Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

Ob-2610/17, Stran 1637
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, 1. sprememba, 2.1., z dne 29. 7. 2016,
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Shema državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek 4. 11. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15, v nadaljevanju: ZPOP-1),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Slovenske strategije pametne specializacije S4,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad (Odločitev o podpori št. 1-2/1/MGRT/0 »Javni razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« z dne 29. 6. 2017).
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa.
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«), zaradi:
– pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
– skrajšanja časa od ideje do trga,
– krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
– povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.
Navedeni cilj javnega razpisa bomo dosegli s podporo najmanj 150 podjetij z nepovratnimi sredstvi.
Do sofinanciranja so upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljujejo s strani ''Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4'' potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev, z izjemo področja trajnostnega turizma. Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja. Sedaj veljavna S4 opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov
Natančna opredelitev sedaj veljavnih prednostnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na sledečem spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/.
2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.
2.3 Regija izvajanja
Operacije, ki predstavljajo potrjene projekte, se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Prijavitelji (v primeru konzorcijev tudi posamezni konzorcijski partnerji) bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež ali poslovno enoto / podružnico. Sedež poslovne enote / podružnice mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije / Sodni register.
Prijavitelji (v primeru konzorcijev tudi posamezni konzorcijski partnerji), ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo v vlogi opredeliti, v katerem programskem območju bodo izvajali aktivnosti operacije in ustanovili podružnico.
Prijavitelj (v primeru konzorcijev tudi posamezen konzorcijski partner) ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote / podružnice v kateremkoli programskem območju.
Za vsakega od prijaviteljev (v primeru konzorcijev tudi za vsakega konzorcijskega partnerja) mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v določenem programskem območju, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Razdelitev slovenskih občin na Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija in Kohezijsko regijo zahodna Slovenija je podana v Prilogi 2 Pojasnil javnega razpisa.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo1 (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe 651/2014/EU). Izključeni so javni zavodi skladno z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
1 »podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko
Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register skladno z Zakonom o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15). Tak prijavitelj se mora z izjavo, OBRAZEC 5, obvezati, da bo do podpisa pogodbe o sofinanciranju izvedel zahtevan vpis v Sodni register, ter o tem, v katerem programskem območju bo izvajal svojo raziskovalno razvojno dejavnost. V primeru, da prijavitelj do podpisa pogodbe o sofinanciranju vpisa ne izvede, bo ministrstvo odstopilo od podpisa pogodbe.
V primeru izbora vloge konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki sredstev državnih pomoči za izvajanje raziskovalno razvojnih aktivnosti vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, s katero so partnerji v konzorciju pooblastili prijavitelja za podpis pogodbe o sofinanciranju in v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje prijavitelj in posamezni konzorcijski partner podpiše Obrazec 4 v obliki izjave (Izjava prijavitelja / konzorcijskega partnerja o sprejemanju pogojev za kandidiranje), s katerim pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu). Obrazec 4 je del razpisne dokumentacije.
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v točki 4. Pojasnil javnega razpisa.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja ali konzorcijskih partnerjev lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
4.1 Splošni pogoji za kandidiranje za prijavitelje in vse konzorcijske partnerje
Prijavitelji in konzorcijski partnerji so podjetja, opredeljena v točki 3 tega javnega razpisa, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.
1. V kolikor je prijavitelj / konzorcijski partner podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register.
2. Prijavitelj / konzorcijski partner nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Prijavitelj / konzorcijski partner nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.
4. Med prijaviteljem / konzorcijskim partnerjem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju niso bile ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5. Prijavitelj / konzorcijski partner ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
6. Prijavitelj / konzorcijski partner ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
7. Glede prijavitelja / konzorcijskega partnerja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Prijavitelj / konzorcijski partner v skladu z Uredbo 651/2014/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega RRI projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
a) znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali
b) je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24).
9. Prijavitelj / konzorcijski partner ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Prijavitelj / konzorcijski partner za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).
4.2 Posebni pogoji za kandidiranje za prijavitelje in vse konzorcijske partnerje
1. Podjetje prijavitelja / konzorcijskega partnerja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge glede na posamezno odpiranje vlog javnega razpisa (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice tujega podjetja.
2. Prijavitelj / konzorcijski partner mora imeti delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let glede na datum oddaje vloge za posamezno odpiranje nad 30 %.
3. V primeru prijave konzorcija velja za največ enega konzorcijskega partnerja, ki ni prijavitelj, da je lahko ustanovljen vsaj eno leto pred datumom oddaje vloge glede na posamezno odpiranje vlog javnega razpisa (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register) ter da zanj ne velja pogoj, da je delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let glede na datum oddaje vloge za posamezno odpiranje nad 30 %.
4. Prijavitelj / konzorcijski partner mora na zadnji dan predhodnega koledarskega leta glede na datum oddaje vlog za posamezno odpiranje zaposlovati najmanj 3 osebe, pri čemer k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan, ali za podjetje, ki za navedeno obdobje še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji, drugo ustrezno potrdilo.
5. Višina čistih prihodkov od prodaje prijavitelja / konzorcijskega partnerja v predhodnem koledarskem letu glede na datum oddaje vloge za posamezno odpiranje mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega RRI projekta.
6. Prijavitelj / konzorcijski partner se lahko na javni razpis v okviru posameznega odpiranja prijavi največ enkrat kot prijavitelj in enkrat kot konzorcijski partner.
4.3 Posebni pogoj za konzorcije
Na javnem razpisu lahko sodeluje konzorcij največ treh podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo za izvedbo RRI projekta. Iz konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge in katere vzorec se nahaja v Obrazcu 6, mora biti razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o izvedbi skupnega RRI projekta ter določili prijavitelja in ga pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis in da v primeru uspešne kandidature na javnem razpisu zastopa konzorcij v odnosu do ministrstva in z ministrstvom sklene pogodbo o sofinanciranju.
Podjetja, ki so skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe 651/2014/EU povezana podjetja, v primeru tega javnega razpisa štejejo kot eno samo podjetje. Glede na to lahko v konzorciju nastopa le eno od njih.
Ne glede na to, da je v primeru konzorcijev le izbrani prijavitelj podpisnik pogodbe z ministrstvom, je odgovornost konzorcijskih partnerjev kot upravičencev do državne pomoči v razmerju do ministrstva solidarna.
4.4 Pogoji za RRI projekt
Prijavljeni RRI projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. RRI projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa, skladno s točko 2 tega javnega razpisa, ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. RRI projekt mora biti uvrščen v vsaj eno fokusno področje in/ali tehnologijo znotraj izbranega prednostnega področja uporabe veljavne S4, za katerega je potrjen ali vsaj delno potrjen akcijski načrt Strateško razvojno inovacijskega partnerstva, z izjemo področja trajnostnega turizma.
3. RRI projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru s strani ministrstva.
4. Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev.
5. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.
6. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega RRI projekta mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem morajo biti v sklopu lastnih sredstev izkazana tudi morebitna premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.
7. RRI projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014/EU.
8. Pri RRI projektu mora biti upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za RRI projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči, veljavna za ta javni razpis.
9. Prijavitelji in vsi konzorcijski partnerji morajo voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za stroške zunanjih storitev in neopredmetenih sredstev ter za prejeta sredstva, ki se nanašajo na RRI projekt, pod številko, ki jo bodo navedli v OBRAZCU 4 vloge na javni razpis.
10. Projektni cilj RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, ki ga namerava prijavitelj dati na trg v 24 mesecih po zaključku RRI projekta.
5. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, v kateri bodo lahko kot ocenjevalci sodelovali zunanji strokovnjaki, ki bodo, glede na domače in mednarodne reference, izbrani za posamezno prednostno področje uporabe S4. Strokovno komisijo s sklepom imenuje minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ali od njega pooblaščena oseba.
5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge strokovna komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
MERILO
OPIS
Št. možnih točk
Utež
KONČNA OCENA (št. možnih točk z utežjo)
MERILO 1
USTREZNOST RRI PROJEKTA 
Kvaliteta umestitve v fokusna področja in/ali tehnologije v okviru izbranega prednostnega področja uporabe, kot jih opredeljuje potrjen ali vsaj delno potrjen akcijski načrt Strateško razvojno inovacijskega partnerstva; prispevek k ciljem S4; izvedljivost, celovitost
30
15 %
4,5
MERILO 2
ODLIČNOST RRI PROJEKTA 
Utemeljenost v mednarodnem primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja, stopnja inovativnosti in tržni potencial
30
35 %
10,5
MERILO 3
VPLIVI IN UČINKI RRI PROJEKTA 
Prispevek k družbeni spremembi in k dvigu družbene ozaveščenosti ter vzdržnost in trajnost projekta
30
20 %
6
MERILO 4
USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA IN KONZORCIJSKIH PARTNERJEV 
Povezovanje znanja, kompetenc in tehnologije ter interdisciplinarnost konzorcijskih partnerjev
30
15 %
4,5
MERILO 5
NAČRTOVANJE RRI PROJEKTA 
Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost
30
15 %
4,5
SKUPAJ
150
30
DODATNO MERILO 6
LOKACIJA RRI PROJEKTA 
Sedež oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice prijavitelja ali vsaj enega izmed partnerjev v primeru konzorcija, kjer bodo izvajali aktivnosti RRI projekta, je na enem izmed obmejno problemskih območji ali na enem izmed problemskih območji z visoko stopnjo brezposelnosti ali na območju Triglavskega narodnega parka
2
SKUPAJ
150
32
Skupna končna ocena (št. možnih točk z utežjo), vključno z dodatnim merilom 6, je za prijavitelje in partnerje v primeru konzorcija 32, za samostojne prijavitelje 30,5.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki 5 Pojasnil javnega razpisa.
5.2 Postopek izbora
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 18 točk (točke z utežjo), v kar pa ni vključena ocena dodatnega merila 6. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je brez upoštevanja dodatnega merila 6 pridobila manj kot 18 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Dodatno merilo št. 6, ki se navezuje na sedež oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice prijavitelja ali vsaj enega izmed partnerjev v primeru konzorcija, kjer bodo izvajali aktivnosti RRI projekta, je na enem izmed obmejno problemskih območjih skladno z Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12 in 24/15) ali na enem izmed problemskih območij z visoko brezposelnostjo skladno z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15) ali s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16) ali na območju Triglavskega narodnega parka skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C), se pri skupnem številu točk upošteva samo v primeru, da vloga prijavitelja že pred oceno tega merila dosega ali presega prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, tj. 18 točk ali več, in se ocena tega merila prišteje prej pridobljenim točkam. Navedba občin po problemskih območjih se nahaja v točki 5.5. Pojasnil javnega razpisa (opomba 4 in 5).
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene vloge in glede na prednostna področja uporabe S4 na naslednji način:
– samo za prvo in drugo odpiranje velja, da v postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami strokovna komisija najprej izbere za sofinanciranje po eno vlogo iz vsakega od 8-ih prednostnih področij, določenih v točki 2.1., in sicer vlogo, ki je za posamezno prednostno področje dosegla najvišjo končno oceno med vlogami, ki so dosegle ali presegle prag 18 točk,
– po izvedenem postopku iz predhodne alineje bo strokovna komisija do višine preostanka razpoložljivih sredstev izmed preostalih vlog izbrala za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede na prednostno področje prijave. Ko so sredstva v posameznem programskem območju že razporejena, se izbere RRI projekt z najvišjim doseženim številom točk v programskem območju, kjer so sredstva še na voljo,
– za tretje odpiranje velja, da bo strokovna komisija izbrala za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede na prednostno področje prijave. Ko so sredstva v posameznem programskem območju že razporejena, se izbere RRI projekt z najvišjim doseženim številom točk v programskem območju, kjer so sredstva še na voljo,
– v primeru konzorcijev bodo sofinancirane le tiste vloge na javni razpis, katerih vsi konzorcijski partnerji bi se uvrstili v sofinanciranje, glede na prednostna področja uporabe v S4 in razpoložljiva sredstva za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija ali Kohezijsko regijo zahodna Slovenija po tem javnem razpisu.
V primeru, da bo več RRI projektov z enakim številom točk, katerih sofinanciranje bo presegalo razpoložljiva sredstva po posameznem programskem območju, bodo imele prednost vloge, bolje ocenjene pri merilu 2 »Odličnost RRI projekta«. V primeru, da bo še vedno več RRI projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge, bolje ocenjene pri merilu 3 »Vplivi in učinki RRI projekta«. V primeru, da bo še vedno več RRI projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge, bolje ocenjene pri merilu 1 »Ustreznost RRI projekta« in v primeru, da bo še vedno več RRI projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge, bolje ocenjene pri merilu 4 »Usposobljenost prijavitelja in konzorcijskih partnerjev«.
Del razpisanih sredstev posameznega odpiranja tega javnega razpisa lahko ostane nerazporejen, v kolikor preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja oziroma zaradi premajhnega števila ustreznih vlog. Nerazporejena sredstva 1. in/ali 2. odpiranja se prenesejo v naslednje odpiranje.
Višino neporabljenih sredstev, ki se prenese v naslednje odpiranje, bo ministrstvo objavilo na spletni strani, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. V primeru, da ne pride do porabe vseh sredstev za sofinanciranje po zadnjem odpiranju, ostane ta del sredstev nerazdeljen.
V primeru, da posamezni prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju, se sproščena sredstva lahko dodelijo pozitivno ocenjeni vlogi, ki je naslednja v vrsti za sofinanciranje glede na višino prejetih točk.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je do 74.200.000,00 EUR.
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Okvirna višina razpisanih sredstev
160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU
zahod
80
23.251.905,60
160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska udeležba
zahod
20
5.812.976,40
Skupaj
100
29.064.882,00
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Okvirna višina razpisanih sredstev
160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU
vzhod
80
36.108.094,40
160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska udeležba
vzhod
20
9.027.023,60
Skupaj
100
45.135.118,00
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022, oziroma traja do porabe sredstev.
Sredstva niso prenosljiva med programskima območjema. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V okviru javnega razpisa so predvidena tri odpiranja:
1. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2017 za koriščenje sredstev v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020 je 30.000.000,00 EUR.
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Okvirna višina razpisanih sredstev
160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU
zahod
80
9.401.040,00
160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska udeležba
zahod
20
2.350.260,00
Skupaj
100
11.751.300,00
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Okvirna višina razpisanih sredstev
160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU
vzhod
80
14.598.960,00
160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska udeležba
vzhod
20
3.649.740,00
Skupaj
100
18.248.700,00
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpiranja v letu 2018 za koriščenje sredstev v proračunskih letih 2019, 2020 in 2021 je 30.000.000,00 EUR.
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Okvirna višina razpisanih sredstev
160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU
zahod
80
9.401.040,00
160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska udeležba
zahod
20
2.350.260,00
Skupaj
100
11.751.300,00
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Okvirna višina razpisanih sredstev
160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU
vzhod
80
14.598.960,00
160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska udeležba
vzhod
20
3.649.740,00
Skupaj
100
18.248.700,00
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 3. odpiranja v letu 2019 za koriščenje sredstev v proračunskih letih 2020, 2021 in 2022 je 14.200.000,00 EUR.
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Okvirna višina razpisanih sredstev
160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU
zahod
80
4.449.825,60
160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska udeležba
zahod
20
1.112.456,40
Skupaj
100
5.562.282,00
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Okvirna višina razpisanih sredstev
160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU
vzhod
80
6.910.174,40
160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska udeležba
vzhod
20
1.727.543,60
Skupaj
100
8.637.718,00
V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za posamezno odpiranje.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev za 1. in/ali 2. odpiranje brez spremembe skupne višine razpisanih sredstev tega javnega razpisa, se to objavi na spletni strani ministrstva, kjer je objavljena celotna razpisna dokumentacija.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru razveljavi, kar bo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija 80 % : 20 % in za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 80 % : 20 %.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov na javnem razpisu se prične z izdajo sklepa o izboru s strani ministrstva in traja 24 mesecev od datuma izdaje sklepa o izboru.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma izdaje sklepa o izboru s strani ministrstva do izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo, ko je tudi skrajni datum za zaključek operacije.
V primeru tujih podjetij velja, da se obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov prične z izdajo sklepa o izboru s strani ministrstva vendar po vpisu podružnice v Sodni register, kar bo dokazilo, da so upravičeni stroški nastali v določenem programskem območju.
Obdobje za upravičenost javnih izdatkov je od datuma, ko ministrstvo izda sklep o izboru, do 31. 12. 2023.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Izvajanje javnega razpisa bo potekalo skladno s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek 4. 11. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državne pomoči RRI).
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov.
Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
10. Upravičeni stroški, način financiranja in intenzivnost pomoči
10.1 Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči RRI, veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).
Raziskovalno razvojne aktivnosti v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja
– Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta.
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt.
Upravičeni stroški
– Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt.
Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev in investicij v neopredmetena sredstva ne sme presegati 30 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta.
– Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Uveljavljajo se v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.
Za sofinanciranje je izključena proizvodnja predhodno že razvitih izdelkov ter uvajanje že razvitih procesov in storitev.
Davek na dodano vrednost ni upravičeni strošek.
Stroški in njihovo dokazovanje so podrobneje opredeljeni v točki 6.5 in 6.6 Pojasnil javnega razpisa.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo poenostavljene in klasične oblike obračunavanja upravičenih stroškov. Med poenostavljene oblike sodijo:
– standardna lestvica stroška na enoto in
– pavšalno financiranje.
Med klasične oblike obračunavanja sodi dejansko dokazovanje upravičenih stroškov.
10.2.1 Standardna lestvica stroška na enoto
Za stroške plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu, se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu, skladno z usmeritvami v Smernicah o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI), predstavlja strošek dela na ravni ure. Strošek dela je določen na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), in veljavnih cen ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2017, izračunanih s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Metodologija izračuna standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela za osebje na operaciji je predstavljena v prilogi 1 Pojasnil javnega razpisa.
Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela za osebje, ki dela na RRI projektu, je vrednost enote:
Enota
Standardna lestvica stroška na enoto v EUR
Strošek dela raziskovalcev na uro opravljenega dela na RRI projektu
21,00 EUR
Strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro opravljenega dela na RRI projektu
14,00 EUR
Navedeni vrednosti veljata za celotno obdobje trajanja RRI projektov v okviru vseh treh odpiranj.
10.2.2 Pavšalno financiranje za posredne stroške, vezane na RRI projekt
Posredni stroški, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta pri upravičencu, se uveljavljajo v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.
10.2.3 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške storitev zunanjih izvajalcev in stroške investicij v neopredmetena sredstva, uporabljenih izključno za RRI projekt, se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja dokazila dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, skladno z navodili Organa upravljanja.
Zunanji izvajalec ne sme biti 25 % ali več lastniško povezan z upravičencem. V primeru konzorcija, partner v konzorciju ne more nastopati kot zunanji izvajalec drugim partnerjem istega konzorcija.
Neopredmetena sredstva ne smejo biti kupljena od zunanjih virov, ki so 25 % ali več lastniško povezane z upravičencem, ter od partnerjev v primeru konzorcija.
10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj):
– velika podjetja: do 25 %
– srednje velika podjetja: do 35 %
– mikro in mala podjetja: do 45 %.
Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR in največ 500.000,00 EUR.
Velikost podjetja (in posredno s tem intenzivnost pomoči) se določi v skladu s Prilogo I Uredbe 651/2014/EU Pojasnila glede določanja velikosti podjetja se nahajajo v točki 6.4 Pojasnil javnega razpisa.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v točki 10. Pojasnil javnega razpisa.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele v vložišče na dan roka za oddajo za posamezno odpiranje oziroma bodo do vključno tega dne oddane priporočeno po pošti. Vloge se lahko oddajo tudi osebno, v glavni pisarni ministrstva, vsak delovni dan v poslovnem času ministrstva, od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 in v petek od 9. do 14.30.
Roki za oddajo vlog za posamezna odpiranja so naslednji:
– oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 9. 2017
– oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 5. 2018
– oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 9. 2019.
Vlogo na javni razpis mora oddati prijavitelj RRI projekta. Prijavitelj RRI projekta lahko nastopa samostojno ali pa vlogo odda v imenu konzorcija partnerjev.
Vloga na javni razpis mora biti oddana v skladu z navodili v pojasnilih javnega razpisa, in sicer v zaprti ovojnici, ki je opremljena z navedbo »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« in z nazivom in naslovom prijavitelja. Prijavitelji lahko v ta namen uporabijo Obrazec 7, ki ga prilepijo na ovojnico.
12. Odpiranje in dopolnjevanje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog za posamezno odpiranje.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
Strokovna komisija bo v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Dopolnjevanje vloge je podrobneje navedeno v točki 10.2 Pojasnil javnega razpisa.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najkasneje v roku devetdesetih dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo, in zagotavljati ministrstvu ter drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še deset let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 1303/2013/EU.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za kar pa bo upravičenec dolžan na istem stroškovnem mestu voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki ter druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi, ali ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih bodo izvedene v skladu z ZDIZJ in z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v točki 9 Pojasnil javnega razpisa.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovani projektni cilj operacije. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenega projektnega cilja in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanega projektnega cilja in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ter 24 mesecev po zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanega projektnega cilja v celoti, bo ministrstvo zahtevalo vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti in nedoseženi projektni cilj, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj projektnega cilja ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotil njen prvotni projektni cilj,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o odobritvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot sum goljufije.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije, ali da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ministrstvo pogodbo lahko odpove in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov rri2.mgrt@gov.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, se bodo v primeru prvih dveh odpiranj prenesla v zadnje odpiranje, nepravočasna vprašanja zadnjega odpiranja pa ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Ministrstvo bo organiziralo informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti