Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1790. Odlok o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode, stran 4886.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 23. seji dne 21. junija 2017 sprejel
O D L O K 
o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne nagrade za novorojence (v nadaljevanju: enkratna denarna nagrada) staršem oziroma zakonitim zastopnikom novorojenega otroka z območja Občine Medvode, določa upravičence, prejemnike, višino enkratne denarne nagrade, postopek za uveljavljanje ter pogoje in način dodelitve enkratne denarne nagrade.
2. člen 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
Denarna nagrada je enkratna denarna nagrada novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se staršem oziroma zakonitemu zastopniku novorojenega otroka zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE NAGRADE 
4. člen 
(1) Upravičenec do enkratne denarne nagrade je eden od staršev novorojenca. Za pridobitev enkratne denarne nagrade morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– upravičenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče na območju Občine Medvode neprekinjeno vsaj pol leta pred rojstvom novorojenca ter na dan oddaje vloge,
– novorojenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče na istem naslovu kot upravičenec.
(2) Upravičenec do enkratne denarne nagrade je lahko tudi druga oseba, ki je na dan vložitve vloge zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa in pod pogoji, ki so opredeljeni v prvem odstavku tega člena.
5. člen 
Upravičenec, ki že prejme enkratno denarno nagrado ali pomoč ob rojstvu novorojenca v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne nagrade v Občini Medvode.
III. VIŠINA ENKRATNE DENARNE NAGRADE 
6. člen 
(1) Višina enkratne denarne nagrade znaša 220,00 evra neto.
(2) Sredstva za izplačilo enkratne denarne nagrade se zagotovijo v proračunu Občine Medvode.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE NAGRADE 
7. člen 
(1) Pravico do enkratne denarne nagrade upravičenec uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi župan.
(2) Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka, za katerega se enkratna denarna nagrada uveljavlja. Po preteku šestmesečnega roka se vloga kot prepozna s sklepom zavrže.
(3) Pisno vlogo upravičenec pošlje priporočeno po pošti ali jo vloži v sprejemni pisarni Občine Medvode.
8. člen 
(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do enkratne denarne nagrade, skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, vodi občinska uprava.
(2) Občinska uprava po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, ki so potrebni za obravnavo vloge in za odločanje o pravici do enkratne denarne nagrade, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil.
(3) Občinska uprava o dodelitvi enkratne denarne nagrade odloči z upravno odločbo najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
(4) Odločba, s katero se ugodi zahtevku, se pošlje upravičencu z navadno pisemsko pošiljko. Šteje se, da je vročitev opravljena 21. dan od dneva odpreme, ki je označen na odločbi.
(5) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni od dneva vročitve dopustna pritožba, ki se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloča župan. Odločitev o pritožbi je dokončna.
(6) Enkratna denarna nagrada se upravičencu izplača na osebni bančni račun v roku 30 dni od izdaje odločbe.
9. člen 
Prejemnik enkratne denarne nagrade je dolžan vrniti znesek prejete enkratne denarne nagrade vključno z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedenih neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 26/04) in Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 3/17).
11. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-208/2017-2
Medvode, dne 21. junija 2017
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti