Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

Št. 072-28/2017/1/515-MP Ob-2587/17, Stran 1699
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in Koncesijskega akta za izvajanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbene oskrbe objektov »Fakulteta za organizacijske vede; Šolski center Kranj in Športna dvorana Zlato polje; Dijaški in študentski dom Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna«, ki se oskrbujejo z energijo iz skupne kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju (Uradni list RS, št. 300-8/2017/10/630/ maj 2017) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za projekt »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju«
1. Povabilo k oddaji vloge
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (kot vodilni partner v konzorciju javnih partnerjev, odslej se v okviru tega dokumenta uporablja pojem »koncedent« ali javni partner) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Dijaškega in študentskega doma Kranj, Šolskega centra Kranj, Športne dvorane Zlato polje in Gimnazije France Prešeren (sanacija kotlovnice) na lokaciji Zlato polje v Kranju.
Javni razpis se izvaja na podlagi Koncesijskega akta za izvajanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbene oskrbe objektov »Fakulteta za organizacijske vede; Šolski center Kranj in Športna dvorana Zlato polje; Dijaški in študentski dom Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna«, ki se oskrbujejo z energijo iz skupne kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju (Uradni list RS, št. 300-8/2017/10/630/ maj 2017).
2. Naziv in naslov koncedenta: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, je vodilni javni partner v okviru izvedbe predmetnega projekta javno-zasebnega partnerstva, in nastopa v okviru konzorcija javnih partnerjev, ki ga sestavljajo Univerza v Mariboru in Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Maribor, Šolski center Kranj in Športna dvorana Zlato polje, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj ter Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj.
3. Podatki o objavi koncesijskega akta
Koncesijski akt za izvajanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbene oskrbe objektov »Fakulteta za organizacijske vede; Šolski center Kranj in Športna dvorana Zlato polje; Dijaški in študentski dom Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna«, ki se oskrbujejo z energijo iz skupne kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju (Uradni list RS, št. 300-8/2017/10/630/ maj 2017).
Koncesija se podeljuje skladno z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet koncesije je gradbena, tehnološka in energetska sanacija objektov, opredeljenih v koncesijskem aktu in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih, opredeljenih v koncesijskem aktu.
V okviru projekta je predvidena celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju. Objekti in pripadajoči daljinski ogrevalni sistem so iz energetskega vidika v slabem stanju, energetsko potratni in neučinkoviti, prav tako pa se ugotavlja odsotnost ustreznega energetskega upravljanja. Vzrok navedenemu je energetska neučinkovitost ter previsoki stroški energije in vzdrževanja. Še posebej v slabem stanju je skupna kotlovnica in toplovod, zgrajena v 70. letih prejšnjega stoletja. Osnovni namen investicije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo in energetsko upravljanje obravnavanih javnih objektov z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov obratovanja ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Zraven energetske sanacije investicija predvideva še zamenjavo kotlov (v kotlovnici Zlato polje) in sanacijo toplovoda in ureditev električne polnilnice.
5. Območje koncesije: koncesija se podeljuje za območje določeno s tem razpisom in razpisno dokumentacijo. Območje izvajanja koncesije obsega poleg kotlovnice Zlato polje še naslednjih pet javnih objektov Športna dvorana Zlato polje, Šolski center Kranj, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, Dijaški in študentski dom Kranj.
6. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje največ 15 let. Čas trajanja koncesije se lahko spremeni oziroma podaljša v primeru, če koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati ali je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedentov ali njihovih ukrepov v javnem interesu, vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Koncesija se bo pričela izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe skladno z določbami le-te.
7. Sofinanciranje: sofinanciranje s strani EU, in sicer iz Kohezijskega sklada, na osnovi prijave na »Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in v uporabi širšega javnega sektorja v lasti države«. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike).
8. Uporabniki storitev koncesije: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Maribor, Šolski center Kranj in Športna dvorana Zlato polje, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj ter Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj.
9. Razpisna dokumentacija in pojasnjevanje razpisne dokumentacije:
– Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil: www.enarocanje.si, spletni strani koncedenta: www.um.si, v Uradnem listu RS in na Portalu energetika Ministrstva za infrastrukturo: http://www.energetika-portal.si/. Razpisna dokumentacija je dostopna na Portalu javnih naročil in na spletni strani koncedenta. Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.
– Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme vlagatelj vloge zahtevati izključno v pisni obliki prek Portala javnih naročil. Pojasnila in odgovori na prejeta vprašanja bodo objavljeni prek Portala javnih naročil. Vsi odgovori na vprašanja vlagateljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za vlagatelje obvezujoči. Zadnji rok za pisna vprašanja je 27. 7. 2017 do 11. ure. Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo vlog. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Vlagatelji morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokumentacija o njihovem izpolnjevanju, so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahteve glede vsebine vlog: zahteve glede vsebine vlog so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji za predložitev skupne vloge so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
13. Rok in način predložitve vloge:
– Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov koncedenta na način:
– osebno na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
– po pošti na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
– Končni rok za oddajo vlog je 10. 8. 2017 do 11. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko) do vložišča koncedenta prispeti do roka, ki je naveden zgoraj. V nasprotnem primeru se vloge štejejo za prepozne.
– Vloge morajo biti pripravljene v skladu z določili razpisne dokumentacije.
14. Navedba finančnega zavarovanja za resnost vloge: vlagatelj je dolžan predložiti ustrezno zavarovanje za resnost vloge. Višina in oblika zavarovanja je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
15. Postopek izbire
O izbiri koncesionarja odloča rektor Univerze v Mariboru z aktom poslovanja. Pred izdajo akta poslovanja pridobi rektor predlog posebne komisije za vodenje razpisa, ki jo imenuje.
Pravno varstvo v postopku je zagotovljeno v skladu z določbami 62. člena ZJZP.
16. Merila za ocenjevanje ponudb
Merilo za izbor ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Ekonomsko najugodnejša ponudba je sestavljena iz sledečih ponderjev:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– višina investicije,
– višina deleža prihranka, ki pripade koncedentu in
– stopnja udeležbe koncedenta na presežnih prihrankih.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena Zakona o javnem zasebnem partnerstvu navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Podrobnejša vsebina meril in način ponderiranja sta opredeljena v razpisni dokumentaciji. Relativna utež posameznega ponderja bo določena v okviru konkurenčnega dialoga in pred oddajo končnih pisnih ponudb.
17. Odpiranje vlog: javno odpiranje vlog bo potekalo v sejni sobi na naslovu Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dne 10. 8. 2017 ob 12. uri.
18. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki, ki bodo oddali končne ponudbe, bodo o izbiri koncesionarja obveščeni v roku 60 dni po zaključenem postopku vrednotenja vlog. Odločitev o izbiri bo objavljena na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
Univerza v Mariboru

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti