Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1761. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij, stran 4825.

  
Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14 in 43/16) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Državna tekmovanja, sofinancirana iz javnih sredstev, so tekmovanja, ki jih na podlagi javnega razpisa, sofinancira ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ali Zavod Republike Slovenije za šolstvo, in potekajo na državni ravni.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »v preteklih treh letih« doda besedilo »od datuma tekmovanja, na katerem je bil dosežen izjemni dosežek,«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za tekmovanja, ki so organizirana samo za študente, se šteje, da je pogoj iz druge in tretje alineje drugega odstavka tega člena izpolnjen, če tekmovanje poteka v dveh krogih in je uvrstitev v naslednji krog možna na podlagi rezultata, doseženega v prvem krogu tekmovanja.«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta novi šesti in sedmi odstavek.
2. člen 
V 12. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pri vlagatelju, ki kot izjemni dosežek uveljavlja objavo iz 10. člena tega pravilnika, se kot avtorja ne upošteva mentorja, če vlagatelj predloži izjavo mentorja, da ni sodeloval pri nastanku prispevka.«.
Dosedanji drugi odstavek postane novi tretji odstavek.
3. člen 
V 14. členu se v tretjem odstavku črta stavek »Pri predmetih, ki so ocenjeni z več ocenami (izpit, kolokvij, vaje), se kot končna ocena upošteva ocena izpita.«.
4. člen 
V 16. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Vloge vlagateljev se najprej razvrstijo po merilu iz prve alineje prejšnjega odstavka. Za štipendiranje se izberejo vlagatelji, ki izkažejo višje število točk za izjemne dosežke. Če ima več vlagateljev enako število točk za izjemne dosežke, njihove vloge pa presegajo preostala sredstva v tej skupini, se za izbor med temi vlagatelji uporabi merila iz druge oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka. Sredstva se dodelijo vlagateljem, ki izkazujejo enako (mejno) število točk za izjemne dosežke in višje število točk pri maturi oziroma višje razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije oziroma višjo povprečno oceno.
(4) Če vloge vlagateljev, ki izkazujejo enako vrednost uporabljenih meril v skladu s prejšnjim odstavkom, presegajo preostala razpoložljiva sredstva v posamezni skupini, se štipendije ne dodelijo, neporabljena sredstva pa se razporedijo v naslednjo skupino.«.
5. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(dodatek za bivanje) 
(1) Vlagatelj, ki uveljavlja dodatek za bivanje, vlogi priloži enega od naslednjih dokazil:
– fotokopijo najemne pogodbe, sklenjeno za šolsko ali študijsko leto, za katerega uveljavlja dodatek,
– potrdilo dijaškega doma o nesubvencioniranem bivanju, če biva v javnem dijaškem domu,
– fotokopijo najemne pogodbe ali potrdilo študentskega oziroma dijaškega doma, če se izobražuje v tujini.
(2) Štipendistu pripada dodatek za bivanje, če ima v kraju izobraževanja prijavljeno začasno prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, in sklenjeno najemno pogodbo za šolsko ali študijsko leto, za katero uveljavlja dodatek. Podatek o prijavi začasnega prebivališča sklad pridobi iz uradnih evidenc. Za štipendista, ki se izobražuje v tujini, se prijava začasnega prebivališča ne preverja.
(3) Oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja se določi z razdaljo, ugotovljeno s spletnim daljinomerom »zemljevid.najdi.si«, od naslova nepremičnine, v kateri ima vlagatelj stalno prebivališče, do naslova nepremičnine, v kateri se izobražuje. Če je dejanski kraj izobraževanja drugačen od sedeža izobraževalne ustanove, štipendist zagotovi podatek o dejanskem kraju izobraževanja.
(4) Šteje se, da štipendist biva v kraju izobraževanja, če je kraj začasnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja 25 km ali manj. Razdalja se ugotavlja na način, določen v prejšnjem odstavku.«.
6. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Štipendist, ki želi spremeniti izobraževalni program, o tem predhodno oziroma v osmih dneh po nastali spremembi obvesti sklad.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če štipendist letnika predhodnega izobraževalnega programa ni uspešno zaključil in se vpiše v isti letnik drugega izobraževalnega programa na isti ravni, mu štipendijsko razmerje v tekočem šolskem oziroma študijskem letu miruje. Štipendist najkasneje zadnji dan mirovanja skladu predloži dokazilo o uspešnem zaključku letnika novega izobraževalnega programa.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Štipendistu, ki mu zaradi spremembe izobraževalnega programa pred iztekom študijskega leta preneha status študenta in ga znova pridobi z začetkom novega študijskega leta, štipendijsko razmerje ne preneha, če je sklad podal pisno soglasje k spremembi izobraževalnega programa.«.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2017
Ljubljana, dne 22. junija 2017
EVA 2017-2611-0029
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti