Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1765. Odlok o organiziranosti in delovanju občinske uprave Občine Braslovče, stran 4830.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 17. redni seji dne 21. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o organiziranosti in delovanju občinske uprave Občine Braslovče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Braslovče (v nadaljevanju: občinska uprava) ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen 
(področja dela, pristojnosti in odgovornosti) 
(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru zakonsko določenih pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
(2) Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti izvaja občinska uprava na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
(3) Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država pa pristojnemu ministrstvu.
3. člen 
(izvajanje nalog) 
(1) Občinska uprava v skladu z zakonodajo na področju lokalne samouprave za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine izvaja predvsem naslednje naloge:
– izvršuje zakone, podzakonske akte, občinske odloke ter druge splošne in posamične akte,
– odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti,
– pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine,
– spremlja stanje na področjih za katera je ustanovljena in skrbi za njihov razvoj ter pripravlja predloge razvojnih dokumentov,
– opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, delovna telesa občinskega sveta ter druge komisije, ki jih ustanovi občinski svet ali župan.
(2) Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena z javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami, društvi in drugimi organizacijami občanov ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
(3) Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen 
(odgovornost županu) 
Občinska uprava je odgovorna županu za stanje na področju za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na področjih svojega dela, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi ob izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za izvrševanje nalog s svojega delovnega področja.
5. člen 
(poslovanje s strankami) 
(1) Občinska uprava skrbi za obveščanje javnosti o načinu svojega poslovanja ter uresničevanju pravic in obveznosti strank v postopkih.
(2) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in dostojanstva ter jim zagotoviti čim hitrejše in lažje uresničevanje njihovih pravic in pravnih koristi.
(3) Način poslovanja s strankami, zagotavljanje obveščenosti javnosti, zagotovitev možnosti posredovanja kritik, pripomb, njihovo obravnavanje in odgovarjanje nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne ure in druga vprašanja načina delovanja občinske uprave se ureja s pravilnikom, ki ureja poslovanje občinske uprave.
6. člen 
(javnost dela) 
(1) Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obvešča javnost župan, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi podžupan, direktor občinske uprave ali drugi delavci občinske uprave iz svojega delovnega področja. Javnost dela se zagotavlja z objavo gradiv za seje občinskega sveta na spletni strani občine, z uradnimi sporočili za javnost, s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na druge ustrezne načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(2) Občinska uprava oziroma njeni javni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZIRANOST IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
7. člen 
(sedež) 
Za izvajanje nalog občinske uprave v Občini Braslovče se ustanovi organ: Občinska uprava Občine Braslovče s sedežem na Braslovče 22, 3314 Braslovče in z uradnim elektronskim naslovom obcina@braslovce.si. Znotraj organa deluje Režijski obrat kot samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave.
Naloge občinske uprave na področju Režijskega obrata se določijo s posebnim odlokom.
8. člen 
(zagotavljanje izvajanja nalog) 
Notranja organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi in sicer tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno, gospodarno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih udeležencev v postopkih,
– smotrno organizacijo in vodenje dela ter koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
– skrb za razvojne možnosti vseh dejavnikov v prostoru.
9. člen 
(notranja organizacija) 
Občinska uprava je organizirana na področju:
– urejanja prostora in varstva okolja,
– cestne in komunalne infrastrukture,
– gospodarstva, gospodarske infrastrukture in investicij,
– družbenih dejavnosti,
– proračuna in javnih financ,
– splošno pravnih in nepremičninskih zadev.
10. člen 
(naloge) 
Občinska uprava po področjih:
– pripravlja programe in predloge za rešitev in izvedbo posameznih nalog,
– načrtuje prihodke in porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog,
– skrbi za izvedbo določenih in načrtovanih nalog ter nadzoruje poslovanje porabnikov sredstev proračuna,
– pripravlja, koordinira in operativno spremlja in vodi investicije, ki so financirane iz občinskega proračuna,
– pripravlja splošne in posamične akte, ki jih sprejemata župan in občinski svet,
– opravlja naloge za občinski svet in njegova delovna telesa ter druge organe občine,
– opravlja upravne naloge ter vodi evidence o upravnih postopkih,
– nadzira izvajanje nalog,
– izdeluje analize in ocene,
– poroča o izvedbi nalog,
– gospodari z občinskim premoženjem,
– opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem koncesij,
– izvaja ukrepe za izboljšanje delovnega procesa,
– posreduje informacije javnega značaja,
– opravlja druge naloge po nalogu župana in direktorja občinske uprave.
11. člen 
(področje urejanja prostora in varstva okolja) 
Izvirne naloge občinske uprave na področju urejanja prostora in varstva okolja so pripravljanje strokovnih podlag, izvajanje investicijske dejavnosti, dajanje pobud za spremljanje in uresničevanje aktov občine in pripravljanje predlogov aktov delovnega področja ter zagotavljanje izvajanja vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine:
– sodelovanje pri usmerjanju prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni,
– sodelovanje pri predpisovanju podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine,
– sodelovanje pri načrtovanju prostorskih ureditev na območju občine, vodenje postopkov sprejemanja prostorskih aktov,
– sodelovanje pri izvajanju prostorskih ukrepov za uresničevanje prostorskih aktov,
– spremljanje stanja na področju urejanja prostora,
– pripravljanje programov opremljanja stavbnih zemljišč,
– predlaganje uveljavljanja predkupne pravice občine,
– vodenje zbirke prostorskih podatkov ter hranjenje prostorskih aktov in zagotavljanje javne dostopnosti do prostorskih aktov,
– vodenj zbirke o dejanski rabi prostora za omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture,
– izvedba postopkov za plačilo komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in komunalnih taks,
– izdaja potrdil in soglasij s področja delovanja,
– priprava in usklajevanje stanovanjskega programa občine,
– splošne stanovanjske zadeve in upravljanje s stanovanjskim skladom,
– priprava strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij ter skrb za pripravo in komunalno urejanje stavbnih zemljišč,
– priprava in izvedba ukrepov s področja varstva okolja,
– izvedba nalog v zvezi z javnimi prireditvami,
– vodenje registra stanovanj in poslovnih prostorov ter izvajanje operativnih nalog v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi prostori in stanovanji v lasti občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja delovanja,
– priprava predlogov aktov s področja delovanja,
– priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s področja delovanja,
– načrtovanje in izvrševanje sredstev proračuna za izvajanje nalog s področja delovanja,
– opravljanje drugih nalog s področja delovanja.
12. člen 
(področje cestne in komunalne infrastrukture) 
Izvirne naloge občinske uprave na področju cestne in komunalne infrastrukture so pripravljanje strokovnih podlag, izvajanje investicijske dejavnosti, dajanje pobud za spremljanje in uresničevanje aktov občine in pripravljanje predlogov aktov delovnega področja ter zagotavljanje izvajanja vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine:
– skrb za razvoj in delovanje gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo, plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda, odlaganje komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti in poti za pešce, urejanje javnega prevoza, javnih parkirišč, trgov in ulic, sejma in sejemske dejavnosti, pokopališka in pogrebna služba,
– opravljanje nalog v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih podjetij s področja izvajanja gospodarskih javnih služb,
– priprava strokovnih podlag za soglasja k organizaciji in razvojnim načrtom javnih podjetij s področja izvajanja gospodarskih javnih služb,
– izvajanje nadzora nad zagotavljanjem standardov in normativov pri opravljanju gospodarskih javnih služb, gospodarjenje s prometnimi, komunalnimi in ostalimi infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo ter nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– oblikovanje in vzdrževanje baze podatkov s področja gospodarskih javnih služb,
– vodenje banke cestnih podatkov,
– vodenje in spremljanje koncesij s področja delovanja,
– vodenje upravnih postopkov s področja cestnega prometa in izvajanje strokovno tehničnih opravil na področju mirujočega prometa,
– izvajanje nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem cestne in komunalne infrastrukture, rekreacijskih in drugih javnih površin,
– priprava in vodenje investicij ter upravljanje in gospodarjenje z infrastrukturnimi objekti in napravami,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja delovanja,
– priprava predlogov aktov s področja delovanja,
– priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s področja delovanja,
– načrtovanje in izvrševanje sredstev proračuna za izvajanje nalog s področja delovanja,
– opravljanje drugih nalog s področja delovanja.
13. člen 
(področje gospodarstva, gospodarske infrastrukture in investicij) 
Izvirne naloge občinske uprave na področju gospodarstva, gospodarske infrastrukture in investicij so pripravljanje strokovnih podlag, izvajanje investicijske dejavnosti, dajanje pobud za spremljanje in uresničevanje aktov občine in pripravljanje predlogov aktov delovnega področja ter zagotavljanje izvajanja vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine:
– opravljanje operativnih nalog v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje gospodarstva, malega gospodarstva, obrti, turizma, trgovine, gostinstva, podjetništva in ostalih gospodarskih dejavnosti,
– opravljanje operativnih nalog v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva in razvoja podeželja,
– skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči,
– vodenje javnih razpisov za dodeljevanje proračunskih sredstev na področju turizma in kmetijstva,
– spremljanje gospodarskih gibanj, analitična in statistična dejavnost,
– vodenje in spremljanje koncesij na delovnem področju,
– dajanje predlogov za določanje občinskih davkov,
– načrtovanje razvoja občine,
– pripravljanje prijav investicijskih projektov za javne razpise za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna in iz proračuna evropske unije za skladnejši regionalni razvoj,
– skrb za investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte v lasti občine,
– priprava strokovnih podlag ter investicijskih dokumentov za investicijske projekte,
– spremljanje in sodelovanje pri pripravi dokumentacije in izvajanju posegov državnega pomena v občini,
– zbira in analizira podatke v zvezi z investicijami in razvojem občine,
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobivanje sredstev za razvoj občine,
– izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter organizacija varstva, zaščite in reševanja občanov pred požari ter naravnimi in drugimi nesrečami,
– izvajanje sanacijskih programov za odpravo posledic škode na objektih, komunalni infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih, tekoči kmetijski proizvodnji in živalih po elementarnih nesrečah,
– priprava predlogov aktov s področja delovanja,
– priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s področja delovanja,
– načrtovanje in izvrševanje sredstev proračuna za izvajanje nalog s področja delovanja,
– opravljanje drugih nalog s področja delovanja.
14. člen 
(področje družbenih dejavnosti) 
Izvirne naloge občinske uprave na področju družbenih dejavnosti so pripravljanje strokovnih podlag, izvajanje investicijske dejavnosti, dajanje pobud za spremljanje in uresničevanje aktov občine in pripravljanje predlogov aktov delovnega področja ter zagotavljanje izvajanja vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine:
– skrb za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti občine v javnih zavodih oziroma drugih organizacijskih oblikah na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in socialnega skrbstva;
– priprava in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva;
– opravlja naloge v zvezi z delovanjem javnih zavodov;
– spremlja delovanje neprofitnih organizacij, ustanov in društev v skladu z občinskimi akti;
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev javnih zavodov na delovnem področju;
– izvaja naloge na področju predšolske vzgoje, izobraževanja odraslih in starejših oseb;
– izvaja naloge s socialnega področja (regresiranje oskrbnin v zavodih, pomoč na domu, osebna pomoč, enkratna in izredna občinska denarna pomoč, subvencioniranj stanarin);
– organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni in lekarniške dejavnosti;
– skrb za izvajanje programov za promocijo zdravja in preventive;
– skrb za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov za primer brezposelnosti;
– skrb za izvajanje nalog mrliško ogledne službe;
– priprava in predlaganje financiranja programov javnih del;
– zagotavlja pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti;
– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine;
– zagotavlja pogoje za izvajanje športa in rekreacije;
– zagotavlja pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa mladih;
– vodenje in spremljanje koncesij na delovnem področju;
– zbiranje in urejanje gradiv za objavo v občinskem glasilu;
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja delovanja;
– priprava predlogov aktov s področja delovanja;
– priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s področja delovanja;
– načrtovanje in izvrševanje sredstev proračuna za izvajanje nalog s področja delovanja;
– opravljanje drugih nalog s področja delovanja.
15. člen 
(področje proračuna in javnih financ) 
Izvirne naloge občinske uprave na področju proračuna in javnih financ so pripravljanje strokovnih podlag, izvajanje investicijske dejavnosti, dajanje pobud za spremljanje in uresničevanje aktov občine in pripravljanje predlogov aktov delovnega področja ter zagotavljanje izvajanja vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine:
– priprava in sestava predloga proračuna, rebalansa proračuna, sprememb proračuna in zaključnega račun ter predlogov drugih aktov s področja javnih financ;
– izvedba strokovnih nalog za izvrševanje proračuna;
– nadzor nad poslovanjem, zadolževanjem ter dajanjem poroštev javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina;
– izvajanje upravljanja proračunskih skladov občine;
– izvajanje upravljanja finančnega premoženja občine;
– opravljanje plačil, tekoče urejanje, zajemanje, knjigovodsko evidentiranje prejemkov in izdatkov proračuna, izvajanje računovodskega nadzora in nadzora nad izpolnjevanjem in plačilom terjatev in obveznosti, arhiviranje izvirnikov knjigovodskih listin občinskega proračuna;
– vodenje računovodstva in knjigovodstva v skladu z zakonodajo ter izdelava letnih računovodskih poročil;
– priprava analiz za sprejemanje odločitev v zvezi s proračunom in premoženjem občine;
– izdelava planskih dokumentov, finančnih načrtov in statistik;
– analiziranje poslovanja proračunskih uporabnikov;
– nadzor nad izvrševanjem sklepov organov občine, ki se nanašajo na poslovanje proračunskih uporabnikov;
– izvedba strokovnih nalog za izvrševanje proračuna;
– izvajanje notranjih kontrol in nadzor nad porabo proračunskih sredstev;
– organizira notranje revidiranje;
– skrb za finančna opravila v zvezi z izvajanjem javnih naročil;
– izvajanje zadolževanja občine, izdajanje poroštev občine in upravljanje dolgov občine;
– izdelava konsolidirane premoženjske bilance občine;
– izvaja naloge v zvezi z obračunom plač in drugimi osebnimi prejemki javnih uslužbencev občinske uprave;
– priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa iz svojega delovnega področja;
– opravljanje drugih nalog, ki sodijo v pristojnost občinske uprave s področja delovanja.
16. člen 
(področje splošno pravnih in nepremičninskih zadev) 
Izvirne naloge občinske uprave na področju splošno pravnih in nepremičninskih zadev so pripravljanje strokovnih podlag, izvajanje investicijske dejavnosti, dajanje pobud za spremljanje in uresničevanje aktov občine in pripravljanje predlogov aktov delovnega področja ter zagotavljanje izvajanja vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine:
– vsebinsko in terminsko usklajevanje aktivnosti župana, občinskega sveta in občinske uprave;
– organiziranje in izvajanje protokolarnih zadev;
– skrb za informiranje javnosti, objavo občinskih aktov ter za stike z javnostmi;
– sprejem pobud, predlogov in pritožb občanov;
– opravljanje organizacijskih, strokovnih in administrativno tehničnih opravil za župana, podžupana, direktorja občinske uprave, občinski svet in njegova delovna telesa, nadzorni odbor ter druge komisije, ki jih ustanovi občinski svet ali župan;
– skrb za pripravo in arhiviranje zapisnikov občinskega sveta, delovnih teles in drugih organov občine;
– opravljanje kadrovskih in organizacijsko tehničnih nalog za delovanje občinske uprave;
– opravljanje nalog sprejemne in glavne pisarne;
– skrb za arhiviranje dokumentarnega gradiva,
– izvajanje upravnega nadzorstva;
– opravljanje pravno svetovalnih nalog;
– izvajanje nalog v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem z občinskim premoženjem;
– skrb za zavarovanje, vzdrževanje in popravila nepremičnega premoženja občine;
– pripravljanje predlogov splošnih aktov;
– opravljanje nalog v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji;
– priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa iz svojega delovnega področja;
– načrtovanje in izvrševanje sredstev proračuna za izvajanje nalog s področja delovanja;
– opravljanje drugih nalog področja delovanja.
17. člen 
(občinska inšpekcija in redarstvo) 
(1) Občinska uprava izvaja naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
(2) Občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja varnost v cestnem prometu ter nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve s področja varnosti v cestnem prometu.
(3) Naloge in pooblastila javnih uslužbencev občinske uprave na področju inšpekcijskega nadzora in redarstva se določijo s posebnim odlokom.
18. člen 
(delovno področje javnih uslužbencev) 
(1) Posamezno nalogo občinske uprave opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje po vsebini sodi naloga po pravilniku, ki ureja sistemizacijo delovnih mest oziroma glede na naravo naloge.
(2) Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave.
19. člen 
(kolegij) 
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja iz delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določi župan, ki kolegij tudi sklicuje.
20. člen 
(delovne in projektne skupine) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev občinske uprave oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan s sklepom ustanovi delovne ali projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. S sklepom o ustanovitvi delovne ali projektne skupine se določi njena sestava, vodja, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog ter sredstva in pogoje za njeno delo.
21. člen 
(sodelovanje z zunanjimi izvajalci) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno strokovnost, proučevanje ali posebna ekspertna znanja in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino, ki jo poleg javnih uslužbencev občinske uprave sestavljajo zunanji izvajalci, s katerimi sklene pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. S sklepom o ustanovitvi delovne ali projektne skupine se določi njena sestava, vodja, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog ter sredstva in pogoje za njeno delo.
22. člen 
(skupne občinske uprave) 
(1) Občinski sveti lahko ustanovijo organ skupne občinske uprave za izvajanje posameznih nalog občinske uprave.
(2) Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupne občinske uprave opravljajo v eni izmed občinskih uprav.
III. DELOVNA RAZMERJA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV 
23. člen 
(delovna mesta javnih uslužbencev) 
V skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest, ki jo na predlog direktorja občinske uprave določi župan, izvajajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
24. člen 
(župan) 
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je tudi predstojnik občinske uprave. Župan notranje poslovanje občinske uprave ureja s pravilniki, navodili ter pisnimi in ustnimi odredbami.
(2) Pogodbe o zaposlitvi v občinski upravi sklepa župan, ki odloča tudi o imenovanjih javnih uslužbencev v nazive.
(3) V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
25. člen 
(javni uslužbenci) 
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo svoje naloge v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati strokovno, vestno in nepristransko ter pri tem upoštevati javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu ravnajo po pravilih stroke in se v ta namen tudi usposabljajo in izpopolnjujejo ter dopolnjujejo svoje znanje, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(3) Javni uslužbenci morajo delovati politično nevtralno in nepristransko. Biti morajo lojalni do občine kot delodajalca, spoštljivi tako v odnosih do uporabnikov storitev občinske uprave, kot v odnosih z nadrejenimi in svojimi sodelavci. Pri opravljanju svojih nalog ne smejo ravnati samovoljno ali v korist določene osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, ampak morajo primerno upoštevati pravice, dolžnosti, obveznosti in interese vseh strank v postopku. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji morajo uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril in določb v zakonih in drugih predpisih. Pri opravljanju nalog ne smejo dovoliti, da je njihov zasebni interes v nasprotju z njihovimi pooblastili in svojega položaja ne smejo izkoriščati za svoj zasebni interes. Javna sredstva morajo uporabljati gospodarno in učinkovito, s ciljem doseganja najboljših rezultatov.
(4) Javni uslužbenci morajo vselej ravnati tako, da ohranjajo in krepijo ugled občinske uprave ter zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost izvajanja javnih nalog.
(5) S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij so javni uslužbenci dolžni ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnavati vse informacije in dokumente, ki jih pridobijo v času zaposlitve v občinski upravi. Varovati morajo tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
(6) Javni uslužbenci so upravičen do plače v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
26. člen 
(direktor občinske uprave) 
(1) Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki ga na položaj imenuje in razrešuje župan.
(2) Direktor občinske uprave je javni uslužbenec, ki kot uradnik na položaju po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev:
– vodi, organizira, koordinira ter nadzira delo občinske uprave,
– odloča v upravnem postopku na prvi stopnji,
– v skladu z zakonom pooblasti javne uslužbence občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku oziroma za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,
– izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave na podlagi pooblastila župana, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave ter sodeluje v delovnih in projektnih skupinah,
– v soglasju z županom razporeja delo med javne uslužbence v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi organi in drugimi organi na območju občine in izven nje,
– po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte iz pristojnosti občinske uprave,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi ter po odredbah župana.
(3) Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniški položaj III. stopnje. Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev ter izpolnjevati pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj v skladu z uredbo, ki določa notranjo organizacijo, sistemizacijo, delovna mesta in nazive v organih javne uprave.
(4) Župan lahko direktorja občinske uprave pooblasti za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
(5) Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in za dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občinske uprave. Za svoje delo je odgovoren županu.
27. člen 
(pooblastila) 
(1) Posamične akte o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti izdaja direktor občinske uprave po pooblastilu župana. Župan lahko pooblasti tudi druge javne uslužbence, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah.
(2) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka tega člena odločajo tudi o zadevah iz prenesene državne pristojnosti, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(3) V upravnih postopkih o zadevah iz občinske pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti odločajo javni uslužbenci iz prvega odstavka tega člena v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(4) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti odločajo javni uslužbenci iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z uredbo, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v državni upravi in imajo opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka.
28. člen 
(odločanje v upravnih zadevah) 
(1) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, razen če ni z zakonom ali drugim predpisom drugače določeno.
(2) O upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa državni organ, določen z zakonom.
(3) O izločitvi javnega uslužbenca zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve javnega uslužbenca o zadevi tudi odloči.
(4) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
(5) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
29. člen 
(opravljanje nalog javnih uslužbencev) 
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, s statutom občine, v skladu s tem odlokom ter aktom o sistemizaciji delovnih mest in v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorja občinske uprave, kateremu so odgovorni za svoje delo, disciplinsko in odškodninsko pa so odgovorni županu.
30. člen 
(disciplinska odgovornost) 
(1) O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa Komisija za pritožbe pri Vladi Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
(3) Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena ima tri člane, ki se imenujejo izmed javnih uslužbencev občinske uprave, ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
31. člen 
(pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest) 
Župan Občine Braslovče v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Braslovče v skladu s tem odlokom in Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 in spremembe), ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna mesta oziroma za drugo odločitev o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev v občinski upravi.
32. člen 
(prenehanje uporabe odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 51/99).
33. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2017
Braslovče, dne 21. junija 2017
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti