Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

Ob-2589/17, Stran 1703
Javni razpis 
za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah
1. Povabilo k oddaji vloge
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: koncedent) na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS) in 37. člena Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 58/16) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah.
Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta http://smarje.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah.
Številka javnega razpisa: 014 – 0030/2017
Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 58/16).
Predmet koncesije je izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Šmarje pri Jelšah, pri čemer gre za razmerje javno-zasebnega partnerstva.
Območje izvajanja koncesije obsega ozemlje Občine Šmarje pri Jelšah.
Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ 35 let od podpisa koncesijske pogodbe, pri čemer se trajanje koncesijskega obdobja se opredeli s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
3. Zahteve glede vsebine vloge ter kraj in rok za predložitev vloge
Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Končni rok za oddajo vlog je 21. 8. 2017 do 8.30.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).
Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, dne 21. 8. 2017 ob 9. uri.
4. Skupna vloga in nastopanje s podizvajalci: vlogo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina vlagateljev. Vlagatelj lahko v okviru vloge skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne vloge oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Koncedent bo med vlogami, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izbral tisto vlogo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša.
Merila za izbor najugodnejše vloge so:
MERILO
TOČKE
NAČIN TOČKOVANJA
Cena priključnine
45
Relevantna je povprečna cena, ki jo bo uporabnik plačal za tekoči meter priključka v primeru ugotovitve nesorazmernih stroškov.
Vlagatelj v okviru svoje vloge poda višino nesorazmernih stroškov:
1. za izgradnjo plinovodnega priključka, ki bo zgrajen vzporedno z gradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja za sledeče tri tipologije:
– TIP 1: dolžina 20 m
– TIP 2: dolžina 30 m
– TIP 3: dolžina 40 m
2. za izgradnjo plinovodnega priključka, ki bo zgrajen po zaključeni gradnji distribucijskega plinovodnega omrežja (naknadna priključitev) za sledeče tri tipologije:
– TIP 1: dolžina 20 m
– TIP 2: dolžina 30 m
– TIP 3: dolžina 40 m
Pri izračunu se za vse tipe priključkov upoštevajo sledeče karakteristike: priključna moč do 50 kW, pričakovani povprečni odjem 1500 Sm3, za 20 let, celotna trasa po zemljišču uporabnika, zemljina III. kategorije, ni asfaltov, zapor cest, prečkanj vodotokov, posegov v fasado, oziroma drugih bremenilnih stroškov.
Povprečna cena, ki je predmet merila, se določi na način, da se za vsak tip priključka za obe točki določi višino nesorazmernih stroškov na tekoči meter priključka, nato pa se tako dobljene povprečne cene na meter priključka sešteje in deli s 6.
Pri merilu »cena priključnine« prejme vlagatelj, ki bo ponudil najnižjo povprečno ceno, 45 točk, preostali vlagatelji pa dobijo točke po formuli: število točk = (najnižja povprečna cena/ponujena povprečna cena) X 45.
Časovnica izvedbe del
35
Relevantna je časovnica izvedbe del od pridobitve gradbenega dovoljenja za izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja do pridobitve uporabnega dovoljenja za distribucijsko plinovodno omrežje v mesecih. Vlagatelj mora poleg navedbe v obrazcu izkazovanje meril v vlogi predložiti tudi podrobni terminski načrt za aktivnosti od pridobitve gradbenega dovoljenja za izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja do pridobitve uporabnega dovoljenja za distribucijsko plinovodno omrežje v obliki ganttovega diagrama.
Pri merilu »časovnica izvedbe del« prejme vlagatelj, ki bo ponudil najkrajšo časovnico izvedbe, 35 točk, preostali vlagatelji pa dobijo točke po formuli: število točk = (najkrajša časovnica izvedbe del/ponujena časovnica izvedbe del) X 35.
Ponujena višina koncesijske dajatve
20
Relevantna je ponujena višina letne koncesijske dajatve v deležu (%) od vrednosti omrežnine za distribuiranje kubičnega metra (m3) zemeljskega plina po distribucijskem sistemu.
Pri merilu »ponujena višina koncesijske dajatve« prejme vlagatelj, ki bo ponudil najvišji delež koncesijske dajatve, 20 točk, preostali vlagatelji pa dobijo točke po formuli: število točk = (ponujen delež koncesijske dajatve/najvišji delež koncesijske dajatve) X 20.
7. Postopek izbire izvajalca: koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 31. 12. 2017.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte obcina@smarje.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 31. 7. 2017 do 8.30. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo vlog.
Občina Šmarje pri Jelšah 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti