nebistvenih razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko, se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. V primeru bistvenih razlik bo to predmet dopolnitve vloge.
Pogoji za projekte:
1. Prijavni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
2. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
3. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo BSC Kranj preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
4. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kadar je to potrebno.
5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
6. Upravičeni so projekti, za katere vlagatelji prikažejo doseganje vsaj 1 od naslednjih specifičnih ciljev:
a) Ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih v podjetju;
b) Povečanje prihodkov podjetja;
c) Dvig dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju;
d) Večanje deleža prodaje na tuje trge.
Učinke izvedenega projekta mora podjetje dosegati najkasneje v roku 2 let po končanju projekta in morajo biti izkazani v bilanci podjetja za to leto.
4.2. Finančni pogoji
1. Za pridobitev garancije za dolgoročni kredit se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
2. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR,
– garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega kredita,
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi razpisa,
– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 16. 7. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev oziroma do 6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,
– vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada v višini do 80 % vrednosti posojila in drugimi oblikami zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje tveganosti projekta in vlagatelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu z vlagateljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Gorenjska,
– en vlagatelj ima lahko skupaj odobreno za največ 400.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih shemah (upoštevajoč odobrene garancije po predhodnih razpisih RGS),
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– vlagatelj mora imeti ob podpisu pogodbe o dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe,
– vlagatelj zavaruje garancijo z nerazdelnim osebnim poroštvom in notarsko overjenim zapisom ali Sporazumom o zavarovanju garancije, pri čemer stroške notarja v celoti nosi vlagatelj. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega obroka kredita. V primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit).
4.3. Pogoji po »de minimis« shemi
Posojilo za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vrednosti projekta.
4.3.1. Neupravičeni vlagatelji
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
4.3.2. Upravičeni projekti po »de minimis« shemi pomoči
1. Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. V primeru, ko delež obratnih sredstev presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se lahko kredit odobri za največ 3 leta, z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru, ko se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit v celoti za obratna sredstva, mora imeti podjetje sedež na upravičenem območju.
2. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.
3. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti BSC Kranj. Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) Podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja
b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja
c) Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu
d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja
e) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij ali fizičnih oseb, prav tako veljajo za enotno podjetje.
4. Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri obratnih sredstvih.
4.3.3. Upravičeni stroški po »de minimis« shemi pomoči:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 3 mesece od 1. 1. 2017 naprej,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2017 naprej.
4.3.4. Neupravičeni stroški po »de minimis« shemi pomoči:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
4.4. Pogoji črpanja:
1. Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje dokumentacije:
– zahtevka za koriščenje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazil o plačilu preostanka predloženih računov.
2. Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži in pošlje v pregled in potrditev BSC Kranj, ta pa v pregled in izplačilo banki kreditodajalki.
3. V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija plačanega računa na njegov transakcijski račun.
4. Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Gorenjska.
4.5. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. BSC Kranj bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci spremljal uresničevanje namenske rabe in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca in
– spremljanje učinkov projektov.
2. BSC Kranj bo spremljal in kontroliral izvajanje pogodbe s pomočjo pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti vlagatelj, s komuniciranjem z lokalnimi in regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in z ogledi na kraju samem.
4.6. Stroški povezani s kreditom in garancijo
BSC Kranj za izdano garancijo Sklada in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu z njeno poslovno politiko. S kreditom in garancijo so povezani tudi stroški zavarovanja kredita po pogojih banke in notarskega Sporazuma o zavarovanju garancije. Stroške zavarovanja garancije krije vlagatelj.
5. Merila za ocenjevanje
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog).
Kriteriji za ocenjevanje po tem razpisu so:
I. Kadar se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit, ki je namenjen 60 % oziroma več za obratna sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost vlagatelja
– Socialno podjetje
– Bonitetna ocena
– Zaposleni podjetja
B. Finančni kazalniki
– (Kapital/obveznosti do virov sredstev)x100
– Kredit/čisti prihodki od prodaje
– Prosti kreditni limit/kredit
– Finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA).
II. Kadar se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit, ki je namenjen 40 % ali več za investicijo v osnovna sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost vlagatelja
– Socialno podjetje
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost
– Usmerjenost v izvoz
– Delež lastnih sredstev v finančni strukturi
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena
B. Ocena projekta:
– Namen in cilj projekta
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja.
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij po pravilu »de minimis« je 80, pogoj za dodelitev garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno-garancijskega odbora doseženih najmanj 30 točk.
6. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Pravilnikom o delovanju regijskih garancijskih shem in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.
2. Odpiranje vlog ni javno. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti kasnejši od 16. 5. 2018.
3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo zavržene in jih BSC Kranj ne bo obravnaval ter jih bo vrnil vlagateljem. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden naslov vlagatelja, bo BSC Kranj vlogo vrnil vlagatelju na naslov, ki ga bo razbral iz vloge.
4. V kolikor sklep banke o odobrenem kreditu vlogi še ni priložen, vlagatelj v vlogi opredeli banko, na katero bo BSC Kranj posredoval en izvod vloge za izdajo sklepa o odobritvi kredita. BSC Kranj bo dokončno popolnost vloge zahteval po prejemu pozitivnega sklepa banke o odobrenem kreditu.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo strokovna služba BSC Kranj v roku 8 dni od odpiranja vloge pisno pozvala k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo in jih bo BSC Kranj vrnil vlagateljem.
8. Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije ter niso v skladu s predmetom in cilji razpisa, se kot neutemeljene zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji odločbe o izdaji garancije, se pogodba ne podpiše, odločba pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. Vlagatelj mora poravnati zakonsko določene zamudne obresti za namensko vezan depozit za čas od datuma sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.
9. Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so skladne z namenom in predmetom tega javnega razpisa, bo strokovna služba BSC Kranj ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc. Poleg ocene in analize vloge strokovna služba BSC Kranj pripravi tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor.
10. Vlogo obravnava kreditno-garancijski odbor RGS Gorenjska, ki na osnovi pozitivnega sklepa banke, ocene projekta in predloga sklepa strokovne službe BSC Kranj, s sklepom odloči o odobritvi oziroma neodobritvi garancije po predpisanem postopku. Kreditno-garancijski odbor RGS Gorenjska se praviloma sestaja enkrat mesečno oziroma po potrebi.
11. Direktor BSC Kranj na podlagi sklepa kreditno-garancijskega odbora RGS Gorenjska izda odločbo o zavrženju ali zavrnitvi vloge in odločbo o dodelitvi garancije najkasneje v roku 60 dni od datuma oddaje vloge.
12. Zoper odločbo pritožba ni dovoljenja. Zoper odločbo je možen upravni spor.
13. V primeru dodelitve garancije bodo upravičeni vlagatelji pozvani, da najkasneje v 15 dneh od dokončnosti odločbe o odobritvi vloge podpišejo pogodbo o izdaji garancije z vsebino, kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in sporazum o zavarovanju garancije. Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša s soglasjem BSC Kranj, vendar za največ 10 dni.
14. Na osnovi pogodbe o izdaji garancije bo sklad upravičencu izdal garancijo.
15. Vlagatelj mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
7. Zaupna narava dokumentacije
– Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
– Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
– Člani strokovne komisije, strokovne službe in druge pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa, se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.
– Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani BSC Kranj.
8. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev:
– je dolžan BSC Kranj pred podpisom pogodbe o izdaji garancije pisno izjavo o morebitnih že prejetih »de minimis« pomočeh (vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za »de minimis« pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
– se zavezuje prijavljen projekt izvesti po načelu ekonomičnosti in mora BSC Kranj oziroma s strani BSC Kranj pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.
– mora BSC Kranj obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih …).
– mora zagotoviti, da terjatve do BSC Kranj ne bo odstopil tretji osebi.
– je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
9. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa, se zapre Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v gorenjski regiji, objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/15, s spremembami v Uradnem listu RS, št. 24/16, ki je izšel 1. 4. 2016.
BSC, d.o.o., Kranj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti