Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1791. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec, stran 4887.

  
Na podlagi 18. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US in 76/14 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 23. seji dne 21. junija 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec (Uradni list RS, št. 14/00, 31/00 in 14/11).
2. člen 
V 1. členu se doda nova, druga alineja, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve Odloka sta izdelali podjetji Kaliopa d.o.o., Ljubljana in Ravnikar Potokar, arhitekturni biro d.o.o., Ljubljana.«
3. člen 
V 2. členu se doda nov, drugi in tretji odstavek, ki se glasi:
»Grafični del sprememb in dopolnitev Odloka, ki se nanašajo na zemljišča parc. št. 1023/160, 1023/161 in 1023/164 k.o. Smlednik, ki jih je izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o., Ljubljana, št. projekta pr 1070, maj 2011:
– načrt zazidalne situacije s prikazom GJI, merilo 1:2500;
– načrt varovanja okolja naravnih virov, ohranjanja narave in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, merilo 1:2500.
Grafični del sprememb in dopolnitev Odloka, ki se nanašajo na zemljišča parc. št. 1023/123, 1023/124, 1023/125 in 1211/1 k.o. Smlednik, ki jih je izdelalo podjetje Ravnikar Potokar arhitekti d.o.o., februar 2015:
– načrt obstoječe situacije, merilo 1:500;
– načrt nove situacije, merilo 1:500.«
4. člen 
Prvi stavek 5. člena spremeni tako, da se glasi: »Območje zazidalnega načrta je namenjeno gradnji 63 stanovanjskih hiš.«
5. člen 
Drugi odstavek 5. člena se črta.
6. člen 
7. člen se spremeni in se glasi tako:
»Določeni so naslednji regulacijski elementi:
– regulacijske linije (RL) potekajo po robovih pločnikov in zelenic ob internih dovoznih cestah,
– gradbene linije (GL) potekajo 8,0 m od osi internih dovoznih cest. Odstopanja od gradbene linije niso dopustna, razen za gradbeno parcelo na SZ delu območja, ki se nahaja na delih zemljišč parc. št. 1023/123 in 1023/124 k.o. Smlednik,
– v geološko in topografsko izjemnih situacijah je mogoča prilagoditev objektov terenu. V primeru večjih višinskih razlik terena gradbene parcele je dovoljena gradnja delno vkopane kletne etaže v nivoju dovozne ceste. Kota pritličja ± 0,00 se v tem primeru zviša za eno etažo nad dovozno cesto na +3,50 (z dovoljenim odstopanjem ±0,50).«
7. člen 
V 8. členu se spremeni tretji stavek, ki se glasi: »Vse parcele so dostopne neposredno z osnovnega cestnega omrežja, razen stanovanjski objekt na gradbeni parceli na SZ delu območja, ki se nahaja na delih zemljišč parc. št. 1023/123 in 1023/124 k.o. Smlednik.«
8. člen 
9. člen se črta.
9. člen 
Prvi stavek, drugega odstavka 10. člena se spremeni in se glasi: »Zazidalni načrt določa 63 gradbenih parcel za gradnjo prostostoječih individualnih stanovanjskih hiš.«
10. člen 
Doda se nov, 10.a člen, ki se glasi:
»Gabariti kleti v primeru, če gre za topografsko izjemno situacijo in velike višinske razlike v terenu na gradbeni parceli, lahko odstopajo od predpisanih maksimalnih tlorisnih gabaritov predpisanih v 10. členu tega odloka. Mogoče je zvišanje višinske kote pritličja stanovanjskega objekta glede na utrjeni teren ob dovozni cesti in dostop do stanovanjskega objekta na nivoju kleti, ki je v tem primeru lahko delno vkopana. Višina zvišanja kote pritličja je odvisna od topografskih karakteristik terena.«
11. člen 
V 1. točki 11. člena se doda nov, drugi stavek, ki se glasi: »Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija pritličja.«
12. člen 
V 2. točki 11. člena se doda nov, tretji stavek, ki se glasi: »Odstopanje pri orientaciji slemena za največ 15º je dovoljeno za stanovanjski objekt, ki stoji na gradbeni parceli na SZ delu območja, ki se nahaja na delih zemljišč parc. št. 1023/123 in 1023/124 k.o. Smlednik.«
13. člen 
V 12. členu se spremeni tretji stavek, ki se glasi: »So žičnate izvedbe, višine do 2,00 m z obojestransko gosto zazelenitvijo (žive meje).«
14. člen 
V 14. členu se črta druga alineja.
15. člen 
V 14. členu, se spremeni tretja alineja, ki se glasi:
»– na vsaki gradbeni parceli so po 3 parkirna mesta. Parkirna mesta se lahko zagotovijo v sklopu garaže ali nadstreška.«
16. člen 
V 18. členu se popravi tretji stavek, ki se glasi: »V končni fazi je predvidena izgradnja 63 stanovanjskih enodružinskih objektov.«
17. člen 
V 18. členu se dodata nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»S parcelacijo zemljišč parc. št. 1023/123 in 1023/124 k.o. Smlednik in umestitvijo dodatnega stanovanjskega objekta se posega v varovalno območje zgrajene javne vodovodne infrastrukture. Primarni vodovod do vodohrana Brezovec poteka po meji med zemljiščema, zato mora investitor urediti in upravljavcu vodovoda zagotoviti servisno dostopno pot do vodohrana in ustrezen varovalni pas vodovoda širine 3,00 m merjeno na vsako stran od osi obstoječega vodovoda ali spremeniti traso vodovoda.
V varovalnem pasu vodovoda se od ostale gradnje na podlagi gradbenega dovoljenja prepoveduje tudi saditi okrasno ali sadno drevje in grmičevje, postavitev ograj in škarp ter enostavnih in nezahtevnih objektov.
Za gradnjo na zemljiščih parc. št. 1023/160, 1023/161, 1023/164 in 1023/165 k.o. Smlednik se lahko obstoječe priključke, ki ne ustrezajo priključitvi novih predvidenih objektov, ukine na mestu priključitve na glavno vodovodno omrežje na lokaciji dostopne poti.
Na severni strani zemljišča parc. št. 1023/164 k.o. Smlednik v podaljšku dostopne poti v smeri proti vzhodu se uredi in zagotovi dostop do vodovodne naprave, ki poteka do čistilne naprave. Končni hidrant na glavnem vodovodu ne sme biti v ograjenem območju lastniške parcele.
Dostopna pot, ki poteka po zemljišču parc. št. 1023/163 k.o. Smlednik, naj se izvede do severne meje območja oziroma do zemljišča parc. št. 1023/146 k.o. Smlednik.
Sprememba nivelete terena na trasi vodovoda ni dovoljena.
V varovalnem pasu vodovoda se od ostale gradnje na podlagi gradbenega dovoljenja prepoveduje tudi saditi okrasno ali sadno drevje in grmičevje, postavitev ograj in škarp ter enostavnih in nezahtevnih objektov.«
18. člen 
V 19. členu se popravi tretji odstavek, ki se glasi:
»Lokacija ČN se nahaja SV od zemljišča parc. št. 1023/164 k.o. Smlednik.«
19. člen 
V 20. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti s točno lokacijo elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo. Kjer bodo gradbeni posegi potekali v območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev oziroma zaščito skladno z veljavnimi predpisi in nadzorom upravljavca – Elektro Gorenjska.
Novopredvideni porabniki se priključijo na obstoječe NN omrežje.
Varovalni pasovi zanašajo za transformatorsko postajo srednje napetosti 2,00m od objekta in za 110 kV nadzemni vod 15,00 od osi daljnovoda.«
20. člen 
V 21. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in ostalimi komunalnimi vodi.
Vsi objekti naj se priključijo na plinovodno omrežje.«
21. člen 
V 23. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Obstoječe TK omrežje je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve pri kateri je potrebno upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do priključne točke obstoječe KK in kablov. Potrebno je izdelati PGD/PZI zaščite oziroma morebitne prestavitve obstoječega TK omrežja in PGD/PZI TK priključka vključno s TK omrežjem znotraj območja zazidave. Stroške ogleda, izdelavo projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbo, zaščito in prestavitev TK omrežja, nadzor ter stroške odprave napak, ki bi nastale zaradi del in stroške zaradi izpada prometa krije investitor gradnje na območju.«
22. člen 
V 25. členu se popravi prvi stavek, ki se glasi: »Obravnavano stanovanjsko območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom.«
23. člen 
Doda se nov 25.a člen, ki se glasi:
»Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Pred gradnjo je potrebno v projektni dokumentaciji opredeliti oziroma upoštevati vse naravne omejitve kot so poplavnost, visoka podtalnica, erozivnost in plazovitost terena ter temu primerno predvideti in opredeliti morebitne ukrepe. V projektni dokumentaciji je potrebno opredeliti projektni pospešek tal (potrebno varnost) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje.«
24. člen 
Doda se nov 25.b člen, ki se glasi:
»Področje varstva pred požarom:
Skladno s področno zakonodajo je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom, zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med objekti oziroma ukrepe proti širjenju požara na sosednje objekte, vire vode za gašenje, neovirane in varne dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnsoti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu »zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu »študija požarne varnosti«.
25. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zazidalni načrt iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Medvode in na Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška.«
26. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-26/2000-30
Medvode, dne 21. junija 2017
 
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti